Risâletü’n-Nushiyye


Risaletü’n-Nushiyye ise didaktik bi mesnevîdir. Baş tarafında 13 beyitlik fâilâtün fâilâtün fâilün vezniyle yazılmış bir manzum kısım bulunmakta, bir mensur bölümden sonra da 550 beyitlik asıl metin gelmektedir. Asıl metinde ruh ve nefis, kanat, öfke, sabır, cimrilik, akıl bölümleri yer almaktadır. Eserin ‘’akıl’’ bölümü ile sona ermesini, araştırmacılar şübhe ile karşılamakta ve eldeki nüshanın eksik veyâ eserin yarım kalmış olabileceği ihtimalini ileri sürmektedir. Gerçekten de aşk, mârifet, hakîkat, vahdet, muslat gibi, Yûnus Emre çapında bir mutasavvıf için vaz geçilmez olan konuların işlenmemiş olması düşündürücüdür. Çünkü bunların hepsi de belli bir yol geçmiş, seviye kazanmış tarîkat yolcusu için akl’ı aşan ve akıl’dan çok değerli sayılan merhale ve imkânlardır. Risâle, bir dînî-ahlâkî-tasavvufî öğüt ve açıklamalar kitabıdır. Edebi bir kıymetten ve lirizmden mahrumdur. Bilgi vermek maksadıyla yazılmıştır. Yûnus Emre’nin bilgi seviyesinin ve bir mürşid olarak da faaliyet gösterdiğinin delilidir.

Âşık mıdır?

Aşk Gelicek

Din Tamam Olunca…

Gönül Çalabın Tahtı

Kılalım Seyrân

Elhamdülillâh

Ey Dost Aşkın Denizine

İşidin Ey Ulular

Ağla Gönül

Taştın Yine

Telvin

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.