Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.583
pages

17.BEYT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
هر كه حز ما هى زآبش سير شد
LATİNO TRANSKRİPTİ 1. MISRA BOŞ.
Aşk, bu sözün dışarı çıkıp yazılmasını ister; ayna gammaz olmaz da ne olur
LOVE desires that this secret should be revealed,For if a mirror reflects not, of what use is it.
2.
هر كه بى روزبست روزشديرشد
LATİNO TRANSKRİPTİ 2. MISRA BOŞ,
Ey dostlar! Bu hikâyeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü halimizdir
O friends, ye have now heard this tale,
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/17


Abeş, zamîri her ki’ye râcidir, izâfer-i ednâ mülâbese içindir.

Rûzi,rûze mensûbdur ki gün güntakdir olunan vazifedir.

Sonra ta’mim olunup mutlakâ rızk-ı mukaddere ıtlâk olunmuşdur.

Bu kelâmda âşıkı mâhiye ve feyzi âba teşbih vardır.

mâhinin hayatı âbla olduğu gibi aşıkın dahi sebtı feyz-i Hak’ladır.

Bundan mefhüm oldu ki, hâkinin hayatı havayla ve mahcûbun bekâsı gıda iledir.

Ve hevâ ile âbın farkı budur ki, hevâ ‘Hay’ isminin ve âb ‘Muhyf’ isminin mazharıdır.

Hayy’da hayat bi’l-fiil ve ihya bi’l-kuvve ve Muhyî’de ikisi bile bı’lfiildir.

Ve hevâ zâhir-i cismi ve âb bâtınıtebrid eder.

Onunçün ilm u marifet sıfat-ı rûhdur. Ve Kur’an’da gelir:

Ayet Metni
Meali
Ayet no
وجعلنا من الماء كل شيء حى
bütün canlıları sudan yarattık
(Enbiya 30)


Yani her nesnenin aslı hayat ve hayatın dahi âbdır.

Pes ehl-i şühûd mahi ve âbi ehl-ihicâb hâ- ki ve hevâî oldu.

Aksi olmadı.

Zira cisimle ilmin münâsebeti yokdur, feefhem Manâ-yı mısra-ı evvel budur ki her kim ki mâhiden gayrıdır, yâni hâkidir, ahdan tok oldu ve birkaç cur’a ile kanıp aza kanaat geldi.

Ve belki iksâr ile helâk-ı arıza olup fena buldu.

mâhi ise yedi deryayınüş etse kanmak gelmedi ve hararet-i cigeri tebride çare bulmadı.

Bunda işaret vardır ki seyri ıla’l-lâh’a nihâyet yokdur.

Ounçün mâhiyân-ı bahr-i aşk olanlar feyz-i Hakk’a ebed seyr olmazlar ve tecelli-i ilhiye nihayet bulmazlar.

Nitekim Kur’an’da gelir:

Ayet Metni
Meali
Ayet no
وقل رب زدنى علما
Rabbim,benim ilmimi artır,de
(Ta-ha 114)


Ve bir mahalde dahi gelir:

Ayet Metni
Meali
Ayet no
يا اهل يثرب لا مقاملكم
Ey Medineliler,artık sizin için durmanın sırası değil
(Ahzab13)


Yesrib’den murâd Medine-i Münevvere’dir ki makam-ı bekâya işaretdlr ve makâm-ı bekâda gerçi merâtib temâm [50] olur velakin seyre nihayet gelmez.

Ve kelimât-ı Kuşeyri gelir,

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
ما ازداد القوم شربا الا ازداد واعطشا ولاازدادواقربا الاازداد واشوقا
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Sufi topluluğu içmeyi artıdıkça daha çok susarlar ve yakınlıkları arttıkça daha çok şevk ve istek duyarlar
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Ve bu makamın tafsili budur ki,mevt-i suri’de rızk-ı sûrimunkatı olup ahiri hayat-ı ebediye olduğu gibi mevt-i ma’nevide dahi rızk-ı ma’nevi temâm olup gayeti hayât-ı Hakkâniye olur.

Yâni sâlik, rah-ı Hakk-ı fena-yı külliye vâsıl oldukda cerni’ makamatdan hazzınıistikmal ve cemi te’ayyunatdan nasibini ahz u istihsâl eder.

Ve bu nâsib onun ruhuna gıda-ı mecrasına carî olup pes her makamdan hazzını istifâ edicek mevt-i sûrî ile vefat etmiş gibi olur.

Ve hali bir sürete dahi mütehavvil olur ki asla süret-i ûlaya benzemez.

Ve bu mana ol mükâşefeden kırk sene gayetine dek vücûd bulur.

Zira bu müddetde kuva-yı tabiiyye vü nefsaniye bi’l-külliye musahhar olup imdâdmelekütu zuhür eder, Kur’an’da


Ayet Metni
Meali
Ayet No
اذاجاءنصراله والفتح
Allah’ın yardımı ve zaferi geldiğinde.
(Nasr 1)

sırr-ı mezküra işaret eyler.

Ve bu fena ki zikr olundu, bekâdan sonra hâsıl olan fenâdır, bekâdan evvel olan değil.

Zira ıfnâ-i evvelde henüz rızk bakiyyesi vardır.

Ve bu sûretde sâlikin hali ehl-i cennet haline müşabihı olur.

Zira ehl-i cennet cennete dühûlden tül-ı ahidden sonra Kuran’da

Ayet Metni
Meali
Ayet No
الاماشاءربك
Rabbinin dilediği [[müstesna]
(Hud 107)


istisnası mûcibince bir makama vâsıl olur ki evvelkiye benzemez.

Ve ol vakitde mirât-i ebedde sırr-ı ezelzahir olur.

Mebde-i teayyunât olan şüûnât-ı gaybiyye ezelü’l-ezelîn olduğu gibi bu makâmın mâ-ba’di dahi ebedü’l-ebedin olur.

Yani ebed-i muzaf bu makamda hasıl olantecelli-i mahsûsun mâ-ba’didir ve muzâfun ileyh bu tecellinin mâ-kablidir ki cennete duhûllerinden beri olan evkâtdir.

Ve ezel dahi böyledir.

Zira bu mebdein mâ-fevkı ezel-i muzâf ve mâ-rahtı ezel-i muzâfun ileyhdir.

Pes insân-ı kâmil mevt-ı süriye dek terakkide olduğu gibi mevtin mâ-ba’dînde olan berzâhda ve berzâhdan sonra olan mevâtında ta kesîbe dek ve kesîbden sonra dahi terakkidedir.

Yâni gitdikçe ilm u şuhûddan hazz u nasibiefzûn olmakda ve her dem bir güne terakki bulmakdadır.

Pes ebedi seyrine nihayet gelmez ve şurbu gayet bulmaz ve tecelliyât-l ilahiyyeden seyr-iâb olmaz.

Zira ab-ı hayata doyulmaz.

Onunçün gam-ı aşka düşenler ehl-i hûşun sohbetinden müfârakat kılmazlar.

Zira her sohbette per ü bal açar- lar ve her pervâzde bin yıllık mesafe uçarlar.

Pes bu vechile beytin ma-kabline irtibâtı zâhir oldu. ‘

Ve manâ-yı mısra-ı sâni budur ki; her kim ki bi-rızkdır, onun günü geç oldu.

Yani gam u kasevâtla geçdi ve uzadı.

Zirâ gam ile günler dıraz, sürûr ile kütâh olur.

Nitekim

Ayet Metni
Meali
Ayet no
وآية لهم اليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون
Gece de onlar için bir ibret ,alemidir
(Yasin 37)


ayetinde ehadü’l-vecheyn manâ-yı mezküre delâlet eder.

Ve bunda işaret vardır ki aşk-ı Hakk’dan bi-behre ve feyz-i mutlakdan bt-hisse olanlara ‘ıyş u işâret yok ve derd ü belaları çok ve günlerinin saati ihsâdan artıkdır.

Onunçün kıyamet günü elli bin yıldır.

zira elli vakit namâzın icmâli olan beş vaktin huzür-ı dâimini fikdân etdiler ve sehv ü gaflet ve nisyân ile bir uzun uzak yola gitdiler.

Ve Kaside-i Hamriye sıhirinde gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Yani bâde-i aşkdan bi-behre ve bî-çaşni olanlar izat-i ömr etdikleri üzer ne ağlasınlar. Zira hasrete düşdüler
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
ازين جه شود در كلستان وطن دارم مراكه عمر خوبتر بخواب ميكذرد
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Ömrümün güzel günleri uyumakla geçiyorsa gülistanda kalmanın ne anlamı var
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Velâkin bu manânın husûlu isti’dâd-ı ezdi üzerine mevkufdur.

Esbâb-ı - bire yüzünden zuhüru kesbe menütdur.

kıyâs olunur, mücerred kesb u te’ammül ile olsa herkese nasib olurdu.

Nitekim Hâce Hafız kelimâtında gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
فيض ازلبزوروزرارآمدى بدست آب حضر نصيبهءاسكندر آمدى
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Sonsuzluk para ve güç ıle ele geçseydı Hızır’ın hayat suyu lskender’e nasip olurdu
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Pes her karı hakiktde inâyete ihâle edip zâhirde dahi tarik-i edebi iltizam gerekdir Li-muharririhî;

Feyz- i Hak çün âb u dil ol âb içindeâsiyâb Döndürür ol âsyâbı gice gündüz darb-ı âb

Sengden kim olsa bir dil-i feyzden mahrüm olur

Hakk’a dönmez âsiyâb-âsâ susuz olur harb


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement