FANDOM


116 NOLU ILO SÖZLEŞMESİEdit

SÖZLEŞMELERİN KISMEN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME [1]Edit

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu tarafından Cenevre’de toplantıya çağrılarak orada 7 Haziran 1961’de 45. toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma teşkilatı Genel Konferansı,

Sözleşmelerin uygulanmasıyla ilgili olarak Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak raporlara dair hükümlerin yeknesak hale getirilmesi amacıyla Milletlerarası Çalışma teşkilatı Genel konferansının ilk 32 toplantı döneminde kabul edilen Sözleşmelerin kısmen değiştirilmesi hakkındaki tekliflerin kabulünü kararlaştırdıktan sonra;

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini alması gerekçiği hususunu nazarı itibara alarak,

1961 yılının Haziran ayının 26. günü, son maddelerin değiştirilmesine dair 1961 Sözleşmesi şeklinde adlandırılacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder:

MADDE 1Edit

Milletlerarası Çalışma Konferansı tarafından ilk 32 toplantı döneminde kabul edilmiş olan Sözleşmelerin metinlerdeki, Sözleşmelerin uygulanması hakkında Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Genel konferansa bir rapor sunulmasını öngören son madde kaldırılarak yerine aşağıdaki madde ikame olunacaktır.

“Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum gördükçe işbu Sözleşmenin uygulanması hakkında Genel konferansa bir rapor sunacak ve Sözleşmenin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gerekip gerekmediğini inceleyecektir.”

MADDE 2Edit

Konferans tarafından ilk 32 toplantı dönemi sırasında kabul edilmiş olan bir Sözleşmeye ait kesin onama belgesini, işbu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden sonra Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilen Teşkilatın her üyesi, o Sözleşmeyi, işbu Sözleşmeyle değiştirilmiş şekliyle onaylamış sayılacaktır.

MADDE 3Edit

İşbu Sözleşmenin iki nüshası Konferans Başkanı ve Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü tarafından imza edilecektir. Bu nüshaların bir Milletlerarası Çalışma bürosu arşivine tevdi edilecek, diğeri ise Birleşmiş Milletler andlaşmasının 102. maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel sekreterine gönderilecektir. Genel Müdür, işbu Sözleşmenin onaylı birer örneğini Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Üyelerine gönderecektir.

MADDE 4Edit

1. İşbu Sözleşmeye ait kesin onaylama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecektir.

2. İşbu Sözleşme, Milletlerarası Çalışma teşkilatının iki üyesinin onaylama belgelerinin Genel Müdür tarafından alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

3. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, işbu Sözleşme yürürlüğe girer girmez ve yeni onaylama belgelerini alır almaz durumdan Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerini ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterini haberdar edecektir.

4. Bu Sözleşmeyi onaylayan Teşkilatın her üyesi, Konferansın ilk 32 toplantı döneminde kabul olunan Sözleşmeler gereğince, bu Sözleşmelerde tespit edilmiş aralıklarla, söz konusu Sözleşmelerden her birinin uygulanması hakkında Konferansa bir rapor sunması ve bu Sözleşmelerin tamamen veya kısmen değiştirilmesi konusunun Konferans gündemine alınması gerekip gerekmeyeceğini incelemesi yönünden Yönetim Kuruluna tahmil edilen mükellefiyetin yerine, bu Sözleşmenin ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren, yukarıda 1. maddede zikredilen değişik hükmün kaim olduğunu kabul eder.

MADDE 5Edit

İşbu Sözleşmenin bir Üye tarafından onaylanması, Konferansın, ilk 32 toplantı dönemi sırasında kabul etmiş olduğu Sözleşmelerden herhangi birinde mevcut herhangi bir hükmün nazara alınmaksızın, o Sözleşmenin yürürlüğe girmesi, o Sözleşmenin yeni onaylara kapanması konucunu doğurmayacaktır.

MADDE 6Edit

1. Konferans işbu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme kabul ederse, yeni Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça:

a) Değişik yeni Sözleşmenin teşkilatın bir Üyesi tarafından onaylanması, yeni Sözleşmenin yürürlüğe girmiş olması kayıt ve şartıyla, işbu Sözleşmenin kendiliğinden münfesih sayılmasını gerektirecektir.

b) Değişik yeni Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren işbu Sözleşme Üyelerinin onayına artık açık bulundurulmayacaktır.

2. İşbu Sözleşme, onu onaylamış fakat değişik Sözleşmeyi onaylamamış Üyeler için, her halde şimdiki şekil ve muhtevasıyla yürürlükte kalmakta devam edecektir.

MADDE 7Edit

İşbu Sözleşmenin İngilizce ve Fransızca nüshaları, aynı derecede muteberdir.

----

[1] ILO Kabul Tarihi: 26.06.1961

Türkiye Onayı: 04.05.1967 tarih 862 sayılı kanun

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.05.1967 / 12597

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.