FANDOM


9.BEYİT Edit

ORJİNAL METİN
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ
1.
آ تش است اين بانك ناى و نيست باد
ten ze can o can ze ten mestur nist
ten,can(ruh)dan,can(ruh),tenden ayrı değildir
Free through each mortal form the spirits roll
2.
هر كه اين آتش ندارد نيست باد
leek kes ra did can destur nist
lakin kimse canı(ruhu) görmuş değildir
But sight avails not. Can we see the soul?:
Wikisource-logo
Vikikaynak'ta bu konuyla ilgili metin bulabilirsiniz.
Ruh-ul Mesnevi/9

Nîst bâd, tecnîs-i tâmdır ve ikinci nîst’de edât-ı haber muteber değildir. Belki nist’in mecmûu yok demektir.

Zîra duâ aleyhdir, evvelki ise ihbârdir. Burada duâ zamme veya teaccübe mahmüldür,kâtelehümullah gibi.

Maa-hazâ ekmel-i insandan mezûn oldukları mevâdda duâ-ı alyh dahi sâdır olur.

Nitekim fahr-i âlem sallallahü aleyhi ve selemden defâatle sâdır olmuşdur,

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

ا للهم عليه كلبا من كلابك

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Ey Allah’ım onun üzerine köpeklerinden bir köpeği musallat et
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

“ve

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

اللهم اشد د و طآتك على مضروا جعلها سنين كسى يو سف

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Allah’ım,zararlı kimsenin üstüne baskını şiddetlendir ve onun yıllarını Yûsuf’un yilları kibi yap
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

ve nezâyiri gibi. Velâkin beyt-i Mesnevîde nîst bâd ‘ın hüsn-i mevkii vardır. Sırrı aşagıda gelir.

Mâna–yı beyt budur ki, âteşdir bu [[sad]-yı nây]] ve yel değildir. Yanî yel ise de âteş gibi derûn-ı aşkda tesîri vardır ki, muhrik ve mâsivâ-sûzdur.

Pes âteş est lafzı teşbîh-i beliğ kabilinden olmuş olur, Zeyd-i Eset gibi.

Veyahut ayn-ı ateşdir.

Bu avâz-ı nây egerci ki, sûretâ nefhden hâsıl ve mütevellid olup yel taayyunu ile müteaayin olmuş ve savt-ı sûretin bulmuşdır.

Nitekim dem-i şehid kıyametde levn-i dem ile televvün edip, velâkin ondan râyiha-ı misk istişmâm olunsa gerekdir.

Pes dem-i mezkür indellah misk olmasa ol râyiha ondan fâyih olmazdı. Ve bu mânanın şeriatde nezâirı cokdur.

Sırrı, erbâb-ı hakîkate rüşendir. Her kim ki, bu âteşi tutmaya yuh olsun. Yâni böyle olan mezmûmdur veya mahal-i teaccübdür veya yuh olsun demeye layıkdır.

Zîra fıtrat’ı asliyesinden mâil ve i’tidâl-i tabîîsin- den muharref olmuşdur.

Ve bu ateşi tutmaya demek iki manâ tutar.

Biri bu ki, onun kalbinde nây-ı âteş

gibi âteş ve hâraret yoktur, demektir.

Ve biri dahi âteş-i nâyden müteessir olmaya demektir.

Zîra kalbınde âteş-i mezkûr olmamağa âteş-i neyden müteessir olmamak lâzim.

Pes manâ-yı evvelden bi-târiki’l-kinâye manâ-yı sânı lâzim gelir ve bunda işâret vardır ki, ol ateşden müteessir olmaya yokluk dedikleri zaaf gerekdir.

Zîra yaş yanmadığı gibi varlık ehli dahî yanıp dutmaz.

Nitekim kubûrda olan ecsâdervâhla iştiğale müteheyyi' olmadıkça [37] nefh-i sûrolunmaz.

Ve olunsa dahi cemâde te’sir

etmez. Ve rahm-i mâderde olan cenin dahi bunun nazîridir.

Ve kezâlik şerîat ve tarîkat ceset gibidir.

Kable’l istikmâl cesede nefh-i ruh olmadığı gibi şerîat ve tarîkat mertebeleri dahi sâlikin vûcûdunda kemâl bulmasa ruh-i marifet ve hakîkat ona nefh olunmaz.

Pes bir kemâle tâlib olan kimesne ol kemâle

esbâbı yüzünden müteheyyî olmak gerekdir.

Ve bu makâmın letâifindendir ki, Sivâsî kelimâtında gelir:

İstemezsen beni sen öldürürin kendimi ben
Sana her kim yarâmaz ise bana dahi yaramaz

Benlikden murâd vücûd ve pindâr ve izafet-i kevnîdir ki, yaramaz nesnedir.

Mukâbili tevâzu ve fenâdır.

Demişlerdir ki, sâlike kurb-ı dergâh yokluğu miktârıdır.pes bu manâdan hazz-ı evfâ gerekdir.

Ve Mevlânâ Câmî kelimâtında gelir:

METNİN ORJİNALİ
LATİNO TRANSKRİPTİ
TÜRKÇE TERCÜMESİ
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

جه شود اى شيخ هر ساعت فزودن خر من طاعت جو نتوانى كه يك جواز وجود خو يشتن كاهى

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR
Ey şeyh, eğer kendi vucudundan bir arpa tanesini azaltmaya gücün yoksa her saat taat harmanını artırsan ne olur
İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Ve beyt-i Mesnevî’de işaret vardır ki, istimâ-i nâye teessûr-i kalbî ve infial-i rûhânî ve incizâb-ı sırrı lâzım-dır.

Ve illa istimâı harâm ve ol meclisde huzûru mahzurât-ı İslâm’dandır. Li muharririhi:

Kerem-i aşk olmasa gönül çü Tennûr Nice mümkün ki,ola mazhar-ı nûr

Nâle-i nâye tutmadıkça kulak Bülbülü-i vakt isen de var öte dur

"https://yenisehir.fandom.com/tr/wiki/Ruh-ul_Mesnevi/9?oldid=224123" adresinden alındı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.