Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages

210.BEYT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
210.
دشمن طاووس آمد پر او
TRANSKRİPT BOŞ
Nesil tohumunu çorağa dökünce uyanır, kendine gelir, hayalde ondan kaçar.
His seed he sows in sandy, salt, and desert land; And wakes to find no harvest's ripened to his hand.
ای بسی شه را بکشته فر او
TRANSKRİPT BOŞ
O rüyadan elde ettiği baş ağrısı, sersemlik beden pisliğidir. Ah, o zâhirde görünen, hakikatte görünmeyen, aslı olmayan hayalden!
A headache, with a beating heart, is all he feels; "Alas!" he sobs, "that treach’rous gnome! My whole frame reels!"
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/210

Tavus maruf kuşdur ki ile mevsûfdur.

Maa-hâzâ yine onunla teşe'üm olunur.

Zîrâ iblisin cennete duhûlüne ve Adem'in hurucuna ve devr-i sünbüle müddetince Cennet'in Adem'den halvetine sebeb olmuşdur.

Onuncun hanelerde ittihâzında kerahet vardır.

Ve tavus olduğu yerde meymenet yokdur.

Ve şâribu'l-hamrın ibtidâ-i levni humret üzre olduğu Adem aleyhisselâm asmayı gars etdikde İblis gelip ol asmanın dibine tavus zebh edip kanını köküne işrâb etmesi sebebiyledir.

Nitekim tafsîi-i kıssa İmam Demiri"nin Hayâtü'l-Hayevân nâm kitabında mesturdur.

Ve hüsnü hakkında Gülistan'da gelir:METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
ازين مه بارة عابد فريبى ملاءك صورت وطاوس زيبى
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Şu âbidi aldatan melek şeklindeki tavus yüzlü ay parçasından
İNGİLİZCE TERCÜMESİVe perinden mirvaha düzerler, makbuldür.

Ve zülf u tuğra hakkında şâir der;

MenşûrHotan'ın nola tutulsa buyruğu

Zülfü çekib bedr üstüne tavus kuyruğu

Ve bu kadar hüsnle yine ayaklan ziştdir.

Nitekim Şeyh Sadî buyurur;


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
طاوس رابنقش ونكارى كه هست خلق تحسين كنند واو خجل از باى زشت خويش
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Tavusu herkes güzel ve hoş nakışları için övüyor. Ama kendisi kötü ayaklan yüzünden utanıyor
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Ve tavus ziynetden ibaret olmak ile Hazret-i İbrahim aleyhisselâmın zebh etdiği tuyûr-ı erbaanın biri tavus idi ki terk-i zînete işaret idi.

Limuhar-ririhî;

Ten-i zîbasına olan mağrur Oldu tavus misâli meşum

Reng u buy âyine-i âlemde Görünür çeşme-i suret mevhum

Ve mevâliden Yemen'de diyanet ve rivayet ile meşhur Tavus bin Keysân gelmişdir.

(Yani Arab'dan değil Ömer bin Abdülazîz'le muasırdır.)

Ve bu makûle ıtlak ya tesmiye-i mücerrede kabilinden veya bazı münâsebât üzerine mebnîdir.

Nitekim Ibn Melek derler pederi melek-sîmâ veya melek-haslet olmak ile veya gayrı vücûhla.

Ferr, teşdîdle kuvvet ü revnak ü fürûğ u devlet.

Mana-yı beyt budur ki; tavusa kanadı düşmen geldi.

Yâni tâvusda ol rîş-i hüsn ve per-i müstahsin var iken halk onunla intifa için ona kıyarlar ve ol kabadan âhir onu soyarlar.

Pes, hüsh-i suret ona düşman ve sebeb-i helaki oldu.

Li-muharririhı;

Râhat-ı rûh-ı revân olmak için Bâd-bîzen düzerler ol perden

Per-i zibâsın alıp bâd-ı hevâ Uçururlar o garibi yerden

Ey yârân-ı ibret-gîr çok pâdişâhı kuvvet u revnak u devleti kati eyledi, yâni katline bâis oldu, tâ ki memâliki [326] zabt olunup yerine gayriler cülus eyleye.

Gedâya ise kimse dokunmaz.

Zîrâ anda matmah-ı nazar olacak nese yokdur.

Ve belki letâif-i Gülistan'da gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
كركدا بيشدو لشكر اسلام بود كافر زابيم توقع برود تادر جين
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Eğer dilenci islam askerinin komutanı olursa kâfir ümitsizlik korkusuyla ta Çin'e kadar gider
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Bunda işaret vardır ki, nefsin seyf-i riyazet ve sikkîn-i mücâhede ile kati u zebh olunması hevâ ucundandır.

Eğer hevâ ve onun tahsîn u tezyîn etdiği menhiyyât ve müştehiyyât olmasaydı bu cefâ ve çileyi çekmez ve bazı mus-


tahsenât dahi bu sebebden tağyir ve izâle olunmazdı.

Nitekim bâlâda işaret olundu.

Ve bu memleket-i vücûda gelip taht-nişîn-i cesed olan ervâhdan çok ruha zaaf gelmiş ve belki helak oîmuşdur.

Zîrâ mücâveret-i tabiat hasebiyle umûrtabîiyyeden olan ekl ü şürb ü emsalinin ahkâmı ve mukârenet-i nefs sebebiyle sıfât-ı nefsâniyyeden olan gazab ve kibr ü nuzerâsının âsârı sârî olup halik hükmünü bulmuşdur.

Nitekim Kur'an'da gelir:


Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
يحي ويمت
Diriltir ve öldürür
(Bakara 258)


Yâni Allah tealâ pertev-nevâr-ı cemâliyle kulûbu ihya ve sadme-i kabza-i celâli ile nüfûsu imâte eyler.

Ve kâh olur ki emr-i ber-aks olup nüfûs zinde ve kulûb mürde hükmünde olur.

Evvelkisi nüfûsmüdrikenin şânı ve ikincisi nüfûs-ı zâyianın hâlidir.


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
نسأل الله التوفيق
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Allah'tan tevffk isteriz
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement