FANDOM


14.BEYT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
محرم اين هوش جز بيهوش نيست
bu ayık olmanın (zindeliğin)merhemi serhoşluk değil.
bu ayık olmanın (zindeliğin)merhemi serhoşluk değil
Not he, who reasons best, this wisdom knows.
2.
مرزبانرا مشترى جز كوش نيست
mer zebanra muşteri cüz goş nist ,
bu dilin müşterisi sadece kulak değil
Ears only drink what rapt'rous tongues disclose
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/14



În hüş, beyt-i sâbiktan mefhüm olan hüşa işâretdir ki akl-ı meâd u akl-ı küllîdir, Bi hûş’da olan hûş ile murâd akl-ı meâş u akl-ı cüz’idir ki bu aklın erbâbı öbür aklın ashâbı katında divâne hükmündedir.

Ve bi’l-akis mısra-ı sâni teşbihi mutazammındır.

Manâ-yı mısra-ı evvel budur ki bu akl-ı meâd u küllinin mahremi bî-hüşdan gayri değildir.

Yani her kim ki akl-ı meâş u cüz’iyi terk eyleye ve hükmü- ne ittibâ'ı koya ve mülâhazadan onu çıkara, akl-ı meâd u külliye ol mahrem u yâr olur.

Zira ol akıl bu aklın perdesidir Perde ise murâda vusûldan mâni ve cemâl-i maksüdu müşâhededen hâcibdir.

Demişlerdir ki, âlem-i zira vusül ve dâire-i hakikate dühül akılla ve fünûnla hâsıl olmaz.

Belki aşk ve cünûn lazımdır.

Cünûnun vechi budur ki sâlik bu bâbda cumhûra muhâlefete muhtâcdır.

Muhâlefet ise sefer-i ma’nevi ile olur.

Sefer-i ma’nevi dahi evvela mahsûsât mütehayyilât u mevhümâtdan inkitâ ve muhâcerete mevkûfdur.

Pes halkın me’lüfâtına muhâlefet eden kimesne onların yanında mecnun add olunur.

Zira evzâ’ ve etvâr ve gayri ahvâlinde istikâmet-i örfiyye ve muvafakâtı,âdiyye yokdur.

Onunçün iksâr-ı zikr idenler hakkında münafıklar, mecnündur, dediler.

Zira onların yanında cehr ü iksâr değil belki mutlakâ zikr u tevhid bile müsteb’id u mustağribdir.

Ve çünkü hükemâekser ülemâ ukûl-ı cüz’ıye bend ile mukayyed oldular.

Lâ cerem enbiyâ vü evliyâya mütaba'at-

dan mahrümiyyet buldular.

Ve niceler dahi ehlâmmerâcihrezânı tesfih [46] ve ahvâl'i küberâ-ı insanı takbih edip bi’l-ahire bildin ki n’oldular.

Ve bazı kesr-i nefs sadedinde olan hakkâni sâlikler ki halk arasında müstebşi’ velakin hakikatde şer’a muvâfık nesneler irtikâb ederler.

Gerçi süfehânâs katında bu makule umür-ı cünündandır.

Ve1âkin maslahatı mutazammın olicak kemâl-i akildandır.

Zira ıkmal-ı akI odur ki sen onunla nefs-i emmâreyi akd u bend edesin.

Yoksa nefs seni kayd etmeye.

Ve mana-yı mısra-ı sâni budur ki; zebâna ve ondan sâdır olan kelâm-ı merğübe güş-ı râğıbdan gayri müşteri olmadığı gibi.

Nitekim demişlerdir;

Kumaşa kıymet olmaz müşterisiz Güher bir pare taşdur cevhersiz

Ve bu temsili irâddan garaz


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
خذواالعلم منل افواه الرخا
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
İlmi erkeklerin ağzından alın
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

sırrına işaretdir.

Yâni evvela mürşid-i kamil sohbetine vâsıl ve terbiyesine dâhil olmadıkça zikr olunan hüşa mahremiyyet hâsıl olmaz.

Pes ibtidâ güşu zebân]]-ı ricâlden cari olan kelimât-ı irşâda tutmak gerekdir.

Tâ ki güşdan [[hüş müteessir olan hali, cüz’iyetten külliyyete mütegayyir ve meâşdan meâda mütebeddil ola.

Nitekim demişlerdir;

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
اذنى لبعض نساء الحى عاشقه والاذن تعشق قبل العين احيانا
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Kulaklarım kabile kadınlarından birine aşıktır. Bazen kulak gözden önce aşık olur
İNGİLİZCE TERCÜMESİ



Yani teallukta güş mukaddemdir.

Nitekim sırrı bâlâda beyan olundu.

Ondan rüyet-i ayndır ve basarzahir hâdım-i basiret olmakla.

Ehl-i hakikat katında rüyet-i ayndan murâd basiret ve basiret ise kalb-i meleküti ve akl-ı küllinin sıfatıdir.

Bazı kibar buyurmuşlardır ki, mürşid-i kâmiI kitâb-ı natıkdır.

Pes onun sohbetine vusül mümkün olmadıkça kitâb-ı sâkit ile iktifâ etmek gerekdır.

Zira nâtıkın te’siri ebleğdir.

Onunçün bu zebâne güş tutmadan mahrum olanlar akl-ı cüz’i mertebesinde kalmışlar ve bildiklerinde dahi yanılmişlardır.

Kâle’l-Hâfız;


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
بس بكشتم كه بيرسم سبب درد فراق مفتى ءشهردرين مسءله لايعفل بود
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Ayrılık derdinin nedenini sorayım diye çok dolaştım. Şehrin müftüsü bu konuda akıl veremedi
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/14?oldid=18647" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.