Yenişehir Wiki
Advertisement

Şablon:Rumelibakınız - d Rumeli. Rum. Urum. Urum erenleri geldiler Rum diyarına . Pir Sultan Abdal


Ur - Urfa
Urumçi - Urumiye
Rumeli Urumeli Romylia Rumelija Erumely
DOĞU RUMELİ VİLÂYETİ - Doğu Rumeli Vilayeti
Rumeli-i Garbi Vilayeti - Garbi Rumeli Vilayeti - Batı Rumeli Vilayeti
Garbi Rumeli Vilayetinin dahi matematikçileri
(RUMELİ-İ ŞARKÎ VİLÂYETİ, ŞARKÎ RUMELİ VİLÂYETİ)
(Bulgarca: Iztochna Rumelija; Yunanca, Anatoliki Romylia
Rumeli Türkleri
Rumeli evliyaları
Rumeli kaleleri
Rumeli evleri
Rumeli türküleri
Rumeli tarihi eserleri
Rumeli aileleri
Rumeli haritaları
Rumeli kitaplığı
Rumeli camileri
Rumeli hamamları
Rumeli Türkçesi

Rumeli halkları
Rumeli Beylerbeyi
Rumeli kazaskeri
Rumeli simaları
Rumeli ordusu
Rumeli tımarları

Güre kazı , Rumeli de bir kaz cinsidir. Uçan kaz .
Algun
Yunan muharebesi [1] Osmanlıca tarama

Dosya:Rumelia map.jpg

1801 yılındaki Rumeli haritası

Rumeli (Türkçe: Rumeli, Bulgarca: Румелия, Yunanca: Ρούμελη, Roúmeli), Osmanlı döneminde 15. yüzyıldan itibaren Balkanların güneyine verilen ad. Rumeli, Romalıların (Rumların) ülkesi anlamına gelir ve bu ifade genel olarak Bizans İmparatorluğu'nun sahip olduğu topraklar karşılığında kullanılmıştır. 11. ve 12. yüzyıllarda, Bizans egemenliği altındaki Anadolu toprakları Diyar-ı Rum (Roma ülkesi, Rum ülkesi), Anadolu’da egemen olan Selçuklulara da Rum Selçukluları (Anadolu Selçukluları) denmiştir.

Etimoloji[]

"Rumelia" veya "Roumelia", (Türkçe Rumeli, Batı Kayı Türkçesiyle Urumeli Urumcuk Doğu Roma veya Bizans İmparatorluğu), Rumeli ismi genelde, 15. asırın devamında, Devlet-i Aliye-i Osmaniye konusunda Balkan Yarımadasının bir bölümünü ifade etmek için kullanılmıştır.

Büyük Roma İmparatorluğu'nun ve daha sonra da Doğu Roma İmparatorluğunun topraklarının en batısı ve İran topraklarının da en doğusu olduğu için İranlılar ve Türkler buraya Rum demişlerdir.

Edebiyatta[]

Bununla birlikte "Rumeli" kelimesi "Romenia" veya Romanya ya da Doğu Roma İmparatorluğu'nu belirtmek için kullanılır ve bu yönden 11. ve 12. asırda geniş anlamda Anatolia/Anadolu için de kullanılmıştır. Doğu Roma'dan yeni fethedilen yerler için kullanıldığı gibi.

Arz-ı rum (Erzurum), Samson,(Samsun),Trabzon, Cayzeria (Kayseri),Konia(Konya),Tonia(Tonya)vs gibi

 1. Rum diyarı.
 2. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.
 3. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı.
 4. Osmanlı Devleti döneminde merkezi Manastır olan Vilayetimizin adı olup Rumeli Vilayeti olarak adlandırılır ve Osmanlının yenileşme ve yeni uygulamaları başlattığı ilk ildir. İlk Sandık Emini Zeyfe Emin Efendidir. Evrenuz ya da galatı meşhurla ifade edilirse Evrenos Gazinin Barbaros, ilyas, ishak, oruç reislerin torunlarının vilayetidir. Halkı orijinal fikirler üretebilen ve maceraya çok açık hareketli bir insan topluluğuna sahiptir. Kayıların Rumelide ilk mesken tuttuğu yerdir. Kemal Karpat'ın Ottoman Population'una göre halkı kahir ekseriyetle Türktür.

Coğrafyası[]

16.yüzyılda[]

Rumeli eyâletinin kapsadığı alan günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi.

17.yüzyılda[]

17.yüzyıldan başlayarak kurulan yeni eyâletler sonucunda Rumeli eyâletinin sahası giderek daralmış, ve 1864'e gelindiğinde sadece Arnavutluk ve batı Makedonya mıntıkalarından ibaret olmuştur. 1864'ten sonra yürürlüğe giren Vilâyât-ı Umumiye Nizamnâmesi ile birlikte Rumeli eyâleti ortadan kaldırılmıştır.

Daha kesin sınırlarla Rumeli denen coğrafya[]

Kuzey Bulgaristan, Batı Arnavutluk ve Mora yarımadası tarafındaki Güney Arnavutluk'u, veya diğer bir ifadeyle içerisinde İstanbul ve Selanik, Trakya ve Makedonya'nın dâhil olduğu bölgeleri ifade eder.

Son Olarak Rumeli[]

Rumeli ismi son olarak daha çok merkezi Arnavutluk'la çizilen ve Garbi (Batı) Makedonya'yı ve Manastır Vilayetini de içine alan bölgenin adıdır. İdari yapıdaki değişikliklerle ,1870 ve 1875 de Rumeli ismi de mülki taksimatla uyumlu hale getirilmiş ve temsili de durdurulmuştur

Doğu Rumeli[]

1878 de Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletiyle Özerk Bölge haline getirilmiştir, fakat 18 Kasım 1885 tarihinde savaşsız bir ihtilalden sonra Bulgaristan'la bütünleşti.

Bugün Rumeli[]

Bugün "Rumeli" ismi bazı zamanlar Türkiye'nin Avrupa kıtasındaki toprakları (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ illerinin tamamı, İstanbul ve Çanakkale illerinin Avrupa Yakası ) için kullanılır.

Rumeli ve Trakya isimlerinin mukayesesi[]

Bazen bu bölgeye Traklara ait bölge anlamıyla Trakya da denir. Ancak Rumeli veya Urumeli Trakyanın daha ötesindeki 100 yıl öncesi Osmanlının olan yabancı işgali altındaki toprakları da çağrıştırır.

İdare[]

Rumelinin ilk Beyler Beyi(Mir-i Miranı) Lala Şâhin Paşa(Lala Shahin Pasha (Lala , Sahin Pasha, Shahin Pasha) , Özel öğretmen (tutor), mürşid, muallim,hadim, Atabek, sadrazam Murad Hudavendiğarın LALAsıdır.Filibe(Philippopolis) de 1362 den itibaren oturdu. 1382 the Rumelinin başkenti Sofya( Sofia)ya geçti. Şehabettin Paşa (Shehabeddin Pasha) (Sa'd ed-din Pasha) (1436) Yeğen Paşa (Jegen Pasha) (17th century) Ali Paşa (Ali Pasha) (1741-1822) Georgantzoglu Pasha (1905)

 • rumelide görevliler
 • yazıcı (ilyazıcı)-Osmanlılarda yeni alınmış toprakların yazımını yapmakla yükümlü görevl
 • YAZICI osmanlı Devleti’nde dîvân-ı hümâyûnda ve devlet teşkilâtının diğer kısımlarında,yazı ve kayıd işlerini görmekle vazifeli memûr
 • Kadı,Osmanlı devlet yapısında bir mevki ve makamın adıdır. Günümüzdeki yargı sistemi bağlamında görevleri hakim'e denk gelmekle birlikte o dönemin yapısı itibariyle kentlerde dini bir otoritedirler.

Kadı, en genel tarifle kaza yani yargı işlerine bakan görevliye verilen bir unvandı

 • Kazasker -(idari görev) Osmanlı Devletinde en yüksek yönetsel görevlerden biris

osmanlı döneminde askeri sınıfa ait şeri ve hukuki davalara bakan kazaskerlik ilmiye mesleğinin en yüksek mertebelerinden biri olup teşkilat tarihi bakımından ordu kadısı demektir

 • Müderris,Osmanlı ve Selçuk devlet ve toplum yapısında günümüz öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır. Medreselerde eğitim veren öğretim üyeliğinin bugünkü tam karşılığı profesörlük ünvanıdır
 • TAHRİR EMİNLİĞİ
 • Tahrir eminliği son derece önemli bir görev olduğu için sancakbeyleri, kadılar, müderrisler, timar defterdarları, kazaskerler ve merkez bürokrasisi kâtipleri gibi üst düzey devlet memurları görevlendirilirlerdi.
 • Tahrir eminine ilyazıcı, muharrir-i memleket, defter emini de denilirdi.)Kaynakça[]

Andreas Birken: Die Provinzen des Osmanischen Reiches. Beihefte zum TAVO (Wiesbaden: Ludwig Reichert, 1976).

Halil İnalcık: The Ottoman Empire. The Classical Age. Çevirenler: N.Itzkowitz ve C.Imber (New York: Aristide D. Caratzas, 1989).


Şablon:Rumeli

af:Roemelië ar:الروملي bg:Румелия (област) bs:Rumelija ca:Rumèlia da:Rumelien de:Rumelien el:Ρούμελη (Οθωμανική) en:Rumelia es:Rumelia fa:روم‌ایلی fi:Rumelia fr:Roumélie hu:Rumélia it:Rumelia ja:ルメリア ka:რუმელია lv:Rumēlija mk:Румелија nl:Roemelië no:Rumelia pl:Rumelia pnb:رومیلیہ pt:Rumélia ro:Rumelia ru:Румелия sh:Rumelija sl:Rumelija sq:Rumelia sr:Румелија sv:Rumelien uk:Румелія

Advertisement