FANDOM


292.BEYİT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
292.
مؤمنان را برد باشد عاقبت
TRANSKRİPT BOŞ.
Ömür kuruluk yolunda; gâh dağ, gâh deniz, gâh ova aşarak geçip gittikten sonra...
If all our life be spent in chase of mundane things, Our paths must lead o’er wastes, o’er hills, o’er ocean springs.
بر منافق مات اندر آخرت
TRANSKRİPT BOŞ,
Abıhayatı, nerede bulacaksın; deniz dalgalarını nerede yaracaksın?
The Fount of Life, where shall we find in such a course? Death's billows how avoid, and how escape remorse?
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/292

Akıbet, akibdendir, kafin kesriyle, müehhirü'l-ricldir ki, Türkî'de ökçe derler.

Sonra her nesnenin âhirine istimal olundu.

Ve akıbet mutlaka cennetdir.

Zîra dünyânın maksûdu bi'z-zât olan akıbetidir.

Cehennem ise böyle değildir.

Yâni cehennemin akıbet ehl-i nâr olduğu sû-ı ihtiyarlarından ötürüdür.

Pes cehennemin âkıbet-i dâr-ı dünyâ olduğu maksûd bi'z-zât değildir.

Burada akıbet ile murâd dâr-ı âhiretdir.

Nitekim karini ona şâhiddir.

Ahiret, bu makûle kelimelerde istimâl-i Acem üzerine hâlet-i vakfdamelfûzdur, dâr-ı âhiret demekdir.

Yâni hakîkatde darın sıfatıdır.

Nitekim Kur'an'da ge¬lir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
تلك الدار الآخرة
İşte ahiret yurdu
(Kasas 83)

Velâkin sıfat-ı gâlibeden olmuşdur.

Dünya lafzı dahi böyledir.

Ve Kur'an'da mevsûfdan mücerred gelir,

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
و با الآخرة هم يوقنون
Ahiret gününe de kesinkes inanırlar
(Bakara 4)

gibi âhiret âhirin te'nîsidir.

Ahıret kesr-i hâ ile evvelin mukabilidir.

Vech-i tesmiye dünyâdan [457] te'hîridir.

Yâni dünyadan sonra halk olunmuşdur.

Nitekim dünya demek karîb ve dânî olmakladır.

Ve dünyâya ûlâ demek ahiretden evvel halk olunmasına göredir.

Zîra demişlerdir ki, felek-i azâmin harekâtından elli dört bin yıl mürur ettikde dünya halk olundu.

Ve hilkat-i dünyâdan dokuz bin sene dahi mürur etdikde âhiret halk olundu.

Ve âhiretden murâd cennet ve nârdır.

Ve kıyamet günününe yevm-i âhir dediler.

Zîra âhirü'l-eyyâmdır.

Yâni evkât-ı münkaziyenin âhiri olan vakt dâim ve zaman ebedîdir.

Mana-yı beyt budur ki; akıbet ve âhiretde müminlerin münafık üzerine galebesi olur.

Nitekim münafık üzerine ol vaktde mât ve mağlûbiyyet hâsıl olur.

Zîra muhlis, cennet ve kurbet ve salat ve rü'yet ile mün'im ve mükrim ve münafık cehennem ve bu'd ve firak ve hicâb ile muazzeb ve muhân olur.

Husûsan ki, muhlis için cennet-i mîrâs dahi vardır.

Cennet-i mîrâs ehl-i nârın cennetde olan makamıdır, imân takdiri üzerine.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
تلك الجنة التىنورث من عبادنا من كان تقيا
Kullarımızdan takva sahiplerine verdiğimiz cennet işte budur
(Meryem 63)

Zîra demişlerdir ki, ins ü cin, bir şahs yokdur ki, onun cennet ve nârda birer mevzuu olmaya.

Velâkin ehl-i nâr ehl-i cennetin küfr takdiri üzerine nârda olan menzillerine varis olmazlar.

Bu dahi rahmetin sebk-i gazab etmesindendir.

Tafsili Mevlânâ Fenârî'nin Fatiha Tefsîri'ndedir.

Pes, şol kimse ki, maksûd-ı azama zafer bula ve düşmanın yerine vâris ola, düşmana galip olmuş olur.

Ve düşman ona nisbetle hâib ve hasır olup mağlûbiyyet bulur. Bunda işaret vardır ki, mümin-i hakîki olan kimse ki, muhlis ve muhlesdir, kesr-i lâm ile ve fetha ile.

Yâni sıfat ve zâtda isney niyet ve şirkden halâs-ı küllî bulmuşdur.

rûy ve şirk ehli üzerine âhiretde gâlibdir.

Zîra şirk-i hafi ehli cennete girdikleri takdîr üzerine ihlâs-ı tevhîd ehlinin makamın bulmazlar ki, istiğrâk-ı tecellîdir.

Ve ehl-i ahret hakîkatde ehlullâh demekdir.

Zîra âhiret lafzındaarızdır.

Ahir ise Allah tealâdır.

Nitekim Kur'an'da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
هو الاول والآخر
O ilktir ve sondur
(Hadid 3)

Pes vâcid-i Hak ile vâcid-i cennet bir olmaz.

Belki evvelki ikinci üzerine râcih ve gâlibdir.

Zîra Allah'ı olan cem-i eşyayı bulur.

Fe-emmâ cemi mâsivâyı bulan kâh olur ki, Al¬lah'ı bulmaz, sülûkunda nakıslar gibi.

Ve bu nakısların eğerçi makâmât-ı kümmeli gözlerler.

Velâkin kıyâmetde hırmanla aldanırlar.

Zîra ol makâmâta [458] ehliyetleri yokdur.

Li-muharririhî;

Yog iken sende kuvvet-i bâzû
Menzil-i tîri ararsın katı dûr
Ehl-i kurbe diyeler çün beri gel
Diyeler ehl-i bu'de var öte dur


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/292?oldid=20770" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.