FANDOM


63.BEYT

Li-muharririhî;

Ermedi rutbe-i inşâna melek

Görmedi böyle câhı çeşm-i felek


ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

كفت اى شه مثرده حاجاتت رواست

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR.

TÜRKÇE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR

İNGİLİZCE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR 2.

كر غريبى آيدت فردا زماست

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR,

TÜRKÇE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR

İNGİLİZCE TERCÜMESİ BURAYA YAZILACAKTIR

كفت اى شه مثرده حاجاتت رواست كر غريبى آيدت فردا زماست

Hâcâtı cem etmede hâcât-ı müstakbele husulüne dahi işaret vardır.

Ve caizdir ki kendi nefsine vü etbâına ve maşukasına nazar cihetiyle.

Ve bir dahi bir hâcet-i azîmedir ki hâcât-ı kesîre hükmündedir.

Vahidden cemî ile tabir olunmak hod şâyidir.

Nitekim Kuran'da gelir: 286

فنادته الملاءكة

Murâd yalnız Cebrail'dir.

Ve bir mahalde dahi gelir:

287 واطر ا ف النهار

maksûd taraf-ı nısf-ı sânıdır ki anda salât-ı zuhr ikâmet olunur.

Mana-yı budur ki; ol pîr-i nûrânî ve müdebbir-i nûrânî dedi: Ey pâdişâh müjde vü beşaret sana ki hacetler reva vü makbuldür.

Bundan sonra ne vech ile olduğun beyân edip der ki; eğer yarın ki gün sana bir garîb adam gelirse ol bizdendir.

Yâni sen onu garîb suretinde görüb bî-gâne muamelesin etme. Belki aşinalık eyle.

Zîra çünki biz seninle âşinâ olduk.

Ve sana bu husûsda müjde kıldık.

Pes âşinâdan vârid olan kâsıd dahi âşinâdır.

Husûsan ki husûl-i murada vesile ola.

Li-muharririhî;

Bir garibi göricek bir yerde Olmasun gurbeti sana perde Aşna bil onu kim olmuşdur Aşnâlar yanında perverde

Bundan murâd Hak teaîânın malûm olmayan vech ile hüsn-i tedbîrine 288 ومن حيث لايحتسب umuru teysîrine işaret vardır.

Ve hakîkatde garîbden murâd mürşîd-i kâmil ve mürebbî-i vâsıldır.

Ki bu âlemde erbâb-ı suret ü me¬caz yanında garîb gibidir.

Zîrâ hakîkat ilinden gelir.

Ve lisânı dahi garîbdir ki fehm olunmaz.

Onuncun Yunus Emre kuddise sırruhû buyurur;

Söylerem dilim bilmez Bir aceb ile geldim Dilden muradı ilm-i ledünnî dilidir.

Ve ilden muradı ehl-i hicâb u gaflet ilidir.

Ve hadîsde gelir:

289 كنت يتمي فىلصعر وغريبا فىالكبر

ve bu gurbetin eseridir.

Ol [114] mâna ki 290

لى مع الله وقت

makâlesiyle işaret olunmuşdur.

İşte 285. Bir parmak ucu daha yaklaşırsam yanarım.

286. Melekler ona seslendi. (Al-i İmrân 39)

287. Gündüzün iki tarafında. (Hûd 114)

288. Ona ummadığı yerden verir. (Talak 3)

289. Ben küçüklüğümde yetim idim, büyüyünce de garip.

290. Benim Allah'la başbaşa olduğum bir vakit vardı.

[değiştir] 199

enbiyâ vü evliyanın gurbetleri budur.

Onuncun sadef-vâr beste-dehân olup âşnâ vü mahrem bulmadıkça cevahir nisâr eylemez

Ve yâr-ı âşnâdan haber söylemezler.

Ferda dediği ruhun bedene tealluku itibariyledir.

Ve illâ rûh-ı mahz üzerine zaman carî değildir.

Zîra âlem-i emrdendir.

Bî-madde vü müd¬det halk olunmuşdur.

Nitekim arş-ı a'zam maddeden mahlûk velâkin bî-müddetdir.

Zîra zaman onun hareketiyle mütekadder olmuşdur.

Sâir ecsâm ise hem maddeden mahlûk u hem müddet ile vücûd bulmuşdur.


Ve ruhun nefs-i hayvaniye tealluku fî nefsi'1-emr onunla iktizâ etmez.

Belki tecerrüd-i aslîsi üzerinedir.

Pes kayd nefsin sıfatıdır, ruhun değil.

Bundan fehm olunur ki, Allah tealânın eşyaya tecellîsi dahi böyledir.


Yâni esma vü sıfatının mecali ve mezâhirde zuhuru hakîkatde ıtlâkını münâfî değildir.

Ve eşyanın onun zâtına lüzumu zıllun zü'z-zılla lüzumu gibidir.

Zillin zevalinden zu'z-zıllin zevali gelmez, f'efhem cidden.

Ve akl-ı kül veya rûhu'l-kudsün, ol mürşid bizdendir diye, kendilerine izafet kıldıklarının aslı budur ki, akl u rûh feyz ü ilham ehlidir.

Ve mürşîd onların nefes ü nefhiyle hasıl olmağın pedere nisbetle ferzend gibi oldu.

Yâni onların nefes-i manevîsinden velâdet-i maneviyye ile tevellüd eyledi.

Pes bizden dediler, bizim nefesimizin ihyâsındandır mânasına.

Bu mânadandır ki fahr-ı âlem sallallahu aleyhi ve selleme cedd-i İsa dediler.

Zîra Isâ nefh-i rûhü'l-kudsden ve rûhü'1-kuds dahi nûr-ı fahr-ı âlemdendir, aleyhimi's-selâm.

Ve beytde bir nükte dahi budur ki, ol garîb pâdişâhın huzuruna kudüm etmek delâlet eder ki nice kâbil-i irşâd u müstaidd-i sülûk-ı tarîk-i irşâd vardır ki mürşîd-i kâmil onun ayağına gelir.

Nitekim şeyh-i ekber kuddise sır-ruhû'l-athar mağribden Konya'da Şeyh Sadreddîn'in ve Şemseddîn Tebriz'den Hazret-i Mevlânâ'nın ayağına geldi ve irşâd eyledi.

Ve niceler dahi cihân-gerd ü sahrâ-neverd olup mürşidin ayağına varmışlardır.

Nitekim İbrahim Edhem, pîr-i Horâsânî ayağına vardı ve Şerif Cürcânî, Hâce Alâed-din-i Attâr sohbetine erdi.

Ve alâ hazâ herekâtda hod berekât-ı azîme vardır.

Onuncun fahr-i âlem leyle-i mi'râcda Kudüs-i Şerife teşrif eyledi.

Li-muharririhî;


Hoşdurur gerçi sebatına kûhsâr

Ki olupdur onun vakarına [115] dâl

Lîk sen var ayağına onun

Tağ yürimezse yürisün abdal


Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.