FANDOM


290.BEYİT Edit

 
ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
290.
آن منافق با موافق در نماز
Ânı mınafık ba muvafık der namaz
Sen uyanıklık dedikodusunda oldukça uyku sohbetinden nasıl olur da bir koku alabilirsin!
So long as with chit-chat you keep yourselves awake, Communion with the angels you in sleep forsake.
.
از پی استیزه آید نه نیاز
Ez bi istize eydene niyaz
Bizim sözümüz işimiz, hariçte yürümektedir. Bâtınî yürümek ise gökler üzerinde olur.
Our words and acts make up our outward habitudes; Our inward man's our converse with infinitudes.
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/290

Münafık odur ki, itikâden küfrü izmâr ve kavlen imânı izhâr ede.
Aslında nefeke'dendir, fetheteyn ile.
Ol zîr-i zemine derler ki, nafiz ve bir mekâna mahlası olmaya.
Nitekim nâfika-ı yerbû' derler.
Zîra yerbû' yâni fâre-i be-yâbenî ki, Türkî'de Arab tavşanı derler.
Yer içinde onun iki deliği vardır.
Birine nâfıka derler ki, mesturdur.
Ve birine dahi kâsıa derler ki, zahir ve mekşûfdur.
Onu sayd edene ki, hâriş derler, hâ-ı mühmele ile, kâsıa tarafından geldikde yerbû' dahi nâfıka tarafından varıp başıyla onu darb eder ve çıkıp firar eyler.< br> Nifak dahi böyledir.< br> Zîra bir bâbdan şer'a duhûl ve bir bâbdan şer'den hurûcdur.< br>

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ان النافقين هم الفاسقون
Münafıklar fâsıkların tâ kendileridir
(Tevbe 67)
METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

اى الخارجون عن الشرع

Eyyı hariciyyun an i şşeria

Veya şeriattan çıkanlardır

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Muvafık vafk edendir ki, iki nesne arasında mutâbakatdır.< br> Burada murad mümin-i muhlisdir ki, zahir ve bâtını mütevâfık ve kavi ü itikadı mütetâbıkdır.< br> Niyaz, hacet manasınadır. Hak tealâya bî-niyâz dedikleri bî-ihtiyâc manasınadır.< br> Zîra ganiyyü'l-mutlakdır.< br> Nitekim Kur'an'da gelir:< br>

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet

والله غنى عن العالمين

Allah bütün alemlerden müstağnidir

(Al-i îmrân 97)

Mana-yı beyt budur ki; ol münâfık-ı muvafık ve muhlis ile namaz hususunda mescide cenk ü cidalden ötürü gelir, bî-niyâz olduğu halde yâni namaz ki, kâziyü'l-hâcete münâcât ve ona arz-ı niyaz ve ihtiyâç ve iftikârdır, münâfıkın namaz için mescide gelmesi bu mâna için değildir.

Zîra münâcât ve niyaz fi'1-hakîka muhlisin sânıdır.< br> Namaz ise münâcât ve arz-ı niyaz için vaz olunmuşdur.< br> Pes, münâfıkın namaza gelmesi mücerred cenk ü cidâldan ötürüdür.< br> Yâni meymûnun ef'âl-i inşâna muvafakati gibi.< br> Bu dahi fiiî-i muhlise mücerred taklîd ve mahz-ı sıhriyyet içindir.< br> Zîra tahtında manâ-yı sahîh yokdur.< br> El-hâsıl münâfıkın namazı muvafakat suretinde ise de hakîkatde cedel ü hilâfdır.< br> Bunda işaret vardır ki, namaz fi'1-hakîka münâcât kabîlindendir.

Müşahede nevinden değildir. Yâni münâcat nevan hicâbdan hâlî olmamak ile müşahede ile müctemi olmaz.

Pes, münâcât sahibi kelâm ve müşahede eh¬li mütekellim ile olmakla fark u cem ehli oldular, Furkan ve Kur'an gibi.

Fark u cem ise hâlet-i vâhidede hâsıl olmaz.

Meğer bi'1-itibâr ola.

Suâl olunursa ki, namaza huzur ve şühûd lâzımdır.

Hatta demişlerdir ki, huzûr-ı dil şart-ı isticâbet-i duâ ve sebeb-i kabûl-ı salâtdır.

Huzurun ednâ mertebesi .

Hadis Metni
Meali
Kaynak
فان لم تكن تراه فانه يراك
Sen onu göremezsin fakat o seni görür
(Sahih-i Buhârî, Kütabu'1-imân, 1)

makalesinden mefhûm olandır ki, bu mertebeden sakıt olsa bî-ruh olan bedeni gibi olup sahibine asla fâidesi olmaz.

Cevâb budur ki, münâcât fi'1-cümle huzur ve şühûdu münâfî değildir.

Velâkin huzur ve şühûdun merâtibi vardır.

Ednâsı murakabedir ki, kalbin Allah tealânın ona nazarına ilmîdir.

Ve alası ru'yetdir.

Ve kemâl-i erbâb-ı müşahede eğerçi ayne'l-yakîn ve belki hakke'l-yakîn mertebesinde sıfât-ı cemâl ve celâl-i şuhûdla müstes'id olmuşlardır.

Velâkin henüz nazarlarında mestur olan bütûn-ı gaybe göre imân mertebesinden halâs olmazlar.

Onuncun ilm-i inşân Hakk'm künhünü ebedî muhît değildir.

Ve bir dahi budur ki, galebe-i fena ile şühûd-ı tâm hâsıl olsa namaza kıyam mümkün olmaz.

Bu sebebden fahr-ı âlem sallallahü aleyhi ve sellem hazretlerine vahy-i ilâhî nazil oldukda kendilerinden gâib ve hisden münse-lih olurlar ve istilkâ ederlerdi.

Aslı budur ki, ol vaktde rûh-ı inşânı tedbîr-i bedenle müştegıl olmamakla bedenin kıyam ve kuûdunu hıfz eder nesne kaîmayıp aslına [453] rücû eder ki, lüsuku'1-bi'l-arzdır.

Hitâb-ı mülkde hâl bu olucak hitabHak'da istiğrak nice olmak gerekdir, kıyâs oluna.

Mahkîdir ki, Ebu Yezîd Bestâmî kuddise sırruhû bir defa kırk gün kadar makâm-ı heybetde hisden me'hûz olup ibâdete kadir olmadı.

Hatta Allah tealâdan namaz edecek kadar gaflet taleb eyledi.

zîra bu gaflete istitârmemdûh derler.

Nitekim demişlerdir ki, hiss ü akl bakî oldukça teklîf dahi kâimdir.

Mağlûb olsa teklîf mürtefî olur. Pes medârteklîf hiss ü gafletdir.

Mûsâ aleyhisselâm dahi vakt-i tecellîde mağşiyyün aleyh sakıt oldu.

Nitekim Kur'an'da mesturdur.

Şu kadar vardır ki, namaz içinde şühûd-ı ekvân etmek huzuru mâni değildir.

Belki mâni olan hadîs-i nefsdir ki, iştigâl-i bi'1-gayrdir. Şühûd-ı mezkûr ise böyle değildi.

Zîra inşân bâtınında mütecelli olan süverden ağmâz-ı ayn etmeye kadir değildir.

Ve Resûlullah sallallahü aleyhi ve sellemden mervîdir ki, namazda cennet ve nârı ve ehl-i dâreyni müşahede ederlerdi.

Ve bu makûle müşahede namazı kat edip huzûr-ı dile mâni olmaz.

Ve bunda bir işaret dahi budur ki, münâfıkın sûret-i vifâkı cedelden hâlî olmadığı gibi gafilin hâli dahi böyledir. Zîra gafil dahi münâcât ve ni¬yazdan hâlîdir.

Demişlerdir ki, harmân-ı münâcât-ı mûcib olan nesne irti-kâb-ı mübâhâtde israfdır.

Pes münâcât isteyene perhîz lâzımdır. Bu mânadan ötürü meşâyih-i tarîkaterbâb-ı riyazet ile tavsiye ederler.

Ve haber-i kutside gelir:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

تخوع ترانى تجرد تصل

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Aç kal beni görürsün. Uzlete çekil ulaşırsın

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve demişlerdir ki, hayvaniyyeti insâniyyeti üzerine gâlib olan kimse inâmden ezaldir.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
اولئك كا الانعام بل هم اضل
İşte onlar hayvanlar gibidirler, hatta daha da şaşkındırlar
(Araf 179)

Ve bunlar zâlim-i li-nefsihi makûlesindedir.

Li-muharririhî;

Nice bir zulm edesin gaflet ile nefsine sen
Gûşuna girmedi mi nükte-i adl-i hasen


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.