Şablon:Sadaret

Şablon:Kethüda - d


Kethüda - Keth - Hüda
Kethüdalar
Sadart Kethüdası

Wikipedia-logo-tr.png
Vikipedi'den Sadaret Kethüdalığı ile ilgili bir şeyler var.

Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

Başlangıçta sadrazamın maiyyet memurlarından olan kethüda. onun sarayı ve şahsıyla ilgili işleri görürdü.

Kethüdâ-yı Sadr-ı âli , Kethüda ve Kethüda Bey olarak da anılan sadaret kethüdası, sadrazamın Divân’a gittiği günlerde onu kapıya kadar götürür, sonra dönüp günlük işleriyle uğraşırdı.

Tarihsel süreci[düzenle | kaynağı değiştir]

XVIII. yüzyıl başlarında ve özellikle Damad İbrahim Paşa’nın sadrazamlığından itibaren giderek önem kazanan bir memuriyet oldu. Öyleki kethüda, Bâbıâli’de birinci derecede söz hakkı olan bir memur durumuna geldi.

Büro açılması[düzenle | kaynağı değiştir]

Daha sonra kendisine bırakılan işleri yürütebilmek için bir de büro açıldı. Büro şefi olarak emrinde bir katip ve 30 kadar memur çalışS- -dı.

Görev ve sorumluluğu[düzenle | kaynağı değiştir]

Sadrazamın en yakın müşaviri olarak Kethüda Bey bütün iç işlerinden sorumlu idi. Babıâli’den çıkan bütün emirler onun tavsiyesine göre uygulanırdı. Bütün müracaatlar vezire ulaşmadan önce onun elinden geçer, o da “mahalli görüle ” kaydını koyarak ilgili büroya gönderirdi. Sadrazama gidecek evrak üzerine vezirin pençesini atar ve vezir buna göre “sahh ” işaretini koyar veya koydururdu.Ocaklarda ulûfe dağıtımında Defterdar’ın buyrultusunu önce Kethüda pençeledikten sonra Başbaki kulu bu emri vezire götürür, sah kaydını alır ve maaşlar ondan sonra ödenirdi. Terfilerde Baş muha-Sebelik de yapan Sadaret Kethüdası, padişahın Bâbıâli’yi ziyaretinde onu Soğukçeşme Kapısı hizâsın-dan karşılardı.

Divanda Kethüda[düzenle | kaynağı değiştir]

Sadrazam dîvânında ise sırtında yeşil atlas kürk ve başında mücevveze olduğu halde muhakkak bulunurdu. Öneminin arttığı XVIII. yüzyılda Cuma günleri Kaptan Paşa, Yeniçeri Ağası ve öteki özengi ağaları onu ziyaret etmek nezaketinde bulunmak mecburiyetinde idiler.

Gelirleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Yüksek memuriyetlere tayin edilenler, söz gelimi iki tuğlu beylerbe-yiler 2.500 vezirler, 7.500 kuruş caize vermekle yükümlü idiler. Ayrıca sadaret hassı olan Kıbrıs Adasının sâfi gelirinin yüzde onu Sadaret Kethüdası’na aitti.

Kaldırılışı[düzenle | kaynağı değiştir]

Sadaret kethüdalığı 1835′de kaldırjlarak, görevleri yeni kurulan Mülkiye nazırlığına devredildi. 1837′de Dahiliye nezâretine dönüştürüldü. Böylece eski sadaret kethüdaları, Meclis-i vükelâya, yani kabineye girmiş oldular.

  • Dîvân-ı Hümâyun (Sadaret Kethüdalığı bölümü)Sadaret KethüdalığıSadaret Kethüdalığı:1835 yılında, Umûr-ı Mülkiye Nezareti ve 1837 yılında Dahiliye Nezareti olmuştur. Şimdiki ...19 KB (2.409 kelime) - 17:30, 15 Şubat 2014
  • Pertev PaşaDönüşünde sadaret kethüdalığı na getirildi. 1835'te sadaret kethüdalığının yerine Umur-ı Mülkiye Nezareti (sonradan Dahiliye Nezareti ) ...2 KB (274 kelime) - 16:07, 5 Şubat 2014
  • Hacı Hüsam Efendimühürdarlık ve Sadaret Kaymakamlığı'nda hazinedarlık hizmetlerinde bulunmuştur.... kaldıktan sonra Refia Sultan Kethüdalığı, Bağdat Vilayeti ...1 KB (164 kelime) - 13:28, 22 Şubat 2013
  • Muhsinzade Abdullah Paşakayınpederi 1706'da sadrazam olunca onun sadrazam kethüdalığı görevini üstlendi.... ayrılmadan sadaret mührü kendinden alınarak sedaretten azledildi. ...15 KB (1.827 kelime) - 00:00, 8 Aralık 2013
  • Kemankeş Kara Mustafa PaşabaşlamıştırBu ocakta çorbacılığa, kul kethüdalığı na terfi ettirildi. ... sirasinda kaptan-i deryalık üzerinde kalmak üzere sadaret kaymakamı olmuştur. ...15 KB (1.738 kelime) - 23:59, 7 Aralık 2013
  • Hacı Halil Paşakethudalığı ile Bağdad valisi Kalaylıkoz Ahmet Paşa 'ya yanına girdi. ... İstanbul'dasadaret kaymakamlığı yapan Nevşehirli İbrahim Paşa 'nın ...8 KB (906 kelime) - 12:06, 18 Haziran 2013
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.