FANDOM


Bakınız

Şablon:RAMbakınız - d - {{RAM}}


RAM RAM/Mersin İhmal ve İstismara yönelik Farkındalık Yaratma
RAM/Bursa RAM merkezleri
RAM/öğrenci değerlendirmeleri
RAM/Soruşturma
Ram -(f.İtaatli) - Rami - Bayram

Rehberlik Araştırma Merkezi

Özel eğitim
RAM/Kurum ve Kurullar
Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu aldığı kararla 657 de ek 39 md eğitim özürü olan çocuklarından dolayı memur boş kadroya tayin edilir.
Bursa RAM- Yenişehir RAM
RAM/Bursa - RAM/Yıldırım - RAM/Nilüfer - RAM/Osmangazi - RAM/Gemlik
RAM mevzuatı
RAM yönergesi 7.md 200.000 e bir RAM açılır. Eskiden 70.000 e bir RAM idi. 2008 tarihli değişiklik. RAM mevzuatı
RAM yönetmeliği - RAM genelgeleri Kaynaştırma - RAM Desimal Dosya Sistemi [1]
Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri Yönergesi
Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) Teftiş Rehberi

RAM'la ilgili yargı kararları
RAM haberleri: RAM/VP - RAM/WP -RAM/Mevzuat - RAM/Öneri -RAM/Eleştiri - BİLSEM -
İletişim: *Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü - MEB Kampüsü A Blok 06500 Beşevler / ANKARA *Özel Kalem:212 76 14 15 Sant : 212 76 17-18 - Faks :213 13 56 e-posta : orgm@meb.gov.tr İnternet Adresi : http://www.meb.gov.tr Bursa RAM: Adres: Tel:
RAM projeleri
Çocuk Erken Tanı ve Uyarı Sistemi

İdari mevzuat
657 - Temel eğitim mevzuatı - 222 - Hizmetiçi eğitim mevzuatı - Okul öncesi eğitim mevzuatı - Okul öncesi eğitim kurumları yönetmeliği [2] - İlköğretim mevzuatı - İlköğretim kurumları yönetmeliği[3] -Orta öğretim mevzuatı - yönetmeliği[[4]] Yaygın eğitim mevzuatı
Uzaktan eğitim mevzuatı

Şablon:RAM Şablon:RAMbakınız
Şablon:Özel eğitim
Yaygın davranış bozuklukları

Bilsem raporu değerlendirmesi
Bilsem yazı
Bilsem YAZI 2
İyazzı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ AÇMA YÖNERGESİ


Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2002/2533 DİKKAT (!) Bu Yönerge, TEMMUZ 2008 tarihli ve 2610 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Açma Yönergesinin 14'üncü maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.


BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1– Bu yönergenin amacı, İl/ilçe düzeyinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleriyle özel eğitim hizmetlerini yürütmek üzere açılacak rehberlik ve araştırma merkezi açma usül ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu yönerge, rehberlik ve araştırma merkezi açmaya ilişkin usül ve esaslarla görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge, 3797 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17 Nisan 2001 tarih ve 24376 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 – Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

c) Merkez: Rehberlik ve Araştırma Merkezini,

d) Psikolojik Ölçme Araçları: Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde kullanılan ölçme araçlarını,

e) Tanılama: Özel eğitim gerektiren bireylerin yeterli ve yetersiz yönleri ile bireysel özelliklerini, ilgilerini belirlemek amacıyla tıbbi, psiko-sosyal, eğitim alanlarında yapılan değerlendirme sürecini

ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM

Merkez Açma

Merkez açma

Madde 5– Rehberlik ve araştırma merkezi; eğitim öğretim kurumlarındaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine ilişkin çalışmalarla bölgesindeki özel eğitim gerektiren bireylerin tanılanması ve bu bireylere yönelik rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini yürütmek amacıyla her il merkezi ile nüfus ve hizmet gereklerine göre ilçelerde Bakanlıkça açılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevi Yetki ve Sorumluluklar

Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 6- Genel müdürlük, merkez açılmasıyla ilgili;

a) Valilik önerilerini, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yürütülebilmesi için uygunluğu açısından inceleyerek değerlendirir,

b) Bütçe, donatım, personel ve hizmet içi eğitim alanlarında ilgili birimlerle eşgüdümü sağlar.

Millî Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7- İl Millî Eğitim Müdürlükleri merkez açılmasıyla ilgili;

a) Açılması önerilecek rehberlik ve araştırma merkezinin açılma gerekçelerinin, “Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonu”nda görüşülmesini sağlayarak karara bağlar.

b) Merkez açılması önerilecek ilçe millî eğitim müdürlüğünden ve önerilen bölgeye hizmet veren merkezden gerekçeleriyle birlikte değerlendirme raporlarını alır.

c) Yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için, hizmetlerin gerektirdiği özellikleri taşıyan bina veya bağımsız bir bölümün kullanımına ilişkin olarak, ilgili makamdan tahsis onayını alır.

ç) Hazırlayacağı öneri dosyasını Bakanlığa sunar.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 8- İlçesinde yeni bir merkez açılmasına ilişkin değerlendirme raporu hazırlar, il millî eğitim müdürlüğüne sunar.

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 9- Açma önerisi yapılan merkezin bulunduğu bölgeden sorumlu rehberlik ve araştırma merkezi, hizmet bölgesi içinde yeni bir merkez açılmasına ilişkin değerlendirme raporu hazırlar. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunar.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Genel Esaslar

Merkez Binası

Madde 10- Açılması önerilen merkez binasının;

a) Hizmetlerden yararlanacak olan öğrenci, veli ve diğer bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği merkezî bir yerde olması,

b) Tip proje sağlanamadığı durumlarda önerilen bina veya bağımsız bölümün, hizmetler için uygun duruma getirilmiş en az altı odası (bir odası sesten yalıtılmış olmalı) ve kullanabileceği çok amaçlı bir salonunun bulunması,

koşulları aranır.

Öneri Dosyası

Madde 11- Merkez açılmasına ilişkin hazırlanan öneri dosyasında, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde belirtilen esaslara ek olarak;

a) Çalışma yeri olarak önerilen binaya/bölüme ait tip proje veya yerleşim planı,

b) Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il danışma komisyonu raporu,

c) İlçe millî eğitim müdürlüğü tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

ç) Mevcut rehberlik ve araştırma merkezi tarafından hazırlanan değerlendirme raporu,

d) Açılacak merkezde görev almak isteyen personele ilişkin bilgi formları (Ek:1)

e) Önerilen binaya / bölüme ait ilgili makamın tahsis onayı,

bulunur.

Merkezin Kapatılması

Madde 12- Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği ile bu Yönergede belirlenen esasları taşımadığı saptanan rehberlik ve araştırma merkezi Bakanlıkça kapatılır.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük Hükümleri

Yürürlük

Madde 13-Bu Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14-Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.Ek-1 PERSONEL BİLGİ FORMU

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.