FANDOM


212.BEYT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
212.
ای من آن روباه صحرا کز کمین
TRANSKRİPT BOŞ
O gölgenin havadaki kuşun aksi olduğundan; o gölgenin aslının nerde bulunduğundan haberi yok!
The fool still knows not ’tis a shadow he pursues. 100 Its substance where to seek he has no power to muse.
سر بریدندش برای پوستین
TRANSKRİPT BOŞ
Gölgeye doğru ok atar. Bu araştırma yüzünden okluk bomboş kalır.
He shoots his arrows at the fleeting, mocking shade; His quiver emptied, he returns; no booty made.
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/212

Rûbâh dilkidir ki Arab sa'leb der.

Kâh olur ki tahfîfen elifini hazf edip rûbeh derler.

Sahra düz yer veyahud ot bitmeyen fezâvâsidir.

Kemîn pusu ve kemîn-gâh pusu yeridir.

Pûstîn posta mensûbdur.

Post deri cildi gibi ve her nesnenin kabıdır, post-ı bâdâm gibi ki mağzın mukabilidir.

Dilki ve emsalinin derisinden kürk yâni ferve ittihâz olunmak ile cild-i rûbâha postîn denildi, kürk mânasına.

Nitekim Gülistan'da gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
دشمنا نرا پوست بركن دوستانرا پوستين
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Düşmanlarından deriyi çıkar, dostlarına giydir
İNGİLİZCE TERCÜMESİVe yine kelimât-ı Sa'dî'de gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
كرانصاف پرسىنه نيكوست اين برهنه من وكربة پوستين
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Eğer insafla soruyorsan benim çıplak kedinin postun içinde olması hoş değildir
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Mana-yı beyt budur ki; ey hâzîran, ben ol rûbâh-ı sahrayım ki kürkünden ötürü pusudan onun başını kesdiler, yâni nâgâh ilhak eylediler ya sayd veya gayrı tarik ile.

Bunda zerger kendini sahrada gâfilâne gezen dilkiye [330] ve pâdişâhı veya hekimi seyyâda teşbîh eyledi.

Maksûd dilkinin postunun helakine sebeb olduğu gibi zergerin dahi hüsnü veya cariyeyi ondan tahlîs onun helakine bâis olduğuna beyândır.

Velâkin bu esnada imârât-ı helak olmamak ile pusu ile tabir eyledi.

Ve bunda nefsin hile ve huda sıfatını izâleye işaret vardır.

Zîrâ rûbâh kemâl-i hîle ile maruf, ziyâde hud'a ile mevsûfdur.

Nitekim taleb-i rızkda hiyel-i acîbânesindendir ki temâdet edip nefh-i battı ve refkavâim eyler.

Şöyle ki meyyit zann olunur.

Kaçan yanına bir hayvan gelse nâ-gâh hamle edip sayd eyler.

Ve ref-i ezada hudgarîbesindendir ki cildinde bakk u baûz müctemi olsa ağzına bir post paresi alıp tedriçle suya gavs eder.

Şöyleki ol mûzîler onun bedeninden yüzüne ve burnuna ve ağzına ve ondan ol post-pâreye çıkdıkda ağzından suya bırakıp kendisi selâmet bulur.

Li-muharririhî;

Bu kadar hile çün rûbâh Nefs-i emmâre gezer râh be-râh

Nice salim olsa andan sâlik Meğer agâh ede onu Allah

Pusudan murâd mersadtarîk ve postîn nefs-i hayvanidir ki cesede taalluku vardır, postun taalluku gibi.

Yâni nefs-i hayvaniyi ıslâh ve maraz-ı bâ-


tınîden tahlîsden ötürü hîle sıfatını izâle eylediler.

Zîrâ mâni-i terakki ve bâis-i tenezzül olan hîle dahi emrâzbâtınedendir.

Ve rûbâhı sahraya nisbet eyledi.

Zîra sahra berre yâni karaya ve bir dahi cesede işâretdir.

Ve hîle ve huda âlem-i şehâdetden olan nefs ü cesede nazırdır.

Derya ve cibâl ise makâm-ı ricaldir, f'efhem cidden.

Ve başını kesdiler dediğinde işaret vardır ki, usûlsıfata zeval gelmek mümkün değildir.

Zîrâ şeref-i mücâhede ve belki kemâl-i insanî ol usûlün bekasına menûtdur.

Nitekim

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ولقد همت به وهم بها
Andolsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabb'inin işaret ve ikâzını görmeseydi o da kadına meyletmişti
(Yûsuf 24)

makalesi ve kezâlik


Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ان النفس لاامارت
Muhakkak ki nefis emredicidir
(Yûsuf 53)


kelâmı zikr olunan mânaya delâlet eder.

Velâkin bu makam mezâlik-i akdâmdandır.

Onuncun bazı hakîkatden gafiller enbiyâ aleyhisselâmın sülûku nefs-i mutmainnedendir derler.

Pes nice onlarda emmâriyet sıfatı bulunur.

Cevâb budur ki, nüfûs-ı enbiyâ mutmainne olmak nefsî'l-emr nefsin emmâriyetini münâfî değildir.

Zîrâ bil-fiil âsârı münmehî ve bi'l-kuvve bakîdir.

Onuncun enbiyâ masum ve evliya mahfuzdur derler.

Eğer hilâf-ı mütesavver olmasa ıtlak olunmazdı.

[331] Ve bu sırra mebnîdir ki ibrahim aleyhisselâm tuyûrerbaanın başların cesedlerinden izâle eyledi.

Eğerçi ki sonra rüûs yerli yerin buldu.

Velâkin fi'l-hakîka fânî olan sıfat bakî olan sıfatın gayrıdır ki evvelkisi nefsânî ve ikincisi Hakkânîdir.

Ve Mesnevî'de bu mânaya işaret eder ebyât gelse gerekdir,


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
فاعرف فاعمل به
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Anla ve'onunla amel et
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/212?oldid=20755" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.