Sürmene evleri, Karadeniz bölgesinde ahşap işçiliğiyle özel bir yer tutmaktadır. Ahşap gemicilik sektörünün eski za==

Hazırlanan büroşürler[düzenle | kaynağı değiştir]

Tarihi Sürmene Evlerinin Restorasyonu Projesi[düzenle | kaynağı değiştir]

ÇEŞİTLİ YASAL DÜZENLEMELERLE KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARININ KORUNMASINA YAPILAN KATKILAR.doc 134K Download

Sorularla Tarihi Sürmene Evlerinin Restorasyonu Projesi Nedir?[düzenle | kaynağı değiştir]

NEDEN KATKI GEREKMEKTEDİR?[düzenle | kaynağı değiştir]

Çeşitli yasal düzenlemeler, taşınmaz kültür varlığı maliklerine bazı katkılarda bulunulmasını öngörmüştür. Bu katkıların nedenleri şöyle sıralanabilir:

Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının maliklerinin arazi ve/veya yapıları bazı kısıtlara bağlıdır. Örneğin bu malikler yapılarını yıkamazlar, daha büyük yapı yapamazlar, arazilerini diledikleri işleve uygun olarak kullanamazlar vb. Bu durum bu maliklerin belli oranda mağdur olmaları sonucunu getirmektedir. Bu mağduriyetin bir bölümünün olsa giderilebilmesi için bazı katkılar öngörülmüştür.

Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, kent ve kasabalarımızın geleneksel konut ve ticaret bölgelerinin bulunduğu alanlarda yaşayanlar çoğunlukla orta ya da alt/orta gelir grubundadırlar. Bir diğer deyişle, maliki oldukları ya da içinde yaşadıkları kültür varlığı niteliğindeki yapıda gerekli onarım ve yenileme işlemlerini karşılayacak parasal güçleri yoktur. Bu durumda korumanın gerçekleşebilmesi için bir katkı sağlanması gerektiği açıktır.

Yerel yönetimlerin de bulundukları bölge ya da yerleşmede bulunan taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için yeterli kaynak ayırdıkları söylenemez. Son yıllara değin izlenen politika daha çok merkezi yönetimden kaynak isteme biçiminde gelişmiştir. Son yasal düzenlemeler de merkezi kaynakların katkı olarak kullanılmasını öngörmüştür.


KATKILAR KİMLER İÇİN ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR?[düzenle | kaynağı değiştir]

Mevcut yasal düzenlemelerde öngörülen katkılar şu iki ana başlıkta ele alınabilir:

Özel ve Tüzel Kişilere Yapılacak Katkılar Özel hukuka tabi özel ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan yardım Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonu amacıyla verilen Toplu Konut kredileri

Yerel Yönetimlere Yapılacak Katkılar • Belediyelerin koruma alanında hizmet vermesi için oluşturulan "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" • Koruma Amaçlı imar Planlarının Yapımı için Öngörülen Ödenekler


KATKILARIN NİTELİKLERİ NEDİR?[düzenle | kaynağı değiştir]

ÖZEL HUKUKA TABİ ÖZEL VETÜZEL KİŞİLERİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI İÇİN KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN YARDIM

Bu yardımın uygulanması ile ilgili ayrıntılar, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 12. maddesi uyarınca hazırlanan "Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına dair Yönetmelikte verilmiştir.

Amacı Nedir? Bu katkı payının amacı, maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığını onaracak mali güce sahip olmayan özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere değişik nitelikte yardımlarda bulunmaktır.

Kimlere Yardım Yapılır? Özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere yapılır.


Yardımın Türleri Nelerdir?

Yardım 3 türlü yapılabilir. Bunlar ayni (malzeme), nakdi (parasal) ve teknik yardım biçiminde olmaktadır.

Nakdi Yardım: Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının bakım ve onarımıyla ilgili proje hazırlanması ve uygulamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak parasal yardımı kapsar.

Teknik Yardım: Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek rölöve-restitüsyon-restorasyon projeleri ile bunlara ilişkin mühendislik projelerinin hazırlanması sürecinde belge, bilgi ve personel desteği sağlayacaktır.

Ayni Yardım: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onarım sürecinde değerlendirilmek üzere mal, eşya ve malzeme olarak sağlanacak her tür yardımı yapacaktır.

Yardım Almak İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı malikleri aşağıda sıralanan belgeleri hazırlayarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvururlar:

a) Proje Hazırlanması İçin İstenen Belgeler: • Taşınmazın kültür varlığı olarak tescil edildiğine ilişkin kültür ve tabiat varlıklarını koruma bölge kurulu kararı,

  •          Yardım istenen projenin kapsamı, süresi ve tahmini bedeline ilişkin rapor,
  •          Yapının iç ve dış görünümlerini veren fotoğraflar,
  •          Tapu örneği ya da çaplı tasarruf belgesi
  •          Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
  •          Kanuni tebligat adresi

b) Proje Uygulaması İçin İstenen Belgeler: • Proje uygulamasının kapsamı, işin bitirilme süresi, uygulama aşamaları ve tahmini bedele ilişkin rapor,

  •          Yapının iç ve dış görünümlerini veren fotoğraflar,
  •          Tapu örneği ya da çaplı tasarruf belgesi,
  •          Belediye ve ilgili koruma bölge kurulu tarafından onaylanmış arsanın ve yapının durumunu gösteren 1/500 ölçekli vaziyet planı,
  •          Yardım istenen taşınmazın koruma bölge kurulunca onaylanmış rölöve, restorasyon ve gerekiyorsa restitüsyon projeleri,
  •          Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği,
  •          Kanuni tebligat adresi.

Başvuru yılı içinde tamamlanamayacak büyük uygulama projeleri için, istenen yardım bölümlere ayrılarak sonraki yıllar için de talepte bulunulabilir.

Başvurular Nasıl İncelenir?

İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri yukarıda sıralanan belgeleri içeren başvuru dosyalarını Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne iletir. Genel Müdürlük başvuruları kendi personeline inceletir.

İnceleme sonuçları her yıl mart ayı başında toplanan Bakanlık bünyesindeki bir komisyonda incelenir. Uygulamalara İlişkin Değerlendirme Ölçütleri Nelerdir?

Başvuruların önceliklerinin belirlenmesindeki aşağıdaki ölçütler dikkate alınır: Mevcut durumları ivedilikle ele alınmaları gereken yapılar, Mimari ve kültürel açıdan dönemsel ve bölgesel özellik gösteren yapılar, Niteliği bozulmamış sit alanları, korunması gerekli sokak veya meydanlarda yer alan yapılar, Başvurulduğu yıl içinde tamamlanabilecek projeler, Mülkiyeti gerçek kişilere ait taşınmaz kültür varlıkları, Mülkiyeti Bakanlar kurulunca vergi bağışıklığı tanınan vakıflar ile kamuya yararlı derneklere ait taşınmazlar, Bunlar dışında kalan ve mülkiyeti tüzel kişilere ait taşınmazlar.

Yardım Tutarı Nedir?

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak parasal yardım tutarı: Proje hazırlanması için ellibin (50.000) YTL'yi, Uygulamalar için tahmini uygulama bedelinin %70’ini, Tahmini uygulama bedeli ne olursa olsun 200.000.- YTL'yi geçemez.

Uygulamanın tahmini bedeli 50.000.-YTL'yi geçmiyorsa bu bedelin %100'üne kadar parasal yardım yapılabilir.

Sözleşme Nasıl Yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanının onayı ile kesinleşen komisyon kararları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ile başvuru sahibine bildirilir. İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri başvuru sahibi ile sözleşme imzalar.

Ödeme Nasıl Yapılır?

  Sözleşme imzalandıktan sonra komisyonca belirlenecek ön ödeme hak sahibine ödenir. Diğer ödemelerde şu süreç izlenir:
  Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yapılacak denetim raporlarına göre uygulamanın %50'yi geçtiği saptandığında komisyonca uygun görülen toplam yardımın %30'u ödenir.

Son ödeme uygulama tamamlandığında yapılır.

Sözleşmenin Feshini Gerektiren Nedenler Nelerdir?

Şu konuların Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce saptanması halinde sözleşme feshedilir: Yardımın amacına uygun şekilde kullanılmaması, Yanlış bilgi ve belge verilmesi, Yanıltıcı beyanda bulunulması, Koruma Bölge Kurullarınca onaylı rölöve-restitüsyon-restorasyon projelerine aykırı uygulama yapılması.

Bu durumda yardımın tamamı, yardım miktarının ödendiği tarihten tahsil edileceği tarihe kadar geçen süre için hesaplanacak yasal faiziyle birlikte ödenmesi ilgiliden istenir. Sözleşmesi feshedilen ilgililer bir daha yardımdan yararlandırılmaz.

Sözleşmenin feshi mücbir sebeplere ya da kişinin kusuru dışındaki nedenlere dayanıyorsa komisyon geri ödeme yapılmamasına ya da ilgiliye süre verilmesine karar verebilir.


2.TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ RESTORASYONU AMACIYLA VERİLEN TOPLU KONUT KREDİLERİ

2985 sayılı Toplu Konut Kanunu uyarınca verilecek kredilerin en az %10'u tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu işlemlerine ilişkin başvurularda kullandırılır. Bu kapsamdaki öncelikli projeler Bakanlık ile Toplu Konut idaresi Başkanlığınca müştereken belirlenir.


Başvurular Nasıl Yapılır?

Krediden yararlanarak mülkiyetindeki tescilli taşınmaz kültür varlığının bakım, onarım ve restorasyonunu yaptırmak isteyen gayrimenkul sahibi Toplu Konut İdaresine yazılı olarak başvuruda bulunur. Başvuru sırasında aşağıdaki doküman ve bilgilerin bulunması zorunludur.

Başvuruda şu belgeler istenir:

Dilekçe. Onarılacak eserin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu tarafından onaylanmış rölöve ve restorasyon projeleri ile restorasyon raporu, Onaylı projeye göre düzenlenmiş keşif raporu, İş programı, Yapının dışını, içini ve çevresini detaylı biçimde gösteren tanıtıcı nitelikteki fotoğraflar (en az 9x12 cm. boyutlarında), Arsanın ve binanın durumunu gösteren, belediyesinden onaylı vaziyet planı (1/200 veya 1 /500 ölçekli), Tapu örneği, çaplı tasarruf vesikası, Nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah belgesi.

Kredi kullanılacak olan yapının mülkiyeti hisseli ise, hissedarların her birinin ayrı ayrı dilekçe, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah belgesi ve muvafakatname vermesi veya hissedarlardan birine vekaletname vermesi gereklidir.

Değerlendirmede Hangi Ölçütler Kullanılır? Kredi verilecek projelerin belirlenmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınır: Tarihi kent dokularının sağlıklaştırmasına yönelik olan ve yerel yönetimler vb. kurumların öncülüğü ve koordinasyonu ile gerçekleştirilecek projelere öncelik verilir. Kullandırılacak kredilerde, bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının; mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı göz önünde bulundurulur. Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin; yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunludur.

Kredi Miktarı Nedir?

İdare tarafından kullandırılacak kredinin miktarı, projenin keşif bedelinin en fazla %70'i oranında olup, 2005 yılı için bu miktar 75.000.-YTL'yi geçemez. Her yıl kullandırılacak kredi üst limiti finansman imkanları dikkate alınarak idarece yeniden belirlenir.

Taşınmaz kültür varlığı için verilecek kredi miktarının %15'i bankaca gerekli teminatlar alındıktan sonra avans olarak ödenir.

Kredi Kullanılmaya Nasıl Başlanır? Kredinin kullandırılması kararı verildikten sonra: Toplu Konut İdaresi tarafından, kredi açılan proje için ilgili Bankaya gerekli talimatlar verilir. Banka ile kredi kullanıcısı arasında sözleşme imzalanır ve söz konusu taşınmaz kültür varlığı üzerine tahsis edilen kredinin %100 fazlası üzerinden bankaca ipotek tesis edilir.

Teminat olarak gösterilecek gayrimenkullerin tasarrufa ve ipoteğe mani herhangi bir engeli bulunmamalıdır.

Hisseli gayrimenkule, bütün hissedarların borca ve ipoteğe iştirakleri halinde kredi açılabilir.

Kredi Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Kredi ödemeleri, yapılmış işleri belgeleyen ve usulüne uygun şekilde düzenlenmiş hak ediş raporlarına göre yapılır.

Verilen avans, son hak edişle tamamlanmak üzere hakkedişlerden eşit oranlarda kesilir.
Hakkediş raporları, taşınmaz kültür varlığının yer aldığı bölgede bulunun Kültür ve Turizm Bakanlığı Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile TOKİ tarafından onaylandıktan sonra geçerlilik kazanır ve ödemesi yapılır.

Banka; hak sahiplerine yapacağı hakkediş ödemelerini, İdarece Banka hesaplarına yapılacak aktarımdan itibaren en geç üç (3) işgünü içinde gerçekleştirir. Banka tarafından üç (3) işgünü içerisinde aktarılmayan hakkedişler İdareye gerekli açıklamalar yapılarak ivedilikle iade edilir. Son hakkediş geçici kabul işlemi yapıldıktan sonra ödenir.

Kredi Verilen Projeler Nasıl Denetlenir?

Kredi verilen projelerin uygulama aşamasındaki denetimi TOKİ tarafından görevlendirilen uzmanlar ile Bakanlık tarafından görevlendirilecek ilgili Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü uzmanları tarafından müştereken yapılır.

Kredilerin Faizi ve Geri Ödeme Süresi Nedir?

Kullandırılan kredinin faizi yıllık %4, vadesi ise 10 yıl olup geri ödemeler aylık sabit taksitler halinde tahsil edilecektir.

Kredilerin Geri Ödemesi Ne Zaman Başlar?

Kredi kullanan gerçek ve tüzel kişilerin geri ödemeleri, son hakkedişin ödenmesinden sonra, bankanın kredi kullanıcısına vereceği 10 yıllık geri ödeme tablosundaki tarihte başlar. Ancak; geri ödemenin başlangıç tarihi ile son hakkedişin ödendiği tarih arasındaki süre 3 ayı geçemez.

Vadesinde Ödenmeyen Borçlar Hakkında Ne Uygulanır?

Vadesinde ödenmeyen borca gecikilen günler için, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 51. maddesinin 1. fıkrasında yer alan gecikme zammı uygulanır. Vadenin bitiminden sonraki üç aylık dönem içinde de taksit miktarının cezası ile birlikte ödenmemesi halinde borç muaccel kılınır ve banka tarafından İdare-Banka Protokolü çerçevesinde tahsil edilir. Kredinin maksada uygun olarak kullanılmaması halinde borç muaccel hale gelir. Borcun muaccel hale gelmesinden sonra yapılan bütün giderler ile gayrimenkulun paraya çevrilmesi için yapılan her türlü gider borca eklenir.

Banka; kredi taksitleriyle, faizlerinin tahsili için, bankacılık usul ve teamülleri içerisinde, gerekli her türlü işlemleri ve yasal takipleri yapacak, tahsil ettiği taksit, faiz ve cezai faizleri İdare hesabına alacak kaydedecektir.

BELEDİYELERİN KORUMA ALANINDA HİZMET VERMESİ İÇİN OLUŞTURULAN "TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI"

Amaç: 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8. ve 18. maddeleri uyarınca mükellef hakkında tahakkuk eden emlak vergisinin %10'u "Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı" olarak ayrılmış ve bu payın Belediyelerin görev alanlarında kalan kültür varlıklarının korunması ve değerlendirmesi amacıyla kullanılması öngörülmüştür. (2863/12)

Ne Oranda Tahsil Edilir? Katkı payı, bina, arsa ve araziler için, mükellefiyetin başlangıç yılında tespit edilen vergi değeri üzerinden; mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren ise, her yıl, bir önceki yıla ait vergi değerinin 213 sayılı Vergi Usu1 Kanunu hükümleri uyarınca aynı yıl için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılması suretiyle tespit olunacak değer üzerinden, yıllık olarak tarh, tahakkuk ye tahsil edilen emlak vergisinin %10'u (yüzde onu) oranında, emlak vergisiyle birlikte tarh, tahakkuk ve tahsil edilir. (KAP/5)

Nasıl Tahsil Edilir? Katkı payının tarh, tahakkuk ve tahsilinde, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Nereye Yatırılır? Belediyelerce tahsil edilen katkı payları özel bir hesapta izlenir ve en geç tahsilatı takip eden ay sonuna kadar doğrudan il özel idarelerince bu amaçla açılan Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına yatırılır. Tahsil edilen katkı payının süresi içinde Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı hesabına aktarılmasından belediye başkanı ve hesap işleri müdürü birlikte sorumludur. Tahsil edilen katkı payının süresi içinde il özel idarelerince açılan hesaba aktarılmaması veya katkı payının başka amaçla kullanılmak halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılır.

Kullanımdaki Ölçüt ve Oranlar Nelerdir? Katkı payının kullandırılmasında şu ölçütler göz önünde tutulmaktadır: (KAP/7) Katkı, taşınmaz kültür varlıkların korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projelerin maliyetinin veya kamulaştırma bedelinin %49’unu (yüzde kırk dokuzunu) aşamaz. Belediyelerin sınırları içindeki mevcut taşınmaz kültür varlığı oranı, mevcut durumu, önerilen projenin ilin kültürel değerlerine katkısı göz önüne alınacaktır. Ancak, planlama, projelendirme ve bunların uygulamaları ile sınırlı kalmak koşuluyla bu oran: _ Büyükşehir belediyeleri için %60'a (yüzde altmışa). _Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçe belediyeleri ile ilk kademe belediyeleri için %80'e (yüzde seksene). _Büyükşehir belediyeleri dışındaki il belediyeleri için %85'e (yüzde seksen beşe) ve diğer belediyeler için %95'e (yüzde doksan beşe) kadar arttırılabilir. Bu konudaki yetki İl Valisi'ndedir.

Ne Zaman ve Kime Başvurulur? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler için katkı payından yararlanmak amacıyla belediyelerce yapılacak başvurular, iki dönem halinde Ocak ve Haziran ayı sonuna kadar il özel idaresi müdürlüğüne yapılır. Valilerce gerek görülmesi halinde başvuru dönemlerinde değişiklik yapılarak il sınırı içindeki belediyelere duyurulur. (KAP/8)

Hangi Konularda Katkı Payı Kullanılabilir? Katkı payı üç ana alanda istenebilir. (KAP/10)

1. Kamulaştırma Alanında: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma yasasının 15. maddesine göre belediyeler iki konuda kamulaştırma yapmak yetkisine sah iptir: (KAP/10) a) Tescilli taşınmaz kültür varlıklarını, koruma bölge kurullarının belirlediği fonksiyonda kullanılmak kaydıyla kamulaştırabilirler. b) Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının korunma alanları, imar planında yola, otoparka, yeşil sahaya rastlıyorsa belediyelerce kamulaştırabilirler c) Koruma amaçlı imar planlarının uygulanması için kamulaştırma yapabilirler.

2. Projelendirmeye Planlama Alanında:

Belediyeler bu başlık altında şu konularda hazırlanacak plan ve projeler için katkı payından ödenek isteyebilirler: • Koruma amaçlı imar planlarının yapımı, • Koruma amaçlı imar planlarında tespit edilmiş ve plan ölçeğinden daha alt ölçeklerde ve ayrıntıda çalışılması gereken özel proje alanlarına ilişkin planların yapımı, • Sokak sağlıklaştırma projelerinin yapımı, • Korunması gerekli bir yapı ya da yapı grubunun çevresinin düzenlenmesine ilişkin plan ve projelerin yapımı, • Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, onarımı ve yeniden kullanımı için gerekli rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin yapımı.

3. Uygulama Alanında Yukarıda sırlanan plan ve projelerin uygulanması sürecinde de katkı payı istenebilmektedir.

Başvuruda Hangi Belge ve Bilgiler Gereklidir?

Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projeler kapsamında kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama konularında belediyelerce valiliğe yapılacak başvurularda aşağıda belirtilen belgeler istenir:

1) Koruma Amaçlı İmar Planı Yaptırılması İçin; • Planlama alanının kentsel sit sınırlarını gösteren Koruma Kurulu kararı ve onaylı pafta, • Teknik rapor: Bu rapor yapılmak istenen koruma amaçlı imar planının ana stratejisini, kapsadığı alanı ve bu alan içinde yer alan kültür ve tabiat varlıklarının niteliğini belirtmelidir. • Belediye meclis kararı, • Tahmini proje maliyeti: Bu maliyetin hesaplanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı "Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü", "İller Bankası" ve "Şehir Planlama Mimar ve Mühendisleri Odası" ndan gerekli bilgiler alınabilir.

2) Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Yaptırılması İçin: • Proje alanının sınırlarını ve alandaki korunması gerekli öğeleri gösteren koruma kurulu kararı ve onaylı pafta, • Proje alanını, çevresini ve önemli yapıları gösteren panaromikler ve minimum 9x13 ebadında çekilmiş fotoğrafları, • Gerekçeli rapor, • Tahmini proje maliyeti.

3) Tek Yapı Ölçeğindeki Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Projeleri Yaptırılması İçin: • Yapının tesciline ilişkin koruma kurulu kararı, • Yapının konumunu, çevresini ve yerini gösteren ölçekli harita ve pafta, • Yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, • Yapıda işlev değişikliği öngörülüyorsa buna ilişkin gerekçeli rapor, • Tahmini proje maliyeti.

4) Kentsel Tasarım ve Sokak Sağlıklaştırma Projeleri Uygulamaları İçin: • Koruma Kurulunca onaylı uygulama projesi, • Alanın panaromikleri ve 9x13 ebadında fotoğrafları, • İş programı, • Tahmini proje maliyeti.

5) Tek Yapı Ölçeğindeki Uygulamalar İçin: • Koruma kurulu onaylı uygulama projesi, • Yapıda gerçekleştirilecek ana müdahaleleri ve gerektiğinde alacağı yeni işlevin gerektirdiği müdahalelerin tanımlandığı restorasyon raporu, • İş programı, • Yapının iç, dış ve çevresini gösteren fotoğraflar, • Tahmini proje maliyeti. 6) Kamulaştırma Konusunda: • Kamulaştırılacak taşınmazın tescil kararı, • Kesinleşmiş kamulaştırma kararı, • Kamulaştırma bedeli. 7) Diğer Belgeler: • Valilikçe o başvuru için gerek görülen bilgi ve belgeler, • Başvuruyu yapan belediyece ödenecek miktarı gösteren taahhütname.

Hangi Projelere Öncelik Tanınmaktadır?

Kamulaştırma, projelendirme, planlama ve uygulama taleplerinin valilik tarafından değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelik sırası dikkate alınır. (KAP/11)

 a)   Mevcut durumu nedeniyle öncelikle ele alınması gereken tek yapılar ya da yapı grupları

1) Onarımı devam edenler, 2) Malzeme, taşıyıcı sistem ve zemin sağlamlaştırılması gerekenler, 3) Nakil gerektirenler. b) Koruma amaçlı imar planları,

 c)   Koruma amaçlı imar planlarında özel proje uygulama alanı olarak ayrılmış yerlerdeki proje ve uygulamalar,
   d)   Sokak sağlıklaştırma ile çevre düzenleme proje ve uygulamaları,
   e)   Kentsel sit alanlarındaki kamuya ait taşınmaz kültür varlıkları ve anıt yapılar ile koruma alanlarına ilişkin proje ve uygulamalar,

f) Diğer taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin proje ve uygulamalar,

   g)   Kamulaştırmalar.
Değerlendirmede öncelik sırasının belirlenmesinde belediyelerin maliyete katılma oranı da dikkate alınır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Değerlendirilir?

Katkı payı aktarılacak projeler, başvuru dönemini takip eden ay sonuna kadar valilerce değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde başvuruların değerlendirilmesi ve projelerin öncelik sırasının belirlenmesi amacıyla vali başkanlığında istişari nitelikte bir komisyon oluşturulur. Bu komisyon, İl Kültür ve Turizm Müdürü, İl Özel İdare Müdürü ve proje gönderen belediyelerin başkanları ile İl Genel Meclisinden bir üyenin katılımıyla oluşur. (KAP/11) Yıllara sari projeler kapsamında yapılacak işler bölünerek yıl içinde bitirilecek her kısım için ayrıca keşif özeti hazırlanır. Bu durumda keşif özeti bazında değerlendirme yapılır. Takip eden yıllarda işin devamı niteliğindeki keşif özetleri öncelikle değerlendirilir. Keşif artışları değerlendirmeye alınmaz.

Belediyelere Ödemeler Nasıl Yapılır?

Katkı payı aktarılmasına karar verilen kamulaştırma, projelendirme, planlama veya uygulama projelerinin maliyet veya kamulaştırma bedelinin, bu Yönetmeliğin 7. maddesinde belirlenen oranlarda ödeneceği valilikçe yazılı olarak ilgili belediyelere bildirilir. Valilikçe uygun görülen proje ve kamulaştırmaların tahmini maliyet bedellerine göre belirlenen tutar, katkı payı hesabında bloke edilir. Ödemeler, kamulaştırmada anlaşma tutanağı veya asliye hukuk mahkemelerince yaptırılan tespite göre, diğer işlerde ise fatura veya hak edişlere göre belediyelerce ödenir. Bloke edilen tutar, proje maliyeti veya kamulaştırma bedelinden fazla ise aradaki fark ilgili belediyeye ödenmez ve katkı payı hesabına aktarılır. Katkı payı hesabından yapılacak ödemelerde mali yıl esastır. Uygun görülen kamulaştırma ve projeler için Katkı Payı hesabında bloke edilen tutarlar yılı içinde harcanır. Bloke edilen tutarların yılı içinde harcanmayan miktarın ödemesi iptal edilerek bir sonraki yılda değerlendirilecek projelerde kullanılır.

Katkı Payından İkinci Kez Nasıl Yararlanılır?

Projenin uygulanması kapsamında katkı payı aktarılan ve tamamlanan bir iş için ikinci defa katkı payı talep edilebilmesi için, bir önceki işe ilişkin geçici kabulün yapıldığı yılı takip eden yıldan itibaren en az on yıl geçmesi gerekir.

Bu nedenle aynı iş yerine, değişik işlere başvurulması yeğlenmelidir.

KORUMA AMAÇLI İMAR PLANLARININ YAPIMI İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖDENEKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Koruma amaçlı imar plânlarının yapımı için belediyelere aktarılmak üzere İller Bankası Genel Müdürlüğü Bütçesine yeteri kadar ödenek konur. İl Özel idareleri ise bütçelerinde koruma amaçlı imar plânlarının yapımı için ödenek ayırırlar. (2863/17)


Tarihi Sürmene Evlerinin Restorasyonu İçin Dilekçe Örneği:[düzenle | kaynağı değiştir]

Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkların Onarımı için başvuru dilekçesi

TRABZON İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜNE

   Sürmene ilçesi,……...….mahalle,.…-….Pafta,…… ada ,…. nolu parsel üzerindeki, koruma altına alınmış ………. envanter nolu, tescilli,eski binanın sahibiyim. Binamın restorasyonu için imkanım ve maddi kaynağım yoktur.
    Restorasyonu için gereğini arz ederim…/…/2006

Adres: Adı - Soyadı (İmza)


 • Kitapçık:

Dış linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.