FANDOM


92.BEYİT

ORJİNAL METİN

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ 1.

بدزكستاخي كسوفافتاب

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR.

O tarafa ehliyetli, kifayetli, âdil bir iki kişiyi elçi olarak gönderdi.

He chose two messengers carefully and them he quickly sent,

intelligent men, honourable and loved… wherever they went. 2.

شدعزازيلئ زجرءت ردباب

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR,

O iki bey, kuyumcuya padişahtan muştucu olarak Semerkand’e kadar geldiler.

They travelled to Samarqand those messengers of the king... goldsmith they soon found, those two messengers of the king. Ruh-ul Mesnevi/92 ile ilgili daha fazla bilgiye Vikikaynak'dan ulaşabilirsiniz.


Küsûf ârız-ı mahsûsla şemsin istitârına derler. Kamerde dahi müstameldir. <Azâzi şeytanın kable'hlain olan ismidir.ki, burada hikâye tarikiyle vâriddir. Bade'l-la'n iblis ü emsali esmâ-ı zemîme ve elkâb-ı kabîha ile tesmiye oldu. Ahirinde yâ zâiddir ki, zaruret-i şiir için ziyâde kılmmışdır. Nitekim vâkidir; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ امن اين ابياترابردهم تما مي به يبش حضرت مخدوم جامئ

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ

Bu beytde lafz-ı tamâmı âhirinde vâki olan yâ zâiddir. Cüret, zamme ile ve kasr ile cür'at vezninde ve fethle ve medhle kerahet vezninde bîr manâyadır ki, şecaat ve bahadırlık demekdir. Bâbdan murâd bâb-ı kabul u kurbdur.

Manâ-yı mısra-ı evvel budur ki; güneşin tutulup nurunun müstetir olması halkın terk-i edeb etmesinden oldu. Yâni yer yüzünde nice câhiller şemse ibâdet etmekle Allah tealâ şemsde tagayyür ve zulmet halk eyledi. Tâ ki, mabûd bulmadığı zahir ola. Zîrâ eğer mabûd-ı hakîkî olsaydı kendi üzerinden ol hâlet-i arızanın define kadir olurdu. Çünki âciz oldu. Mabûd-ı bi'1-hakk olmadı. Ve bu vechle onu mabûd ittihâz edenler dahi rüsvây oldular. Ve Ku-ran'da gelir: Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet لاتسجدوا للشمس ولاللقمرواسجدوا لله ا لذي خلقهن

Güneşe ve aya secde etmeyen, onları da yaratan Allah'a secde ediniz.

(Fussilet 37)


İşte ehli şer katında küsûf abde-i şemsi ta'bîr ü tevbîh ü şâirleri dahi tahvîf ü tenbîhe mahmuldür. Fe-emmâ ehl-i heyet ü nücûm kâtında sırr-ı küsûf budur ki, şems seyrinde kamere müsâdefe etse kamer şems ile zu'ûn arasında hâiş olup istitâr vâki olur. Tevfîk budur ki, caizdir ki, bir nesnenin hem sebeb-i felekîsi vü hem sebeb-i arzîsi ola.

Mana-yı mısra-ı sânî budur ki; azâzîl şeref-i kabul ile müşerref ve makâm-ı karîbde mükerrem iken mamur olduğu secdenin terkine cüreti hasebiyle bâbullahdan merdûd ve esfel-i sâfilîne matrûh oldu. Ve rahmet yerine gazab-ı ebedî ve lanet-i sermedî buldu. Nitekim Kuran'da gelir. Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet قال اخرج منهامذؤمامدحورا

Allah buyurdu: Haydi, yerilmiş ve kovulmuş olarak oradan çık.

(Araf 18)

Ve bir mevzuda dahi gelir.


Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet وان عليك لعنتى ا لىيوم ا لدين

Muhakkak ki, kıyamet gününe kadar lanet senin üzerine olacaktır

(Hicr 35)

Maksûd lanet-i ebediyyeyi beyândır. Ve yevm-i din ile tahdîd etmek inkıtâ'ına delâlet etmez. Belki tebevvu' ve televvününe delâlet eder. Nitekim tefâsirde mübeyyendir. Bade-zâ bu beytde birkaç vech ile işaret vardır. Evvelkisi budur ki, kalb-i inşân âf-tâb misâldir. Zîra âf-tâbın nuru cemî cihâta [160] şâmil olduğu gibi kalbin nuru dahi cemî a'zâ vü kuvâya sâridir. Velâkin mâsivâya iltifat ile nuruna noksan târî olur ve zulümât-ı hücûb ile müstetir olup kalır. Pes sâlike lâzımdır ki, zikr ü fikr ile teceliyyede kusur etmeye. Nitekim Hasan Bas-rî kuddise sırruhû buyurur; METNİN ORJİNALİ

LATİNO TRANSKRİPTİ

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ حادثواه اهذه ا لقلوب بذكرا لله فانهاسريعةا لدثور

LATİNO TRANSKRİPTİ BURAYA YAZILACAKTIR

TÜRKÇE TERCÜMESİ

İNGİLİZCE TERCÜMESİ


Yâni şu kulübün zikrullah ile pasını açınız ve cila veriniz. Zîrâ tiz paslanır. El-hâsıl kalb şems gibi mahlukdur. Pes, ehl-i âlem ibâdet-i Hakk'ı terk edip şemse ibâdet etmekle şemse küsûf vâki olduğu gibi ehl-i kalp dahi mâsivâya iltifat etmekle kalbe zulmet târî olur. İki sûretde dahi ilâcı ibâdeti Hakk'a tahsis ü dergâha tazarru ve zikrullah ile iştigaldir, tâ ki, müncelî ola. Ve fıt-rat-ı asliyye üzerine olan nûrâniyyetin bula. Li-muharririhî;

Safha-ı kalbe dutarsa jengâr Münkesif-i şemse döner ahir kâh

ikincisi budur ki, şemsin nuru nûr-ı Hak'dan müstefâddır, kamerin nuru şemsden müstefâd olduğu gibi. Nitekim


Ayet Metni

Meali

Sure ve Ayet الله نورا لسموات وا لارض

Allah göklerin ve yerin nurudur

(Nûr 35)

makalesi bu mânaya delâletdir. Pes, şemsin azm-i nûr u şiddet-i ziyasına bakıp ma-bûd edinmek caiz olmadığı gibi kalpde olan makûlât u envâ-ı ulûm-ı dakikaya dahi nazar edip maksad ittihaz etmemek gerekdir. Nitekim felâsife bu ittihâzla delâle düşdüler. Ve bunun fevkinde olan mükâşefât u müşâhedât dahi böyledir. Cemî mahsûsât u makûlât merâtib ü medâricdir, f 'efhem cidden. Ve Muhammediye'de gelir:

Binde biri kulağıma girmez On iki ilmi dinledüm kerrat

Üçüncüsü budur ki, her yerde dirlik olmaz. Ve niyaz ehline nâz etmek düşmez. Pes dâima riâyet-i edeb lâzımdır. Meğer mecâzib ü sekr-i gâlib ehlinden ola. Bu sûretde harekât u sekenât u akvâl u ef'âline iltifat yokdur. Zîrâ üzerine kalem câri değildir. Dördüncüsü budur ki, sâlik âlem-i zâta kadem basmadıkça ve nefs-i mutmainnesinin nihayetine ermedikçe red ü kabul ile ibtilâden halâs olmaz. Ve âlem-i sıfatın berâzıhından kurtulmaz. Bu sebebdendir ki, Iblîs merdûd oldu. Zîrâ eğer âlem-i zâta duhûlü olaydı ve imân-ı

hakîkîden râyiha alaydı müeddî olan işe cüret edemezdi. Ve râh-ı muvafakati koyup semt-i muhalefete gidemezdi. Belki Hakk'a mutî [161] ve munkâd olurdu. Ve kahr u lutfda cihet-i hiddet gözedip tarîk-i eşlem bulurdu. Nitekim haberde vâriddir; اذاتجلى ا لله لشىء خضع له 410 Yâni bir kalbe teceİliyât olan tecelli-i zât vâki olsa ol kalp zahiren ve bâtınen Hakk'a ser fürû eder. Ve anda inkâr u itiraz kalmaz. Zîrâ hakla bâtıl bir yerde olmaz, f'efhem cidden. Li-muharririhî;

Dil-i arif ki, ola mazhar-ı zât Kalmaz âyinesinde jeng-sıfât

Görünür anda ebed sırr-ı ezel Bir olur vakt-i vilâd ile vefat

Rumeli'de Kayılar kazasının Aydos karyesinden olan İsmail Hakkı Bursevi'nin "Ruh-ul Mesnevi" adlı eseri (Mevlana'nın Mesnevi-i manevisinin en iyi yorumudur.)


1.Kitap (1-100 Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/1 . Ruh-ul Mesnevi/2 . Ruh-ul Mesnevi/3 . Ruh-ul Mesnevi/4 . Ruh-ul Mesnevi/5 . Ruh-ul Mesnevi/6 . Ruh-ul Mesnevi/7 . Ruh-ul Mesnevi/8 . Ruh-ul Mesnevi/9 . Ruh-ul Mesnevi/10 . Ruh-ul Mesnevi/11 . Ruh-ul Mesnevi/12 . Ruh-ul Mesnevi/13 . Ruh-ul Mesnevi/14 . Ruh-ul Mesnevi/15 . Ruh-ul Mesnevi/16 . Ruh-ul Mesnevi/17 . Ruh-ul Mesnevi/18 . Ruh-ul Mesnevi/19 . Ruh-ul Mesnevi/20 . Ruh-ul Mesnevi/21 . Ruh-ul Mesnevi/22 . Ruh-ul Mesnevi/23 . Ruh-ul Mesnevi/24 . Ruh-ul Mesnevi/25 . Ruh-ul Mesnevi/26 . Ruh-ul Mesnevi/27 . Ruh-ul Mesnevi/28 . Ruh-ul Mesnevi/29 . Ruh-ul Mesnevi/30 . Ruh-ul Mesnevi/31 . Ruh-ul Mesnevi/32 . Ruh-ul Mesnevi/33 . Ruh-ul Mesnevi/34 . Ruh-ul Mesnevi/35 . Ruh-ul Mesnevi/36 . Ruh-ul Mesnevi/37 . Ruh-ul Mesnevi/38 . Ruh-ul Mesnevi/39 . Ruh-ul Mesnevi/40 . Ruh-ul Mesnevi/41 . Ruh-ul Mesnevi/42 . Ruh-ul Mesnevi/43 . Ruh-ul Mesnevi/44 . Ruh-ul Mesnevi/45 . Ruh-ul Mesnevi/46 . Ruh-ul Mesnevi/47 . Ruh-ul Mesnevi/48 . Ruh-ul Mesnevi/49 . Ruh-ul Mesnevi/50 . Ruh-ul Mesnevi/51 . Ruh-ul Mesnevi/52 . Ruh-ul Mesnevi/53 . Ruh-ul Mesnevi/54 . Ruh-ul Mesnevi/55 . Ruh-ul Mesnevi/56 . Ruh-ul Mesnevi/57 . Ruh-ul Mesnevi/58 . Ruh-ul Mesnevi/59 . Ruh-ul Mesnevi/60 . Ruh-ul Mesnevi/61 . Ruh-ul Mesnevi/62 . Ruh-ul Mesnevi/63 . Ruh-ul Mesnevi/64 . Ruh-ul Mesnevi/65 . Ruh-ul Mesnevi/66 . Ruh-ul Mesnevi/67 . Ruh-ul Mesnevi/68 . Ruh-ul Mesnevi/69 . Ruh-ul Mesnevi/70 . Ruh-ul Mesnevi/71 . Ruh-ul Mesnevi/72 . Ruh-ul Mesnevi/73 . Ruh-ul Mesnevi/74 . Ruh-ul Mesnevi/75 . Ruh-ul Mesnevi/76 . Ruh-ul Mesnevi/77 . Ruh-ul Mesnevi/78 . Ruh-ul Mesnevi/79 . Ruh-ul Mesnevi/80 . Ruh-ul Mesnevi/81 . Ruh-ul Mesnevi/82 . Ruh-ul Mesnevi/83 . Ruh-ul Mesnevi/84 . Ruh-ul Mesnevi/85 . Ruh-ul Mesnevi/86 . Ruh-ul Mesnevi/87 . Ruh-ul Mesnevi/88 . Ruh-ul Mesnevi/89 . Ruh-ul Mesnevi/90 . Ruh-ul Mesnevi/91 . Ruh-ul Mesnevi/92 . Ruh-ul Mesnevi/93 . Ruh-ul Mesnevi/94 . Ruh-ul Mesnevi/95 . Ruh-ul Mesnevi/96 . Ruh-ul Mesnevi/97 . Ruh-ul Mesnevi/98 . Ruh-ul Mesnevi/99 . Ruh-ul Mesnevi/100


2.Kitap (101-200. beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/101 . Ruh-ul Mesnevi/102 . Ruh-ul Mesnevi/103 . Ruh-ul Mesnevi/104 . Ruh-ul Mesnevi/105 . Ruh-ul Mesnevi/106 .Ruh-ul Mesnevi/107 . Ruh-ul Mesnevi/108 . Ruh-ul Mesnevi/109 . Ruh-ul Mesnevi/110 . Ruh-ul Mesnevi/111 . Ruh-ul Mesnevi/112 .Ruh-ul Mesnevi/113 . Ruh-ul Mesnevi/114 . Ruh-ul Mesnevi/115 . Ruh-ul Mesnevi/116 . Ruh-ul Mesnevi/117 . Ruh-ul Mesnevi/118 .Ruh-ul Mesnevi/119 . Ruh-ul Mesnevi/120 . Ruh-ul Mesnevi/121 . Ruh-ul Mesnevi/122 . Ruh-ul Mesnevi/123 . Ruh-ul Mesnevi/124 .Ruh-ul Mesnevi/125 . Ruh-ul Mesnevi/126 . Ruh-ul Mesnevi/127 . Ruh-ul Mesnevi/128 . Ruh-ul Mesnevi/129 . Ruh-ul Mesnevi/130 .Ruh-ul Mesnevi/131 . Ruh-ul Mesnevi/132 . Ruh-ul Mesnevi/133 . Ruh-ul Mesnevi/134 . Ruh-ul Mesnevi/135 . Ruh-ul Mesnevi/136 .Ruh-ul Mesnevi/137 . Ruh-ul Mesnevi/138 . Ruh-ul Mesnevi/139 . Ruh-ul Mesnevi/140 . Ruh-ul Mesnevi/141 . Ruh-ul Mesnevi/142 .Ruh-ul Mesnevi/143 . Ruh-ul Mesnevi/144 . Ruh-ul Mesnevi/145 . Ruh-ul Mesnevi/146 . Ruh-ul Mesnevi/147 . Ruh-ul Mesnevi/148 .Ruh-ul Mesnevi/149 . Ruh-ul Mesnevi/150 . Ruh-ul Mesnevi/151 . Ruh-ul Mesnevi/152 . Ruh-ul Mesnevi/153 . Ruh-ul Mesnevi/154 .Ruh-ul Mesnevi/155 . Ruh-ul Mesnevi/156 . Ruh-ul Mesnevi/157 . Ruh-ul Mesnevi/158 . Ruh-ul Mesnevi/159 . Ruh-ul Mesnevi/160 .Ruh-ul Mesnevi/161 . Ruh-ul Mesnevi/162 . Ruh-ul Mesnevi/163 . Ruh-ul Mesnevi/164 . Ruh-ul Mesnevi/165 . Ruh-ul Mesnevi/166 .Ruh-ul Mesnevi/167 . Ruh-ul Mesnevi/168 . Ruh-ul Mesnevi/169 . Ruh-ul Mesnevi/170 . Ruh-ul Mesnevi/171 . Ruh-ul Mesnevi/172 .Ruh-ul Mesnevi/173 . Ruh-ul Mesnevi/174 . Ruh-ul Mesnevi/175 . Ruh-ul Mesnevi/176 . Ruh-ul Mesnevi/177 . Ruh-ul Mesnevi/178 .Ruh-ul Mesnevi/179 . Ruh-ul Mesnevi/180 . Ruh-ul Mesnevi/181 . Ruh-ul Mesnevi/182 . Ruh-ul Mesnevi/183 . Ruh-ul Mesnevi/184 .Ruh-ul Mesnevi/185 . Ruh-ul Mesnevi/186 . Ruh-ul Mesnevi/187 . Ruh-ul Mesnevi/188 . Ruh-ul Mesnevi/189 . Ruh-ul Mesnevi/190 .Ruh-ul Mesnevi/191 . Ruh-ul Mesnevi/192 . Ruh-ul Mesnevi/193 . Ruh-ul Mesnevi/194 . Ruh-ul Mesnevi/195 . Ruh-ul Mesnevi/196 .Ruh-ul Mesnevi/197 . Ruh-ul Mesnevi/198 . Ruh-ul Mesnevi/199 . Ruh-ul Mesnevi/200


3.Kitap (201-300. Beyitler)


Ruh-ul Mesnevi/201 . Ruh-ul Mesnevi/202 . Ruh-ul Mesnevi/203 . Ruh-ul Mesnevi/204 . Ruh-ul Mesnevi/205 . Ruh-ul Mesnevi/206 . Ruh-ul Mesnevi/207 . Ruh-ul Mesnevi/208 . Ruh-ul Mesnevi/209 . Ruh-ul Mesnevi/210 . Ruh-ul Mesnevi/211 . Ruh-ul Mesnevi/212 . Ruh-ul Mesnevi/213 . Ruh-ul Mesnevi/214 . Ruh-ul Mesnevi/215 . Ruh-ul Mesnevi/216 . Ruh-ul Mesnevi/217 . Ruh-ul Mesnevi/218 . Ruh-ul Mesnevi/219 . Ruh-ul Mesnevi/220 . Ruh-ul Mesnevi/221 . Ruh-ul Mesnevi/222 . Ruh-ul Mesnevi/223 . Ruh-ul Mesnevi/224 . Ruh-ul Mesnevi/225 . Ruh-ul Mesnevi/226 . Ruh-ul Mesnevi/227 . Ruh-ul Mesnevi/228 . Ruh-ul Mesnevi/229 . Ruh-ul Mesnevi/230 . Ruh-ul Mesnevi/321 . Ruh-ul Mesnevi/232 . Ruh-ul Mesnevi/233 . Ruh-ul Mesnevi/234 . Ruh-ul Mesnevi/235 . Ruh-ul Mesnevi/236 . Ruh-ul Mesnevi/237 . Ruh-ul Mesnevi/238 . Ruh-ul Mesnevi/239 . Ruh-ul Mesnevi/240 . Ruh-ul Mesnevi/241 . Ruh-ul Mesnevi/242 . Ruh-ul Mesnevi/243 . Ruh-ul Mesnevi/244 . Ruh-ul Mesnevi/245 . Ruh-ul Mesnevi/246 . Ruh-ul Mesnevi/247 . Ruh-ul Mesnevi/248 . Ruh-ul Mesnevi/249 . Ruh-ul Mesnevi/250 . Ruh-ul Mesnevi/251 . Ruh-ul Mesnevi/252 . Ruh-ul Mesnevi/253 . Ruh-ul Mesnevi/254 . Ruh-ul Mesnevi/255 . Ruh-ul Mesnevi/256 . Ruh-ul Mesnevi/257 . Ruh-ul Mesnevi/258 . Ruh-ul Mesnevi/259 . Ruh-ul Mesnevi/260 . Ruh-ul Mesnevi/261 . Ruh-ul Mesnevi/262 . Ruh-ul Mesnevi/263 . Ruh-ul Mesnevi/264 . Ruh-ul Mesnevi/265 . Ruh-ul Mesnevi/266 . Ruh-ul Mesnevi/267 . Ruh-ul Mesnevi/268 . Ruh-ul Mesnevi/269 . Ruh-ul Mesnevi/270 . Ruh-ul Mesnevi/271 . Ruh-ul Mesnevi/272 . Ruh-ul Mesnevi/273 . Ruh-ul Mesnevi/274 . Ruh-ul Mesnevi/275 . Ruh-ul Mesnevi/276 . Ruh-ul Mesnevi/277 . Ruh-ul Mesnevi/278 . Ruh-ul Mesnevi/279 . Ruh-ul Mesnevi/280 . Ruh-ul Mesnevi/281 . Ruh-ul Mesnevi/282 . Ruh-ul Mesnevi/283 . Ruh-ul Mesnevi/284 . Ruh-ul Mesnevi/285 . Ruh-ul Mesnevi/286 . Ruh-ul Mesnevi/287 . Ruh-ul Mesnevi/288 . Ruh-ul Mesnevi/289 . Ruh-ul Mesnevi/290 . Ruh-ul Mesnevi/291 . Ruh-ul Mesnevi/292 . Ruh-ul Mesnevi/293 . Ruh-ul Mesnevi/294 . Ruh-ul Mesnevi/295 . Ruh-ul Mesnevi/296 . Ruh-ul Mesnevi/297 . Ruh-ul Mesnevi/298 . Ruh-ul Mesnevi/299 . Ruh-ul Mesnevi/300


</blockquote>

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.