FANDOM


S-UN Fonu Gençlik Projesi Nedir?

S-UN Fonu Gençlik Projesi, gençlere yönelik bir hibe ve teknik destek programıdır.

İsviçre Hükümeti tarafından gençlik alanında kullanılmak üzere Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na aktarılan fonun ulusal yürütücülüğünü ve Spor Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı üstlenmiştir.

S-UN Fonu Gençlik Projesi, pilot illerde 15-26 yaş arası gençlerin geliştirecekleri, kültür ve turizm sektörlerinde gençlik istihdamı yaratıcı ve/veya iç göçe maruz kalmış gençlerin sosyal uyumunu destekleyici projelere hibe desteği sağlar.

Desteklenecek projeler için ana çerçeve 3 başlıkta toplanmıştır;

 • Kültür ve turizm sektörüne gençlerin katılımının ve gençlik istihdamının arttırılması, yeni iş tanımları yaratılması ve genç girişimciliğinin desteklenmesi,
 • Kültür ve turizm değerleri aracılığıyla gençler arası hoşgörü ve diyalogun arttırılması, farklı gençlik gruplarının bir araya gelmesi ile sosyal uyumun desteklenmesi,
 • Gençlik çalışmalarının yönlendirilmesinde ve kültür turizm sektöründe istihdam imkânlarının arttırılmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde kullanılması.

AmacıEdit

Projenin Amacı

Projenin Amacı ve Temel Çerçevesi

S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin nihai amacı, gençlerin kendi sosyal entegrasyonları ve gelişimleri konusunda insiyatif alacakları örnek bir gençlik uygulaması oluşturarak gençlik politikalarına etki etmek olarak belirlenmiştir. Bu amaçla bağlantılı olarak, genç kadın ve erkekler S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin temel paydaşlarıdır.

S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin hedef kitlesini, kırsal alandan kentlere göç eden ve çocukluk döneminde yaşadıkları yoksunluklara bağlı olarak sosyal uyum sorunu yaşayan gençler oluşturmaktadır. Şehrin imkanlarına, eğitim, istihdam ve gençlik çalışmalarına katılım konusunda mahrumiyet yaşayan gençlik grupları (okul ve eğitim dışı gençler, engelli gençler, koruma altındaki gençler, mahkumlar, teknik okul öğrencileri, vb.) projelerin hedefinde yer alacak ve faydalanıcılar her ilin özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenecektir.

Gerek proje ekiplerinin oluşturulmasında, gerekse desteklenecek projelerin hedef kitlelerinin belirlenmesinde genç kadın ve erkeklerin eşit katılım ve faydalanmasını sağlamak S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin önceliklerindendir. Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevrelerden gelen gençlerin projeye dahil olması ile bu gençlerin illerindeki gençlik çalışmalarına aktif olarak katılımının yolu açılacaktır.

İcra makamlarıEdit

Proje Yürütücüleri:

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü - Gençlik Hizmetleri Dairesi BaşkanlığıEdit

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye’de ana çalışma alanı gençlik olan tek kamu kuruluşudur. Kurumun temel amacı, 13-24 yaş arası gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemektir. Bu amaçla yerelde Gençlik Merkezleri, ulusal çapta ise Gençlik Kampları, kültürel değişim programları ve sosyal gelişim eğitimleri gibi faaliyetler yürütmektedir.

Birleşmiş Milletler Kalkınma ProgramıEdit

BM’nin küresel kalkınma ağı olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), insanların daha iyi bir hayata ulaşabilmesi için değişimi savunan, ülkeler arası bilgi, deneyim ve kaynak paylaşımını teşvik eden bir kuruluştur.UNDP, çalıştığı 166 ülkede, toplulukların küresel ve ulusal kalkınma sorunları karşısında kendi çözümlerini üretmelerine ve yerel kapasitelerin güçlendirilmesine destek vermektedir.


UygulamaEdit

S-UN Fonu ilk dönemde Kocaeli, Konya ve Muğla’da yürütülmekte olan 20 gençlik projesine destek sağlamaktadır. İkinci dönem için başvuruların alınacağı şehirler Adana, Balıkesir ve Kocaeli olarak belirlenmiştir.


Bu şehirlerde yaşayan 15 – 26 yaş arası gençler, bir tüzel kişilik (kamu kuruluşu ya da sivil toplum örgütü) ortaklığı ile proje başvurusunda bulunabilirler.

Herhangi bir proje ortağı bulamayan gençler, geliştirdikleri projelerin başvurularını illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı Gençlik Merkezleri aracılığıyla da yapabilirler.

Başvuru süreci boyunca, pilot illerdeki Gençlik Merkezleri, başvuruda bulunmak isteyen gençlere ücretsiz proje geliştirme eğitimi ve danışmalık desteği sağlamaktadırlar.

Proje bileşenleriEdit

A. HibelerEdit

S-UN Fonu Gençlik Projesi bir hibe programıdır. Projenin temel çerçevesi ile bağlantılı olarak genç kadın ve erkeklerin geliştirecekleri proje fikirlerine finansman desteği sağlanacaktır. S-UN Fonu Gençlik Projesi başvuru çağrısının yapılacağı pilot illerdeki 15-26 yaş arası tüm gençler proje başvurusu yapma hakkına sahiptir.

S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin ana eksenini kültür ve turizm sektörü oluşturmaktadır. Pilot illerde gerçekleştirilen fizibilite ziyaretleri sonucunda, hibelerle desteklenecek gençlik projelerine kaynaklık etmek üzere aşağıdaki hareket noktaları belirlenmiştir.

 • Kültür ve turizm sektörüne gençlerin katılımının ve gençlik istihdamının arttırılması

S-UN Fonu, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin şekilde kullanarak gençlik istihdamını arttırmaya, yeni iş tanımları geliştirmeye ve genç girişimciliğini güçlendirmeye yönelik projelere destek verecektir. Desteklenecek projeler, istihdam sürecinde gençlerin var olan becerileri ile işgücü piyasası tarafından talep edilen becerilerin uyuşmazlığını gidermeye, gençlerin kurumlarla ve işverenlerle bir araya getirilmesine ve var olan istihdam olanaklarıyla buluşturulmasına, mevcut kültürel mirasın daha etkin değerlendirilmesine ve yeni turizm sahalarının kazanılmasına katkıda bulunacaktır.

 • Kültür ve turizm sektörü aracılığıyla gençler arası sosyal uyum, hoşgörü ve diyalogun arttırılması

S-UN Fonu, farklı sosyoekonomik çevrelerden gelen gençlerin şehirlerinin ortak kültürel mirasını temel alarak bir araya gelmesine, iç göçle gelen ve şehrin imkanlarına ulaşmakta zorluklar yaşayan genç kadın ve erkeklerin şehirlerini daha iyi tanımalarına ve sosyal hayata eşit olarak katılmalarına yönelik projelere destek verecektir.

Bu alanda yapılacak projeler uzun vadede gençler arasında ortak bir şehirlilik bilincinin geliştirilmesine, hoşgörünün arttırılmasına ve gruplar arası çatışmaların diyalog yoluyla çözümlenmesine katkı sağlayacaktır.

 • Gençlik çalışmalarının yönlendirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde kullanılmasının sağlanması

S-UN Fonu tarafından desteklenecek projeler aracılığıyla genç erkek ve kadınların bilgi ve iletişim teknolojilerine dair temel becerilerini geliştirmeleri ve şehirlerinde bu alanda sunulan imkanlara eşit olarak erişimlerinin sağlaması amaçlanmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili mevcut imkan ve beceriler ise gençlik çalışmalarının etki ve kapsayıcılığını arttırmaya ve gençlik istihdamı yaratmaya yönelik olarak geliştirilecektir.

B. Kapasite Geliştirme Edit

Proje kapsamında gençlere verilecek kapasite geliştirme desteği, genç kadın ve erkeklerin projenin temel paydaşı olarak yerlerini almasını sağlayacağı gibi, şimdiye kadar gençlik çalışmalarında yer almamış gençlerin projeye eşit katılımını sağlamak açısından da S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin temel bir bileşenidir.

S-UN Fonu kapsamında desteklenecek projelerin sahibi olan gençlere proje geliştirme ve yönetimi eğitimleri verilecek, S-UN Fonu Proje ekibi tarafından birebir destek ve danışmanlık sağlanacaktır. Süreç içinde illerdeki gençlerin özel ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenecek eğitim ve faaliyetler, proje ekiplerinin dışındaki gençlere de yayılarak illerde gençlik konularında farkındalık yaratılması desteklenecektir.

C. İletişim Stratejisi OluşturmaEdit

S-UN Fonu Gençlik Projesi kapsamında hibe ve teknik destek verilecek projeler gençlerin oluşturacağı proje ekipleri tarafından kurum işbirlikleriyle hayata geçirilecektir. İllerdeki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının desteklenecek projelere dahil edilmesi, var olan gençlik çalışmalarıyla ve yerel medya kanallarıyla koordinasyonun sağlanması S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin kapsam ve etkinliğini arttıracaktır.

Pilot illerEdit

S-UN Fonu Gençlik Projesi’nin pilot illerinin belirlenmesinde yararlanılan kıstaslar 3 başlıkta özetlenebilir;

 • İlin önemli derecede iç göç alıyor olması (TÜİK net göç hızı verileri esas alınmıştır),
 • İldeki kültür ve turizm kaynaklarının zenginliliği ve çeşitliliği,
 • İldeki gençlik potansiyelinin ve koordinasyon görevini yürüten Gençlik Merkezlerinin aktif olması.

İlk başvuru döneminde S-UN Fonu pilot illeri Muğla, Kocaeli ve Konya olarak belirlenmiştir.

İkinci başvuru dönemi için seçilen pilot iller ise Adana, Balıkesir ve Kocaeli’dir.

İş TakvimiEdit

 • Şubat: Başvuruların Sona Ermesi :26 Şubat 2010
 • Mart:
  • Geçerli Başvuru Listesinin Duyurulması:01 Mart 2010
  • Belirlenen Projelerin Duyurulması:27 Mart 2010
 • Nisan: Uygulama Döneminin Başlangıcı : 15 Nisan 2010
 • Kasım : Uygulama Döneminin Sona Ermesi 15 Kasım 2010

SUNFY KütüphanesiEdit

Kategoriler: Dosyalar indirilecek ve buaraya eklenecek.

 • SUNFY Dokümanları 23
 • GHDB Dokümanları 1
 • UNDP Dokümanları 1
 • Logolar 4

Dış linklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.