Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages

285.BEYİT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
285.
لعنه الله این عمل را در قفا
TRANSKRİPT BOŞ
Sen bahaneler ediyorsun, biz ise dertle yürek yangınlığından soğuk soğuk ah edip duruyoruz.
Raise not such pretext; push us not to our wit's end. We sob and sigh; we beat our breasts. Do comfort send!
رحمه الله آن عمل را در وفا
TRANSKRİPT BOŞ
Biz senin sohbetine alışmışız. Biz senin hikmet sütünle beslenmişiz.
Thou’st pampered, spoilt us with thy wondrous eloquence; With doctrine from thy lips our souls cannot dispense.
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/285

Rahmet, Hak'dan veya derece-i ebrârdan red ve tard manasınadır.

Evvelkisi küffâra ve ikincisi şâirlere göredir.

Kafa, marûfdur ki yüz mukabilidir.

Vefa, bir nesne temama bulûğudur ve kadrin mukabili dahi derler.

Mana-yı beyt budur ki; şâirlerin ameli olan sihrin kafasında ve ardınca lanetullah vardır.

Zîrâ bâtıldır ve âmili kâfirdir.

Ve kâfir zâlimdir.

Nitekim Kur'an'da gelir:

melundur.

Nitekim Kur'an'da gelir

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ان الشرك لظلم عظيم
Doğrusu şirk büyük bir zulümdür
(Lokman 31)
Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
الا لعنة الله على الظالمين
Bilin ki Allah'ın laneti zâlimlerin üzerinedir
(Hûd 18)

Ve Musa'nın ameli olan mucize için rahmetullah vardır, tamâm ve kemâlde.

Zîrâ Hak'dır ve âmili mümindir ve mümin âdildir.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون

Yarattıklarımızdan daima hakka ileten ve adaleti hak ile yerine getiren bir millet bulunur

(A'raf 81)


Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ومن قوم موسى امة يهدون بالحق وبه يعدلون

Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde adil davranan bir topluluk vardır

(A'raf 159)

Ve âdil mahbûbdur.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ان الله يحب المقسطين
Allah adil olanları sever
(Mâide 42)

Ve caizdir ki vefa kâil-i rahmet olanlara göre ola.

Yâni ol amele rahmetullah demek vefâ-yı imândandır.

El-hâsıl amel-i sâhirân lanet ve sahtdan nâşî ve kahr ve celâlden fâşî olmakla ameller ve kendileri lanet buldular ve amel-i Mûsâ rahmet ve rızadan sâdır ve lütf u cemâlden zahir olmakla ameli ve kendisi rahmet ve rızaya muzâf oldu.

Eğerçi hakîkatde mel'ûn ve merhum olan amelin sahibidir.

Suâl olunursa ki sâhirân nice mel'ûn oldular?

Belki imânları sebebiyle merhum oldular.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
قالوا آمنا برب العالمين رب موسى و هارون
Mûsâ ve Harun'un Rabbi olan alemlerin rabbine inandık dediler
(A'raf 121-122)

Cevâb budur ki, bu söz mutlak sihr ve sâhire göredir.

Ve sehere-i Firavn kable'1-imân zikr olunan sıfat ile muttasıf oldular.

Sonra imân hasebiyle münkati oldu.

Nitekim müminin laneti dahi tevbesi sebebiyle münkatidir.

Meselâ hadîsde gelir:

Hadis Metni
Meali
Kaynak

ومن احتكر فهو ملعون

Kim ki tekelcilik ve karaborsacılık yaparsa lanetlenmiştir

(Manen aynı olan bir başka hadis, Sünen-i İbn-i Mâce Kitabu't-Ticâre, 2144)


Pes ihtikardan tâib olan mutlaka merhum olmuş olur.

Mahazâ sâhirlerin ameli Firavn ve kavmine muzâfdıt.

Zîrâ onların emriyle mübaşir olunmuşdur.

Pes malûm olan hakîkatde Firavn ve kavmi ve sair tâib olmayanlardır.

Malûm ola ki amelin kafasına [443] lanet zü'l-kafâya nisbet iledir ki hakîkatde ol amelin sahihleridir.

Pes, bundan fehm olunan budur ki ehl-i celal olanlar kafâ-yı mahzdır ki onlarda Hakk'a teveccüh edecek veçhe yokdur.

Zirâ kahr u celâle mazhariyetleri hasebiyle onların hakkında cemi ebvâb mesdûd ve cümle-i esbâb masdûddur.

Nitekim ehl-i cemâl olanlar vech-i sarfdır ki vech-ı mutlakın taayyünü üzerine gelmişler ve Hakk'a her yüzden teveccüh-i tam kılmışlardır.

Zîrâ lütfü cemâle mazhariyetleri sebebiyle her cânibleri bâb ve belki âyine-i pürnûr ve tân olmuşlardır.

Velâkin bunlara mukarrebîn ıtlak olunan ehl-i cemâldir.

Zîrâ mukarrebîn zahir ve bâtında vechdir ki onlarda asla kafa yokdur.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazda kafadan niyetleri bu sırra dâirdir.

Zîrâ ol halde Hazret-i ulyâya muhâzât-ı tâmme vardır.

Fe-emmâ ebrâr olan ehl-i cemâl ki ashâb-ı yemîn dahi denilir.

Bunlar zahirde vechdir, imânları cihetinden.

Ve bâtında kafadır, basiretlerinin adem-i inkişâfı cihetinden.

Zîra hâİet-i nez'de ve hasrde hâsıl olan inkişâf ahvâl-i âhirete göredir, marıfetuliaha ve cemâlullaha göre değildir.

Onuncun Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet

و من كان فى هذه اعمى فهوه فى الاخرة اعمى

Bu dünyada kör olan kimse ahirette de kördür

(İsrâ 72)

Pes kâfir küfrü hasebiyle amâ olduğu gibi mümin dahi adem-i mükâşefesi sebebiyle amadır, meğer dünyâda sâlik ola.

Bu sûretde maksûd ya dünyada hâsıl olur kemâle, bulûğa dek muammer olmakla.

Veya âhiretde hâsıl olur, kable'i-bülûğ fenâ-ı sûrî bulmakla.

Nitekim Temâmu'1-Feyz nâm kitabımızda mübeyyendir.

Ashâb-ı şimal olanlar ise zahirde kafa-ı mahzdır, hidâyet itibarıyla.

Ve bâtında vech-i mahzdır, nihayet itibarıyla.

Zîrâ dûzehdevâki olan terbiye-i tavîle veşedide ile vech-i hakikat zahir ve sırr-ı ezeî ve ebed bahir olsa gerekdir.

Velâkin küffâra naîm sıfatı yokdur.

Onuncun cehennemde muhalled olurlar, f'efhem cidden.

Pes, bu takrirden vech u kafanın sırrı hüveydâ ve merâtib-i amal ve merâtib-i ashâb-ı amal peyda oldu.

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet

نسأل الله العمل الذى هو من الوجه لا من القفا انه ذالفضل والمن والوفا

Allah'tan, Allah rızası için yapılan ameli isteriz, kafadan değil. (), nimet, lütuf ve vefa sahibidir

Bade-zâ ehl-i kafaya olan lanet-i kelâm nefsî ve şâir merâtibi hasebiyledir.

Ve cümle merâtibden biri ol lanet ile melun olan kimsedir.

Nitekim zâlim olan

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet

الا لعنة الله على الظالمين

Dikkat ediniz, Allah'ın laneti zalimler üzerinedir

(Hûd 18)

demekle kendine dahi lanet edip ve şeytan dahi

dokuz bin yol yahud seksen bin yıl Hakla ibâdet eyledi.

Bir gün cennet kapısı [444] üzerinde yazılmış gördü kî bir kimse emr-i Hakk'a adem-i im¬tisal ile melun olsa gerekdir.

Pes ol kimse müddet-i tavîle lanet eyledi.

Kendi olduğunun bilmeyip kendi kendine lanet kılmış oldu.

Onuncun bed amel sahibinin kafasındadır, derler.

Zîrâ veehden bed amel sâdır olmaz ve kafadan sâdır olan bed amelin cezası dahi ondan müfârakat kılmaz, Cüm-ie-i cezadan biri dahi kendine erdiği lanetdir.

Zîrâ kişi kendini hor ve zelil etmedikçe gayrılar dahi etmezler.

Hâsıl budur ki, Allah taalânın ve melâ-ike-i kiramın ve şâirlerin laneti melunun, kendi kendine erdiği lanete tâbidir.

Zîrâ kendi nefsi mebde-i lanetdir.

Ve ayn-ı sabitesinin muktezâsı ve hâ¬lidir ve ve'1-ıyâzu bi'l-lâh

Ve ehl-i vefaya olan rahmet dahi buna kıyâs oluna.

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Allah'ım, dine yardım edene yardım et. Ve Müslümanları perişan edeni de perişan et

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Makalesinde zikr olunan esrara işaret vardır.

Nitekim vâkıa-ı Bedir'de kûffâr-ı Kureys Hakk'a ve dine nusret ve hilâfetehezelân taleb eylediler.

Ve Hak tealâdan dilediklerine göre buldular.

Onuncun melun oldular.

Li-muharririhî;

İlâhî ebr-i rahmetden nem-i ebr gör

Dil ü cân mürdesin feyzinle ciir gör

Bizi merhum ve mağfur eyle dâim

Olalım hamdü şükrün ile kâim


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement