Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.754
pages

73.BEYİT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

آن خیالی که شه اندر خواب دید

TRANSKRİPTİ BOŞ

Köşeden , bucaktan kimse kulak vermesin de ben bu cariyecikten bir şeyler sorayım.”

All entrance halls must be cleared of listeners: no exceptions,

so that I’m able to ask of this servant-girl certain questions.”

2.

در رخ مهمان همی آمد پدید

TRANSKRİPTİ BOŞ

Oda boşaldı, Hekim ile hastadan başka kimsecikler kalmadı.

The king emptied the place and then he himself disappeared. Ruh-ul Mesnevi/73 ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Mihmân konukdur.

Zayf gibi elfâz-ı mürekkebdendir.

Bir cüzü mih'dir, ulu mânasına azîm gibi.

Ve bir cüzü mân'dır, mânîden'den ism-i fâildir, benzeyici mânasına.

Konuk müstahakk-ı ta'zîm olup konduğu yer­de riâyet olunduğundan ötürü mihmân derler.

Nitekim haberde gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

الا لاجل الضيف الذىمنكان فالمه اكبر هم والمان منز لهم والضيف سيدهم ما لازم المانا

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


İnsanların sultan olsalar dahi babalarına, hocalarına ve misafirlerine ikram etme­lerinde utanılacak bir ayıp yokdur

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Pes şol kimse bız -zât sultân ona hizmet ile ikrâma müstahakk olur, muazzam olur.

Veyâhud mân, ev bark manasınadır.

Bu süretde mihmân azîm-i menzildir.

Yanî ehl-i menzi­lin ulusu hazf-ı muzâf iledir.

Nitekim: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

واسءل القرية لتنذ رام الفرى

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


Ummü'l-Kurayı (Mekke) uyarmak için köyün halkına sor

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

[133] ve emsâlinde takdir olunur.

Ve bu mânaya binâen şâir demişdir; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

ما سمت العجم المهمان مهمانا الا لاجل الضيف الذى من كان


فالمه اكبر هم والمان منزلهم والضيف سيدهم ما لازم المان

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


Acemler kim olursa olsun misafir için mihman ismini koymuşlardır.Mihman ismindeki mih onların büyüğü demektir.Bu kelimenin sonu olan mân da ev demektir. Böylece misafir ev demek olan mân’da kaldıkça onların büyüğüdür

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Şâir burada mân'ın mâna-yı sânîsine zâhib olmuşdur.

Pes, mâna-yı mânı tebeyyünde hata yokdur.

İbni Kemâl hata edip hata etdi, demişdir.

Ve hemî lisân-ı Fârisî'de takrîr için gelir.

Mukarrer midir diyecek yerde hemî derler.

Türkî'de müstameldir.

Hem öyledir derler, hemî demek isterler.

Aslında hâ zaide ve mî edât-ı hâldir.

Yâni müzâriin evveline dâhil olsa hâle tahsîs eder.

Fiil-i mazînin evveline dâhil olursa hikâyet-i hâl-i mâzî ifâde eyler.

Ve bazı mevâzıda zâhid gelir, bu mahaldeki gibi, Pedîd, bâ-ı âcem ile âşikâre demek-dir. Bâ-i Arabî ile istimâli

şâyidir.

Nâ-bedîd belirsiz ve görünmez demekdir.

Mana-yı beyt budur ki; ol vakıâyı pâdişâh âlem-i manâda gördü.

Onun eseri çehre-i mihmânda aşikâre geldi.

Yâni zikr olunan pîrin işareti üzre ku­dûm eden garîbde zahir oldu.

Ve inkâr u redde mecâl kalmadı.

Husûsan ki firâset-i muttasıl ve ilm-i zarûrî muîn ola.

Bunda rûh-i insaninin matlûbu olan hekîm-i ilâhi ve mürşîd-i kâmilin husul u kudümüne işaret vardır.

Ni­tekim Mevlânâ Nasûhî der;

Mülk-i dil sensüz şehâ yıkıldı vîran oldu gel Intihâ-yı firkat u pâyân-ı hicrân oldu gel

Ve Veysî nazmında gelir:

Firkat-ı şebinde koma bizi gel sevâba gir Göster cihâna gün yüzün ey mâh-pâre çık Sâhil-nişîn-i bahr-i fırâkdur cihan

Ey dürr-i pâk kande isen gel kenâre çık

Malûm ola ki, pâdişâhın rüyâsı rüyâ-yı sâdıka makûlesi idi.

Nitekim hadîsde gelir: Hadis Metni

Meali

Kaynak

الءوبا ثلث روءبا من الله ورؤبا تحزين من الشيطان وربا ممن حدث المرء نفسه


Rüya üç çeşittir. Bir çeşit rüya Allah’tandır. Bir çeşit rüya şeytanın hüzün vermesi türündendır.Bir çeşit rüyada kişinin kendi kendıne söylediği düşündüğü şeyden dolayıdır

(Sahıhi Buhari,Kitabul İlim)

Zîrâ temessül eden pîr-i nûrânî süver-i kümmelden idi.

Şeytân ise sûret-i Nebevîyye ile temessüle kâdir olmadığı gibi.

Nitekim hadîsde gelir: Hadis Metni

Meali

Kaynak

من رأنى فى المنام فقد رأنى فان الشيطان لا يتمثل بى


Kim beni rüyada görmüşse gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez

(Sahihi Buhari Kitabul İlim)

Suver-i kümmel ile dahi te­messüle kâdir değildir.

Her asrda kutb-ı vücûd gibi sırrı budur ki fahr-i âlem sallallahu aleyhi ve sellem ism-i Hâdî mazharı ve hidâyet için

meb'ûsdur.

Şeytan ise ism-i mudili mazharı ve idlâl için mahlûkdur.

Pes, eğer şeytân fahr-i âlem veya suver-i kümmelden ki verese-i nebidir, birinin suretiyle te-messüle kâdir

olsa emr-i hidâyet muhtel olur [134] ve itimâd kalmazdı.

Bu sebebden demişlerdir ki bir kimse fahr-ı âlem sallallahu aleyhi, ve sellemi hil-ye-i asliyeleri üzerine görmese şerîatde

kusuruna işâretdir.

Nitekim vâris-i peygamberi dahi mütegayyirü'ş şekl görse tarîkinde noksanına daldır Hadis Metni

Meali

Kaynak

الرؤيا الصدقة من الرجل الصالح جزء من ستة واربعين جزأ من النبوة


Kim beni rüyada görmüşse gerçekten görmüştür. Çünkü şeytan benim şeklime giremez

(Sahihi Buhari Kitabu't-Tabir.2)

Bu hadîsde sırr-ı aded budur ki, fahr-ı âlem yakazada hâsıl olan vahyin müddeti yigirmi üç sene ve menâmda olan

ilhâmın müddeti altı ay idi.

Altı ay ise yigirmi üç seneden kırk altı cüzden bir cüzdür.

Zîrâ yigirmi üç sene tansîf itibarıyla kırk altı cüze münkasim olur ki her cüzü altı aydır.

Ve ibti-dâ-yı vahy rüya ile olmak te'nîs için idi.

Zîra müfâcât-i vahye tahammül et­mek sa'bdır.

Onunçün Cebrâîl'i sûret-i asliyyesi üzerine müşâhede etdikde Tûr'da Hazret-i Mûsâ'ya vâki olan hâlet gibi gaşy hâsıl oldu.

Ve bir dahi kuvvet-i hayâliyenin âlem-i misâle urûcunda tedrîc ile âlem-i ervâha da su-ûd hâsıl olur.

Pes, âlem-i ervâhdan olan melek nüzûlunda inkıbâz zâil olur.

Bâde-zâ âlem-i ervâh ile âlem-i ecsâm arasında irtibât mümkün değildir. Zî­ra ecsâm mürekkebât ve ervâh

besâit makûlesidir.

İrtibâtda ise te'sîr ü tees­sür ü midâd bulunmaz.

Binâen alâ hazâ Allah tealâ âlem-i misâli zikr olu­nan ervâh ü ecsâm arasında berzâh-ı câmi halk eyledi, tâ ki

irtibât hâsıl ola ve fâide husûle gele.

Zîra ervâh âlem-i misâlin mezâhir-i misâliyye tecessüd eder.

Nitekim Kur'an'da gelir: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet

فتمثل لها بشرا سويا


Kendisinde normal bir insan şeklinde göründü

(Meryem 17)

Ve hadîsde gelir: Hadis Metni

Meali

Kaynak

واحيانا يتمثل لى الملك رجلا


Bazen de melek bana bir adam olarak görünür

(Sahih-i Buhârî, Kitabu Bedee'l-vahy-2)

Ve bu temessül hasebiyle ifâza ve istifâde hâsıl olur.

Bunun nazîri nefs-i hayvânîdir ki rûh ile beden arasında berzâh-ı câ­midir.

Zîrâ nefs-i hayvânînin kuvvet-i makûle olduğu cihetden ruhla münâ­sebeti ve aktâr-ı bedende münbess olan [[kuvâ-

yı]] muhtelifesi hasebiyle mizâc-ı mürekkebe mülâyemeti vardır.

Lahm u azm arasında vâsıta olan gazrûf da­hi buna kıyâs oluna.

Ve kuvvet-i hayaliye âlem-i misâle göre nehrden ced-vel gibidir ki bir tarafı ona muttasıldır.

Pes bu sebebden alem-i misâle duhûl hâsıl olup orada temessül eden meânî-i gaybîyeye ıttıla gelir.

Temessülât da­hi bu âleme [135] nüzûlunda kimi tabîre muhtâc olur ve kimi olmaz.

Ve bu makamın şerhine nihâyet yokdur. Zevke vü keşfe ihâle olunmuşdur.

Li-mu-harririhî;


Çokdur elemim derdimi takrîr idemem ben

Bir vâkıamı zevkle tabîr idemem ben

Mushafdur eğerçi bu vücûdum bana Hak'dan

Keşşaf olur isem dahi tefsîr idemem ben

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement