FANDOM


32.BEYİT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

من چكونه هوش دارم پيش وپش

Man çegûna hôş dâr-em pêş-o pas.

Sevgilimin nuru önde, artta olmadıkça ben nasıl önü,

How can I retain my senses about me, 2.

چون نباشد نور يارم پيش وپس

çûn na-bâş-ad nûr-i yâr-em pêş-o pas?

sonu idrak edebilirim?

When the BELOVED shows not the light of His countenance? Ruh-ul Mesnevi/32 ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Pîş u pes cihâtda azhar ve itibârda ekser olmak ile tahsîs-i bi'z-zikr olundu. Ve illâ murâd cemi-i cihâtdır. Nûr-ı yârdan murâd vasl-ı yâra delîl u hadi olan aşkdır. Pes bunda aşkı nura teşbih vardır.

Nitekim Kuran'da gelir: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet وبالنجم هم يهتدون

Onlar yıldızlarla da yollarını doğrulturlar

(Nahl 16)

Ve biri dahi nûr-ı mutlak cemî-i cihâna şâmil olduğu gibi aşk dahi cemf-i a'zâ ve kuvâya sârîdir. Nitekim bâlâda beyân olundu. Bu sebebdendir ki Kuran'da kamere nûr denildi. Nitekim Allah tealâ buyurur; Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet فيهن]نور

Onların içinde ayı bir nur kıldı

(Nuh 16)

Zira kamer insanın kalbine işâretdir. Ve kalb dahi züccâca misâldir. Züccâca şecere-i mübârekeden îkâd olunup şecere-i mübâreke dahi Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet لاشرقيةولاغربية

Doğuşu ve batışı olmayan

(Nûr 35)

sıfatıyla ittisâfına binâen cihâtla takyîdden mutlak olduğu gibi kalb dahi âlem-i melekûtdan ve nuru dahi nûr-ı mutlakdan iş'al olunmuşdur.

Ve duâ-yı Nebevi aleyhisselâmda gelir: Hadis Metni

Meali

Kaynak اللهم اجعل فى قلبى نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا وعن يمينى نورا وعن شمالى نورا وامامى نورا وخلفى نورا وفوقى نورا وتحتى نورا واجعلى نورا

Ey Allah'ım, kalbimi nur eyle, kulağımı nur eyle, gözümü nur eyle, sağımı nur ey¬le, solumu nur eyle, önümü nur eyle, arkamı nur eyle, üstümü nur eyle, altımı nur eyle, beni nur eyle.

(Sahih-i Buhârî, Kitâbu'd-Davet 9) Hadis Metni

Meali

Kaynak لاتستبقونى بالركوع والسجود فانى اراكم من خلفى كما اراكم من امامى

Rüku ve secdede iken beni geçmeyiniz. Zfrâ ben, önümden sizleri gördüğüm gibi

arkamdan da görürüm

(Sahih-i Müslim, Kitâbu's-Salat 112)

Zira hakîkat-i Ahmediye ve hüviyet-i Muhammediye cihât ile mütekayyid değildir. Zîra zahiri halk ve bâtını Hak'dır. Onunçün bu fakire Medineyi münevvere'de ravzâyı münîfelerinde ser-i mübarekleri ucunda bu vechle işaret olunmuşdur ki; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ لاتجوز السجدة لمخلوق الالباطن رسولله صلى الله عليه وسلم

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Allah'ın elçisinin batınından başka hiçbir yaratılmışa secde etınek caiz değildir

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Bu sebebdendir ki ravzalarını tavafdan men olunmuşdur; fefhem cidden. Ve bu hakikatin itlâkı cesed-i mukayyedlerine dahi fi'1-cümle sân olmuşdur.

Nefs-i mutmainnelerinin bereketi beden-i nazîflerine sârî olup sûret-i bedeniyyeyi inhilâlden men etdiği gibi.

Nitekim leyle-i Mirac'da ayn-ı mahz olup bî-cihet ruyet-i dîdârla mümtaz olmuşlardır.

Ve Kuran'da gelir: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet لله نورالسموات ولارض

Allah göklerin ve yerin nurudur

(Nûr 35)

Yâni Allah tealâ semâvât-ı ervah ve arz-ı ecsâdın nurudur. Zîra nûr-ı Hak nûr-ı mutlakdır. Fi'1-hakîka cihet-i vahide ile tekayyüdü yokdur.

Onunçün ecsâm u ervah u mülk ü melekût zahir u bâtına şâmildir. Ve âlem-i âfâkda şems ü kamer zikr olunan nûr-ı mutlaka misal olmak ile semâvât u arza pertev-endâz olmuşlar ve nurda cemi cihâtı pür kılmışlardır.

Ve Hadis'de gelir: Hadis Metni

Meali

Kaynak ان الله خلق الخلق فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره

Şüphesiz Allah mahlukatı karanlık içinde yarattı, sonra onlar üzerine nurunu yaydı

(Sünen-i Tirmizf, İman 18.)

Pes zulmetde kalmış var ise adem-i mahzdır, f'efhem.

Mana-yı beyt budur ki; ben ne güne ve ne vechle akl-ı maaşı pîş u peşe tutayım ve cihât-ı vücûdun zulumâtını izâlede onun nûr-ı zaîfini fânûs edineyim.

Çünkü benim yârimin harem-i kurbüne delil ve meclis-i vaslına hâdî olan nûr-ı mutlak yanî aşk-ı safî ve mürevvak cemi-i cihâtıma hükm etmeye ve benimle bile gitmeye.

Yâni cemf-i cihâta ve-inâre ve izâate lâyık olan aşkdır ki mutlakdır, akl değildir ki mukayyeddir. Onunçün akl cihet-i vahide vücûd olan dimâğ-ı insanîde âşiyân-sâzdır.

Dimağ ise sidretü'l-münteha misâldir. Aşk ise kutb-ı vücûd olan kalb ile âşinâdır. Kalb ise ârş-ı muhît gibidir.

Nitekim haberde gelir, METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ قلب المؤمن عرش الله

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Müminin kalbi Allah'ın arşıdır.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ از ظلمت وجود كه مى يرد ره برون كر شمع پيش پاى نميداشت نور عشق

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Eğer mum, aşkın nuruyla ayağının önünü aydınlatmazsa dışarıdaki yol varlığın karanlığından taşlıdır.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve bunda aşka terğîb ve tahrîz vardır.

Nitekim Hâce Hafız kelimâtında gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ عاشق شورانه روزى كار جهان سر آيد ناخوانده تقش مقصود از كار كاه هستى

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Kederli aşığın nasibi dünya uğraşıyla başına gelir. Yokluk köşkünde isteğin nakısı okunmaz.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Veleh ü eyzan; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ نشان اهل خدا عاشقيست با خد دار كه در مشايخ شهراين نشان نمى ي بينم

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Allah ehlinin nişanı kapısındaki aşıktır. Ama ben bu şehrin nişanlarını görmedim.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Yani zamana ve husûsen şehr-i Şîrâz'ın meşihat [80] iddia edenlerinde nişân-ı ehl-i Hüdâ olan aşkdan eser nâ-peydâdır.

Pes nice ehl-i Hüdâî olurlar.

Yâni eğer onlarda bu nişan olsa mâsivâ perest olmaz ve Hak'dan gayrıya secde kılmazlar ve hevâ-yı uc u gururla dolmazlar ve dava yoluna gidip tarîk-i manâyı yanılmazlardı.

Velâkin sûretde kalmışlar ve hakîkatden haber almamışlardır ve cemâl-i maksûdu görmemişler ve sırr-ı fenaya ermemişlerdir.

Nitekim Divân-ı Sâib'de gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ بفكر نيستى هر كز نمى افتند مغروران اكرچه صورت مقراض لادارد كريبانها

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Her kim makas şeklinde yakasını makaslamadıysa yokluk düşüncesiyle gurura kapılmasın.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Li-muharririhî;

Aşk bir ateşdür anda mâsivâ çün hâr u has

Hâr u has hergiz tayanmaz ursa ger ateş nefes

Şeş cihâtı garka-ı derya-yı nûr-ı Hakk olur

Her kim eylerse bu nâr-ı aşkdan ahz-ı kabes

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.