Şablon:Sayıştaybakınız - d {{Sayıştaybakınız}}


Sayıştay - Danıştay - Yargıtay - HSYK
Sayıştay Kanunu
Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği
Sayıştay kararları
Sayıştay temel değerleri
Sayıştayın gizli kuralları

Sayıştay denetçiliği
Sayıştay uzmanlığı

Sayıştay üyeliği
Sayıştay üyeliğine TBMM seçimleri
Sayıştay üyeleri

Sayıştay Başkanlığı
Sayıştay Başkanı:Dr.Recai Akyel
Sayıştay başkanları

Sayıştay ve MİA
Sayıştay başkanlarının MİA olması ve üyelerin MİA olması kurumda çekememezlik sebebidir. O yüzden valilere kaymakamları sudan sebeplerle kişi borcu vs çıkarırlar..
Sayıştay/Başsavcılık
Sayıştay Kurulları
Sayıştay Genel Kurulu
Sayıştay Temyiz Kurulu
Sayıştay Daireler Kurulu
Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu
Sayıştay Yüksek Disiplin Kurulu
Sayıştay Meslekten Men Yükseltme ve Dsiplin Kurulu
Sayıştay Denetim Planlama Koordinasyon Kurulu
Sayıştay Başkan Yardımcısı/Denetimden Sorumlu
Sayıştay/1. Bölüm Başkanı
Sayıştay/1. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/2. Bölüm Başkanı
Sayıştay/2. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/3. Bölüm Başkanı
Sayıştay/3. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/4. Bölüm Başkanı
Sayıştay/4. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları
Sayıştay/5. Bölüm Başkanı
Sayıştay/5. Bölüm Başkanı/Grup Başkanlıkları

Sayıştay Başkan Yardımcısı/Yönetimden Sorumlu
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/
Sayıştay/6. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/Müdürlükler
Sayıştay/7. Bölüm Başkanı
Sayıştay/7. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları
Sayıştay/7. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/Müdürlükler
Sayıştay/8. Bölüm Başkanı
Sayıştay/8. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları
Sayıştay/8. Bölüm Başkanı/Birim Başkanlıkları/Müdürlükler

Sayıştay Genel Sekreteri:Erol Akbulut
Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı:İbrahim Süren
Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı:Ali Özek
Sayıştay Genel Sekreter Yardımcısı:Sait Ayaz

Sayıştay başkanlıkları

Sayıştay Daireleri
Sayıştay 1. Daire
Sayıştay 2. Daire
Sayıştay 3. Daire
Sayıştay 4. Daire
Sayıştay 5. Daire
Sayıştay 6. Daire
Sayıştay 7. Daire
Sayıştay 8. Daire

Sayıştay ünvanları
Sayıştay başkanı
Sayıştay üyesi
Sayıştay Genel Sekreteri
Sayıştay başsavcısı
Sayıştay daire başkanı
Sayıştay denetçisi
Sayıştay denetçi yardımcısı
Sayıştay rapörtörü

Sayıştay ve kamu konutları

Sayıştay yargılaması
Sayıştay yargılamasının hızlandırılması için yapılması gerekenler

Sayıştay mevzuatı

VP:
Sayıştay/Eşi sözlük entrileri [1]
http://www.sayistay.gov.tr/
sayistay@sayistay.gov.tr
SAYIŞTAY DENETÇİLERİ DERNEĞİ - SAYDER http://www.sayder.org.tr Derneğin üye sayısı, beşinci yılında 714’e ulaşmıştır. Üyelerimizden; 548’i halen Kurumumuzda çalışmakta iken 31’i diğer kurumlarda çalışmaktadır. 135 tane üyemiz ise emekli meslek mensubudur.
N.Tülin Alpay - Uzman Denetçi - 17.Grup Başkanı
Safiye Kaya - Uzman Denetçi - Fettah Barış Yüksekdağ - Denetçi
denetçi raporu
Gürkan Ekinci
Yasin Karanfil

Cumhurbaşkanımıza Mektup

06.07.2012

Sayıştay Kanunu'nunda değişiklik yapan torba kanun hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza yazılan mektup

Sayın Cumhurbaşkanımız;

Sayıştay, kuruluşundan 2000’li yılların başına kadar kamu harcamaları hakkında hukuka uygunluk denetimi yapmıştır. Yaptığı bu denetimlerle, ülkemizde mali işlem ve faaliyetlerin hukuka uygunluğunun yerleşmesinde çok önemli katkılar sağlamıştır.

Bilindiği üzere kamu mali sistemimiz, 2004 yılında kabul edilen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile önemli ölçüde değiştirilmiştir. Bu değişime uyumlu olarak 2005 yılında hazırlanan Sayıştay Kanun teklifi ise ancak 2010 yılında yasalaşabilmiştir.

6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu ile kamu mali yönetiminde; saydamlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin yerleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu düzenlemeler doğrultusunda kamu idarelerinin kamu kaynaklarını verimli, etkin ve tutumlu kullanmaları, işlem ve faaliyetlerini hukuka uygun yürütmeleri, mali rapor ve tablolarını doğru ve güvenilir hazırlamaları ve etkin bir iç kontrol ve mali yönetim sistemi kurmaları hedeflenmiştir.

5018 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesi ve yeni Sayıştay Kanununun yasalaşma sürecinin başlamasıyla beraber Sayıştay, kendisine verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmek ve performans denetimi ve mali denetimi etkinleştirmek amacıyla çok önemli iki proje gerçekleştirmiştir.

6085 sayılı Kanunla hedeflenen Sayıştay denetiminden ilk taviz, Kanunun TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi aşamasında son anda verilen bir önerge ile performans denetimi yetkisinin kaldırılması ile olmuştur.

Son olarak, 04.07.2012 tarihinde 6353 Kanun numarasıyla kabul edilen ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun “Denetimin genel esasları” başlıklı 35 inci maddesinde değişiklik öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Sayıştay denetimine yeni engeller ve denetlenen kurumların denetime müdahalesine yol açacak düzenlemeler getirilmektedir.


Bu düzenleme ile;


  • Öncelikle verimlilik, etkililik ve tutumluluk ilkelerine bağlı denetim yetkisine açıkça yasaklama getirilmektedir.


  • Halen yürürlükte olan 6085 sayılı Kanun ile Sayıştaya verilen, “Kamu idarelerinin mali rapor ve tablolarının, güvenilirliği ve doğruluğu hakkında görüş bildirilmesi ile mali yönetim ve iç kontrol sistemlerinin değerlendirilmesi,” yetkileri ortadan kaldırılmaktadır.
  • Kamu idareleri tarafından yapılan genelge, tebliğ, mukteza vb. düzenlemeler ile kamu idareleri tarafından verilen “görüş”ler kanun konumuna getirilerek Sayıştay denetiminde bağlayıcı hale getirilmektedir.
  • Sayıştayın denetim sonucu rapora aldığı hususlara denetlenen kamu idaresinin katılmaması halinde, denetlenen idareden de kişilerin katılacağı bir komisyon tarafından düzenlenecek rapora göre işlem yapılması öngörülerek, Sayıştay denetim yetkisine denetlenen kamu idaresinin müdahalesi getirilmektedir.
  • Denetlenen kamu idarelerinin, yaptığı düzenlemelere ve verdikleri görüşlere uyma zorunluluğu ve denetime, denetlenen kamu idaresinin müdahalesi getirilerek dış denetim yapan Sayıştayların varlık nedenleri olan yürütme organından ve denetlenen idareden bağımsız olmaları ilkesi önemli ölçüde kısıtlanmaktadır.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda Sayıştay kendisine Anayasa, 5018 sayılı yasa ve uluslararası standartlarla belirlenen görevi gereği gibi yapamayacak dolayısıyla Sayıştayın adına denetim yaptığı TBMM ve kamuoyu bu konularda bilgilenme imkânına sahip olmayacaktır. Bu itibarla kamu mali yönetiminde şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu ilkeleri yok edilmiş olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda Sayıştay Denetçileri Derneği olarak kanaatimiz, bu düzenleme ile Anayasa, 5018 sayılı Kanun ve 6085 sayılı Kanun ile kurulan uluslararası standartlara uygun denetim sisteminin tamamen bozulacağı, Sayıştay denetiminin etkinliği ve bağımsızlığının önemli ölçüde zayıflayacağı yönündedir.

Yüce makamınıza saygıyla arz olunur.

SAYDER YÖNETİM KURULU[düzenle | kaynağı değiştir]

Tarihçe[düzenle | kaynağı değiştir]

Sayıştay denetçilerinin ilk örgütlenme girişimleri 1960’lı yılların ikinci yarısına kadar uzanmaktadır. 832 sayılı Sayıştay Kanununun, özel bir kanun ile olmadıkça, Sayıştay mensuplarının resmi veya özel daire ve kurum ve kurullarda ve özel kişiler yanında paralı ve parasız hiçbir görev almamalarını öngören 93’üncü maddesi hükmü karşısında oluşan tereddüt, Sayıştay Genel Kurulunun 08/01/1969 tarih ve 3338/2 sayılı kararıyla giderilmiştir.

Kararda “…. Anayasanın bahse konu 29’uncu maddesiyle tanınan temel hakka dayanılarak Sayıştay denetçileri tarafından kurulacak bir derneğin idare ve idamesi ise ancak üye denetçilerin bu dernek organlarında görev almaları ile mümkün olduğu; esasen Sayıştay denetçilerinin bu dernekte görev almamalarının kabulü Anayasanın bahse konu 29’uncu maddesiyle tanınan hakkın ıskatı anlamını taşıyacağı, kanun vazıına böyle bir maksat atfına da imkan bulunmadığı cihetle, Sayıştay denetçilerinin, yardımlaşma ve dayanışma gayesiyle kuracakları derneğin organlarında görev almalarında bir sakınca görülemediğine çoğunlukla karar verilmiş” denilmek suretiyle Sayıştay denetçileri için dernek kurmanın yolu açılmıştır.

Bunun sonucunda Sayıştay Denetçileri Derneği 07/02/1969 tarihinde kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Dernek gerek denetim alanını, gerekse temsil ettiği denetim camiasını ilgilendiren konularda çeşitli çalışmalarda bulunmuştur. Mart 1970’te ilk sayısı çıkarılan “Sayıştay Denetçileri Derneği Meslek Dergisi Mali Hukuk” u yayın hayatına kazandırmıştır. İki ayda bir ve 14 yıl boyunca düzenli olarak yayımlanan bu dergi denetim alanıyla ilgili önemli bir boşluğu gidermiştir. Dernek ayrıca, düzenlenen bazı geceler dolayısıyla da önce “Akdiken” sonra “Mali Çuval” isimli mizah ağırlıklı anı kitapçıkları çıkarmıştır.

7 Ekim 1983 tarihinde yürürlüğe giren 2908 sayılı Dernekler Kanununun 4 üncü maddesi Sayıştay meslek mensuplarının ve dolayısıyla Sayıştay denetçilerinin sürekli olarak dernek kuramayacakları yönünde bir yasak getirmiştir. Bu yasak nedeniyle, 14 yıl faaliyet gösteren Sayıştay Denetçileri Derneği 07/10/1983 tarihi itibariyle tasfiye edilmek zorunda kalmıştır.

Bu gelişmenin ardından yasal engeller nedeniyle 23 yıl Sayıştay Denetçileri mesleki bir dernekten yoksun kalmışlardır. Daha sonra Avrupa Birliğine katılım sürecinin de etkisiyle dernek kurma önündeki yasal engeller ortadan kalkmış, böylece Sayıştay Denetçilerine dernek kurma yolu açılmıştır. Dernek kurma konusundaki bu olumlu gelişmeler sonrasında meslektaşlarımızın örgütlenme beklentisi artmış ve bu konuda çeşitli çalışmalar yürütülmüştür. Demokratik ve katılımcı bir meslek örgütünün kurulması amacıyla yürütülen bu çalışmalar sonucunda, “Sayıştay Denetçileri Derneği” adı altında, 37 meslektaşımızın kurucu üye olduğu mesleki derneğimize ait tüzük ve diğer belgeler Ankara Valiliği Dernekler birimine teslim edilmiş ve Dernekler Kanunu gereğince 04.04.2006 tarihi itibari ile derneğimiz tüzel kişilik kazanmıştır.

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nce 06-077-144 kütük numarası ile kaydedilerek tüzel kişilik kazanan Derneğin ilk tüzüğünün birkaç maddesi ilgili makamın talepleri doğrultusunda değiştirilerek bütün yasal sorunlar giderilmiş ve bu husus 23.08.2006 tarihinde Ankara Valiliğince Derneğimize bildirilmiştir.

Derneğin kuruluşunun ardından ilk yönetim kurulu ve diğer dernek organları oluşturulmuş ve üyelik kayıt çalışmaları başlatılmıştır. Kurucu üyeler ve Dernek yönetimi “derneğin hiçbir kişi, grup ve siyasi çıkar gruplarının etkisi altına girmeden faaliyet göstererek örnek bir meslek örgütlenmesi yapılanmasına kavuşturulması” hususunu temel ilke olarak belirlemiş ve bu doğrultuda ilk olağan genel kurula kadar faaliyet göstermiştir.

SAYDER, 1. Olağan Genel Kurulunu 14 Ocak 2007 tarihinde kayıtlı 565 üyenin 505’inin katılımı ile gerçekleştirmiştir.

2. Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2009 tarihinde kayıtlı 639 üyenin 517'sinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

214 üyenin katıldığı 3. Olağan Genel Kurul toplantısı ise 10 Nisan 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.