Yenişehir Wiki
Advertisement

21.BEYT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
كوزء جشم حريصان برنشد
LATİNO TRANSKRİPTİ 1. MISRA BOŞ.
Padişah sağdan, soldan hekimler topladı. Dedi ki: “İkimizin hayatı da sizin elinizdedir.
İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1. MISRA BOŞ,.
2.
تاصدف قانع نشد بر در نشد
LATİNO TRANSKRİPTİ 2. MISRA BOŞ,
Benim hayatım bir şey değil, asıl canımın canı odur. Ben dertliyim, hastayım dermanım o
İNGİLİZCE TERCÜMESİ 2. MISRA BOŞ
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/21Çeşm-i harisi küzeye teşbih eyledi, müdevverlikde ve darlıkda.

Ve hırs egerçi âfât-ıbâtınadandır.

Velakin bi-hasebi’l-gâlib çeşmin müşteheyâta taallu u hasebiyle artar ve kuvvet bulur.

Onunçün tolmayı ve toymayı çeşme muzaf kıldı.

Sadef, Hind ve Faris deryalarında olur bir hayvandır ki senede bır kere mâh-ı nisanın on sekizinci günü deryâ yüzüne çıkıp münşakk olur.

Ve bir sehabe zuhür edip deryâ üzerine feyz-pâş oldukda her sadefin cevfine kaderallah katre düşer.

Bir ve iki ve üç ve yüz ve iki yüz ve dahi artuk ve eksik.

Velakin adedi ne kadar az olsa şeh-dane vü kıymetli olur.

Mesela bir katre vaki olsa dürr-i yekta olur.

Ve iki ve üç olduğu suretde dahi buna kıyas ohına.

Ve ne kadar çok olsa kıymetde noksanı olur. Zira dânesi hurde olur.

Bundan sona ol sadeflerin cenahını menzilesine olan canibinimuntabık olur.

Tâ ki cevfıne Sâb-ıderyâ duhül edip gevherin levni müzekeddir olmaya.

Zira acı sudan çehre-i lü’lü sararır ve intibâk saatinde cevfde olan hayvân helak olup ka’r-ı bahre rüsüb eder.

Tâ ki deryâ onu tahrik edip gevherı ifsâd etmeye.

Ve sadefde üç tavır muteberdir.

Evvelkisi tavr-ı hayvânidir ki zâhirdir.

Ve ıkincisi tavr-ı haceridir.

Zira helâk halinde tab-ı hacere münkalib olup taş gibi ka’r-ı deryaya gider.

Ve üçüncüsü tavr-ı nebâtidir kikarâr-ı deryaya müntehi oldukta urük-ı şecere gibi, urük-ı zâhir ve mümted olur ve sa-defin hamli inikadıyçün vakt-i ma’lüm ve mevsim-ı ma’rüf vardır ki ol mevsimde gavvâslar ku’ûr-ı bihâre gavs edip esdâfı çıkarırlar ve cevfi havi olduğu lü’lüleri tüccâra bey’ ederler.

Li-muharrihi;


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
مكن ذخيره اكر زند كى هوش دارى كه رفت بر سراين كار نقد جان صدف
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
güzel bir yaşam istiyorsan mal biriktir.Ancak bu iş için can incisinin nakdi harcanır
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Ma’rifet bir dürr-i yektâdur kim Ka’r-ı dildür karargâhı onun

Bulmada değme kişi ana zafer BiImedi kanını mâhi onun

Demişlerdir ki, deryâda sedef ebr-i nisândan cezb-ifeyz etdiği günde karada ne kadar peçe-i mâr var ise batn-ı arzdan hurüc edip semâvâta doğru ağizların açarlar ve mukadder olan katrât-ı nisân ağızlarına düşdükde itbâkdehân edip yine batnarza dühül ederler.

deryâda esdâfın hamli lü’lü-i lâ lâ olduğu gibi ol vakitde karada dahi ol senede tevalüd eden hayatın hamli zehr-i katil ve semm-i helâhil olur.

Pes nev-ivâhid olan âb ihtilâf ve âile muhtelif oldu.

Zira kudret-i Hakk her nesneye sâlihdir.

Nitekim ağsân-ı sidre ehl-i cinâne nâim ve usülu ehl-i niyza zakkümdur.

Li-muharririhf;


Sadef ağzında dür olan katre Mâre nisbetle semmi mutlakdur


Göre bir nokta-ı siyahı kim Eser-i kilk-i kudret-i Hak’dur

Ruh-ı cânâne zeyn ü lâleye âh Dâğ-ı dil olduğu muhakkakdurMan-y1 beyt budur ki; harislerın küze misâl olan gözleri tolmadı.

Yani toymadı ve dillerine kanaat gelmedi.

Onunçün bâtınlari kesâfet ve küdüretden hali olmadı ve metâ’-ı vücüdlarıbâzâr-ı i’tibarda revâc bulmadı.

Eğer sedef gibi kâni olmakla olsalardı, azizü’l-vücüd ve kesirü’l-menâfi olurlardı.

Zira sedef senede bir kere bir kaç katreye kâni olmakla lü’lü-i safvet-güsterle muhterem oldu ve kanâatin nef’ini buldu.

Nitekim Kabe-i Mükerreme senede bir kere kisveye kâni olmakla kisvesi tül-i mücâveretle rağbet-i tâm buldu.

Şöyleki ahâli-i ekâlim onunla teberrük ederler ve istishâb edip etrâf-ı cihâne bi-tariki’t-teyemnıün götürürler.

Ve bunda işâret vardır ki lâli-i maârifi Rabbâniye ve cevâhir-i kevniyyeilâhiye ile pür olmak dileyen tâlib-i Hak batınını mâsivâdan telıf tutmak ve midesini fazalâlet-i taamdan arıtmak gerekdir. Onunçün Şeyh Sa’di buyurur:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
نداند تن بروران آكهى كه بر معده باشد زحكمت تهى
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Hevalarına düşkün olanlar idrakten uzaktırlar.Midesi dolu olanlar hikmeti anlayamazlar
İNGİLİZCE TERCÜMESİ[58 ,Meselâsadef katre-i nisana kanaat etmeyip âb-ı deryayla cevfini doldursa mürvârid-i kıymetdârdan mahrüm Olduğu gibi ten-perver olanlar dahi fazalât-ı taâmla midelerin pür kılmaalarıyla dürer-i hikmetden mahrüm

olurlar.


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
اسير بند كران شكم بر ستى باد زرزق هر كه نكردد باشتها قانع
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Pısboğazlık bağının esirı olursan sahip olduğun hiç bir rızık iştahını doyurmaz
İNGİLİZCE TERCÜMESİLi—ınııharririhi,

Çün sedef-ipeymân ebr-i nevbahâra kıl vefâ

Ab-ı deryâyı ko kim ebr içredür dürr-i safâ

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement