FANDOM


284.BEYİT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
284.
زین عصا تا آن عصا فرقیست ژرف
TRANSKRİPT BOŞ
Emirler rica ve şefaate, müritler dil uzatmaya başladılar:
The captains twelve, of legions, intercession made;His grieved disciples raised a wail, a serenade:
زین عمل تا آن عمل راهی شگرف
TRANSKRİPT BOŞ
“Ey kerem sahibi! Bu ne kötü talih ki sensiz gönülden de yetim kalmışızdır, dinden de.
Great evil's lighted on us! Ah! Beloved One! We're orphans made; our parent, thou, away art gone!
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/284

Jerf, fethe-ı zâ-ı Acemî'yle derk manasınadır, amîk gibi. Dakâyıkda gelir ki jerf, lisan-ı Fârîsî'de derk için vaz olunmuşdur.

Derk bilici diyecek yerde Acem jerf-yâb der.

Büyük mânasına da istimal olunur, pil-jerf derler.

Zahir budur ki, mâna-yı sânîde istimali istiare tarîkiyledir.

Nitekim mütebahhir fi'l-ilm derler gibi, bahr gibi vâsi ve amîk mânasına.

Amel, fiil-i kasdîdir ki zeviyyü'î-ukûle mahsûsdur.

Ve ef'âl-i kulûb ve cevârihe şumûlu vardır, imân ve tâât ve küfr ve meâsî gibi.

Şikerf, kesre ile, ulu, azîm gibi.

Mana-yı beyt budur ki; bu asadan yâni asâ-yı sâhirândan ol asaya dek yâni asâ-yı Musa'ya dek fark-ı baîd ve amîk vardır.

Zîrâ Musa'nın asâsı cennetden ve cadıların asaları dünyadandır.

Ve kezâlik Musa'nın asâsı kudret-i Hakk'a muzâf ve onların asaları tedbîr-i nefse mensûbdur.

Ve kezâlik Mu¬sa'nın asâsı bî-hîle ve onların asaları mücevvef ve pür sîmâbdur.

Ve kezâlik Musa'nın asâsı memur ve onların asaları sâhâ-ı iitifâtdan durdur.

Onuncun suebân-sûret olup onların asalarını veya hilelerini ekl ü ibtâl eyledi.

Ve kezâlik Musa'nın asâsı ruh ve onların asaları cernâd idi.

Onuncun her vakitde harekete kudreti var idi.

Cadıların asalarının harekâtı ise germiyyet-i âfitâba mevkuf idi.

Yâni hayât suretinde olduğu emr-i hâriç ve ânz itibarıyla idi.

Ve kezâlik Musa'nın asâsı kabza-ı cemâl ile makbuz ve onların kabza-ı celâl ile me'hûz idi.

Ve kezâlik Musa'nın asâsı nübüvvete mukârin ve onların asâlan mekr ü sihre munzam idi ki âsîler-elinde idi.

Ve kezâlik Musa'nın asasında fünûn-ı tecelliyât münderic ve onların asâları fenn-i vâhid üzerine münhasır idi.

Zîrâ menkûldür ki, asâ-yı Mûsâ vakt-i hâbda nigeh-bânî-i [441] Mûsâ eylerdi.

Ve bundan gayrı kerâmet-i uhrâsı dahi var idi.

Ve kezâlik asâ-yı Mûsâ tenha ve onların asaları ise biri birlerine müfezâhir idi.

Pes, asâ-yı Musa'da

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
يدالله فوق ايديهم
Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir
(Ferih 10)

sırrı var idi.

Onuncun zuhurunda idi.

Cüziyyenin asarı mütelâşî ve muzmahil oldu.

Mısrâ-ı sânînin mânası budur ki, sâhirler etdikleri sihr amelinden Musa'nın mucizât ameline varınca tarîk-i azîm ve râh-ı dûr mesâfe-i bafdde vardır.

Zirâ sâhirlerin ameli nefsânî ve şeytanî ve Musa'nın ameli ruhanî ve Rahmanidir.

Ve biri dahi sâhirlerin ameli ibtâi-i Hakk ve Musa'nın ameli izhâr-ı Hak içindir.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ليحق لحق و يبطل الباطل
Hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak
(Enfâl 8)

Ve bir dahi sâhirlerin ameli sihr ve Musa'nın ameli mucizedir.

Ve biri dahi sâhirlerin amelinin gayeti nedamet ve Musa'nın amelinin nihayeti seâdetdir.

Bu sebebden cenâb-ı kuddisehû müncezib olup zarurî mümin oldular.

Ve Musa'nın tahte'l-î ivâsmda olup hezeîândan necat buldular.

Zîrâ nusret iki nevidir.

Hak üzerine mevt dahi nusretdendir.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
الا ان نصر الله قريب
Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır
(Bakara 214)

yânı

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

بالموت كما فسره به بعض العلماء

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Bir kısım alimlerin tefsir ettikleri gibi nusretten maksat ölümdür

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve bir dahi sâhirlerin ameli pür tezvîr ve bâtında bir ve Musa'nın amel-i mahz eser-i takdîrdir.

Ve bir dahi sâhirlerin ameli süflî ve Musa'nın ameli ulvîdir.

Onuncun Mûsâ tevazu ile merfû ve sâhirler iddiâ-i galebe ile mevzu oldular.

Ve bir dahi sâhirlerin ameli meydân-ı kazada ve Musa'nın ameli meydan-ı rızâda idi.

Ve bir dahi sâhirlerin ameli şirk ve Musa'nın ameli tevhîd idi.

Onuncun asası cümle keserâtı ifna eyledi.

Ve bir dahi sâhirlerin ameline lanet mülcahık ve Musa'nın ameline rahmet muttasıl oldu.

Nitekim gelse gerekdir, ila gayrı zâhke mine'l-letâifiİ-işârât.

Pes, sihr mucize ile beraber olmaz.

Ve onunla muârazaya mecal bulmaz.

Nitekim Hâce Hafız divânında gelir:


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
سحر

با معجزه پهلو نزند ايمن باش سامرى كيست كه دست از يد بيضا ببرد

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Sihir mucize ile yan yana gelmemiş ise rahat ol. Samfrf kim ki elinden yed-i bey-zayı çıkarsın

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Bunda Mûsâ-yı kalbe kuva-yı nefsâniyenin tefâvütüne ve ehl-i irşâd ile ehl-i davanın hâline işaret vardır.

Zîrâ erbâb-ı kalb ve ashâb-ı irşâd olanların rahı müstakim ve a'mâli müntic ve ehl-i nefs ü riya ve dava olanların hâlleri sakîm ve amelleri akimdir.

Şöyle ki irşâdlan tâlib-i Hakk'ı bir menzile îsâl etmez ve onların terbiyeleriyle bir ham öğüp yetmez.

Ehl-i kalb ise böyle değildir.

Zîrâ onların tevhîdîeri Hakkânî ve her halleri Rahmanı olmakla lisânları esrâr-ı zikrle meşhûn ve terbiyeleri [442] intizâm-ı hâle makrûndur.

Pes onların asaları asâ-yı ihlâs ve amelleri amâl-i ihtisâsdır.

Li-muharririhî;

Dest-res bulmak isteyen Hakk'a Tutmasın değme kesin damanın

Damdır belki değildir dâmân

Sayd eder bu feleğin hâmânın


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/284?oldid=20762" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.