FANDOM


75.BEYİT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

هر دو بحری آشنا آموخته

TRANSKRİPTİ BOŞ

Elini kızın nabzına koyup birer birer felekten çektiği cevir ve meşakkati soruyordu.

On her pulse he placed his hand… then one by one he asked

over and over again about Fate and its cruelty… in the past. , 2.

هر دو جان بی دوختن بر دوخته

TRANSKRİPTİ BOŞ

Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor.

When the foot of somebody is suddenly stabbed by a thorn,

that one quickly lifts foot and knee to see where flesh is torn. Ruh-ul Mesnevi/75 ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Dü, lafzıyla murâd pâdişâh u mihmân-ı gaybdır.

Bahrî'de olan yâ, tenkîr içindir.

Tazîm murâd olunur.

Âşinâ, burada biliş mânasınadır.

Lâkin bahr zikr olunmağla suda yüzmek mânasını dahi ibhâm eder.

ikisini bahre teşbîh eyledi.

Zîra âşinâlık kalb u rûhun sıfâtıdır.

Kalb u rûh ise âlem-i melekûtdan-dır.

Alem-i melekût ise âlem-i mülkden evsa’dır.

Şöyle ki biri birlerine nisbe-ti nisbet-i derya vü nehr gibidir.

Ve bir dahi biri sûret ve biri mâna-i vüs'at u ihâta sâhibi idi.

Ve biri dahi bahr-i taleb ve biri dahi bahr-i matlûb idi.

Ve bi­ri dahî bahr-i istifâza ve istifâde ve birisi bahr-i ifâde ve ifâza idi.

Ve biri bah­ri firak ve biri bahr-i visâl idi.

Ve biri dahi bahr-i derd ve biri bahr-i derman idi.

Ve bu beyt mâ-ba'dinde olan beyteyn ile nazar-ı dakîkde rûh ile mürşi­din vasıfları beyânındadır.

Mana-yı beyt budur ki; her ikisi âşinâsın öğrenmiş ve bilmiş deryâ-yı azîm idi.

Güyâ pâdişâh bir deryâ-yı bî-pâyân idi ki, onun şinâveri mihmân-ı gaybî ve mihmân-ı gayb dahi bir [[bahr-i

girân]] [137] idi ki onun şinâgeri pâdi­şâh idi.

Deryâ ise şinâverin bilmemek olmaz.

Ve bu mâna dahi müyesserdir ki her iki bahri deryâ-ı muârefede âşinâlık ve yüzmek öğrenmişlerdi.

Bu sûret-de bahrîde olan yâ, nisbet için olur.

Ve mısrâ-ı sânide dûhten ki dikmekdir, yâni iki mütefârık nesneyi birbirine vasldır.

Murâd ittisâl-ı ceseddir.

Yâni her iki cân bî-ittisâl-i cesed ve sohbet-i cism biri birlerine muttasıl ve mülâkî idi.

Maksûd âlem-i ervâhda olan taalluk u taarrufu beyândır.

Nitekim hadîsde [gelir], Hadis Metni

Meali

Kaynak

الارواح جنود مجندة فما تارف منها اءتلف وما تناكر منها اختلف


Rüya üç çeşittir. Bir çeşit rüya Allah’tandır. Bir çeşit rüya şeytanın hüzün vermesi türündendır.Bir çeşit rüyada kişinin kendi kendıne söylediği düşündüğü şeyden dolayıdır


Sahih-i Buhari,Kitabu’l-Enbiya

Ve bazı rubâiyâtda gelir: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

بينى وبينك فى المحبة نسبة مستورة عن سر هذا العالم نحن اللذان تحاببت ارواحنا من قبل خلق الله ط ينةآدم

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


Benimle senin arasında muhabbetli bir ilişki vardır.Ve bu ilişki bu alemin sırrında gizlenmiştir. İkimizin ruhu Allah Adem’i yaratmadan evvel birbirini sevmiştir

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Malum ola ki, iki nesne arasında intizâm u ittisâl olmak ve ülfet ve içti­mâ bulunmak yâ münâsebet-i zahire vey

münâsebet-i bâtine hasebiyledir.

Yâni ya zâtda veya sıfâtda veya ef âlde veya ahvâlde veya merâtibde iştirâkle­dir.

Mahkîdir ki, İmam Gazâlî kuddise sırruhu Kudüs-i Şerîf'de bir kebûter-le bir zâgı gördü ki biri birlerine

muttasıl olmuşlar ve üns bulmuşlar.

Bu icti-mâ-ı cinseyn elbet bir münâsebete mebnîdir, diye eliyle işaret edip ol ikisi yer­lerinden hareket etdiler.

Gördü ki ikisi de lengdir. Pes bildi ki ol içtimâ bu a'rec münâsebetiyledir.

Ve Şeyh Ebû Medyen-i Mağribî kuddise sırruhû bir gün taşra çıkıp bir şahs mukârin olup birkaç adım bile gitdi.

Şeyh bundan mü-tevahhiş olup sual eyledi.

Meğer müşrik imiş.

Pes, müfârakat eyledi.

Ve bu sırr-ı münâsebeti ma'rifet-i havâss-ı ehl-i tarîkatin makâmâtındandır.

Zîrâ zi­yâde gumûzu vardır.

Demişlerdir ki, ism ile müsemmâ arasında bile münâse­bet vardır.

Meselâ fahr-ı âlem sallallahu aleyhi ve sellemin Muhammed ve Ahmed isimlerinin mânasıyla ahlâk ve ef'âli arasında münâsebet-i

azîme var­dır.

Bu sebebden demişlerdir ki: METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

الاسماء والكنى تنزل من صوب السماء

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


İsimler ve künyeler gökten inerler

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve bu cihetdendir ki âlem-i misâlde bazı ervâh ve âlem-i dünyâda bazı eşhâs ile iç­timâ' ve ülfet hâsıl olur.

Hatta vâkıada bazı suver-i hüsne ve kabîhe görün­mek dahi sırr-ı münâsebet üzerine mebnîdir.

Meselâ koyun görmek sıfât-ı teslîmdir.

Ve bakar u câmus ekl ü şürbün galebesi sıratıdır. Ve hınzır harâma hırs-ı [138] gâlibdir.

Ve alâ hâzâ, pes, pâdişâhın ruhu tabîb-i suverînin ruhu ve rüh-ı sultanînin hekîm-i İlâhînin rûhu ile [[âlem-i

ervâhda]] bazı münâsebet ile taârüfü ve husûsan mizâc-ı unsûrîye müteallik olan türâb biri birlerine ka-rîb

mevziden ahz olunup hakkâniyet-i suveriyyeleri olmak ile sohbet-i suve-riyeye müncer oldu. METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

صحبت غنيمت است بهم جون رسيده ايم تاكىبهم رسداين تخته يارها

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


Birbirimiz bulmuş iken sohbeti ganimeti bilelim. Bu tahta parçalan kim bilir bir daha ne zaman bir araya gelir

İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Kâle'1-lâhu Taâlâ: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet

وكونوا مع الصادقين


Sadıklarla birlikte olunuz

(Tevbe 119)

Maksûd erbâb-i tezkiye ile ülfet ve sohbete tahrîzd

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.