Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.732
pages

288.BEYİT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
288.
او گمان برده که من کردم چو او
TRANSKRİPT BOŞ
Vezir dedi ki: “Dikkat ediniz, ey dedikodu düşkünleri! Dilden çıkan ve kulakla duyulan zâhiri vaizleri arayanlar!
To them he thus: "O men of little sense, take heed; You foolishly are seeking elsewhere what you need.
فرق را کی داند آن استیزه رو
TRANSKRİPT BOŞ
Bu aşağılık duygu kulağına pamuk tıkayın, ten gözünden duygu başını çözün!
Your ears stop up with wool; list not to speech of man; The mote that blinds your eyes cast out. Then, see you can.
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/288

İstîze rû, cidal yüzlü ve inâd sûretli.

Zîrâ muânidin inâd ve cidalinin eseri yüzüne mun'akis ve suretinden bellidir.

Ve cedel yüzlü olmakla bilfiil cedel lâzım olmakla istîzecedel cû'da istimal olundu.

Mana-yı beyt budur ki; ol meymûn, ben dahi merdümün işlediği gibi işledim ve ef'âlinde ona muvafakat eyledim, diye zann eyledi ve o böyle kıyâs eyledi, ol cedelinâd u taklîd rû farkı kaçan bilir?

Yâni merdüm ile kendinin arasında ef'âlde fark-ı azîm vardır.

Velâkin meymûn hayvan olduğu cihetden fark ve idrâk eylemez, ayb ve hüner gibi harfleri üçer olmakla ikisi bir olmak lâzım gelmez ve kezâlik ağaçdan istisna olunan seyf hadîdden olan ile beraber değildir.

Zîrâ biri nafiz ve biri gayr-ı nafizdir.

Pes lafızla mânanın farkı olduğu gibi lafızla lafzın ve mâna ile mânanın dahi farkı vardır.

Nemrud aleyhi mayüstehak Hazret-i ibrahim aleyhisselâma muâraza edip

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
انا احى واميت
Ben de öldürür ve diriltirim
(Bakara 258)

dedi. Ve hazâ onun ihya ve imâtesi me'veldir.

Velâkin cedel yüzünden muâraza eyledi. Pes, onun hâli meymûna benzerdi.

Ve kezâlik Müseyleme-i Kezzâb Kur'an'a muâraza eyledi.

Nitekim sure-i kevserin mu-ârazasında der;

[449]

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

فاسد المعانى مر الجنا

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

TÜRKCE TERCÜME BOŞ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

انا اعطيناك الجماهر فصل لربك وهاجر انا كفيناك المكابر والمجاهر فانظر كيف كان سافل الالفاظ والبنا

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

"Biz sana tabi olan kalabalıklar verdik. Öyleyse rabbin için namaz ki. Hicret et, biz büyüklük taslayan ve fıskfücurunu ortaya koymaktan çekinmeyen kimiye karşı yeteriz."

Bak, ne kadar da seviyesiz laflar sarf ediyor. Mânası fasit olan söz seyleyen ve kalbi bozuk idi

İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Ve şâir akvâl veef'âl dahi bu mezkûre kıyâs oluna.

Ve bunda işaret vardır ki, ehl-i tab ve nefsle ehl-i kalb u ruh u sırrın miyânında fark-ı beyyin ve tefâvüt-i celî vardır.

Eğerçi ki sûret-i amalde müştereklerdir.

Zîrâ ehl-i tab ve nefsden sâtır olan tabiat ve nefsâniyyet üzerine mübtenî ise seyyiedir.

Ve bu mertebede amel-i vahide ve ehad bi-aynihi ve bir bilinir.

Ve Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
وجزاء سيئة سيئة مثلها
Bir kötülüğün cezası da onun misli bir kötülüktür
(Şûra 40)

Zîrâ bu mertebeye mertebe-i âhâd derler.

Nitekim hadîsde gelir:

Hadis Metni
Meali
Kaynak
ويل لمن غلت آحاده على اعشاره
Birleri onlarına galip gelen kimseye yazıklar olsun
BOŞ

Ve mertebe-i kalbde amel-i vahide on misli verilir.

Zîrâ bu mertebeye mertebe-yi aşerat derler.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
من جاء با الحسنة فله عشر امثالها
Kim (Allah'a) bir iyilikle güzellikle gelirse işte ona bunun on katı
(Enam 160)

Ve mertebe-i ruhda yüz verilir. Zîrâ bu mertebeye mertebe-i mie derler.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet

فى كل سنبلة مأته حبة

Her başakta yüz tane bulunan tohum

(Bakara 261)

Ve mertebe-i sırda bin verilir, ilâ mâ nihâye. Zîrâ bu mertebeye mertebe-i ulûf derler.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet

والله يرزق من يشاء بغير حساب

Allah kimi dilerse ona hesapsız rızık verir

(Bakara 212)

Pes zikr olunan merâtib ehli biri birleriyle a'melde ittihad ve iştirak iddia ederler.

Velâkin hulûs-ı niyyet ve safvet-i ta-viyyetlerine göre tefâvüt ve ihtilâfları vardır.

Pes meymûn gibi zahir hâle mağrur olmamak gerekdir.

Zîrâ kışrle lübbün beyninde fark olduğu gibi lüble lübbü'l-lübün miyânında dahi fark vardır.

Ve bunda makar ile makarrın miyânında dahi farka işaret vardır.

Zîrâ meymûn hayvan olduğu cihetden taklîd üzerinemusırr ve lisân-ı hâle müsavatı müddeîdir.

İnsandan hayvan-meşreb olan dahi buna kıyâs oluna.

Onuncun demişlerdir ki, hücb-i beşeriyet ile mahcub olanların salâhı hücb-i ruhâniyet ile mahcûb olanların salâhından ircâdır.

Zîrâ taife-i ulâ cehaletlerine makarriardır.

Taife-i saniye ise makâllerine ve hâllerine mağrurlardır, felâsife taifesi ve onlara mülhak olanlar gibi.

El-hâsıl şerîat ehlinin mahcubu tarîkat ehlinin müddeî ve mağrurundan Hakk'a karîbdir.

Ve demişlerdir ki, cehl iki kısımdır.

Biri zayıfdır ki sebebi ilimdir.

Buna cehl-i basît derler.

Zîrâ sahibi kendi cehaletine muterif ve tâlib-i marifetdir.

Ve biri kavîdir ki sebeb-i esrardır.

Buna cehl-i mürekkeb derler.

Zîrâ sahibi fî nefsi'1-emr câhil ve câhil olduğuna dahi câhildir.

[450]

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

نعود باالله من الجهالات المطلقة و نسأل الله العلوم والمعارف الحقة

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Cahillikten Allah'a sığınırız. Ve Allah'dan gerçek ilim ve hikmet isteriz

İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement