FANDOM


<Ruh-ul Mesnevi

5.BEYT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
من به هر جمعیتی نالان شدم
Men be her cemiiyeti nalan şudem
Men be her cemiyette nalan oldum .
My notes, in circles of the grave and gay,
2.
جفت بدحالان و خوش حالان شدم
Ceft bed halan vu hoş halan şudem
İnledim bed halde ve hoş halde oldum .
Have, hail'd the rising, cheer'd the closing day:
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/5


Misra-i sânı evveli beyânır. cüft, zammle eş, yanî mukârin. bed-halden murâd ehl-i şehvet ü hevâ . ve hoş hâlden murâd ehl-i zühd ü takvâdır. bed-hal takdîm olundu, kesretine binâen Kur-an’da gelir:

Ayet Metni
Meali
Sure ve Ayet
فمنكم كا فر ومنكم م ؤمن
Kiminiz inkârcı kimimiz mümindir
(Tegabun 2)

Ma,nâ-yı beyt budur ki; ben her cem’iyetde inleyici yanı erbâbşehvet ve hevâ ve eshabzühd ve takvâ meclislerinde feryâd u figân kılıcı oldum, demektir.

Ve bu beyt mâbadine merhûn dur. Sırr-ı ta’mim aşagıda gelir.


Mâ’lûm ola ki, mertebeehâdiyetden ahir-i merâtib-i vücûda gelince tenezzül-i Rahmânî itibarıyla tavrilâhidir.


Bu mertebede zâhir olan kemâle kemâl-i insânî derler ve kezâlik terakki-i insanî itibâriyla tavr-ı insânîdir.

Ve bu mertebede zâhir olan kemâle kemâl-i ilâhi derler.

Pes sırrinsâni bi-tarîki’t- ta’kîd nüzûlunda nice hoş-hâl ve bed-hâle mukârin olmuş ve bi-tarîki’t tahlîl urûcunda nice bed-hal ve hoş-hal ile {27} sohbet kılmıştır ki, mürûr eylediği etvâr ve menâzildir.

Çünkü bu nâle hakikatte urûc ve rücû haline göredir. La-cerem bed-hâl hoş-hâl üzerine takdîm olundı.

Zira bu işâret üzere bed-hâlden hicâbzulmânî olan taayyunat ve hoş-hâlden murâd hicâbnurânî olan tecelliyâtdır.

hicâbzulmânî ise [[hicâb]-ı nurâniden mukeddemdir. Nitekim nüzûl hâline göre aks üzeredir.

Sual olunursa ki, zikr olunan hucub-i muhtelifeye bed-hâl ve hoş-hâl itlâkına sebeb nedir? Cevap budur ki;

Taayyunât-ı cismâniyenin bed-hâl olduğu zülmet-i kesâfeti itibâriyla ve teayyunâtruhâniyyenin hoş-hâl olduğu nûraniyet ve letâfet hasebiyledir, eğer ki, fi’l-hakîkâ bed-hâl ve hos-hâl olmak bu zulmet ve nûr itibâriyle insânın kendi sıfatidir.


METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

فا فهم هذا الوجه العميق و ا لسر ا لد قيق و من الله ا لتو فيق

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
İyi anla, derinliğin yüzüdür ve inceliğin sırrıdır. Ve başarı Allah’tandır
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Li-muharririghi:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

جو نكه شد بر فرقت يا ران ما در زا د من جون نبا شد نى بشان افغان من فر ياد من

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Aynı anadan doğma dostlarımda ayrıldığımda ney benim feryadımı figanımı şana ile dile getiremez
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/5?oldid=18626" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.