FANDOM


23.BEYT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
شاد باش اى عشق خوش سوداىم
LATİNO TRANSKRİPTİ 1. MISRA BOŞ.
Kibirlerinden Allah isterse (inşaallah ) demediler. Allah da onlara insanların âcizliğini gösterdi
OAnd because of their pride they did not say... “God Willing:” and so the weakness of man to them God was then revealing.
2.
اىطبيب جمله علت هاىما
LATİNO TRANSKRİPTİ 2. MISRA BOŞ,
”İnşaallah” sözünü terk ettiklerini söylemeden maksadım, insanların yürek katılığını ve mağrurluğunu söylemektir
I mean... to make such an exception like this is truly cruelty; not to merely say that… a mere shape has then... no reality
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/23


illet, şol manâdan ibâretdir ki bir mahalle hulül eyleye ve ol mahallin hâli onunla mütegayyir ola.

Onunçün maraza illet dediler.

Zira hulülu ile şahsin halı kûvvetden zaafa mütegayyir olur ve hadd-i itidâlden çıkar.

Burada illetden murâd illet—i cısmâniye değildir.

Belki illet—i bâtındır ki tabiate göre şehvet ve nefse göre hevâdır.

Ve havada gerçi cümle sıffât-ı rezi le dâhildir.

Velakin yedi sıfat-ı zemimeyi istisna etmişlerdir ki cehennemin ebvâb-ı seb’ası ol yedi sıfatın mukâbelesinde vaki olmuşdur.

Şöyle ki, ol sıfâtı tezkiye etmeyen hakkında ebvâb-ı cehennem meftüh kalır.

Ol sıfât; ucb u kibr u riyâ gadab u hased u hubb-ı mâl u hubb-ı câhdır.

Ve ruh mertebesine göre illet cehldir ve sırra göre mâsivâya iltifâtdır.

Bu makule rezâile illet ve maraz [60] ıtlak olunmak üç veche üzerine mebnidir evvelkisi budur ki, maraz—ı beden, marizı tasarruf-ı kâmilden mâni olduğu gibi bu rezâil dahi idrâk—i fezâilden mânidir.

İkincısi budur ki, maraz hayatı dünyeviye tahsilinden mani olduğu gibi bu rezil dahi hayat-ı uhreviyye tahsilinden mânidir.

Üçüncüsü budur ki, mariz olan kimesne eşyâ-yı muzırraya meyl etdiği gibi bu rezâil dahi nefsin i’tikâdât-ı reddiyeye meyline sebebdir.

Onunçün bir mârize hâtırın ne diler, dediler.

Yâni bır nesne murâd etmemeyi murâd ederdim.

Zira bedene muzırr olan nesneyi iştihâ etmede fâide yokdur.

Kezâlik nefse muzırr olan umüra meyl etmede belâ çokdur.

sâliklerin riyâzât u mücâhedeleri bu maddeyi kat içindir.

Onunçün bu tarikte bir kimesneye bedduâ etseler


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
اذا قك الله طعم نفسك
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Allah sana nefsinin tadını versin
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Zira taarn-ı nefs ve müştehâ-yı tabiati zevk etmenin fevkinde maraz yokdur.

Onunçün hadisde gelir:

Hadis Metni
Meali
Kaynak
الحمية رأس كل دواء
Hamiyet bütün ilaçların başıdır
(Hadis Kaynağı Buraya Yazılacaktır)


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
الحمية رأس كل دواء
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Hamiyet bütün ilaçların başıdır
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Ve bir hadisde dahi gelir

Hadis Metni
Meali
Kaynak
من العصمة ان لاتخد
Bulamâman ismetindedir
(Hadis Kaynağı Buraya Yazılacaktır)


Hadis Metni
Meali
Kaynak
فافهم الا شارة من العبا
İbaredeki işâreti iyi anla
(Hadis Kaynağı Buraya Yazılacaktır)


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
فافهم الا شارة من العبا
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
İbaredeki işâreti iyi anla
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Mana-yı mısra-ı evvel budur ki; şâd ol ey bezm-i hûş sevdâlı aşkımız.

Yâni gam yüzü görme, yüzün daima gülsün ve sevdan artıp eksılmesin.

Bu hitâbın zâhiri gerçi aşkadır.

Fe-emâm nefs aşk-şâd olmak ve hâş sevdâ olmak ile muttasıf değildir.

Belki bu sıfat hakikatde âşığındır.

Yâni aşık dîma aşk ile şâd ve hûş sevdâdır.

Zira aşka mübtelâ olan kimesnede gam ve gussamâsivâ kalmaz.

Ve sevda-yı aşkla hâli hûş olur.

Zira akl-ı meâş ile mukayyed olmak nâhoşluğundan kurtulur.

Ve bu sebebdendir ki gam-ı mahşer bile hâtıra gelmeyip şöyle bi-bak u bi-pervâ gezer.

Nitekim kelimât-ı Sâib’de gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
دل عاشق جه غم از شورش حشر دارد نيست اند يشهء سيلاب ده وبرانر
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Sevdalı gönül mahşer günündeki endişeyi niye merak etsin. Viran olmuş köy için sel endişesi yoktur
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Mana-yı mısr-ı sâni budur ki; ey bizim iIel-i bâtına ve emrâz-ı kalbiyemizin tabibi olan aşk.

Yâni tabib-i beden-i marizi inhirâfdan i’tidâle tahvil için muâlece etdiği gibi aşk dahi dil-i insânın istikâmet ve Hakk’a teveccü.

Hüne mani olan ahvâlini tebdil için müzâvele eyler.

Ve bu ikisinin miyânında fi’l-hakika fark vardır.

Zira muâlece-i tıbbiyede şifa maznündur.

Fe-emmâ aşka göre maktu’dur.

Zira aşk bir âteşin cevherdir ki mâsivâ-süzdur.

İllet-i hod meyl-i mâsivâdan ibaretdir ve aşk dahi fi nefsi’l-emır bir derd ki derman kabül eylemez ve ilâc [61] götürmez.

Nitekim kelimât-ı Cami'de gelir:METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
نتوان علاج عشق تو كر خود طبيب صد بار حقمهاى مداواتهى شود
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Eğer kendi kendinin doktoru isen aşkın ilacını bulamazsın. Yüz çeşit hile ile tedavi etsen bile boşunadır
İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Anınçün cünûn-ı aşka mübtelâ olanlar cünün-ı akla mübtelâ olanlara mu’âlece eder.

Fe-emmâ aksine bir vechile imkan yokdur.

Li-muharririh

Yanıma gelse ilacıyla tabîb Başka bir derd olur ilâcı ânın

Tatlıdır aşk veli kim ki ân ı Tatmadıysa haline acı ânın Şablon:Ruh-ul mesnevi

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/23?oldid=226483" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.