FANDOM


58.BEYT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

كاى كمينه بخششت ملك جحان

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR.

TÜRKÇE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR

İNGİLİZCE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR 2.

من جكوىم جون توبى دانى نهان

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR,

TÜRKÇE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR

İNGİLİZCE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR Mesnevi ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Kemîne aslında kemdir, eksik mânasına.

Yâ nisbet ve nun te'kîd-i nisbet içindir.

Ahirinde olan hâ-yı resmiye tahsîs içindir.

Ahirinde olan hâ-yı res-miyye tahsîs için ilhak olunmuşdur.

Yâni bu vasfı mülk-i cihâna tahsîs eder.

Kemînenin manâ-yı terkîbesi eksiklidir.

Mecazen az nesneye de kem derler.

Nitekim vâkidir; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

مثال اين شكسته دلا ن كم نديده أ رحمى بهال ما نكنى زان سببكهتو

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Sen bu kırık kalplilerin örneğini az görmediğin halde halimize hiç merhamet etmezsin

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Beyt-i Mesnevî'de dahi kemîne az ve ednâ mânasına mahmuldür.

Ara-bî'de ekall ile asgardan tabîr etdikleri gibi.

Nitekim vâkidir; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

اقلجبال الارض طور وانه لاعظم عند الله قدر ومنزلا

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Yeryüzünün en küçük dağı Tur'dur. Arna o Allah katında değeri ve yeri en büyük olan dağdır

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Nihân gizlidir, mukabili aşikârdır.

Mana-yı mısra-ı evvel budur ki; pâdişâh böyle diye medh ü duaya kü-şâde-zebân oldu ki, ey Hüdâ-yı müteâl kesîrü'l-fazl ve'n-nevâl ki saltanat-ı dünyâ senin az u ednâ bahşîş ü atandır ki ism-i vahhâbın tecellîsi hasebiyle sudur u zuhur bulmuşdur.

Bahşîş ile tabîr eyledi.

Zîrâ bî-sebeb sabık ve bî-istihkâkdır.

Yâni ihtisâs-ı ilâhidir ki fazl-ı Hakk'a ve vücûd-ı mutlaka müsteniddir.

Vezâret ve sâir merâtib dahi böyledir.

Bazı umurun husulü esbaba menût olmak ihtisas babından olmasına münâfî değildir.

Esbâb dahi tecelli-i feyyazdandır.

Bâdezâ saltanat-ı dünyâyı taklîl eyledi.

Zîrâ yalnız kendi mutasarrıf olduğu ekâlim-i mahsûsa değil, belki bütün dünya şey-i hakirdir.

Onuncun indillah cenâh-ı bu'ûza kadar değildir.

Ve illâ kâfire bir içim su vermezdi.

Bu sebebdendir ki fahr-ı alem sallallahü aleyhi ve sellem mülk-i dünyâya tenezzül eylemeyip nebiyy-i abd olmak ihtiyar etdi, nebiyy-i mülk değil.

Zîrâ uluvv-ı kadr ve azm-ı câhına göre dünyâ bir karye veya bir çiftlik kadar bile değildir.

Yâni cemî avalimde olan tasarruf-ı dünyâ ednâ payedir.

Ve a'lâ bu makûle ednâya tenezzül etmek uluvv-ı himmetden değildir.

Ve bu dünyânın fevkinde avalim vardır ki dünya onlara nisbetle bir belde veya bir karye veya bir mahalle veya bir hâne gibidir.

Zîrâ avalim biri birine izafetle tefâvüt [108] üzerinedir.

Dünyâdan tengi yokdur.

Maahâzâ bir ucundan bir ucuna beş yüz yıllık mesafedir.

Li-muharririhî;

Vüs'at-ı Hakk'a göre ey dil-i zâr Kadar-ı kefdür cihan hezâr hezâr Bu kadar vüs'atıle bu dünya Oldu san meyte nisbetle mezar Mâna-yı mısra-ı sânı budur ki; ben ne diyem.

Çünki sen gizliyi bilirsin.

Yâni muzmerât-ı sudûru lisân-ı kale getirmeye hacet yokdur.

Zîrâ âlemü's-sır ve'l-hafiyyât olduğun cihetden ıttıla-ı tâmmın vardır.

Nitekim Hâce Hafız kelimâtında gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

در حضرت كريم بتمنا جه حا جتست ارباب حاجتيم وزبان سؤال نسيت

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

İhtiyaç sahiplerindeniz ve dilenecek dilimiz yok. Kerim hazretlerinin kapısında dilenmeye ne hacet

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve bu mertebeye suâl-ı hâl derler, fakirin ganî huzurunda kıyamı gibi. METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

وفى النفس حاجات وفيك فطانة سكوتي بيان عندهم و خطاب

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Nefisde ihtiyaç var ve sende bunu anlayacak fetânet. Susmak onların yanında konuşma ve açıklama gibidir

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Pâdişâh demek ister ki; fi'1-hakîka sual-i kâli etmeye hacet yokdur.

Zîrâ sual-i hâli kifayet eder.

Velâkin dergâh-ı vâlâda tezelzül ü iftikâr için sual-i kâlî tarikiyle dahi recâ olunur.

Demişlerdir ki belâ nüzulünde terk-i dua et¬mek mezmûmdur.

Zîrâ Allah tealâ ile mukavemet ve ibtilasına sabr u tahammül iddiadır.

Onuncun Ibni Fâriz kuddise sırrahu Taiyye'sinde gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

ويحسن اظهار التجلد للعدى ويقبح غير العجز عند الاحبة276

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

Düşmana karşı kuvvet göstermek güzeldir. Sevgililer yanında acizlikten başkası çirkindir

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Beyt-i Mesnevî'de işaret vardır ki, rûh-ı sultanîye göre mülk-i cihandan murâd âlem-i suret ü zahirdir.

Ki nefs-i hayvânî onun icmalidir.

Taklîli sâir avâlim-i külliye ve cüziyede tasarruf-ı âmmine nisbetledir.

Zîrâ cemî hazâin-i ulviyye ve süfliyyenin miftahı insân-ı kâmil elindedir.

Ve dünya zen hükmünde olmak ile cihan ile nefs-i hayvânî cariyesine işaret eyledi.

Ve nihân-dan murâd fi'l-hakîka rûh-ı sultanînin kendisidir.

Zîrâ nefs-i hayvaniye teal-lukdan kat-ı nazar nihândır.

Zuhuru teşehhus-ı insani vü teayyun-ı nefs-i hayvânî iledir.

Güya demek ister ki ben ne diyem zebân-ı ruh u zebân-ı hâl¬le.

Çünki sen beni ve benim ahvâl-i hafiyyemi ve hâcât-ı mezmûremi bilirsin.

Bundan murâd ism-i a'zam canibine teveccüh ve safi ve kâfî ve emsali esmâ-ı Ilâhiyyeye incizâbdır.

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.