FANDOM


Bir sehri kusatan yüksekçe kale duvari. Yüksek duvar. Kale. Hisar.

Senlik. Dügün. Ziyafet.

Kes parçasi.

Bir sehri kusatan yüksekçe kale duvari. Yüksek duvar. Kale. Hisar.

Kıyâmet kopacağı zaman, dört büyük melekten biri olan İsrâfil aleyhisselâmın üfleyeceği, nasıl olduğu bilinmiyen boru. Allahü teâlâ, Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: Sûra bir kerre üfürülünce, yeryüzü ve dağlar, yerlerinden kaldırılıp silkilecektir. O gün kıyâmet kopacak, gök yarılacak ve dağılacaktır. (Hâkka sûresi: 13-16) Kıyâmetin yok edici sûrundan sonra, ikinci bir sûr üflenir. Bu sese bütün beşeriyyet (yaratılmışlar) tâbi olur. Bu emir ile kalkıp, hâzır olurlar. (Zümer sûresi: 62) Meleklerin en üstünlerinden ikincisi, sûr denilen boruyu üfürecek olan İsrâfil aleyhisselâmdır. Birincisinde, Allahü teâlâdan başka her diri ölecektir. İkincisinde hepsi tekrar dirilecektir. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî) Allahü teâlâ, Sûr üfürüldükten sonra, kıyâmetin kopmasını murâd buyurduğu (dilediği) vakit; dağlar uçar, bulutlar gibi yürümeye başlar. Denizlerin bâzısı bâzısına taşar. Güneşin nûru giderek simsiyah olur. Dağlar, toz hâline gelir. Âlemler birbirine girer. Yıldızlar, dizili incinin kopup dağıldığı gibi olur. Gökler gülyağı gibi erir ve değirmen döner gibi deverânla şiddetli bir şekilde hareket eder. Yerde ve gökte diri kimse kalmaz. Bütün canlılar ölür. Yerde taş taş üstünde kalmaz. Bütün bunlardan sonra, aradan kırk sene gibi bir zaman geçer. Allahü teâlâ, İsrâfil aleyhisselâmı diriltir. O da sûru üfürür. Bu ikinci sûr ile, her bir rûh kendi cesetlerine girerler. Dağlarda ölmüş olan, vahşî hayvanların ve kuşların yemiş olduğu insanların rû hları kendi cesetlerini bulur. İnsanlar, kabirlerinden kalktıkları vakit, yerleri dümdüz olmuş bir kâğıt sahifesi gibi görür... (İmâm-ı Gazâlî)

SÛR


Sözlükte "boru veya boynuz" gibi üfürülen şey anlamına gelen sûr, dinî terim olarak kıyametin kopuşunu belirtmek ve kıyamet koptuktan sonra bütün insanların dirilip mahşer yerinde toplanmalarını sağlamak üzere İsrafil tarafından üflenecek boruya denir.

Hz. Peygamber bir hadislerinde sûrun, kendisine üflenen bir boru veya boynuz olduğunu haber vermiştir (Tirmizi, Kıyamet, 8). Ancak bu borunun mahiyeti bilinmez. Ahiret halleri ile ilgili bütün işlerde olduğu gibi sûr da dünyadakilerine benzetilemez. Kur'ân âyetlerinden anlaşıldığına göre İsrafil sûra iki defa üfleyecektir. İlkinde Allah'ın diledikleri hariç, yerde herşey yıkılıp helak olacak ve kıyamet kopacaktır (Neml, 27/87; Hâkka, 69/13-16). İkincisinde de insanlar dirilecek ve mahşer yerinde toplanmak üzere Rablerine doğru koşacaklardır (Yâsîn, 36/51). (F.K.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.