Şablon:İİBbakınız d - {{İİBbakınız}}


Şablon:İİB
http://www.icisleri.gov.tr
İçişleri Bakanlığı Sadaret Kethüdalığı
Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı Son değişiklikler/İçişleri Bakanlığı 2014
Telefon rehberi harici dahili[1]
Merkez Teşkilatı
Makam İçişleri Bakanı İçişleri Bakanları Bakan Danışmanları İİB/Danışmanları İçişleri Bakanı Danışmanları Özel Kalem Müdürü İİB/Özel Kalem Müdürü içişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü Genel Sekreter İİB/Genel Sekreter İçişleri Bakanı Genel Sekreteri Bakanlık Müşavirleri İİB/Bakanlık müşaviri
Bağlı Kurumlar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Jandarma Genel Komutanlığı JGK Sahil Güvenlik Komutamlığı SGK
Müsteşarlık Müsteşar İİB/Müsteşarı İçişleri Bakanlığı müsteşarları Müsteşar yardımcıları İİB/Müsteşar yardımcıları
Ana Hizmet Birimleri İller İdaresi Genel Müdürlüğü İİGM Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü NVİGM Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü MİGM KİHBİ Daire Başkanlığı KİHBİ Dış İlişkiler ve AB Daire Başkanlığı İİB/DİABDB Dernekler Dairesi Başkanlığı DDB
Denetim ve Danışma Birimleri Teftiş Kurulu Başkanlığı İİB/Teftiş Kurulu İç Denetim Birimi Başkanlığı İİB/İç Denetim Birimi Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı İİB/SGB Hukuk Müşavirliği İİB/Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler İİB/BHİ Bakanlık Müşavirliği İİB/Bakanlık müşavirliği AREM İİB/AREM
Yardımcı Birimler Personel Genel Müdürlüğü İİB/PGM Eğitim Dairesi Başkanlığı İİB//EDB İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İİB/İMİDB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İİB/BİDB
Sürekli Kurullar Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Bakanlık Encümeni Merkez Valileri
Mevzuat İİB/Mevzuat programı İİB/Genelgeler
Taşra Teşkilatı Valilikler Kaymakamlıklar
Teşkilat İİB/Teşkilat İİB/Makam İİB/Müsteşarlık
İİB/Ana Hizmet Birimleri
İİB/Denetim ve Danışma Birimleri İİB/Yardımcı Birimler İİB/Sürekli Kurullar İİB/Sınır Yönetimi Bürosu İİB/İltica ve Göç Bürosu
Projeler Sadaret Kethüdalığından İçişleri Bakanlığına projesi
İİB/Merkez teşkilatı mevzuatı 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun
İİB/Taşra teşkilatı mevzuatı 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu

SADARET KETHÜDALIĞINDAN, İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA 

İçişleri Bakanı Sayın Beşir ATALAY’ın talimatları ve Müsteşar Sayın Osman GÜNEŞ’in yönlendirmeleriyle, Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, iç güvenlik hizmetleri ile Mülki İdare Amirlerinin başında olduğu Türk taşra yönetiminin, 173 yıllık geçmişinin aydınlatılacağı bir çalışma başlatılmıştır. 

"Sadaret Kethüdalığından, İçişleri Bakanlığına" konulu bu çalışma: 1836 tarihine kadar Sadaret Kethüdası ismiyle anılan idari teşkilatın, bu tarihten itibaren II.Mahmut'un idari reformlarının bir parçası olarak, Umur-u Mülkiye Nezareti, sonrasında Dahiliye Nezareti ve son olarak İçişleri Bakanlığı adı ile teşkilatlanmasının sebep ve sonuçlarını, teşkilat yapılarını, işlevlerini; Mektupçu, Mutasarrıf, Kaymakam, Mülkiye Müfettişi ve Valileri, bir başka deyişle Mülki İdare Amirliği mesleği ve mensuplarını, süreç içerisindeki görev, yetki ve sorumlulukları ile Türk kamu yönetimindeki yeri ve önemini ortaya koyabilmeyi hedeflemektedir. 

Akademik araştırmalar açısından da önemli bir rehber oluşturması beklenen bu çalışma, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerini içeren iki ana başlıkta ele alınmaktadır. 

1836- 1920 yıllarını kapsayan Osmanlı İmparatorluğu dönemine ilişkin olarak, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Dönemi Arşivinde, Dahiliye Nezaretine ait ve açılmış fasıllarda toplam 220.217 adet belgenin bulunduğu ve 1877 -1910 yılları arasında Salnamelerde Dahiliye Nezareti'nde kurulup kaldırılan veya isim değişikliği yapılan kalem sayısının 100'den fazla olduğu göz önünde bulundurulduğunda, çalışmanın kapsamı ve çerçevesi önem kazanmaktadır.  İlgili dönemlere ait düsturların taranması, 15 ciltlik Dahiliye Nezareti Tebligatının, 65 ciltlik Dahiliye Nezareti Mecmuası ile Mülkiye ve Memurin Mecmuasının incelenmesi; dönem içerisinde görev yapmış 92.000 memurun kaydedildiği toplam 200 adet defterden oluşan Sicil-i Ahval Defterlerinde mevcut, Dahiliye Nezaretinde görev yapmış, sayısal olarak yaklaşık 4000-5000 civarında olabilecek Nazır, Müsteşar ve Mülki İdare Amirlerine ilişkin, doğumu, ailesi, eğitimi, atandığı memuriyetler, aldığı nişanlar ve verdiği eserleri içerir bilgilerin Türkçeleştirilmesi ile elde edilen verilerin çalışma kapsamında değerlendirilmesi düşünülmektedir. 

Mülkiye Başmüfettişi Melih Özay'ın koordinesinde yürütülen bu çalışmanın Cumhuriyet Dönemine ilişkin bölümü ile ilgili olarak; 

l-Mülkiye Başmüfettişleri Melih Özay ve Şafak Başa ile müştereken başlatılmış İnceleme ve Araştırmaların listelenmesine ilişkin Bakanlık Arşivinde mevcut 1978 - 2008 dönemine ait çalışma tamamlanmış ve 670 adet araştırmanın konusu, araştırmacısı, tarihi ve sayısını havi bir liste hazırlanmıştır. 

1978 yılı öncesine ilişkin Cumhuriyet Arşivindeki çalışmanın ise önümüzdeki günlerde başlatılması planlanmaktadır. 

2- “Milli Mücadele Dönemi ile 1923-1930 dönemi İçişleri Bakanlığı” konusu ile ilgili olarak Mülkiye Başmüfettişi Şafak Başa tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphanesinde yürütülen çalışma bitirilmiştir. 

3- 13 Şubat 2009 tarihi itibarıyla görevde bulunan 1846 adet Mülki İdare Amirinin biyografisi Personel Genel Müdürlüğünce hazırlanacak olup, görevde bulunmayan 3560 Mülki İdare Amirinin biyografileri ise bu çalışma kapsamındaki bilgi ve belgelere ulaşma bakımından önemli bir kaynak olduğu bilinen özlük dosyalarının incelenmesi sırasında yazılacaktır. 

Tüm meslektaşlarımız ile aile fertleri ya da yakınlarının;  Bu çalışmada yer alması ya da değerlendirilmesinde yarar görülen,  a ) Bilgi,  b ) Belge,  c ) Anı,  d ) Fotoğraf,  e ) Araştırma, inceleme, soruşturma, teftiş raporları ile benzeri belgeleri, 

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığına iletmeleri dileğimizi meslek kamuoyumuzla paylaşır, ilgilerini bekleriz.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.