FANDOM


10.BEYİT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
آتش عشقست کاندر نی فتاد
ateşi ış..k ast kender ney fetad
neyin içine aşkın ateşi düştü (neyin ateşi aşkın ateşi dir).
'Tis love, that fills the reed with warmth divine;
2.
جوشش عشقست کاندر می فتاد
coşışı ış..kast keander mey fetad
aşkın coşkusu şerabın içine düştü.
'Tis love, that sparkles in the racy wine.


Işk, kesr-i ayınla şol efrât-ı muhabbete derler ki,zâtın sıfata meylinde kalpde zuhûr edip cemî urûkda cârî ve cümle a’zâ ve kuvvaya sârî ola.

Bu sebebdendir ki, Hallac kuddise sırruhunun etrâfı kat olundukta vech-i arza demiyyullah Allah diye vâki oldu.

Ve Zuleyha iktisâd ettikte kanı Yûsuf Yûsuf diye yere düşdü. Ve bu aşk merâtib-i muhabbetin âhiridir.

Yanî derecât-ı incizâbın evveli muhabbet ve âhir-i aşkdır. Onunçün nûr-ı muhabbet ve nâr-ı aşk derler.

El-hâsıl nûr ve nârın ikisi bir hakikatdır.

Velâkin nûrun zuhûru müştedd olsa nâr denir.

Pes nâr nûrdan teferru etmişdir.

Havva’nın Adem üzerine aleyhisselam teferruu gibi.

Onunçün nâr müennes ve nûr müzekker olmuşdur. Bundan fehm olundu ki, nâr nûrun bâtınıdır. Sıfat ziyadeliğiyle zâhir olmuşdur.

Aşk dahi muhabbetin bâtınıdır ki,keyfiyet-i zâidesi hasebiyle aşk denilmişdir..

Ve aşk fenâ bulsa [38] muhabbet-i zâtiye kalır ki, ruhun sıfatıdır.

Velâkin fenâ-i aşkdan sonra olan muhabbet Allah tealâya ve mukaddem olan abde muzâfdır.

Onunçün ol mertebenin sahibine habibullah denildi.

Zîra makâm-ı mahbûbiyet ki kurb-i ferâiz mertebesidir, makâm-ı aşkın fevkindedir ki, kurb-ı nevâfil mertebesidir.

Ve ol halet ki, fahr-ı alem sallallahu aleyhi vesllem âhir ömründe onunla terakkî bulmuşdur.

Halet-i İbrahim aleyhisselam bâtınıdır ki, makam-ı mahbûbiyetin gâyetidir.

Pes bu mertebede fahr-ı âlemden gayr-ı mahbûb-ı bi’z-zât yokdur.

Li muharririhi

Sende kıldı tecellî hüsn-i ezel
Hüsnüne bende oldu cümle güzel

Demişlerdir ki, aşk ikidir. Biri aşk-ı mecazî, biri dahi aşk-ı hakikidir.

Aşk-i mecâzî afîf olsa taltîf-i sırra sebeb ve aşk-ı hakîkîye vesîle ve bâhane olur.

Zîra humûmhem vâhid kılar ve teferruk-ı hâtır ile perişân dili kesr ve hıdmeti mahbûbu lezîz eyler.

Ve mahbûba itâat ve emrine imdisâlde taab u meşakkat komaz bu aşkdır ki, hadîs’de gelir,

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

مَنْ عَشِقَ فَعَفَّ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌا

Bir kimse aşık olur ve iffetli olursa , bu aşkını gizler de sonra ölürse şehit olarak ölür
the love Victm Oaf dies is a martyr

Seyyidü’t-tâife Cuneyd kuddise sırrıhudan mervîdir ki; nâr dedi ki,”Yârab, farazâ sana itâat etmesem benden eşed bir nesne ile azâb eder miydin?

Rabbü’l-âlemin buyurdu ki,[[nâr-ı [übrâ]]mı senin üzerine musallat kılardım

Nâr dedi ki, ya benden a’zam nâr var mıdır? Allah Tealâ buyurdu ki, vardır ki,velîlerim kulûbunda iskân ettiğim nâr-ı muhabbetdir, intihâ.

Bundan fehm olunur ki, sırr-ı emânet-i Kübrâ bu aşk üzerine mebnidir. Onunçün insandan gayrı kimesne ona tahammül etmedi.

Zîra azâb-ı ekberdir.

Li muharririhi:

Kim alır boynuna bu aşkı diyü  ::Hakk tealâ çün itdi halka hitâb
Aldı insân o bâri gerdenine ::Gördü kimse görmedi anâ tâb
Kendi netdi gör insân-ı za’if  ::Nâr-i kübrâya düşüb oldu kebâb
Dûzeh ol nârdan sığındı Hakk’a ::Gördü yok âlem içre böyle azâb
Hâkkî aşkın şarâbın içtin ise ::Kalmadı sâna hâcet mey-i nâb

Mey şarabdır.

Matbûhuna husûs üzere bâde derler.

Bade-zâ beytin manasında iki meslek vardır.

Biri melek-i zâhirdir ki, neyde âteş-i aşk ve mey


de cûşiş-i aşk olmak teşbihe mahmûldur.

Yanî neyde olan tesîr âteş-i aşkın tesîri ve meyde cûşiş zevk-i dilde olan cûşiş gibidir, demekdir.

[39] zîrâ mey ıstılahât-ı sûfiyede şumûl-i zevke derler ki, dil-i sâlikde zuhûr eyleyip onu hûş-vakt eyleye ve ser-mest kıla.

Vech-i haml budur ki, aşk hakîkatde insana mahsûsdur,nitekim zikrolundu, neye ve meye değil.

Cin ve meleğe bile ihsân olunmamışdır.

Nitekim gelir:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

جذ بهء عشق نه بيجد به ملا ئك صا ئب " "آن كمند يست كه در كردن انسان با شد

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Aşk cezbesi melekleri tam olarak sarmaladı. O bir kementtir ki, insanın boynuna geçti
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve biri dahi meslek-i hakîkîdir ki, ney ve meyde olan âteş-i aşk ve cûşiş-i aşk muhabbet-i zâtiyeye mahmûldur.

Nitekim hadîs-i kudsîde gelir:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لا عرف

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve mahlukatı beni bilsinler diye yarattım
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Eğerçi ki , bu marifet hakîkatde insana mahsûsdur.

Velâkin cemî eşyanın vücûdu tecelli-i hubbî üzerine mebnidir.

Nitekim Kelimât-ı Hudâyî’de gelir:

Kenzî mahfîden zuhura geldi eşyâ lâ-cerem
Bâd-ı huub ile temevvüc itti çün deryâ-yı aşk

Pes sırr-ı muhabbet cemî mevcûdata sârîdir.

Onunçün tesbih ve tekellüm ederler ve havf ve haşyet ve sâir sıfatla muttasıf olurlar.

Nitekim ehlullah bu manâyı idrâk eylemişler v e mevcûdatın hayât-ı Hakkânîlerin müşâhede kılmışlardır.

Ve hadîsde gelir:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

حد تحبنا و نحبه

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Bir bizi sever, bizde onu severiz. (Sahih-i Buhârî, Kitabu İtisam,16)
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Pes mevcûdat arasında husûsan âlem-i sağır ile âlem-i kebir miyânında cihet-i irtibât vardır ki, onu idrâk etmek gayet hafîdir.

Bu cihetdendir ki, fahr-ı âlem ile Uhud dağı arasında muhabbet vâki oldu.

Bu sûretde manâ-i beyt demek olur ki, [[âteş-i [şk]]dır ki, hakîkatde neye düşdü. Onunçün dil-i aşk onu istimâle muhterik olur.

Ve cûşiş-i aşkdır ki, hakîkatde meye düşdü, onunçün onu nûş iden izdırâb-ı azîm bulur.

Ve bu manâ üzerine ney ve meyi tahsîse veche budur ki, nây vücûd-ı insânî şekli ve mey dahi zevk-i bâtın sûretidir.

Bu itibârıyla ney ve mey insânın sûret-i manâsına işâret eyledi. Gayrı mevcûdâtda ise bu mertebede tekârüb yokdur.

Nitekim sırr-ı nâyı beyânda mürûr eyledi. Pes hakîkatde ney ve mey insan ve onun zevkinden ibâretdir.

Zîra âlem-i kebir âlem-i sağîrın tafsîli vâki olmuşdur.

Bundan fehm olundu ki,mevcûdâta olan aşk muhabbet-i mutlakaya mahmûldur.

Ve zevk bâtın-ı mey gibi daimâ cûşişdedir.

Velâkin intihâ-yı merâtibde galeyân-ı aşk gesilip muhabbet-i sarfa kalır. Ve bu muhabbet ile âşık mâ’şûka irtibât bulur.

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/10?oldid=20744" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.