FANDOMYoksullukla mücadele alanında hizmet veren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, sosyal yardım uygulamalarıyla gelir dağılımının iyileştirilmesi ve toplumsal refahın düzeyinin yükselmesinde önemli rol oynamaktadır. SYGM , 3294 sayılı Kanunun hedef kitlesinde bulunan sosyal güvencesi bulunmayan fakir ve muhtaç vatandaşların temel ihtiyaçlarının (gıda, yakacak, barınma, sağlık, eğitim gibi) karşılanmasına yönelik sosyal yardımlar ile çalışabilir durumda bulunan vatandaşlarımızın üretken hale getirilmesi yönünde proje destekleri vermektedir.

Sosyal yardım uygulamalarında insanı merkeze alan bir anlayışla hizmet veren SYGM bu uygulamaları daha etkin hale getirmek adına çeşitli projeler yürütmektedir. Bu kapsamda Kalkınma Bakanlığı (Mülga Devlet Planlama Teşkilatı ) tarafından onaylanarak Bütçede gerekli kaynağın tahsis edildiği veya SYGM’nin bizzat kendi kaynakları ile yürüttüğü projeler öne çıkmaktadır.

SOSYAL YARDIM ALANINI DÜZENLEMEYE YÖNELİK “REFORM” NİTELİĞİNDEKİ PROJELEREdit

SYGM tarafından hayata geçirilen ve yürütülmekte olan projeler şunlardır:

[2]

1. Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Projesi (Çalışmaları Devam Etmekte)

2. Sosyal Yardım Bilgi Sistemi (SOYBİS)

3. Sosyal Yardım Yararlanıcılarının Belirlenmesine Yönelik Puanlama Formülünün Geliştirilmesi Projesi 

4. Eşi Vefat Etmiş Kadınlar için Bir Nakit Sosyal Yardım Programı Geliştirilmesine Yönelik Araştırma Projesi

5. Türkiye’de Uygulanan Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları Programı’nın Değerlendirilmesi Projesi 

6. Alo 144 Sosyal Yardım Hattı Projesi

7. Ücretsiz İnternet Telefonu Projesi

8. SYGM- TOKİ “Sosyal Konut” Projesi

TARİHÇE Edit

Gücünü Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının "Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir." hükmünden alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu 14.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile kurulmuştur.


SYDTF kuruluEdit

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunu yöneten Fon Kuruludur.

Fon Kurulu üyeleriEdit

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanının başkanlığında
 1. Başbakanlık Müsteşarı,
 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı,
 1. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı,
 1. Maliye Bakanlığı Müsteşarı,
 1. Sosyal Yardımlar Genel Müdürü ve
 1. Vakıflar Genel Müdüründen oluşmaktadır.

Kurulun görevleriEdit

 1. Fonda toplanan kaynakların, Vakıflar ve Genel Müdürlükçe yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek,
 1. Gerekli görülen hallerde, hizmetin aksamadan yürütülmesi için usul ve esaslarını açıkça belirlemek kaydıyla Genel Müdüre yetki devrinde bulunmak,
 1. Vakıflarda çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kıstasları görüşmek ve karara bağlamak,
 1. Vakıflardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek, Genel Müdürlüğe önerilerde bulunmak,
 1. Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamakla görevlidir.
 1. Fon Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı başkanlığında ayda bir kez olağan toplanmaktadır. Bunun dışında, Fon Kurulu, Başkanın talebi üzerine her zaman olağanüstü toplanabilir. Salt çoğunlukla toplanan Fon Kurulunda kararlar oy çokluğu ile alınarak, Başbakanın onayı ile yürürlüğe girmektedir. Fon Kurulunun sekretarya hizmetleri Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce yerine getirilmekte olup, sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlük personeli arasından görevlendirilen kişilerden bir "Fon Kurulu Sekretaryası" oluşturulmuştur.

Alınan kararlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelindeki il ve ilçelerde yer alan 973 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla uygulanmaktadır.

Fon Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ListesiEdit

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunun (SYDTF) görevleri:[3] Edit

Fonda toplanan kaynakların, Bakanlıkça ve il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yürütülecek sosyal yardım proje ve programları ile yatırım programları çerçevesinde dağıtım önceliklerini belirlemek ve dağıtımına karar vermek, İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında çalıştırılacak personelin nitelikleri ile özlük hakları ve diğer hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri görüşmek ve karara bağlamak,

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile diğer kurum ve kuruluşlardan gelen sosyal yardım amaçlı talep ve teklifleri değerlendirmek,

Toplumda dayanışma ve paylaşma bilincini geliştirmek ve desteklemek üzere bilimsel, sosyal ve kültürel programlar ve projeler önermek, hazırlanan projelere destek sağlamaktır.

SYDTF'nin kuruluşunu teşkil eden 3294 Sayılı Kanunun amacı: Edit

 1. Fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş kişilere yardım etmek.
 1. Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak.
 1. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmek.

SYDTF KuruluEdit

SYDTF'nin gelirleri: Edit

Kanun ve Kararnamelerle kurulu bulunan veya kurulacak olan fonlardan Bakanlar Kurulu kararıyla %10'a kadar aktarılacak miktarlar.

 1. Gelir ve kurumlar vergisi tahsilat toplamının%2,8'i.
 2. Trafik para cezalarının %50'si.
 3. RTÜK gelirlerinin %15'i.
 4. Bütçeye konulacak ödenekler.
 5. Her nevi bağış ve yardımlar ve diğer gelirler.

Fonda toplanan kaynak, Fon kurulunda alınan kararlar doğrultusunda, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü eliyle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılmakta ve yardımlar Vakıflar tarafından vatandaşlara ulaştırılmaktadır.


YILLAR

GELİRLER
(TL)

GİDERLER
(TL)

2003

826.583.000

651.990.000

2004

1.260.574.000

1.347.846.000

2005

1.357.521.871

1.304.664.099

2006

1.379.511.063

1.389.547.995

2007

1.597.593.985

1.413.757.199

2008

2.037.888.054

1.797.079.768

2009

2.410.010.502 (*)

2.365.038.720

2010

2.292.256.839

2.032.537.496,22(**)

2011

2.745.185.929

2.622.412.735,02

(*) 2008 yılı gelirlerinden 567.207.868 TL 2009 yılına devretmiş olup, 2009 Ocak-Aralık dönemi gelirleri olan 1.842.802.634 TL ile birlikte dönem sonu toplam gelir miktarı 2.410.010.502 TL’dir.

(**)2010 yılı Aralık ayı sonuna ilişkin 2.032.537.496,22 TL’lik bu tutar brüt tutardır. Bu tutardan 6.870.326,42 TL’lik iade olmuştur. Dolayısıyla gönderilen net kaynak 2.025.667.169,80 TL’dir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.