Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.711
pages

18.BEYT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
درنيابد حال بخته هيج خام
LATİNO TRANSKRİPTİ 1. MISRA BOŞ.
Bundan evvelki bir zamanda bir padişah vardı. O hem dünya, hem din saltanatına malikti
İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1. MISRA BOŞ,.
2.
بس سخن كوتاه بايد والسلام
LATİNO TRANSKRİPTİ 2. MISRA BOŞ,
Padişah, bir gün hususi adamları ile av için hayvana binmiş, giderken
İNGİLİZCE TERCÜMESİ 2. MISRA BOŞ
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/18


Vesselâm, temme’l-kelâm makâmında müstameldir.

Mana-yı beyt budur ki;] yani pohte olanların hâlini hiç hâm olan bilmez ve idrâk edemez.

Pes bu bâbda söz kısa gerekdir.

Zira itâlenin manâsı yokdur Mesel bal tatlıdır, demekden ağız tatlı olmaz.

Belki bi’l-fiil tatmaya muhtacdır.

Ve kezâlik ınnin olan mücerred vasıfla lezzet-i cimâ'ı [52] nice bulur.

Bunda işaret vardır ki, tabi’ati tennür-iriyâzatde pohte ve nefsi püre-i mücahedede kâl etmekle hârâret-i aşk u âteş-i şevke düşüp yedi deryayı nûş ile seyr-i âb olmayan ehl-i kemâlin hâlini zikrolunan terbiyeden ham kalan ehl-i noksan idrâk edemez.

Zira miyânda bün-ı bâ’id vardır ki biri mâhi ve biri hâki gibidir.

Asl-ı mâhi ise âb ve asl-ı hâki ise kildr.

Pes asamm yanında iksâr-ı kelâm etmek füzuldan madüdve a’mâ katında arz-ı cemal etmek cunündan mahsûbdur.

Onunçün cihet-i câmi’a tahsili için Mesnevi’de bir mahalde gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
روبدين بالا ويتيتها بدو تاشوى تشنه وحرارت راكرو
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Bu iniş çıkışlarla ateş içinde susayıp kalana kadar ona git gel
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Bade-zâ bu mahalle gelince şerh olunan on sekiz beyt, Mesnevi’nın cild-i evveli mesâbesindedir.

Zira mâ-badi sonradan ilhâk olunmuşdur.

Nitekim bâlada icmâlen işâret olundu.

Pes bu i’tibâr ilemücelledât yedi adet olmuş olur.

Zira sebada esrâr-ı kesire vardır ki sittede yokdur.

Nitekim mahallinde mübeyyendir.

Sual olunursa ki, kaziye-i ilhâk ebyâtmezkürenin cild-i vâhıd hükmünde olması müstelzem değildir.

Cevab budur ki, ebyât-ı mezkürenin ulüm-ı ceme ve ahvâl-i mühimmeye istimâlı müdde’â-yı mezkûrun sübütuna delâlet eder.

Pes mâ-badını ilhâk mücelledi mücellede ilhâk gibi olur.

Sual olunursa ki, istimâl-i müşârün ileyh ne vech iledir? Cevâb budur ki, alem-i asidan nüzûl ve yine urüc ve miyânda olan ahvâl-i sülüku beyân etmesi hasebiyledir.

Onunçün on sekiz aded oldu.

Güyâ bu adedin müstemil olduğu sırr-ı ferdaniyyeti tahsil iden on sekiz bin âlemden ubûr etmiş oldu.

Pes on sekiz beyıt, on sekiz bin alemin esrrına mütekeffil ve hakâyıkı ile amel etmek cemî avâlimi güzere tembih etdi.


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
فرضى الله عمر سرد ها وعلى نهج الحقيقة اوردها
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
konuları serd eden ve hakıkat yolu üzerinde irad edenden Allah razı olsun
İNGİLİZCE TERCÜMESİLi-muharririhi;

Sohen-i pâk-i zümre-i kümmel N'ola olsa cevâmi'u'l-kelimât

Hâbbede dâd-ıHak ile vardır Kuvvet-i sünbüle-i pür berekât Şablon:Ruh-ul mesnevi

Advertisement