Saffat Sad

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Zümer
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Sâd. bu zikrile meşhun Kur'ana bak
Sad. Öyüd-nəsihətlə dolu Qurana and olsun!
Sad. By the renowned Qur’an,
Fakat o küfredenler bir onur, bir şikak içindeler
Kafirlər təkəbbür və nifaq içindədirlər.
Nay, but those who disbelieve are in false pride and schism.
Kendilerinden evvel nicelerini helâk ettik! Çığırıştılar: Değildi fakat vaktı halâs
Biz onlardan öncə də neçə-neçə nəsilləri məhv etmişik. Onlar yalvarıb imdad diləyirdilər, lakin artıq qurtulma vaxtı keçmişdi.
How many a generation We destroyed before them, and they cried out when it was no longer the time for escape!
İçlerinden kendilerine uyandırıcı bir Peygamber geldiğine şaştılar da dediler ki kâfirler: bu, bir sihirbaz, bir kezzâb
Öz aralarından onlara xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər gəldiyinə təəccüb edərək kafirlər dedilər: “Bu, yalançı bir sehrbazdır!
And they marvel that a warner from among themselves hath come unto them, and the disbelievers say: This is a wizard, a charlatan.
İlâhları hep bir ilâh mı kılmış? Bu cidden şaşılacak bir şey: çok tuhaf
O, bütün məbudları bir məbudmu etdi? Həqiqətən, bu, əcaib bir şeydir”.
Maketh he the gods One God? Lo! that is an astounding thing.
İçlerinden o hey'et de fırladı şöyle: ilâhlarınız üzerinde sabr-u sebat edin, bu cidden arzu olunur bir şey, bir murad
Onların adlı-sanlı adamları çıxıb gedərək dedilər: “Gedin öz məbudlarınızla səbirlə davranın. Doğrusu, bu sizdən istənilən bir şeydir.
The chiefs among them go about, exhorting: Go and be staunch to your gods! Lo! this is a thing designed.
Biz bunu diğer millette işitmedik, bu bir uydurmadır mutlak
Biz bunu axırıncı dində də eşitməmişik. Bu, uydurmadan başqa bir şey deyil.
We have not heard of this in later religion. This is naught but an invention.
O zikr aramızdan ona mı indirilmiş? doğrusu onlar benim zikrimden bir kuşkulu şekk içindeler, doğrusu henüz azâbımı tatmadılar
Məgər içimizdən təkcə onamı Zikr vəhy edilmişdir?” Xeyr, onlar Mənim Zikrimə şəkk gətirirlər. Xeyr, onlar Mənim əzabımı hələ dadmayıblar.
Hath the reminder been revealed unto him (alone) among us? Nay, but they are in doubt concerning My reminder; nay but they have not yet tasted My doom.
Yoksa sana onu veren azîz vehhab rabbının rahmeti hazîneleri onların yanında mı?
Yoxsa sənin Qüdrətli və Bəxşedən Rəbbinin rəhmət xəzinələri onlardadır?
Or are theirs the treasures of the mercy of thy Lord, the Mighty, the Bestower?
Yoksa onların mı bütün o Göklerin, Yerin ve aralarındakilerin mülkü? Öyle ise haydi esbab içinde üstüne çıksınlar
Ya da, göylərin, yerin və onların arasında olanların üzərində hakimiyyət onlaramı verilmişdir? Qoy onda istənilən yolla göyə qalxsınlar.
Or is the kingdom of the heavens and the earth and all that is between them theirs? Then let them ascend by ropes!
Onlar burada Ahzab döküntüsünden (muhtelif partilerden) bozuk bir ordu
Bu ordu da əvvəlki əlbir dəstələr kimi darmadağın ediləcəkdir.
A defeated host are (all) the factions that are there.
Onlardan evvel tekzib etmişti Nuh kavmi ve Âd ve o kazıkların sahibi Fir'avn
Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Ad və dirəklər sahibi Firon da elçiləri yalançı saymışdılar.
The folk of Noah before them denied (their messenger) and (so did the tribe of) Aad, and Pharaoh firmly planted,
Ve Semûd ve kavmi Lût ve eykeliler, bunlar işte o ahzab
Həmçinin Səmud, Lut qövmü və Əykə əhli də. Bunlar əlbir dəstələr idi.
And (the tribe of) Thamud; and the folk of Lot, and the dwellers in the wood: these were the factions.
Başka değil, hepsi gönderilen elçileri (Resulleri) tekzib etti de öyle hak oldu azâbım
Hər biri elçiləri yalançı hesab etdi və Mənim cəzam da gerçəkləşdi.
Not one of them but did deny the messengers, therefor My doom was justified,
Onlar da başka değil, bir tek sayhaya bakıyorlar öyle ki ona hık yok
Onlar təkcə olaraq, qarşısıalınmaz bir tükürpədici səsi gözləyirlər.
These wait for but one Shout, there will be no second thereto.
Bir de ya rabbenâ bizim pusulamızı hisab gününden evvel acele verdediler
Onlar istehza edərək: “Ey Rəbbimiz! Bizim payımızı Hesablaşma günü gəlməmişdən əvvəl tezliklə ver!”– dedilər.
They say: Our Lord! Hasten on for us our fate before the Day of Reckoning.
Şimdi sen onların dediklerine sabret de kuvvetli kulumuz Davudu an, çünkü o çok tecri' yapar (evvab) idi
Onların dediklərinə səbir et və qüdrətli qulumuz Davudu yadına sal! O, daim Allaha üz tutardı.
Bear with what they say, and remember Our bondman David, lord of might. Lo! he was ever turning in repentance (toward Allah).
Çünkü biz onun maıyyetinde dağları müsahhar kılmıştık: tesbih ederlerdi akşamleyin ve işrak vaktı
Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam çağı və səhər onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyirdilər.
Lo! We subdued the hills to hymn the praises (of their Lord) with him at nightfall and sunrise,
Kuşları da toplu olarak, hepsi onun için terci' yapar (evvab) idi
Biz quşları da toplum halda ona ram etmişdik. Hamısı daima Allaha üz tutardı.
And the birds assembled; all were turning unto Him
Hem mülkünü kuvvetlendirmiştik, hem de kendisine hıkmet ve faslı hıtab vermiştik
Biz onun mülkünü möhkəmləndirdik, özünə də hikmət (peyğəmbərlik) və düzgün qərar çıxartmaq qabiliyyəti bəxş etdik.
We made his kingdom strong and gave him wisdom and decisive speech.
Bir de hasım kıssası geldi mi sana? Hani surdan mihraba aştıkları vakıt
Davudun yanında çəkişənlərin xəbəri sənə gəlib çatdımı? O zaman onlar divarı aşıb məbədə girdilər.
And hath the story of the litigants come unto thee? How they climbed the wall into the royal chamber;
[[إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ]]
O vakıt Davudun üzerine giriverdiler de onlardan telâşa düştü, korkma dediler: iki hasmız, ba'zımız ba'zımıza tecavüz etti, şimdi sen aramızda hakk ile hukmet ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar
Onlar Davudun yanına daxil olduqda Davud onlardan qorxdu. Onlar dedilər: “Qorxma! Biz iki iddiaçıyıq. Birimiz digərinin haqqını tapdalamışdır. Aramızda ədalətlə hökm ver, haqsızlıq etmə və bizə düz yolu göstər!
How they burst in upon David, and he was afraid of them. They said Be not afraid (We are) two litigants, one of whom hath wronged the other, therefor judge aright between us; be not unjust; and show us the fair way.
Şu benim biraderim onun doksan dokuz dişi koyunu var, benim ise bir tek dişi koyunum var, böyle iken «bırak onu bana» dedi ve beni söyleşmede yendi
Bu mənim qardaşımdır. Onun doxsan doqquz qoyunu, mənim isə bircə qoyunum vardır. Bununla belə: “Onu mənə ver!”– dedi və mübahisədə mənə üstün gəldi”.
Lo! this my brother hath ninety and nine ewes while I had one ewe; and he said: Entrust it to me, and he conquered me in speech.
[[قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩]]
Dedi ki: doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına istemesiyle sana zulmetmiş ve hakıkaten karışıkların çoğu birbirlerine tecavüz ediyorlar, ancak iyman edib de salâh istiyenler başka, onlar da pek az, ve sanmıştı ki Davud kendisine sırf bir fitne yaptık, hemen rabbına istiğfar etti ve rükû' ederek yere kapanıb tevbe ile rücu' etti
Davud dedi: “O sənin qoyununu öz qoyunlarına qatmaq istəməklə, sənə qarşı haqsızlıq etmişdir. Həqiqətən, şəriklərin çoxu bir-birinin haqqını tapdalayar. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərdən başqa. Onlar isə çox azdırlar!” Bunları dedikdən sonra, Davud Bizim onu sınağa çəkdiyimizi yəqinləşdirərək, Rəbbindən özünün bağışlanmasını dilədi və səcdəyə qapanıb tövbə etdi.
(David) said : He hath wronged thee in demanding thine ewe in addition to his ewes, and lo! many partners oppress one another, save such as believe and do good works, and they are few. And David guessed that We had tried him, and he sought forgiveness of his Lord, and he bowed himself and fell down prostrate and repented.
Biz de onu kendisine mağrifet buyurduk ve hakıkat ona ındimizde kat'î bir yakınlık ve bir akıbet güzelliği vardır
Biz bunu ona bağışladıq. Həqiqətən, o Bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır.
So We forgave him that; and lo! he had access to Our presence and a happy journey's end.
[[يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ]]
Ya Davud! muhakkak ki biz seni Arzda bir halîfe kıldık, imdi nâs arasında hakk ile hukmet de (keyfe) hevaya tabi' olma ki seni Allah yolundan sapıtmasın, çünkü Allah yolundan sapanlar hisab gününü unuttukları cihetle kendilerine pek şiddetli bir azâb vardır
Ey Davud! Biz səni yer üzündə xəlifə təyin etdik. Elə isə insanlar arasında ədalətlə hökm ver, nəfsin istəyinə uyma, yoxsa o səni Allahın yolundan azdırar. Həqiqətən, Allahın yolundan azanları Hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir.
(And it was said unto him): O David! Lo! We have set thee as a viceroy in the earth; therefor judge aright between mankind, and follow not desire that it beguile thee from the way of Allah. Lo! those who wander from the way of Allah have an awful doom, forasmuch as they forgot the Day of Reckoning.
[[وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ]]
Hem o Göğü ve Yeri aralarındakileri biz boşuna yaratmadık o, o küfredenlerin zannı, onun için küfredenlere ateşten bir veyl var
Biz göyü, yeri və onların arasındakılarını nahaq yerə xəlq etməmişik. Bu, kafirlərin zənnidir. Vay o kafirlərin Oddakı halına!
And We created not the heaven and the earth and all that is between them in vain. That is the opinion of those who disbelieve. And woe unto those who disbelieve, from the Fire!
Yoksa iyman edib de salih salih işler yapanlar biz o Yerdeki müfsidler gibi yapar mıyız? Yoksa o korunan müttekıleri arsız çapkınlar gibi yapar mıyız?
Biz heç iman gətirib yaxşı işlər görənləri yer üzündə fitnə-fəsad törədənlərə tay tutarıqmı? Ya da Allahdan qorxanları günahkarlara tay tutarıqmı?
Shall We treat those who believe and do good works as those who spread corruption in the earth; or shall We treat the Pious as the wicked?
Bir kitab ki indirdik, çok mübarek, âyetlerini düşünsünler ve ıbret alsın temiz özlüler
Bu mübarək Kitabı, insanların onun ayələrini düşünüb anlaması və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik.
(This is) a Scripture that We have revealed unto thee, full of blessing, that they may ponder its revelations, and that men of understanding may reflect.
Bir de Davuda Süleymanı bahşettik, ne güzel kul, o cidden bir evvab
Biz Davuda Süleymanı bəxş etdik. O necə də gözəl qul idi! Daima Allaha üz tutardı.
And We bestowed on David, Solomon. How excellent a slave! Lo! he was ever turning in repentance (toward Allah).
Arzolundukda kendisine akşam üstü sâfinat halinde halıs atlar
Bir dəfə axşam çağı ona üç ayağı üstündə durub bir ayağının dırnağını yerə vuran, çapar atlar göstərildi.
When there were shown to him at eventide light footed coursers
Ben dedi, o hayır sevgisini rabbımın zikrinden sevdim, nihayet hıcaba gizlendi
Süleyman dedi: “Mən, günəş üfüqdə batanadək nemətə olan məhəbbəti Rəbbimi zikr etməkdən üstün tutdum – atlar məni əsr namazından yayındırdı”.
And he said: Lo! I have preferred the good things (of the world) to the remembrance of my Lord; till they were taken out of sight behind the curtain.
Geri getirin onları bana, tuttu bacaklarını, boyunlarını silmeğe başladı
Süleyman: “Onları yanıma qaytarın!”– dedi. O, atların qıçlarını və boyunlarını vurmağa başladı.
(Then he said): Bring them back to me, and fell to slashing (with his sword their) legs and necks.
Celâlim hakkı için Süleymana bir fitne de verdik ve tahtının üstüne bir cesed bıraktık sonra tevbe ile rücu' etti
Biz Süleymanı sınağa çəkib taxtının üstünə cansız bir cəsəd atdıq. Sonra o tövbə edib qayıtdı.
And verily We tried Solomon, and set upon his throne a (mere) body. Then did he repent.
Ya rab! bana mağrifet buyur ve bana öyle bir mülk bağışla ki ardımdan kimseye yaraşmasın, şübhesiz sensin bütün dilekleri veren vehhab sen, dedi
O dedi: “Ey Rəbbim! Məni bağışla və mənə elə bir səltənət ver ki, məndən sonra heç kimə nəsib olmasın. Həqiqətən, Sən Bəxşedənsən.
He said: My Lord! Forgive me and bestow on me sovereignty such shall not belong to any after me. Lo! Thou art the Bestower.
Bunun üzerine ona rüzgârı müsahhar ettik, emriyle istediği yere yumuşacık cereyan ederdi
Biz də, onun əmri ilə istədiyi yerə sakitcə əsən küləyi ona ram etdik.
So We made the wind subservient unto him, setting fair by his command whithersoever he intended.
Şeytanları da: bütün benna' ve gavvas
Həmçinin şeytanlardan olan müxtəlif nəqşlər vuran bənnaları, dalğıcları
And the unruly, every builder and diver (made We subservient),
Ve daha diğerlerini bendlerde çatılı çatılı
və başqalarını da zəncirlənmiş halda ona tabe etdik
And others linked together in chains,
Bu işte, dedik: bizim atâmız artık diler kerem et, diler imsâk hisabı yok
və buyurduq: “Bu Bizim hədiyyəmizdir! Bunlardan istədiyinə versən də, verməsən də səndən haqq-hesab tələb olunmayacaqdır”.
(Saying): This is Our gift, so bestow thou, or withhold, without reckoning.
Ve şübhesiz ki ona huzurı ızzetimizde bir yakınlık ve bir akıbet güzelliği var
Həqiqətən, o Bizə yaxın olanlardandır və onun üçün gözəl qayıdış yeri hazırlanmışdır.
And lo! he hath favour with Us, and a happy journey's end.
Kulumuz Eyyubu da an, o vakıt ki rabbına şöyle nidâ etmişti: «bak bana: meşakkat ve elem ile bana Şeytan dokundu.»
Qulumuz Əyyubu da yada sal! Bir zaman o öz Rəbbinə yalvarıb demişdi: “Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!”
And make mention (O Muhammad) of Our bondman Job, when he cried unto his Lord (saying): Lo! the devil doth afflict me with distress and torment.
Depren ayağınla, işte serin bir yıkanacak ve içecek dedik
Biz ona dedik: “Ayağını yerə vur! Budur yuyunmaq və içmək üçün sərin su!”
(And it was said unto him): Strike the ground with thy foot. This (spring) is a cool bath and a refreshing drink.
ve ona bütün ehlini ve beraberlerinde daha bir mislini bahşettik tarafımızdan bir rahmet olarak hem de bir dersi ıbret temiz akıllar için
Bizdən bir mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə, ona ailəsini yenidən və üstəlik bir o qədər də əlavə övlad bəxş etdik.
And We bestowed on him (again) his household and therewith the like thereof, a mercy from Us, and a memorial for men of understanding.
Bir de al bir demet elinle de vur onunla hânis olma, hakıkat biz onu sabırlı bulduk, ne güzel kul, hakıkaten o bir evvabdır
Biz ona dedik: “Əlinə bir dəstə çubuq götür və onunla arvadını vur. Andını pozma”. Həqiqətən, Biz onu səbir edən gördük. Necə də gözəl qul idi! O, daima Allaha üz tutardı.
And (it was said unto him): Take in thine hand a branch and smite therewith, and break not twine oath. Lo! We found him steadfast, how excellent a slave! Lo! he was ever turning in repentance (to his Lord).
Kullarımız İbrahimi, İshakı, Ya'kubu da an, eller ve gözler sahibleri idiler
Qüdrət və bəsirət sahibi olan qullarımız İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yada sal!
And me mention of our bondmen, Abraham, Isaac and Jacob, men of parts and vision.
Çünkü biz onları temiz bir hassa, halîs yurd düşüncesiyle halîslerimizden kılmışızdır
Biz onları Axirət yurdunu sadiq ürəklə andıqlarına görə seçdik.
Lo! We purified them with a pure thought, remembrance of the Home (of the Hereafter).
Ve çünkü onlar muhakkak nezdimizde seçilmiş ahyardan
Həqiqətən, onlar Bizim yanımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər.
Lo! in Our sight they are verily of the elect, the excellent.
İsmaili de, Elyeser de, Zül'kifli de an, hepsi de o ahyardan
İsmaili, əl-Yəsə'i və Zül-Kifli də yada sal! Onların hamısı ən yaxşı kimsələrdəndir.
And make mention of Ishmael and Elisha and Dhul Kifl. All are of the chosen.
İşte bu bir zikirdir, ve şübhesiz korunan müttekîler için her halde güzel bir istikbal (bir husni meâb) var
Bu, bir xatırlatmadır. Allahdan qorxanları gözəl bir qayıdış yeri gözləyir –
This is a reminder. And lo! for those who ward off (evil) is a happy journey's end,
Adin Cennetleri: açılarak kendilerine bütün kapılar
qapıları onlar üçün açılmış Ədn bağları.
Gardens of Eden, whereof the gates are opened for them.
İçlerinde kurularak orada bir çok yemişle bambaşka bir içki isteyecekler
Onlar orada taxtlara dirsəklənib çoxlu-çoxlu meyvələr və cənnətə məxsus içkilər istəyəcəklər.
Wherein, reclining, they call for plenteous fruit and cool drink (that is) therein.
Yanlarında da gamzeleri kasan hep bir yaşıd dilberler
Onların yanında gözlərini ərindən çəkməyən həmyaşıdları olacaqdır.
And with them are those of modest gaze, companions.
İşte bu, o hisab günü için size va'dolunan
Hesablaşma günü üçün sizə vəd olunanlar bunlardır.
This it is that ye are promised for the Day of Reckoning.
İşte ki bu bizim rızkımız, muhakkak ki ona hiç tükenmek yok
Bəli, bu Bizim verdiyimiz nemətdir. O, tükənməzdir.
Lo! this in truth is Our provision, which will never waste away.
Bu böyle, şübhesiz azgınlar için de fena bir istikbal (şer bir meâb) var
Bax belə! Şübhəsiz ki, azğınları da çox pis qayıdış yeri gözləyir –
This (is for the righteous). And lo! for the transgressors there will be an evil journey's end,
Cehennem, ona yaslanacaklar, fakat o ne çirkin döşek
içində yanacaqları Cəhənnəm. Ora nə pis yataqdır!
Hell, where they will burn, an evil resting place.
İşte, artık tatsınlar onu bir hamîm ve bir ğassâk
Bu, qaynar su və irindir. Qoy onu dadsınlar!
Here is a boiling and an ice cold draught, so let them taste it,
Ve o şekilden bir diğeri: çifte çifte
Kafirlər üçün əzabın buna bənzər başqa növləri də vardır.
And other (torment) of the kind in pairs (the two extremes)!
Şu: bir alay: maıyyetinizde göğüs germiş; onlara merhaba yok, çünkü onlar Cehenneme salınıyorlar. Hayır derler size merhaba yok, onu bize siz takdim ettiniz, bakın ne fena yatak
Kafirlərin başçılarına deyiləcək: “Bu sizinlə birlikdə Cəhənnəmə girən dəstədir. Başçılar deyəcəklər: “Onlara salam olmasın! Şübhəsiz ki, onlar odda yanacaqlar”.
Here is an army rushing blindly with you. (Those who are already in the fire say): No word of welcome for them. Lo! they will roast at the Fire.
Ya rabbenâ derler: bize bunu takdim edene ateşde azâbı hemen kat kat artır
Tabe olanlar deyəcəklər: “Xeyr, sizin özünüzə salam olmasın! Bunu bizə siz təqdim edirdiniz. Ora necə də pis qərar tutulan yerdir!”
They say: Nay, but you (misleaders), for you there is no word of welcome. Ye prepared this for us (by your misleading). Now hapless is the plight.
Bir de derler ki: neye görmüyoruz biz o eşrardan saydığımız bir takım adamları
Onlar deyəcəklər: “Ey Rəbbimiz! Bunu bizə kim təqdim edibsə, onun əzabını odda ikiqat elə!”
They say: Our Lord! Whoever did prepare this for Us, oh, give him double portion of the Fire!
Onları eğlence yerine tuttuktu ha! yoksa onlardan kaydı mı bu gözler?
Günahkarlar deyəcəklər: “Bizə nə olub ki, dünyada ikən pis adamlar saydığımız kişiləri burada görmürük?
And they say: What aileth us that we behold not men whom we were wont to count among the wicked?
Şübhesiz ki bu haktır muhakkak olacaktır ehli nârın birbirine husûmeti
Biz onları haqsızcasınamı məsxərəyə qoyurduq? Nə isə, onlar gözə dəymirlər?”
Did we take them (wrongly) for a laughing stock, or have our eyes missed them?
De ki ben ancak korkuyu haber veren bir Peygamberim, başka bir tanrı da yok ancak Allah: o vahidi kahhar
Şübhəsiz ki, bu, od sakinlərinin bir-biri ilə höcətləşməsi bir həqiqətdir.
Lo! that is very truth: the wrangling of the dwellers in the Fire.
O Göklerin, Yerin ve aralarındakilerin rabbı azîz, gaffar var
De: “Mən yalnız xəbərdar edənəm. Tək olan, hər şeyə Qalib gələn Allahdan başqa məbud yoxdur”.
Say (unto them, O Muhammad): I am only a warner, and there is no God save Allah, the One, the Absolute,
De ki bu bir azîm haberdir
O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. O, Qüdrətlidir, Bağışlayandır.
Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the Mighty, the Pardoning.
Siz ondan yüz çeviriyorsunuz
De: “O, böyük xəbərdir.
Say: It is tremendous tidings
Benim melei a'lâya ne ılmim olurdu onlar münakaşa ederlerken?
Siz isə ondan üz döndərirsiniz.
Whence ye turn away!
Fakat ben açık inzar edecek bir Peygamber olduğum içindir ki o ılmin bana vahy olunuyor
Ali toplum mübahisə apararkən mənim onlardan heç bir xəbərim yox idi.
I had no knowledge of the Highest Chiefs when they disputed;
Rabbın Melâikeye dediği vakıt: haberiniz olsun ben bir çamurdan bir beşer yaratmaktayım
Mənə, ancaq açıq-aydın xəbərdar edən olduğuma görə vəhy olunur”.
It is revealed unto me only that I may be a plain warner.
Onu tesviye ettim de ruhumdan ona nefheyledimmi derhal ona secdeye kapanın
Bir zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: “Mən palçıqdan bir insan yaradacağam.
When thy Lord said unto the angels: lo! I am about to create a mortal out of mire,
Onun üzerine Melâikenin hepsi toptan secde ettiler
Mən ona surət verib Öz ruhumdan üfürdüyüm zaman ona səcdə edin!”
And when I have fashioned him and breathed into him of My spirit, then fall down before him prostrate,
Yalnız İblîs kibirlenmek istedi ve kâfirlerden oldu
Mələklərin hamısı birlikdə səcdə etdi,
The angels fell down prostrate, every one.
Ey İblîs! buyurdu: o benim iki elimle yarattığıma secde etmene ne mani' oldu sana? Kibirlenmek mi istedin? Yoksa âlîlerden mi bulunuyorsun?
yalnız İblisdən başqa! O təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu.
Saving Iblis, he was scornful and became one of the disbelievers.
Dedi ki ben ondan hayırlıyım beni bir ateşten yarattın, onu ise bir çamurdan yarattın
Allah dedi: “Ey İblis! Sənə Mənim iki əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə mane olan nə idi? Təkəbbür göstərdin, böyüklərdənmi olmuşdun?”
He said: O Iblis! What hindereth thee from falling prostrate before that which I have created with both My hands? Art thou too proud or art thou of the high
Buyurdu ki: hemen çık oradan çünkü artık sen matrud (racîm) sin
İblis dedi: “Mən ondan daha xeyirliyəm. Çünki Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın!”
He said: I am better than him. Thou createdst me off fire, whilst him Thou didst create of clay.
Ve her halde üzerindedir lâ'netim ceza gününe kadar
Allah dedi: “Çıx oradan! Sən artıq rəhmətimdən qovulmuşsan!
He said: Go forth from hence, for lo! thou art outcast,
Dedi: ya rab! o halde ba'solunacakları güne kadar beni geri bırak
Haqq-hesab gününə qədər lənətim sənin üzərində olacaqdır!”
And lo! My curse is on thee till the Day of Judgment.
Haydi buyurdu: geri bırakılanlardansın
İblis dedi: “Ey Rəbbim! Onlar dirildiləcəkləri günə qədər mənə möhlət ver”.
He said: My Lord! Reprieve me till the day when they are raised.
Malûm vakıt gününe kadar
Allah dedi: “Sən möhlət verilənlərdənsən –
He said: Lo! thou art of those reprieved
Öyle ise dedi: ızzetine kasem ederim ki ben onların hepsini mutlak iğva eder sapıtırım
vaxtı məlum olan günə qədər!”
Until the day of the time appointed.
Ancak içlerinden ıhlâs ile seçilmiş has kulların müstesnâ
İblis dedi: “Sənin qüdrətinə and olsun ki, onların hamısını yoldan çıxaracağam;
He said: Then, by Thy might, I surely will beguile them every one,
Buyurdu ki o doğru ve ben hep doğruyu söylerim
Təkcə Sənin seçilmiş ixlaslı qullarından başqa!”
Save Thy single minded slaves among them.
Celâlim hakkı için Cehennemi mutlak dolduracağım senden ve onların sana tabi' olanlarından topunuzdan tıka basa
Allah dedi: “Budur haqq! Mən yalnız haqqı deyirəm!
He said: The Truth is, and the Truth I speak,
De ki: bir ecir istemiyorum sizden ona karşı ve ben o tekellüfcilerden değilim
Mən Cəhənnəmi səninlə və sənə tabe olanların hamısı ilə dolduracağam!”
That I shall fill hell with thee and with such of them as follow thee, together.
O sırf bir zikir, bir öğüttür bütün âlemîn için
De: “Mən buna görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən özümdən bir şey uydurmağa çalışmıram.
Say (O Muhammad, unto mankind): I ask of you no fee for this, and I am no impostor.
Ve her halde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz
Bu Quran aləmlərə ancaq xatırlatmadır.
Lo! it is naught else than a reminder for all peoples
Ve her halde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz
Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz!”
And ye will come in time to know the truth thereof.

Sad Suresi/NAKİLLER - Sad Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri