Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.710
pages

77.BEYİT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

ای مرا تو مصطفی من چو عمر

TRANSKRİPTİ BOŞ

Her çer çöp (mesabesinde olan,) gönül dikenini göreydi gamlar, kederler; herkese el uzatabilir miydi?

If a thorn stuck in the foot is such a difficult thing to find...

thorn in the heart is how much more? Answer, if you mind! ,. 2.

از برای خدمتت بندم کمر

TRANSKRİPTİ BOŞ

Bir kişi, eşeğin kuyruğu altına diken kor. Eşek onu oradan çıkarmasını bilmez, boyuna çifte atar.

Someone takes a thorn and he puts it under a donkey’s tail:

donkey doesn’t know how to remove it, kicking to no avail. Ruh-ul Mesnevi/77 ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Berây harfdir, lâm-ı cârre mânasına.

Meselâ onunçün diyecek yerde be-rây-ı ân ve senünçün diyecek yerde berây-ı tu derler.

Ez berây Arabî'de min-ecl mânasın ifâde eder.

Velâkin nazar-ı dakîkde itibâr budur ki berây mürekkebdir.

Bir cüz berdir ki âlî ve yukarı mânasınadır.

Ve bir cüzü ây'dır ki âyîden'den veya âmeden'den sığa-ı emrdir, gel beri mânasına, beyâ gibi.

Pes, berây yukarı gel ve berây-ı tu senin arzını tahsîl için.

Ve ezberây-ı hıd-metet senin hizmetini yukarı getirmek, yâni tahsîl edip vücûda getirmek-den ötürü demek olur.

Vallâhu a'lem. Kemer kuşâkdır, kemer-beste hizmet­kârdır. Zîra hizmet için kumaş bağlamış ve dâmen-i der-miyân

eylemişdir.

Kuşak bağlamak ictihaddan kinâyedir.

Nitekim hadîs-i i'tikâfda gelir:

Kâ-ne aleyhisselâm [140] Hadis Metni

Meali

Kaynak

اذا دخل العشرشد ميزره


Ramazanın son on günü girince eteğini bağlardı

(Sahih-Buhârî, Kitabu leyle-i Kadr, 5)

Zîrâ şedde mîzere bir vech-de i'tizâl-i nisâdan ve bir vechle ictihâdden kinâyedir.

Bâde-zâ beytde kıs-sa-ı Ömer raziyellahü anha telmih vardır.

İcmâli budur ki, fahr-i âlem sal-îallahü aleyhi ve selleme evâil-i İslâm'da Mekke-i Mükerreme'de esfel-i suffâ

da Dâr-ı Erkâm dedikleri menzilde üç dört sene kadar ıstihfâ edip ri­câl ü nisâdan kendiye tâbi olan otuz tokuz

nefer ashâbla sırren ibâdet eder­lerdi.

Zîrâ iclâ-ı Kureyş'in batşından hazer kılarlardı.

Ol menzil hâlâ ziyâretgâhdır.

Dâhil-i bâbda vü cânib-i yesârda bir büyük halka taş vardır.

Fahr-ı âlem cenâbları ol taşa istinâd edip hâzır olan ashâba talîm-i Kuran eder­ler ve hükm-i Hüdâvend'i bildirirlerdi.

Ve duâ edip buyururlardı ki; Hadis Metni

Meali

Kaynak

اللهم اعز الاسلام باحد الرجلين امابابى خهل بن هشام وامابعمربن الخطاب


Allah'ım, İslam'ı iki kişiden biriyle yâ Ebu Cehil ibn Hişam'la veya Ömer ibn Hattab ile kuvvetlendir

(İbn-i Mâce; Mukaddime. 11)

Zi rivâyâtda Ebû Cehl zikr olunmayıp yalnız Ömer hakkında dua olundu, de­mişlerdir.

Nitekim İsmeti nazmında gelir:

Câm-ı aşkun müstehakkın gizle lutf it sâkîyâ

Kâbil-i feyz olmıyan yârânı irşâd eyleme

Pes Ömer hakkında duâsı müstecâb olup onunla erbâîn temâm oldu.

Ol vaktde Hazret-i Ömer buyurdu ki, yâ Resûlallah, izhâr-ı dîn edelim, METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

والله لااعبدالله سرابعداليوم

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR


Allah'a yemin ederim ki bu günden sonra ona gizlice yemin etmem

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ondan ashâbı iki sâf edip birinde Hazret-i Hamzâ ve birinde kendisi kıyâm gösterip sell-i seyf etdikleri hâlde

kelime-i tevhîdle ref-i savt ederek hazret-i Kâbe'ye gelip Kureyş'e karşı cehren tavâf ve tilâvet-i Kuran ve [[salât-ı

zuhru]] ikâmet eyleyip bade-zâ Dâr-ı Erkâm'a doğ­ru avdet etdiler.

Pes, Hazret-i Ömer raziyailahü anh Mustafa sallallahu aley­hi ve selleme bu hidmeti eyledi. Ve getirdiği dîni izhâra sebep

ve bâis-i kuvâ oldu. Ve ilâ âhirü'l-ömr onun salâbet ü celâdetiyle esâs-ı dîn istihkâm buldu,

Mana-yı beyt budur ki; ey mihmân-ı gaybî, sen bana Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ben sana Ömer radiyellahü

anh gibiyim.

Bundan sonra vech-i teşbîh îrâd edip der ki, senin hizmetinden ötürü kemer bağladım.

Maksûdum min ba'd senin hizmetinde ictihâddır.

Bunda işaret vardır ki, mürşîd-i kâmil feyz ü terbiyede fahr-ı âlem hazretleri mazharıve mürîd da­hi

hidmet ü ictihâdda Hazret-i Ömer mazharıdır.

Ve tarikat dedikleri iki nes­neden ibâretdir.

[141] Biri hidmetdir ki sâlik cânibine âiddir.

Ve biri dahi ne-fesdir, feth-i fâ ile ki mürşid tarafına râcîdir.

Ve nefes–i mürşid hakîkatde feyz-i Hak'dır.

Ve Kuran'da gelir: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet

واتقواالله ويعلمكم الله


Allahtan korkun. Allah size ilim öğretiyor

(Bakara 282)

Yâni takvâ size müstenid ve talîm bana mensûbdur, demekdir.

Ve rûhun hidmet için kemer-bend oldum, dediği heykel-i insânî ve nefs-i hayvânî taallukun beyândır.

Zî-râ hidmet bu taalluka mevkûfdur.

Eğerçi rûh bedenden hâricde değildir, da­hil de değildir.

Belki melzûmun lâzımı ihâtası gibi bedeni muhîtdir.

Li-mu-harririhî;

Bilmek istersen eğer bu rûhı Terk it işbu beden-i mecrûhı

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


Advertisement