Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.710
pages

33.BEYİT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

عشق خواهد كين سخن بيرون بود

`İşq khwâh-ed k-în sokhan bêrûn bow-ed.

Aşk, bu sözün dışarı çıkıp yazılmasını ister;

LOVE desires that this secret should be revealed, 2.

آينه غماز نبود چون بود

âyina gammâz na-b'w-ad çûn bow-ed?,

ayna gammaz olmaz da ne olur?

For if a mirror reflects not, of what use is it? Ruh-ul Mesnevi/33 ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Gammaz kovucudur. Ve gamz siâyetdir ki şerde istimal olunur ve gözle ve kaşla işaret etmek. Ve teğâmuz biri birlerine gözle işâretdir. Çün, cim-i Acemî ile ve zammenin işbâı ve vav'ın izhârıyle, lisân-ı Fârisî'de istifsar içindir, nice ve nite mânasına. Lisân-ı Arabî'de keyfe gibi künhüne ittilâ' olmayıp hakîkatinden istifsar caiz olmadığından ötürü Hak tealâ hazretini bî-çün ile tavsif ederler.

Li-muharririhî;

Çok durur şürîdegân-ı aşk içinde mâ-cerâ

Yokdur ol ma'şûk hakkında velî çün ü çerâ

Bade-zâ bu kelamda kalb-ı âşıkı âyineye ve kalbde olan lâyihâtı âyinede mün'akis olan surete teşbih vardır.

Mana-yı beyt budur ki; aşk-ı ilâhi diler ki, bu söz kalp âyinesindezahir ola ve âsârıyla zeban ve evrak dahi şeref bula.

Zîrâ âyine gammaz olmaya, nice ola. Yani gammaz olmamağa çâre yokdur. El-hâsıl âyine kedûretden sâf ol-dukda süver anda mütecellî ve mün'akis olmak lâ-büdd olduğu gibi kalb dahi muktezâ-yı aşk üzre âlâyiş-i sevâddan pâk oldukda anda meânî ve hakâyık cilve-ger olmak zaruridir.

Velâkin: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ وللارض من كأس الكرام نصيب

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Kerim ve cömert olanların kadehinden yerin de nasibi vardır.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

vefkınca zeban u hâme dahi reşhe-dâr olur. Nitekim demişlerdir,

Ve Divân-ı Sâib'de gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ وكل اناء بترشح بما فيه

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Bütün peyler içindeki şeyleri sızdırır.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ تخم راز عشق را در خاك كردن مشكلست من جهد چون سنك ب يرون از شرر اسرار عشق

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Aşk: sırrının tohumunu toprağa gizlemek zordur. Çünkü aşkın sırları kıvılcımlardan sıçrayan taşlar gibi dışarı çıkmaya çalışırlar.

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve bundan esrâr-ı Ilâhiyyeyi ketm etmemek lâzım gelmez.

Zîra [81] izhâr olunan reşha mikdârdır.

Ve Kuran'da gelir: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك

Ey resul, rabbinden sana indirileni tebliğ et <div lang="ar" dir="rtl" style="font-size:1.5em;padding:0.25em;"(Mâide 67)

Yâni mesâlih-i ibâda müteallik olan tebliğ ve esrar makûlesini inşâ

ile malum ola ki, insân Allah tealânın nuruna âyine vâki olmuşdur. Zîrâ insanda cihet-i letafet vardır ki ruhâniyetdir ve cihet-i kesafet vardır ki cismaniyetdir.

Pes, ol nûr-ı mutlakı cihet-i letafeti ile kabul ve cihet-i kesafeti ile imsak eyler.

Nitekim âyîne savfet-i cevher ile sûret-i kabul ve zuhurunda olan tılâ-ı üsrüb kesafeti ol sûret-i meriyyeyi imsak eyler. Ve kezâlik bir kimesne şemsi görmek dilese tarîki budur ki bir tarafa su koyub güneşe mukabil vaz eyleye.

Zîrâ su letafeti ile şemsin nurunu kabul ve zarf-ı kesafeti ile imsak eyler. Eğer bu bu vech olmasa nur-ı şems hiss-i zahirle min hay-si'1-hakîkat idrâk olunmaz.

Pes, ol zarf, nûr-ı şemse âyîne olduğu gibi vücûd-ı insan dahi nûr-ı mutlak-ı Ilâhi'ye âyine oldu. Şöyle ki bir kimesne nur-ı Hakk'ı idrâk etmek dilese insân-ı kâmil âyînesinden idrâk eyler.

Gayrı vech ile çâre bulamaz. Ve rûh-ı insanî cesedle izdivacında kalb-i tevellüd eyleyip ruhâniyyetin letafetine ve cismâniyyetin kesafetine mazhar olmuşdur.

Pes kalb-i insanî bir âyine-i Rabbânîdir ki eğer tealluk-ı mâsivâ pasından pâk u mînâ gibi cevheri tâb-nâk olursa âlem-i gaybın esrarına cilve-gâh olur. Ve ne kadar esrâr-ı ilâhiye var ise ol âyinede kendin gösterir.

Ve ol âyine ol esrâri saklamaya çâre bulmaz ve göstermemeğe mecal olmaz. Elbette remz ü işaret eder. Ve eğer jengâr-ı horde-i alâkât olursa süver-i meânî-i gaybiyyeden anda asla yüz görünmez. Zîra kesâfet-i cevheri bu manâya mânidir. Ve bu sebebdendir ki üll-i ehl-i şühûd bî-kafâ vech olmuşlardır.

Yâni onların cihât-i sitte âyine misâldir. Zîrâ kalbin safveti cemî-i azâ ve kuvâya sirayet eylemişdir. Ehl-i hicâb olanlar ise bunların hilafıdır. Yâni anlar bî-vech-i kafa olmuşlardır.

Zîrâ kalbin kasvet ü küdûreti cemî eczâ-ı vücûda şâmil olmuşdur.Pes, bunların cihât-i sitte zulmet-i mahza içinde kalmışdır. Velâkin burada dahi merâtib vardır.

Zîrâ kamerin şemsden kurb u bâîdde tefâvütüyle nuru ziyâde ve noksan kabul etdiği gibi âyine-i insan dahi vech-i Hakk'a mehâzâtı kadar müstenîr olur. Ve anlar ki bu mehâzâtdan bi'l-külliye mahcûb olmuşlardır, onların hâli [[mahakk-ı [82] şehr]]de kamerin hâli gibidir.

Pes vây onlara ki tarîk-i vücûd içinde kalmışlardır.

Li-muharrirîhi;

Gönül âyinesinde [[görmeğe rû

Sil gözün gird-i kederden yâhû

Bulsa şehr âhirinde mâh-ı mahâk

Zulmet-i mahz olur vücûdı kamu

Yüzi şemse mehâzi olmaz ise

Kaldı o zulmet içre âhir o

Vay o mirata ki kim tuta jengâr

Gören onu diye degül mînevî

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement