FANDOM


Bakınız

Köylünün bir şeyi yok, sıhhatı, ahlakı bitik;
Bak o sırtındaki mintan bile tiftik tiftik.

Bir kemik, bir deridir ölmedi kaldıysa diri;
Nerde evvelki refahın ancak onda biri?

Dam çökük, arsa rehin, bahceyi icra ister;
Bir kalem borca bedel faizi defter defter!

Hiç bakım görmediğinden mi nedendir, toprak,
Verilen tohumu da inkar edecek, öyle çorak,

Bire dört aldığı yıl köylü emin ol, kudurur:
Har vurur bitmeyecekmiş gibi, harman savurur.

Uğramaz, gün kavuşur, çitine yahut evine;
Sabah iskambil atar kahvede, akşam domine.

Muhtasar, gayr-i mufid ilmi kadardır dini;
Ne evamir, ne nevahi, seçemez hiçbirini.

Namazın semtine bayramlarda uğrar sade;
Hiç su görmez yüzünün düşmanıdır seccade.

Hani, üç beş kişiden fazla musalli arama;
Mescid ambarlık eder, başka ne yapsın, imama!

Okumak bahsini geç, Çünkü o defter kapalı,
Bir redif zabıtı mektepleri debboy yapalı,

Sıtma, fuhuş, içki, kumar, türlü fecayi salgın...
Sonra söylenmiyecek şekli de var hastalığın.

Bir taraftan bulanır levse hesapsız namus;
Bir taraftan serilir toprağa milyonla nufus.

Mehmet Akif ERSOY
ASIM: SAFAHAT- 6.Kitap
1919


rehinEdit

ol { line-height: 14pt; }ol li { margin-left: 8px; }.yazar_tarih { text-align: right; font-size: 8pt; }.dislink, .dislink:visited, .dislink:hover { background: url("/res/dislink.png") no-repeat scroll right center transparent; padding: 0px 12px 0px 0px; }#bir alacağı teminat altına almak için bir mal, hak ya da alacak üzerinde kurulan ve borcun ödenmemesi durumunda rehinli alacaklıya teminat konusunu paraya çevirerek alacağını tahsil etme yetkisini veren sözleşme.{| id="t252662" style="visibility: hidden;" | | | class="linkler"| | class="linkler"| | class="linkler"| |}

 1. rehin hakları, alacaklıya rehin konusu olan şeyi, borcun ifa edilmemesi halinde icra aracılığıyla sattırıp satış değeri üzerinden alacağını öncelikle tahsil etme hakkı veren bir ayni hak tır.

  irtifak haklarında olduğu gibi, burada da malikin mülkiyet hakkının kendisine verdiği yetkiyi , eşyayı satıp paraya çevirme yetkisini mülkiyet hakkından bağımsızlaştırarak bir başkasına tahsis etmektedir.
  ancak bu yetkinin alacaklı tarafından taliki bir şarta, yani borcunifa edlmemiş olması şartına bağlı olarak kullanılması mümkün olmaktadır.

  rehin hakları taşınmaz rehni ve taşınır rehni olarak iki ayrı şekilde düzenlenmiştir.#2222330{| id="t2222330" style="visibility: hidden;"

|bi dakka... |#2222330 {| cellpadding="2" cellspacing="1" id="sp12222330" style="display: none; position: absolute;" |- class="msj_ozel_tablo_1" | nowrap="nowrap"|entry adresi |- class="msj_ozel_tablo_1" | nowrap="nowrap"|yazarın web sayfası |- class="msj_ozel_tablo_1" | nowrap="nowrap"|şikayet et |- class="msj_ozel_tablo_1" |yazdır |- class="msj_ozel_tablo_1" |çevir |} | class="linkler"|w | class="linkler"|tavsiye | class="linkler"|!? |}

 1. (Rehn-Rehine) Bir şeyin yerine teminat olarak tutulmuş olan şey, rehin edilmiş. * Mevkuf ve mahpus kılmak.

Ticari İşletme RehniEdit

Ticari İşletme Rehni, ticari işletmeye ait menkullerin Ticaret Sicili'ne yapılan tescil ile alacaklıya teslim edilmeksizin rehnedilebilmesidir. Böylece borçlanan işletme sahibi menkul mallarını teslim etmeksizin rehin ederek ticari faaliyetine devam etmek olanağına kavuşmuş olur. Ticari işletme üzerinde rehin tesisi 1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu'nun da düzenlenmiş (28.7.1971/13909 RG.); ayrıca bu konuda Ticari İşletme Rehni Hakkında Tüzük (21.8.1971/14283 RG.) Ve Ticari İşletme Rehni Tüzüğü'nün uygulanması Hakkında Yönetmelik (4.10.1971/14326 RG.) yayımlanmıştır.
Ticari işletme rehninin tescil edilebilmesi için üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin ticaret siciline kayıtlı olması zorunludur. (TİRK.1)

Ticari İşletme Rehninin Tarafları:

Rehin veren (Rehin Borçlusu):
Rehin borçlusu ticari işletmesini kredi karşılığı rehin veren gerçek veya tüzel kişi tacir olabilir. (TİRK.2)

Rehinli alacaklı:
Rehin alacaklısı tüzel kişiliğe sahip sermaye şirketi niteliğindeki kredi kuruluşları, kooperatifler ile kredili satış yapan gerçek kişi ve tüzel kişilerdir. Ancak kredili satış yapanlar sadece makine,araç, alet, motorlu nakil araçları satmaları koşuluyla rehin alacaklısı olabilirler. Bu sayılan unsurların dışındaki mal,eşya,hammadde,malzeme vb. satışını yapanlar rehin alacaklısı olamaz. (TİRK.2-3)

Ticari İşletme Rehninin Kapsamı: Ticari işletme rehninin kapsamı ticaret unvanı ve işletme adı,menkul işletme tesisatı,sınai haklardan oluşmaktadır.
Taraflar istedikleri takdirde ticaret unvanı,işletme adı ve menkul işletme tesisatı dışında kalan unsurlardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. Diğer bir anlatımla ihtira beratları,markalar,modeller,resimler ve lisanslar gibi sınai haklardan bir veya birkaçını rehin dışında bırakabilirler. (TİRK.3)

Ticaret Unvanı ve İşletme Adı: İşletmenin ticaret unvanının ve varsa işletme adının ticari işletme rehin sözleşmesine ekli unsurlar listesinde yer alması zorunludur,yer almadığı takdirde rehin sözleşmesinin hükümsüzlüğüne yol açar.
Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksikliklerin sözleşmenin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde, yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur. (TİRK.3-5)

Menkul İşletme Tesisatı: Rehin tescili anında var olan ve işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine,araç,alet ve motorlu nakil vasıtaları işletmenin menkul işletme tesisatıdır.
Menkul işletme tesisatının tümünün rehin sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur. Bu menkul işletme tesisatı kavramına ticari işletmenin şubelerindeki tesisatı ile şube niteliğinde olmayan birimlerdeki tesisat da girmektedir.
Menkul işletme tesisatı,sözleşme eki rehne dahil unsurlar listesinde yer almadığı takdirde rehin sözleşmesi geçersiz olur.
Rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesindeki bu tür eksiklikler sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren 10 günlük süre içerisinde yine noter tarafından giderilmediği takdirde rehin sözleşmesi hükümsüz olur.(TİRK.4, TİRHT.3)

Sınai Haklar: İhtira beratları,markalar,modeller,resimler,lisanslar gibi sınai haklar ticari işletme rehnine dahildir; ancak bunların rehin sözleşmesine bağlı unsurlar listesinde gösterilmemesi rehnin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. Böyle bir durumda sınai haklar rehne dahil edilmemiş sayılır. (TİRK.3)

Rehin sözleşmesinin şekli: Rehin sözleşmesinin ticari işletmenin kayıtlı olduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından düzenlenmesi zorunludur. Sadece imzaları noterce onaylanan rehin sözleşmesi geçersizdir. Ticari işletmenin sicil çevresi dışındaki bir noter tarafından düzenlenen rehin sözleşmesi de geçersizdir.
Rehin sözleşmesinde rehin kapsamına giren unsurların tam listesi ayırt edilebilecek şekilde (Markası,seri numarası,plaka numarası,rengi vb.) yazılması zorunludur.

Ticari İşletme Rehninin Tescili: Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup yetkililerce imzalanmış sicil memurluğundan temin edilen beyannameyle yapılması zorunludur.
Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. (TİRK.5, TİRTUHY.8)
Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği bulunmaktadır. Diğer bir anlatımla rehin hakkı tescille doğmaktadır.

Ticari İşletmenin Nakli:
Üzerinde ticari işletme rehni tesis edilen işletmenin başka bir yere nakledilebilmesi için alacaklının muvaffakatının alınması zorunludur. Böyle bir durumda işletme sahibi adres değişikliği için sicil memurluğuna başvururken alacaklının noter onaylı muvaffakatını da ibraz etmek zorundadır.(TİRK.10)

Ticari İşletme Rehninin Sicilden Terkini:
Rehinli alacaklının yazılı olarak muvaffakat (noter onaylı) etmesi halinde,
Kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile rehnin ortadan kalktığının veya var olmadığının tespit edilmesi halinde,
Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin yapılmış ve tamamlanmış olması halinde ticari işletme sahibi tarafından dilekçeyle istenebilir.

A.TİCARİ İŞLETME REHNİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİL İŞLEMLERİ :

1. Dilekçe (Firma yetkilileri tarafından imzalanmış),
2. Noter onaylı Ticari İşletme Rehni Sözleşmesi (2 asıl - 1 fotokopi),
3. Beyanname (Rehin alan ve rehin veren firma yetkilileri tarafından imzalı) (2 asıl - 1 fotokopi),
4. Rehne dahil unsurlar arasında gayrimenkul ve/veya araç var ise bunlara ait tapu senedi ve/veya ruhsat fotokopisi (1 adet),
5. Rehne dahil unsurlarının bulunduğu işyeri rehin veren firmanın kendine ait gayrimenkulü ise tapu senedi, kira ise kira sözleşmesi fotokopisi (1 adet),
6. Firma yetkilileri tarafından imzalanmış dilekçe,
a) Rehne dahil unsurlarının bulunduğu işyeri rehin veren firmanın kendine ait gayrimenkulü olması halinde,
b) Rehne dahil unsurlarının bulunduğu gayrimenkulün kira olması halinde.

B.TİCARİ İŞLETME REHNİNİN TİCARET SİCİLİNDEN TERKİN İŞLEMLERİ :

1. Dilekçe (Firma yetkilileri tarafından imzalanmış),
2. Noter onaylı rehin alacaklısının yazılı olarak muvafakatı (1 asıl - 1 fotokopi).İlgili Dosyalar :İşletme Rehni BeyannamesiTescil Talep DilekçesiDilekçe (Gayrimenkulün rehin veren firmaya ait olması halinde)Dilekçe (Gayrimenkulün kira olması halinde)Tutu, bir alacağa karşı güvence olan mal.

Kişiler:

Diğer:

n. pawn, pledge, security, hypothec, mortgage, gage, hock, hostage, pop

Bankaların tuhaf rehin takipleri!! mslmklvz Meslektaşların Soruları 13 14-01-2010 11:17
Araç üzerine rehin sözleşmesi avnozaydın Meslektaşların Soruları 3 13-07-2008 01:27
[[Herkeze merhaba;

Hemen soruya geçmek istiyorum;

 • Rehin ile temin edilmiş...|Rehin takiplerinde ücreti vekalet?]]
avukat-21 Meslektaşların Soruları 9 16-10-2007 15:21
[[herkese iyi günler öncelikle

sınavda çıkması muhtemel bi soru hakkında...|rehin bırakanın cezai sorumluluğu]]

rehin cirosu ile temin edilen alacağın muaccel olup olmaması,muhatabı ilgilendirir mi? Yani senedin vadesinin rehin edilen alacaktan önce veya sonra gelmesi durumda ortaya çıkan ihtilafta hangi vadeyi esas sayabiliriz ,
Senedin vadesi daha önce olduğu durumda muhatapın senedin vadesinde kendisine rehin ciro edilen tarafından yapılan ödeme talebine rehin hakkının feri bir hak olduğu ve asıl borcun vadesinde ödenmeyeceğinin belli olmadığını ancak vadesinde ödenmezse kendisine müracaat edilmesi gerektiği itirazında bulunabilme hakkı olmasına rağmen ,
senedin vadesinde ibraz edilmemesi ve ödenmemesi durumunda ,ödeme protestosu keşide edilmemesi sonucunda rücu hakkının düşeceğinden hamilin senedi tahsil edebilme hakkını da doğurabilir,
bu probleme son olarak getirilen çözüm hakkında bilgileriniz doğrultusunda yardımcı olabilirmisiniz

rehinEdit

Vikisözlük sitesindenAtla: kullan, ara==[[[rehin|değiştir]]]==

TürkçeEdit

[[[rehin|değiştir]]] AdEdit

Anlamlar

[1] tutu
Türk Dilleri
  Çeviriler{{fullurl:Şablon:{{{3}}}|action=edit}}{| border="0" class="translations" width="100%"

| align="left" bgcolor="#ffffe0" valign="top" width="48%"|

|}

Çeviriler

  Çeviriler{{fullurl:Şablon:{{{3}}}|action=edit}}{| border="0" class="translations" width="100%"

| align="left" bgcolor="#ffffe0" valign="top" width="48%"|

|}

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.