FANDOM


27.BEYİT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
با لب دمساز جود كر جفتمى
Ba lebi demsaz-ı hod ger cuftu mey
Zamanımı beraber geçirdiğim arkadaşımın dudağına eş olsaydım ( sırlarına tahammül edecek bir hemdem bulsaydım)
If I had found a company,.
2.
همچو نى من كفتنيها كفتمى
Hemçu ney men gufteniha gufteni
Ney gibi ben de söylenecek şeyleri söylerdim.
I would have told all my mysteries
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/27

Cüftem ve güftem fiil-i mâzîdir, Ahirlerinde olan yâ harf-i ta'lîkdir, yanî fiilin manâsını tencîzden talike sarf eder. Ve bu sebebdendir ki lâhık olduğu fiil siyâk-i şartda vâki olur.

Güftenîha, güften'in cem'idir ki masdar delâlet etdiği manâ için mu'idd olana dâldir, nefs-i masdar olan güften lafzının değil. Ahirinde olan yâ, harf-i mealdir, bir işin ahiri neye varacağını veya bir emr ne için müteheyyî olduğunu ifâde-i murâd etseler lafz-ı masdarın âhirine bir yâ-i sakine ilhak ederler.

Ol maksûd olan manâyı ifâde eder. Meselâ söylemeye lâ-yık kelâma güftenî ve yemeye layık ve ekl için mu'idd olan taama hordenî ve gideceğe reftenî ve bi'1-âhir olıcak nesneye bûdenî derler.

Bu beyitde Mevlâ-nâ hazretleri mübtedî olan sâliki nâye ve ehl-i nefs olan mürşid-i kâmilî neyzene ve lebden hâsıl olan feyz-i nutku nefh-i nefese teşbîh etdiler.

Manâ-yı beyt budur ki, eğer ben yâr-ı muvâfıkım yâni bir sâhib-i nefesin feyz-i nutkuna musâhib olaydım, nây-ı ney-zenin nefh-i nefesine mukârin olduğu gibi, ben dahi söylemeye lâyık sözler söylerdim.

Nitekim Hâce Hafız kelimâtında gelir

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
فيض روح القدس ارباز مدد فرمايد,ديكر ان هم بكنند آنچه مسيها مى كرد
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Rûtyi.'l-Kudüs'ün feyzi bir daha yardım ederse, başkaları da İsa'nın yaptığını yapabilir.
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Yâni neyden envâ-ı elhân ve nevâ-ı nağemât sâdır olmak nây-zenin nefesi te'sîrindendir. Ve illâ sıyt u sadâsı çıkmaz ve kimesne ona kulak tutmaz ve yüzüne bakmazdı.

Kezâlik mübtedî âşık dahî bir ehl-i feyze mukârin olup onun leb-i cân-bahşından nefes almadıkça esrar demeye kadir olmaz ve söylemeye lâyık söz bulmaz.

Zîrâ bu tarîkin hükmü hidmet ve eseri nefesdir.

Mahkîdir ki, Yunus Emre yigirmi sene kadar şeyhi Tapduk Emre kuddi-se sırruhûhümâ kapısında hîzem-keşlik eyleyip celb [69] etdiği hatabı tab'-ı mustakîmi gibi rast getirmiş.

Şeyh bir gün istikâmet-i hatabın veçhinden suâl etdikde ol dahi bu kapıya eğrilik sığmaz, demiş.

Şeyh bu sözü istihsân edip mukabelesinde bi-tariki'1-mükâfât var, imdi Yunusum söyle, diye nutk eylemiş.

Bu nefes sebebiyle Yunus Emre'den bu kadar makâlat-ı tevhîd ve keli-mât-ı irfan sâdır olmuşdur ki, kimseye makdûr değildir. Onuncun bu bâbda hâtimetü'l-müteahhirîndir.

Zîra söylemediği mazmun kalmamış ve Türkî sözlerde onun kelimâtına muâdil gelmemişdir. Kendi tercümânü'1-gayb ve li-sânü'1-feyz ve kâhb-ı nazmı rûhü'l-meânî-perver ve hân-ı mâ'rifetine erbâb-ı feyz-i tufeylîdir.

Li-muharririhî,

Görmedi kâlıb-ı hâki hergiz

Böyle bir ruh-ı musavver âdem

Zahiren ümmi-i ebced amma

Velî ilm-i ledünnîden urar dem

Ve caizdir ki, leb lafz-ı mukhem olup ney münâsebetiyle zikr olunmuş ola.

Meselâ manâ-yı beyt demek olur ki, eğer ben kendime hâl-daş ve râz-daş olmaya lâyık ve münâsib bir âşıka müsâhib]] olaydım, ney musâhib olduğu gibi ben dahi onun gibi makâmât-ı marifetde âğâzeler eylerdim.

Ve cür'a-dânem olduğu kadar esrar söylerdim. Velâkin mahrum bulunmadıkça bu müzâkere kapısı açılmaz ve sâf-âyine olmadıkça söze suret verilmez.

Nitekim Hâtifî kelimâtında gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
چو مجلس تهى شد ز نا محرمان,كهر ر ريخت بردامن همكنان
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Nâ-mahrem olanlardan meclis boşaldığında sırdaş olanların eteklerine inciler dökülür.
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Burada hem-künân'dan murâd râz-dârândır. Nitekim Düstûrü'l-Amelde musarrahdır. Muhtemeldir ki, hubb lafzı, mukhem olmayıp sırr-ı mukabeleye riâyete zikr olunmuş ola.

Zîra iki dem-sâz biri birlerine leb-küşâde ızhâr-ı esrar ede gelmişlerdir.

Bade-zâ bu beyitte kurb-ı nevâfil u kurb-ı ferâyize işaret vardır. Zîra kurb-ı nevâfilde ki Allah taâlâ kulunun lisânı olur.

Nitekim hadîs-i kutsîde gelir:

Hadis Metni
Meali
Kaynak
لايزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت له سمعا وبصرا و لسانا فبى يسمع وبى يبطش وبى ينطق
Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, öyleki ben onu severim. Onu sevdiğim zaman, onun kulağı, gözü, eli ve dili olurum
(Sahih-i Buharî, Ki-tâbu'r-Rikâk, İB)


Pes kul lisân-ı Hak'la tekellüm eder ve bu sûretde Hakk'ın zâtı ve vücûdu kulun sıfatına mirat ve ahvâline mazhar olur. Ve zahir mer'î vü meş-hûd vü nûr olur.

Ve kurb-ı ferâizde ki kul Allah taâlanın lisânı olur, pes Allah Taâla lisân-ı abdle tekellüm eder ve bu sûretde kulun sıfatı ve ahvâli Hak'ın zâtına mirât ve vücûduna mazhar olur ve zahir u mer'î vü meşhûd-ı Hakk olur.

Güya Mevlânâ Hazretleri buyurur ki, eğer bu kurb-ı nevâfil mertebesinde leb-i Hakk'a mukârin olaydım ve Hak benim lisânım olup söyleyeydim, veyahud kurb-ı ferâiz mertebesinde ben Hakk'ın lisânı olup Hakk benim lebimden söyleyeydi.

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
والله واسع عليم
Allah, ihsanı geniş olan ve her şeyi bilendir
(Maide:54)

mısdakmca ben dahi neler diyeydim ve ne râzlar açaydım ve halkın âciz olduğu esrardan haberler vereydim. Ve bu manâ eğerçi Mevlânâ'ya nisbetle hâsıldır. Velâkin hâsıl olmayanları tehyîc ve tahrîkdir

Ve bu makamın esrârındandır ki bazı gazeliyât-da gelir:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
اندر غزل خويش نهان خواهم شد,تا بر لب تو بوسه زنم خويش نخوانى
LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
gazelimin içinde gizlenmek istiyorumkisen gazelimi okurkendudaklarımı öpeyim
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Yâni kelâm mütekellimin sıfatı olduğu cihetten mevsûfla kâimdir.

Pes sıfat-ı zahir olan lebe fi'1-cümle mevsuf dahi muttasıl ve sırrı onunla dâirdir. Mahkîdir ki, bu beyt-i hakîkat-şiar ve nazm-ımarifet-âsâr sultanu'i-hakîkat Şeyh Ebû Saîd Ebu'1-Hayr kuddise sırruhunun meclis-i şuhûd u muntazamlarında kıraat olundukda keyfiyyetine mest u tesîrinden hûş-vakt olup müridleriyle kâili olan şâirin ziyaretine varırlar.

Li-muharririhî;

N'ola âyine-i mecaz içre

Ola ruhsâr-ı hakîkat meşhûd

Her kimin çeşm-i dili bulsa küşâd

Eder elbette rûy-ı Hakk'ı şuhûd

vikipedia ruhul

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/27?oldid=18670" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.