FANDOM


SADAKA Allah rizâsi için fakirlere verilen mal, para, ilim gibi insanin muhtaç oldugu her hangi bir sey. (Asr-i Saâdette fukara-i müslimîn için toplanan zekâta dahi bu nâm verilirdi.) (Bak: Belâ)(...Ehl-i kesiften rivayeten bu geçen Ramazanda Ehl-i Sünnet ve Cemaat için bir ferec, bir fütuhat olacagini haber verdikleri halde zuhur etmedi. Böyle ehl-i velâyet ve kesif, neden hilâf-i vâki haber veriyorlar? Benden sordular. Ben de birden sünuhat kabilinden olarak verdigim cevabin muhtasari sudur:Hadis-i Serifte vârid olmustur ki: "Bazen belâ nazil oluyor; gelirken karsisina sadaka çikar, geri çevirir. " Su hadisin sirri gösteriyor ki: Mukadderat, bazi seraitle vukua gelirken geri kalir. Demek ehl-i kesfin muttali oldugu mukadderat mutlak olmadigini, belki bazi seraitle mukayyed bulundugunu ve o seraitin vuku bulmamasiyle o hâdise de vukua gelmiyor. Fakat o hâdise, ecel-i muallak gibi levh-i ezelînin bir nevi defteri hükmünde olan Levh-i Mahv-Isbat'ta mukadder olarak yazilmistir. Gayet nadir olarak Levh-i Ezelî'ye kadar kesif çikar. Ekseri oraya çikamiyor. Iste bu sirra binaen, geçen Ramazan-i Serifte ve Kurban Bayraminda ve daha baska vakitlerde istihrâca binaen veya kesfiyat nev'inden verilen haberler, muallak olduklari serâiti bulamadiklari için, vukua gelmemisler ve haber verenleri tekzib etmiyorlar. Çünkü: Mukadder imis, fakat sarti gelmeden o da vukua gelmemis. Evet Ramazan-i Serifte bid'alarin ref'ine Ehl-i Sünnet ve Cemaatin ekseriyetle hâlis duasi bir sart ve bir sebeb-i mühim idi. Maalesef câmilere Ramazan-i Serifte bid'alar girdiginden, duâlarin kabulüne sed çekip ferec gelmedi. Nasilki sâbik hadisin sirriyle: Sadaka belâyi ref' eder. Ekseriyetin hâlis duasi dahi, ferec-i umumîyi cezbeder. Kuvve-i câzibe vücuda gelmediginden, fütuhat da verilmedi. L.)

SADAKA-I CÂRIYE Hayri, sevabi dâimî olan sadaka. Sevabi öldükten sonra da devam eden hayirli ameller. (Kur'an ve iman hizmeti gibi.)

SADAKA-I FITR Ramazan bayramindan evvel fitra olarak verilen sadaka. Zengin (nisaba mâlik) her müslümanin (ihtiyar, genç, çocuk ve hattâ bunak da olsa) fakirlere vermeye mükellef oldugu sadakadir, vâcibdir. Nisaba mâlik olan bir müslüman, hem kendi nefsi için, hem de çocuklari, hizmetçisi için sadaka-i fitir verir. Fitra: Fitrat sadakasi, yaratilis atiyyesi demektir. Sadaka-i fitr: Bugday veya bugday unundan 1667 gram veyahut da arpa, kuru üzüm, hurmadan 3334 gram kadar yahut verildigi zamandaki rayice göre bedellerinin muhtaç olanlara verilmesidir.

SADAKA


Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak niyetiyle, karşılıksız olarak fakir ve muhtaçlara yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma demektir. Farz, vacip ve mendub kısımları vardır. Zekat ve zaruret derecesinde ihtiyaç içerisinde bulunan kimseye yardım etmek farz, sadaka-i fıtır vacip, diğerleri ise menduptur. (bk. Zekat, Sadaka-i Fıtır)

Hz. Peygamber sadaka ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye, her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen, bir sadakadır. Güzel söz sadakadır, namaza gitmek üzere attığın her adım, sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman, sadakadır." (Buhârî, Cihâd, 72, 128; Müslim, Müsâfirûn, 84). Başka bir hadislerinde de, "Kardeşine karşı izhar edeceğin tebessümün bir sadakadır. Emr-i bi'l-mâ'rufun ve nehy-i ani'l-münkerin sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösterivermen, sadakadır; gözü sakat kimse için görüvermen, sadakadır (yardımcı olman); yoldan taş, diken, kemik (gibi şeyleri) kaldırıp atman, sadakadır; kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman, sadakadır." buyurmuştur (Tirmizî, Birr, 36). (İ.P.)

SADAKALLAHÜ'L-ÂZİM


"Allah doğru söyledi" demektir. Kur'ân-ı Kerim veya Kur'ân'dan bir veya daha fazla âyet okunduğu zaman "sadakallahü'l-azîm" denir. Bu tabiri söyleyen kimse, Kur'ân'ın hak ve doğru bir kitap olduğunu, Allah'ın her emir ve yasağının, helal ve haramının, hüküm ve tavsiyesinin, bütün sözlerinin doğru olduğunu ikrar ve ilan etmiş olur. Allah en doğru sözlü olduğu gibi, Allah kelamı olan Kur'ân da hem adalet hem de doğruluk bakımından tamamlanmıştır. (İ.K.)

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] Sadaka

Edit

Edit

Ico libri Anlamlar

[1] acımalık

Crystal Clear app Community Help Atasözleri

[1] Yiğidin yiğide ekmeği ödünç, kötüye sadaka

Nuvola Turkish flag Türk Dilleri


|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

<p style="margin-bottom: 0.5em;" title="Diğer dillerdeki karşılıkları">Crystal Clear app internet Çeviriler
  • (İngilizce): [[alms#(İngilizce)|alms]] (en)

|} | width=1% | |bgcolor="#FFFFE0" valign=top width=48%|

|} |}</div></div>

fr:sadaka

sw:sadaka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.