FANDOM


Bakınız

Şablon:Resmigazetebakınız - d


Resmi Gazete [1] - Blog tarzı RG [2]

RG de Son atamalar
Şablon:Atamabakınız
Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları/04 Ocak 2012
İl Emniyet Müdürleri Kararnamesi/10 Kasım 2011
İçişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı
Başbakan Yardımcılığı, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, İçişleri, Kalkınma, Maliye, Milli Savunma ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları/27 Ocak 2012 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı
Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Maliye, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları/13.08.2011
2011/2153Vali Atamaları Hakkında Karar
Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Gençlik ve Spor ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, İçişleri, Kalkınma ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
2011/2217 Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar
Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı
Hâkimler Ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararları

RG de son etkisi devam eden mevzuat (tarihi yanında)
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Branş Yönetmeliği
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik#8200Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
KHK/652 Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
2011 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Başbakan Yardımcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Maliye ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığına Ait Atama Kararları 2015 Ocak Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi
*http://rega.basbakanlik.gov.tr/ Resmi Gazetenin resmi sitesidir.
*http://www.resmi-gazete.org Blog tarzı Resmi Gazete araması daha iyi.
*http://www.rega.com.tr/ özel bir şirketin linki


Gazete - Milli gazeteler
Mahalli gazeteler
Ulusal gazeteler

Yazarlar -Köşe yazarları
Gazete manşetleri

ATO/Seçme gazete manşetleri
İTO/Seçme gazete manşetleri

Şablonlar
Şablon:Resmi gazete

İç linkler
  • Resmî Gazete (Türkiye); Türkiye'de Hükümet, Meclis, Cumurbaşkanı ve Başbakan vb. tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik genelge gibi kararları yayımlayan gazete.
  • Resmî Gazete (Kuzey Kıbrıs); Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hükümet, Meclis, Cumurbaşkanı ve Başbakan vb. tarafından çıkan kararname, yasa, yönetmelik genelge gibi kararları yayımlayan gazete.
  • Almanya Resmî Gazetesi
kuzey Türk devletı

RESMİ GAZETE’NİN TARİHÇESİ Edit

Ülkemizde Devletin yayın organı olan ve birçok resmî işlemin geçerliliğinin bağlandığı Resmi Gazetenin kökeni, Sultan II. Mahmut döneminde Tarihçi Esat Efendi’nin yönetiminde 11 Kasım 1831 tarihinden itibaren haftada bir yayımlanmaya başlanan “Takvim-i Veka-i” gazetesine dayanmaktadır.

Yeni Devletin Resmi Gazetesi ise, İstiklal Savaşı’nı yürütmek üzere Ankara’da toplanan Büyük Millet Meclisi tarafından 7/10/1920’de tesis edilmiştir. Halen Resmi Gazetelerin ilk sayfasında görülen bu tarih Resmi Gazete’nin kuruluş tarihi olup, 1 inci sayı kuruluştan dört ay sonra, Meclis’in 263 sayılı Kararnamesi ile 7/2/1921 günü “Cerîde-i Resmiyye” adıyla yayımlanmıştır. Gazetenin ismi 10/9/1923 tarihli 22 nci sayıda “Resmî Cerîde” olarak, 17/12/1927 tarihli 763 üncü sayıda ise “T.C. Resmî Gazete” olarak değiştirilmiş ve bugüne kadar aynı isimle yayımlanmaya devam edilmiştir.

Resmi Gazete ilk sayıdan 16 ncı sayıya kadar haftada bir; 16, 17 ve 18 inci sayılar iki haftada bir; 19, 20 ve 21 inci sayılar ise yine haftada bir pazartesi günleri yayımlanmıştır. Resmi Gazetenin 18/7/1921 tarihli 21 inci sayısı ile 10/9/1923 tarihli 22 nci sayısı arasında, gerçekleşen savaşlar nedeniyle, iki yılı aşkın bir süre geçmiştir. Bu süreçte kabul edilen 134 ilâ 338 numaralı kanunlar Resmi Gazetede yayımlanmadan yürürlüğe girmiştir.

1923 yılı Eylül ayında yayımlanan altı adet Resmi Gazete sayısında “Gayr-ı Resmî Kısım”a yer verildiği görülmektedir. Bu kısımda Gazi Mustafa Kemal Paşa ve diğer bazı devlet adamlarımızın dünyadaki gelişmelerle ilgili düşünceleri ile bazı Avrupalı gazeteci ve devlet adamlarının makaleleri yayımlanmıştır. Gayr-ı resmî kısma resmî kısımdan ayrı numara verilmiş olup halkın dış gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi için çalışılmıştır.

22 nci sayıyla birlikte Resmi Gazetenin ilk sayfasına “Haftada üç defa neşrolunur.” ibaresi konulmuş olmakla beraber, bu düzen 22 ilâ 42 nci sayılar arasında devam etmiş, bundan sonra yayım zamanlarında düzensizlikler meydana gelmiştir. Örneğin 42 nci sayı ile 43 üncü sayı arasında bir hafta; 43 üncü sayı ile 44 üncü sayı arasında dört gün; 44, 45 ve 46 ncı sayılar arasında yine birer haftalık boşluklar olduğu, 1924 yılı Nisan ve Mayıs aylarında ikişer, aynı yılın Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ise birer kez Resmi Gazete yayımlandığı görülmektedir. 7 Haziran 1925 tarihli 110 uncu sayıdan itibaren ise Resmi Gazete ayda ortalama yirmi sayı yayımlanır hale gelmiştir.

1/11/1928 tarihli ve 1353 sayılı Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1/12/1928 tarihli 1054 üncü sayıdan itibaren Resmi Gazete bugün kullandığımız yeni alfabeyle basılmaya başlanmıştır.

Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik uyarınca 1929 yılından itibaren ulusal bayramlar, genel tatil günleri ve pazar günleri haricinde Resmi Gazete’nin her gün düzenli yayımına başlanmıştır. Bu Yönetmelikte 9/5/1970 tarihinde yapılan değişiklikle, pazar günleri de Resmi Gazete yayımına başlanmıştır. O zamandan beri Resmi Gazete ulusal bayram ve genel tatiller haricinde, pazar günleri de dahil olmak üzere her gün yayınlanmaktadır. 18/5/2009 tarihinde yapılan değişiklikle, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmi Gazetenin yayımlanması mümkün hale gelmiştir.

Zorunlu ve acil durumlarda, aynı sayıyı taşımak kaydıyla “Mükerrer” şerhi verilerek aynı gün içinde birden fazla Resmi Gazete yayımlanabilmektedir.

RESMİ GAZETE’NİN İÇERİĞİ Edit

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik ile “Kanunlar, tefsirler, Büyük Millet Meclisi kararları, nizamnameler, kararnameler, talimatnameler, Şürayı Devlet kararları, vekaletlerin tebligat ve tahriratı umumiyeleri, resmi mukavelename ve ilanlar”ın;

23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun ile “Kanunlar, devletlerle münakit mukavele ve muahedelerle sair düveli akitler, inhisarı ve mali taahhüdü mutazammın mukavele ve imtiyazlar, kanunların tefsiri, hususi af ilanı, cezaların tahfif veya tahvili veya tecili, tahkikat ve takibatı kanuniye icrası veya tecili gibi ammeyi alakadar eden Büyük Millet Meclisi kararları ve Meclis zabıtları; Nizamnameler, Tasdikı aliye iktiran eden memuriyet kararnameleri; Umumi hizmetlerden birini ifa maksadiyle aktedilip İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunan mukavele ve imtiyaznameler; Şürayı Devletçe nizamnamelerin tefsirine ve menafii umumiyeye hadim cemiyetlerin tasdikına ve imtiyaz ihtilaflarına ait ittihaz olunan kararlar ile ammeyi alakadar eden istişari mukarrerattan Başvekaletçe tasdik kılınanlar; Ref'i tezat ve tevhidi içtihada dair Temyiz Mahkemesi Heyeti Umumiyesince ittihaz olunan kararlar; Kanun ve nizamnamelerde Resmi Gazete ile neşri mecburi olarak irade edilen mevat”ın;

24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunla da “Milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olmamak ve gizlilik derecesi taşımamak kaydıyla Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin işbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen; kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan veya kamuyu ilgilendiren yönetmelikler”in;

Resmi Gazete’de yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

Bunların dışında çeşitli özel mevzuatta, bazı özel materyalin Resmi Gazete’de yayımlanacağına dair hükümler de yer almaktadır.

Resmi Gazete; Yasama, Yürütme ve İdare, Yargı ile İlanlar bölümlerinden oluşmakta, fakat bu bölümler ilgili bölümün kapsamına giren materyalin yayımlanmadığı günler Resmi Gazete’de bulunmamaktadır.


RESMİ GAZETE’Yİ YAYIM YETKİSİ Edit

22/6/1927 tarihli ve 5335 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulmuş olan “Resmi Gazete’nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelik” ve 23/5/1928 tarihli ve 1322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanun”la Resmi Gazete’nin yayımı işi “Müdevvenat Müdüriyeti”ne verilmiş olup, 18/5/1929 tarihli ve 1452 sayılı Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Tehadülüne Dair Kanunla bu birim Başvekaletin (Başbakanlık) hizmet birimleri arasında sayılmış; 20/5/1933 tarihli ve 2187 sayılı “Başvekalet Teşkilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun”la “Neşriyat Müdürlüğü”; 30/5/1937 tarihli ve 3154 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında KanunlaNeşriyat ve Müdevvenat Dairesi”; 23/6/1943 tarihli ve 4443 sayılı Başvekalet Teşkilatı Hakkında KanunlaNeşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü”, 8/6/1984 tarihli ve 203 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunla” da bugünkü ismi olan “Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü” adını almıştır.


RESMİ GAZETE’YE ERİŞİM Edit

Halen Resmi Gazete’nin dağıtımı abonelere posta ile gönderilmek sureti ile yapıldığı gibi Başbakanlık Basımevi’nden de isteyen herkese Resmi Gazete satılmaktadır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışından en az bir yıl süreli olmak üzere Resmi Gazete’ye abone olunabilmektedir.

27/6/2000 tarihinden itibaren çıkan Resmi Gazetelerin metinleri, internet üzerinden de günlük olarak yayımlanmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 2011 yılında, ilk sayısının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren tüm Resmi Gazete sayılarına siteden erişim mümkün hale getirilmiştir.

MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Edit

İdarenin ve vatandaşların mevzuatımızda yer alan kanun hükümlerinin ve bunlara dayanılarak yürürlüğe konulmuş hukuk kurallarının (ikincil düzenlemelerin) ne olduğunun bilinmesi; açık, düzenli ve güvenli mevzuat metinlerinin kolayca bulunabilecek bir sistem içinde vatandaşa ulaştırılabilmesi hukuk devleti olmanın önemli unsurlarından biridir.

Ekonomik kalkınmanın sağlanması, plan ve programlarla tespit edilen toplumsal hedeflere ulaşılabilmesi için alınan iktisadi ve sosyal tedbirlerin uygulanmasında gerekli ve zorunlu bir araç olan hukuk kurallarının bir ayıklamaya tabi tutulması ve mer’i olanların güvenilir bir şekilde tespit edilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu sebeple, 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne “Hukuki metinleri toplamak, ayıklamak, yürürlükte olanlarını tespit etmek, mer'i mevzuatı ek ve değişiklikleri ile birlikte tek metin haline getirerek yayınlamak ve mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek” görevleri verilmiştir.

1985 – 1988 yılları arasında, bakanlıklardan ve kamu kurumlarından göreve çağrılan bir grup hukukçu tarafından; Osmanlı İmparatorluğu’ndan zamanımıza intikal eden kanun ve bu nitelikteki nizamnameler, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren çıkarılan kanunlar, tüzükler ve Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan yönetmelikler teker teker incelenip, süzgeçten geçirilerek mahiyet ve mevzularına göre tasnif edilerek; uygulanma imkanı kalmamış, hükümsüz duruma düşmüş olanları ayıklanmış; hükümleri yürürlükte bulunanlar tespit edilerek bütün ek ve değişiklikleri ilgili yerlerine işlenmiş ve böylece “tek metin kanun”, tüzük ve yönetmelikler elde edilmiş ve föy – volant sistemi ile Külliyat olarak yayımlanmıştır.

Bu çalışmalar esnasında kanunlarımızda düzensiz ve karışık bir şekilde bulunan ek ve geçici maddelerin numaraları muntazam ve teselsül eden bir düzene kavuşturulmuş, uygulayıcıya güven ve kolaylık sağlamak bakımından ek ve değişiklik getiren kanunların yürürlüğe giriş tarihleri ile bunların yürürlükten kaldırdıkları mevzuatı gösteren çizelgeler her ana kanunun sonuna eklenmiştir.

Külliyatın temin ettiği büyük kolaylıklardan birisi de nümerik ve alfabetik olarak hazırlanmış bulunan fihristlerdir. Kullanıcı, bu fihristlerde aradığı kanunun mahiyet ve mevzuunun ne olduğunun; halen meri’i olup olmadığını; mer’i ise hangi Resmî Gazete’de ve Külliyatın hangi cilt ve sahifesinde yayımlandığını; mülga ise hangi kanunun hangi maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olduğunu görebilir ve süratle bulabilir.

Mevzuat Bilgi Sisteminde yer alan mevzuatın ulaştığı mevzuat, cilt ve sayfa sayısı aşağıdadır. (4/4/2017 tarihi itibarıyla - 4 ayda bir Nisan,Ağustos,Aralık aylarında güncellenmektedir.)


KÜLLİYATIN TÜRÜ

MÜSTAKİL

MEVZUAT SAYISI

CİLT SAYISI

SAYFA SAYISI

KANUNLAR *

869 *

12

14.360

KHK’LAR

92

1

1548

TÜZÜKLER

132

3

3926

B.K.K YÖNETMELİKLERİ

259

4

6920

KURUM YÖNETMELİKLERİ

6884

-

-

ÜNİVERSİTE YÖNETMELİKLERİ

3663

-

-

TEBLİĞLER(2004 ve Sonrası)

3198

-

-

TOPLAM

15.097

20

25.206

  • Bu sayı sadece müstakil kanunları içermektedir. (Af,Anlaşma,Bütçe,Genel af,Özel,Sözleşme,Yetki,Veto kanunları sayısını kapsamamaktadır.)

Dünyada bilgi iletişim alanında kaydedilen hızlı gelişmelere paralel olarak; ülkemizde de Basılı Mevzuat Külliyatının internet ortamına aktarılmasıyla oluşturulan 1/6/1995 tarihinden itibaren hizmete açılmıştır. 29/7/2003 tarihi itibarıyla ücretli Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS)abonelikten ücretsiz abonelik sistemine geçilmiş, daha sonra ise abonelik sisteminden de vazgeçilerek bu hizmet sunulmaya devam edilmiştir.

Kurum, kuruluş ve üniversite yönetmelikleri ile tebliğlerin MBS’ye aktarılması çalışmalarına yönelik olarak 2004 yılında Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan komisyon, kurum ve kuruluş temsilcileri ile toplantılar yaparak, kurum ve kuruluşların Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerinin derlenmesini sağlamıştır.

Yapılan çalışmalar sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının 2956 adet yönetmeliği ile 2004 yılı ve sonrası tebliğleri kodifiye edilerek MBS’ye aktarılmıştır.


MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNİN İÇERİĞİ Edit

Mevzuat Bilgi Sisteminde kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve 1/1/2004'ten sonraki tarihli tebliğlerin kodifikasyonu yapılmış güncel metinleri ile bazı kanunların mülga hükümleri yer almaktadır. Milletlerarası Andlaşmalar sadece fihrist olarak MBS’de yer almakta olup, kullanıcılar andlaşmaların metinlerine ise Resmi Gazete’den ulaşılabilmektedir.


MEVZUAT BİLGİ SİSTEMİNE ERİŞİM Edit

Kullanıcılar MBS’ye www.mevzuat.gov.tr adresinden ücretsiz ve herhangi bir abonelik şartı olmadan ulaşabilmektedir. 1/1/2016 – 31/12/2016 tarihleri arasında www.mevzuat.gov.tr adresi 17.239.415 kere görüntülenmiştir.

Kanun, KHK, Tüzük, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelikler ayrıca Külliyat içerisinde yer almakta olup, bunların kodifiye edilmiş son halleri dörder aylık periyotlar halinde abonelere sunulmaya devam edilmektedir.


İletişim Bilgileri Edit

  • Mevzuat Bilgi Sistemi ile İlgili Sorularınız İçin : +90 312 422 25 47
  • Resmi Gazete ile İlgili Sorularınız İçin ; +90 312 422 25 86
  • Faks +90 312 422 25 99
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.