Yenişehir Wiki
Advertisement
SA'Dî
Güncel Türkçesi
İngilizce Tercüme
Osmanlıca
Şu üstâd-ı irfan-penâhın bugün
Hakîkatte şâkirdiyiz biz bütün
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Mürebbi-i efkâr-ı ümmet odur
Eden halka tedrîs-i hikmet odur!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Odur şi'ri hikmetle mezc eyleyen Odur şiir nâmiyle hak söyleyen!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Tasavvur edilsin,olur şey değil Ki geçmiş iken altı yüz bunca yıl!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Gülistan'ı hâlâ hazan bilmiyor, Safâ-yı rebî'si eksilmiyor!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ne mezher ki bir verdinin bin bahar Kadar zevk-i bînân için hükmü var
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ne manzar ki bir düşse nûr-i nigâh Gelir başka yerler karanlık,siyah!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bu gülşen ki her lâhza meftûhtur Temâşâsı nev-neşve-i rûhtur!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bakın her yerinde hezâran hezâr Letâfetle olmaktadır nevha-kâr!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bütün nağme-sencân-ı dehre salâ! Duyan var mı bir böyle ulvî sadâ?
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Ne âteşli sözler,ne parlak meâl? Serâpâ mekaalâtı rûhu'l-kemâl!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Güler güldürür,ağlayıp ağlatır! Fakat dâimâ bir esâs anlatır!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Küçük kıssalardan büyük hisseler Çıkarmış mıdır kimse Sa'dî kadar?
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Lâfonten" mi "Sa'dî"ye sânî olur? Bu da'vâya kim istitâ'at bulur?
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Çıkın,söyleyin siz de ey şâiran! Yazılmış mıdır başka bir Bûstan?
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Letâifde kâ'bında yoktur edîb Mevâizde bir bî-müdânî hatîb!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Hakîkatten ayrılmamak şânıdır! O âlemde ma'şûk-i vicdânıdır!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Bekaa nâmının her zaman yârıdır Fenâ bilmeyen varsa âsârıdır!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Odur sâde pîrâye-i hâfızam! Ne var başka sermâye-i hâfızam?
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Hayâlim onun mehbiti'n-nûrudur, Gözüm gerçi müştâkı,mehcûrudur!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Cebîn-i mübîninde lâmi' dehâ! Cemâl-i kemâlinde sâti' zekâ!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Nigâhında bir hâriku'l-âdelik! Külahında pejmürdelik,sâdelik!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Tekellüfden âsûde,bî-kayd ü bâk Kalender,abâpûş bir pîr-i pâk!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Gelir hâtırıma tecessüm eder Zarîfâne gûyâ tebessüm eder!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Fakat öyle hoş bir sabâhat ile Ki subhunda yoktur bâhârın bile!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Edîbâne bin nükte eyler beyan Hakîmâne çok bahs eder dermeyan!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Biraz lâubâlîcedir meşrebi! Ta'assub götürmez imiş mezhebi!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
O söyler de ben istima' eylerim! Coşup kâh olur kim semâ' eylerim!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Benim şeyh-i sâhib-fütûhum odur! Delîlim müzekkî-i rûhum odur!
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Durun,söylüyor,şöyle bir dinleyin! Hakîkat nasılmış görün belleyin:
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
"Benî âdem a'zâ-yı yek-dîgerend" "Ki der âferîneş zi-yek gevherend"
Güncel Türkçesi Buraya
İngilizce Tercüme Buraya
örnek osmanlıca مقدمة
Advertisement