Yenişehir Wiki
Advertisement

291.BEYİT[]

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
291.
در نماز و روزه و حج و زکات
TRANSKRİPT BOŞ
Cisim, kuruluğu (bu âlemi) gördü, çünkü kuruluktan (bu âlemden) doğdu; can İsâ’sı, ayağını denize attı
Our senses barren are; they come of barren soil; Our soul, like Jesus, walks the sea without turmoil.
با منافق مؤمنان در برد و مات
TRANSKRİPT BOŞ
Kuru cismin yürümesi, kuruya düştü, ama canın yürümesine gelince: Ayağını denizin ta ortasına bastı.
Our outer man's a barren wilderness, I ween; The inner man, ’tis, sounds the depths of the Unseen.
Wikisource-logo.svg
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/291

Bu kelâm tahsîs kabîlinden sonra ta'rnîm kabîlindendir.

Zîra münâfıkın mu-vâfıka muvafakati yalnız namazda değildir.

Belki bi-hasebi'z-zâhir cem-i umûr-ı şerîada onunla müşterekdir.

Rûze, orucdur," savm gibi.

Nitekim vâkidir. Beyt;

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

روزه چون ميدارى اى شيرين پسر كز دو لب بينم دهانت پر شكر

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Ey tatlı çocuk, öyle bir oruç tutuyorsun ki, bakıyorum iki dudağınla ağzın şeker dolu. (sözlerin çok tatlı)

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Oruca rûze dedikleri rûz ki, [454] gündüz ona ihtisası olduğundan ötürüdür.

Zîra âherindeedât-ı ihtisâsdır.

Haftada ve nicede olan hâ'lar gibi. Bundan fehm olunur ki, savm yevm-i şer'îden ekalde olmaz.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ثم اتموا الصيام الى اليل
Sonra akşama kadar orucu tamamlayın
(Bakara 187)

Velâkin kesr-i nefs ve tabiat için taam yemeyip bir saat dahi olsun imsak etmeksebeb-i tekarrüb-i dergâh-ı vâ-lâ-yı kibriyâdır. Ve bundan gayrı dahi fıkıhda kelâm vardır.

Hac, aslında kasd-ı ziyaretdir. Teârüf-i şer'de ikâmet-i nüsük için kasd-ı beytullâha tahsis olunmuşdur.

Zekât aslında nemadır.

Zîra zekâ-ı şerîyyede ruhâ-ı bereket veya tezkiye-i nefs yâni berekât u hayrat ile nefsi tenmiye vardır.

Veyâhud nefsi tezkiye demek, rezile-i buhlden tatahhurdur. Ve Kâmûs'da gelir ki, zekât malından ihrâc etdiğin nesnedir, malını tathîr için.

Yâni zekât dedikleri evsâh-ı mâldır.

Pes kaçan maldan zekât ihrâc olsa mal vesahdan halâs olup tâhir kalır.

Bu sebebdendir ki, Benî Hâşim'e zekât yokdur.

Zîra mâlın evsâhı-nı ahz etmek tehâret-i araklarına ve hesâbda arâkatlarına münâsib değildir.

Velâkin bazı fukâhâ li ecli'z-zarûre fukârâ-ı Benî Hâşim'e zekât tezvîc etmişlerdir.

Zîra zaman-ı evvelde hamsu'1-hums hisseleri var idi.

Sonra münkatı oldu.

Zîra şürefâ çoğaldı.

Velâkin selâtin-i Osmaniye bi-kaderi-imkân mâna-yı mezbûr ile amel edip ile'l-ân üç yüz kadar sâdâta beytü'l-mâlden vazife verirler.

Bürd, zamme ile birkaç mânaya gelir, bürden mânasına ki, iletmekdir.

Ve ism-i emrdir cenk vaktinde istimal ederler, sakm ve savul demek gibi, ve ırak ol demekdir.

Ve bunlardan gayrı dahi meânîsi vardır.

Velâkin burada galebe manasınadır ki, dest-i bürd demekdir.

Zîra mât satranc-bâzlar ıstılâhındandır.

Nitekim Muhammediye'de gelir:

Şahı sürme bu nat'a kibirle sen
Olasın bir piyadeye şâh-mât


Ve aşağıda bazı lafzı dahi ona karinedir.

Velhasıl dest-i bürd galip olmak ve mât mağlûb olmakdır.

Zîra mağlûbiyyet helak hükmündedir.

Onuncun düşmana zebûn ve hasma mağlûb ve gam u gussayagiriftar olan kimse me-nâmda kendini marîz veyâhud meyyit görür.

Mana-yı beyt budur ki; Salât ve savm ve hacc ve zekât ve emsali umûr-ı şer'îde mümin-i muhlis olanlar münafık ile bürd ü mâtdadır.

Yâni muhlisler [455] münâfıka gâlib ve münafık onlara mağlûbdur.

Zîra eğerçi şirket-i zahirlerine nazar olunup mavtın-ı dünya hasebiyle her biri gâlib görünür.

Fe-emmâ dünyâda mâna ve âhiretde hassa farkları vardır.

Nitekim gelse gerek-dir.

Erbâb-ı inkâr ve gaflet ve hicâb ile ashâb-ı ikrar ve yakaza ve keşfin halleri dahi bunlara kıyâs oluna.

Bade-zâ münâfıkı tahsîs etdi. Zîra muhlis ile

şirket-i sûriyesi vardır.

Şâir küffar ise böyle değildir.

Zîra onların suret ve mâna muhalefetleri vardır. Bundan fehm olunur ki, munâfikîn ile dahi küffar gibi muharebe olunur.

Zîra muhâlefet-i batmaları olduğu gibi fiicümle muhâlefet-i zahireden dahi hâlî değillerdir.

Onuncun Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم
Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran
(Tevbe 73)

Pes onlarla ednâ mertebe cihâd kelâm-ı galîz iledir.

Ve demişlerdir ki, enbiyâ aleyhisselâmın zevahir ve bevâtm-ı âmmiye ve hasseye tasallutları olduğu gibi mülûkun dahi zevâhir-i âmmiye ve hükemâ-ı ilâhiyyenin bevâtm-ı hasseye ve vuâzanm bevâtm-i âmmiye ve aklın vehm ü hayâl ve kuvâ-yı şerire üzerine tasallutları vardır ki, bunlar ile enfüs ve âfâkın şerri mutlaka mündefi olur.

Ve erbâb-ı inkâr ile dahi muharebe kadîmdir.

Zîra şirk-i hafîerbabıdır.

Ve hadîsde gelir:

Hadis Metni
Meali
Kaynak
جاحدو المشركين باموالكم وانفسكم والسنتكم
Müşriklerle, mallarınızla, canınızla ve lisanınızla cihat edin
BOŞ

Bu sebebdendir ki, sufiye ile onların aralarında bir vakitde müsâleme vâki olduğu yokdur.

Li-muharririhî;

Oldular çünkü ehl-i küfre bedel
Müstemir oldu anlar ile cedel
Münkire söyle harf illetini Elif elifte kılsın mübeddel
Kılmaz ise mücevvef edip anı Nîze-i dil ile tâ canını del

Ve bundan ahz olunur ki, nefs-i emmâre her çend ehl-i selem olup İslâm'ı kabul etse de yine şikâkdan hâlî değildir.

Pes hevâsmı bi'1-külliye kam' edince mücâhede lâzımdır.

Zîra kâfirdir ki, zünnârı bâtındadır.

Onuncun ay-nü'1-ârifîn Ebu Yezîd Bestâmî kuddise sırruhû müddet-i tavîle mücâhededen sonra dide-i bâtın ile nefsine nazar etdikde gördüğü bâtından zünnâr kuşanmışdır.

Bu kadar eyyam dahi kemer-beste-i mücâhede oldu.

Tâ ki,

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

ان الله اعاننى فاسلم

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Müslüman olmam için Allah bana yardım etti

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

rütbesin buldu.

Li-muharririhî;

Dediler işbu nefs-i şerîrin Asl-ı vazında yokdur imâm

Gâlib olup havası ile o bed Kâfir eyle nice Müslüman'ı

Kim ide onu Müslüman âhir Meğer ola meded-i Rahmânî


Ve nâzım kuddise sırruhû umûr-ı mezkûreyi tahsîs eyledi.

[456] Zîra namazında aslında mevzuiyyeti kibr-i nefsi izâle içindir.

Velakin münafıkn kibri batındır.

Onuncun tevâzu-ı zahirine iltifat olunmadı.

Ve kibr ubûdiyyetin zıddıdır.

Bir yerde hakîkat-i ubûdiyyet olmasa ol hâle temellük derler, tevazu demezler.

Pes tevazu tezkiye ehlinin şanıdır.

Ve zekât buhl-i nefsi ref içindir.

Ve buhl sıfat-ı münâfıkdır.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ويقبضون ايديهم
(Münafıklar) cimrilik ederler
(Tevbe 67)


ve infâk etdikleri suretde dahi kerahet ile infâk ederler. Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
ولا ينقضون الا وهم كارهون
İstemeyerek harcamalarından başka bir şey değil
(Tevbe 54)

Sadakat ve müberrât isetîb-i nefse mukâ-rin olmadıkça kabule karın olmaz.

Onuncun hadîsde gelir:

Hadis Metni
Meali
Kaynak

طيبة بها انفسكم

Nefislerinizi onunla güzelleştirin

BOŞ

Ve savm-ı riyâzât ile tabîati islâh ve tahsîn-i ahlâk içindir.

Velâkin münâfıkda hakîkat-ı savm yokdur. Onuncun bed-huydur.

Ve ehl-i nifakın erbâb-ı ih-lâsa etdikleri ezâ ve cefâları Sure-i Tevbe'de ve gayrı mevâzıde mesturdur.

Ve hacc müşterekdir. Zufera hem mâl ve hem beden iledir.

Ve münafıkların bu ikisi ile hakikat-i hizmetden mahrumlardır.

Onuncun birisi beyatü'r-rıdvâna gelmeyip tesâkül eyledi.

Ve devesi ardında ihtifâ eyleyip mubayaadan mahrum oldu.

Ve niceler dahi vaka-ı Uhud'da firar eylediler.

Ve mal u bedene zarar tevehhüm olunan mevâzıda kuûd için dâima istîzân ederlerdi.


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement