FANDOM


Yasin Saffat Sad
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
İsveççe [1]
İngilizce Meali (M. Pickthall)
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
I Guds, Den Nåderıkes, Den Barmhärtıges Namn
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun ol kuvvetlere: o saf dizip de duranlara
VID DEM som ställer upp i sluten ordning
By those who set the ranks in battle order
O haykırıp da sürenlere
och som med kraft driver bort [det onda]
And those who drive away (the wicked) with reproof
Ve o yolda zikr okuyanlara
och som läser högt [Guds] påminnelser!
And those who read (the Word) for a reminder,
Ki ilâhınız birdir sizin
Er Gud är förvisso den Ende Guden,
Lo! thy Lord is surely One.
Hep o Göklerin Yerin ve aralarındakilerin rabbı ve bütün meşrıkların rabbı
Herren över himlarna och jorden och allt som är däremellan och alla soluppgångars Herre.
Lord of the heavens and of the earth and all that is between them, and Lord of the sun's risings.
Bakınız biz o Dünya Semayı (o yakın Göğü) bir ziynetle donattık: kevakib
Vi har smyckat den nedre himlen med stjärnor och stjärnskott,
Lo! We have adorned the lowest heaven with an ornament, the planets:
Hem mütemerrid ve her şeytandan koruduk
ett skydd mot alla upproriska andar,
With security from every froward devil.
Onlar melei a'lâyı dinleyemezler, tard için her taraftan sıkıya tutulurlar
som inte skall lyssna till de högsta väsendenas [tal]. Därför drivs de bort [av stjärnskott] från alla håll -
They cannot listen to the Highest Chiefs for they are pelted from every side,
Ve onlara ayrılmaz bir azâb vardır
obönhörligt utstötta - och deras straff skall vara utan ände.
Outcast, and theirs is a perpetual torment;
Ancak bir çalıp çarpan, onun da peşine bir şihabı sâkıb takılır
Men den som snappar upp något [av den förbjudna kunskapen] skall förföljas av en flamma av eld som borrar sig igenom allt.
Save him who snatcheth a fragment, and there pursueth him a piercing flame.
Şimdi sor onlara yaradılışca kendileri mi daha çetin yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz kendilerini bir cıvık çamurdan yarattık
FRÅGA DEM, [Muhammad, som förnekar uppståndelsen] vad de anser ha varit den svårare uppgiften: att skapa dem - som Vi skapade av fast, formbar lera - eller [allt annat, himlarna och jorden och vad däremellan är,] som Vi har skapat.
Then ask them (O Muhammad): Are they stronger as a creation, or those (others) whom We have created? Lo! We created them of plastic clay.
Fakat sen taaccüb ettin onlar eğleniyorlar
Men när du häpnar [inför Guds skapelseunder], hånar de och gör narr av dig.
Nay, but thou dost marvel when they mock
Ihtar edildiklerinde de düşünmüyorlar
Och när de blir påminta, stämmer påminnelsen dem inte till eftertanke.
And heed not when they are reminded,
Bir mu'cize gördükleri vakıt da eğlence yerine tutuyorlar
Och ser de ett [Guds] tecken, skämtar de om det
And seek to scoff when they behold a portent
Ve, bu, diyorlar başka bir şey değil, ap açık bir sihir
och säger: "Detta är uppenbarligen ingenting annat än trolldom!
And they say: lo! this is mere magic;
öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz vakıt mı? biz mi ba'solunacakmışız?
Skulle vi efter döden, när vi blivit mull och murkna ben, återuppstå till nytt liv
When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised (again)?
Evvelki atalarımız da mı?
Och kanske våra förfäder likaså?"
And our forefathers?
De ki: evet, hem siz çok hor, hakîr olarak
Säg: "Ja, helt visst, och ni kommer att förödmjukas."
Say (O Muhammad): Yea, in truth; and ye will be brought low.
Çünkü o bir zorlu kumandadan ıbarettir derhal gözleri açılıverir
Ett enda mäktigt rop skall ljuda, och de kommer att se [den nya verkligheten]
There is but one Shout, and lo! they behold
Eyvah bizlere derler bu o din günü
och jämra sig: "Vi är förlorade! Detta är Domens dag!"
And say: Ah, woe for us! This is the Day of Judgment.
Bu işte o sizin yalan dediğiniz fasıl günü
[Och en röst hörs:] "Detta är Åtskillnadens dag [då de orättfärdiga skall skiljas från de rättfärdiga, en Dag] som ni påstod aldrig skulle komma!"
This is the Day of Separation, which ye used to deny.
Toplayın mahşere o zulmedenleri ve eşlerini ve Allahdan başka taptıkları şeyleri
[Och Guds befallning ljuder:] "För samman de orättfärdiga och deras gelikar med dem som de tillbad
(And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worship
Toplayın da götürün onları sırata; Cehennem köprüsüne doğru
i Guds ställe, och visa dem vägen till helvetet
Instead of Allah, and lead them to the path to hell;
Ve tevkıyf edin onları, çünkü sor guya çekilecekler
och låt dem göra halt [där]." [Då] skall de tillfrågas:
And stop them, for they must be questioned.
Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?
Hur är det fatt med er? Ni hjälper ju inte varandra!"
What aileth you that ye help not one another?
Hayır bu gün onlara teslim olmuşlardır
Nej, den Dagen kommer de att ge upp sitt motstånd.
Nay, but this day they make full submission.
Ve ba'zısına dönmüş soruyorlardır:
Men de närmar sig varandra och var och en försöker lägga över ansvaret [för sin synd] på en annan.
And some of them draw near unto others, mutually questioning.
Siz diyorlardır: bize sağdan gelir dururdunuz
[De första] säger: "Det var ni som kom mot oss från höger."
They say: Lo! ye used to come unto us, imposing, (swearing that ye spoke the truth).
Yok, diyorlardır: siz inanmamıştınız
[Och de andra] svarar: "Nej, ni var människor utan tro.
They answer: Nay, but ye (yourselves) were not believers.
Ve bizim size karşı cebredebilecek bir saltanatımız yoktu, fakat siz azmış bir kavm idiniz
Vi hade alls ingen makt över er; tvärtom var ni egensinniga och påstridiga.
We had no power over you, but ye were wayward folk.
Onun için üzerimize rabbımızın kavli hakk oldu, her halde hepimiz tadacağız
Vår Herres ord mot oss har nu gått i uppfyllelse och vi måste lida [vårt straff].
Now the Word of our Lord hath been fulfilled concerning us. Lo! we are about to taste (the doom).
Evet biz sizi kışkırttık, çünkü biz azgındık
Vi ledde er på avvägar, men vi var [själva] vilseledda."
Thus we misled you. Lo! we were (ourselves) astray.
O halde hepsi o gün azâbda müşterektirler
Ja, den Dagen skall de tillsammans lida samma straff.
Then lo! this day they (both) are sharers in the doom.
İşte biz mücrimlere böyle yaparız
Så behandlar Vi de obotfärdiga syndarna.
Lo! thus deal We with the guilty.
Çünkü onlar «la ilahe illallah» denildiği zaman kafa tutuyorlardı
Varje gång de fick höra orden "det finns ingen gud utom Gud", kände de hur högmodet steg dem åt huvudet
For when it was said unto them, There is no god save Allah, they were scornful
Ve «hiç biz mecnun şâır için ilâhlarımızı bırakır mıyız?» diyorlardı
[tills] de sade: "Skall vi överge våra gudar för en galen poets skull?"
And said: Shall we forsake our gods for a mad poet?
Hayır o hakk ile geldi ve bütün Peygamberleri tasdık eyledi
Nej, han [är varken galen eller poet! Han är Vårt sändebud som] har kommit till dem med sanningen och med bekräftelse av [de tidigare] budbärarnas [budskap].
Nay, but he brought the Truth, and he confirmed those sent (before him).
Elbette siz o elîm azâbı tadacaksınız
Ni skall sannerligen få utstå ett plågsamt straff,
Lo! (now) verily ye taste the painful doom
Maamafih başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalanacaksınız
men ni skall inte straffas för annat [eller mer] än vad ni gjorde.
Ye are requited naught save what ye did
Müstesnâ ancak Allahın ıhlâs verilmiş kulları
Men Guds sanna tjänare,
Save single minded slaves of Allah;
Onlar için bir «ma'lûm rızık» var
skall förses med det som är förutbestämt [för dem]: -
For them there is a known provision,
Meyveler, ve onlar hep ikram olunurlar
alla frukter [som de har lust till] - och de skall visas stor heder
Fruits..And they will be honoured
Naîm Cennetlerinde
i lycksalighetens lustgårdar.
In the Gardens of delight,
Karşılıklı tahtlar üzerinde
På högsäten [skall de sitta] vända mot varandra.
On couches facing one another
Maînden bir ke's ile üzerlerine pırlanılır
Och en skål skall bäras runt [med en dryck] från en ren källa,
A cup from a gushing spring is brought round for them,
Bembeyaz, içenlere lezzet
vit [som mjölk] och vars fina smak hänför dem som dricker;
White, delicious to the drinkers,
Onda ne bir gaile vardır, ne de başlarına vurur
i den finns ingenting som grumlar tankeredan och den ger inget rus.
Wherein there is no headache nor are they made mad thereby.
Yanlarında iri gözlü nazarlarını kasretmiş nazenînler
Och hos dem skall vara följeslagerskor med fagra ögon och blygt sänkt blick,
And with them are those of modest gaze, with lovely eyes,
Sanki saklı yumurtalar
[sköna och orörda] som [strutsens i sanden] gömda ägg.
(Pure) as they were hidden eggs (of the ostrich).
Derken ba'zısı ba'zısına dönmüş soruyorlardır:
Och de [saliga] närmar sig varandra och frågar [om livet på jorden].
And some of them draw near unto others, mutually questioning.
İçlerinden bir söyliyen «benim der: bir karînim vardı
En av dem säger: "Jag hade en nära vän
A speaker of them saith: Lo! I had a comrade
Derdi: sen cidden inananlardan mısın?
om brukade fråga: 'Hör du verkligen till dem som tror
Who used to say: Art thou in truth of those who put faith (in his words)?
Öldüğümüz de bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz vakıt hakıkaten biz cezalanacak mıyız?»
att vi, efter att ha dött och blivit mull och torra ben, skall föras fram för att rannsakas och dömas?'”
Can we, when we are dead and have become mere dust and bones, can we (then) verily be brought to book?
Nasıl der bir bakıştırır mısınız:
[Och:] "Vill ni se ned?" -
He saith: Will ye look?
Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür
Och när han ser ned, ser han [vännen] mitt i Elden
Then looketh he and seeth him in the depth of hell.
Tallahi, der: doğrusu sen az daha beni helâk edecektin
[och] utropar: "Vid Gud! Det var nära att du drog mig med dig i fördärvet;
He saith: By Allah, thou verily didst all but cause my ruin,
Rabbımın ni'meti olmasa idi ben de bu ihzar edilenlerden olacaktım
om inte Gud hade varit mig nådig skulle jag helt säkert ha hört till dem som förs dit [där du är]!"
And had it not been for the favour of my Lord, I too had been of those haled forth (to doom).
Nasılmış bak? Biz ölecek değiliz
[Och han fortsätter:] "Vi skall alltså inte dö [på nytt]
Are we then not to die
ilk ölümümüzden başka. Ve biz muazzeb değiliz
efter vår död [på jorden] och inte straffas
Saving our former death, and are we not to he punished?
Bu işte hiç şübhesiz o büyük murad, büyük kurtuluş
Det är sannerligen en stor, en lysande seger!
Lo! this is the supreme triumph.
Böyle bir murad için çalışsın çalışan erler
Låt alla som strävar, sträva efter att uppnå ett sådant [mål]!"
For the like of this, then, let the workers work.
Nasıl bu mu hayırlı konmak için yoksa o zakkum ağacı mı?
Är inte det som bjuds [i paradiset] bättre än [det mottagande som bestås i helvetet under] det träd i vars frukt döden lurar?
Is this better as a welcome, or the tree of Zaqqam?
Ki biz onu zalimler için bir fitne kılmışızdır
Vi har gjort [trädet] till en prövning för dem som begår orätt.
Lo! We have appointed it a torment for wrong doers.
O bir ağaçtır ki Cehennemin kökünde çıkar
Det växer på helvetets botten;
Lo! it is a tree that springeth in the heart of hell
Tomurcukları Şeytanların başları gibidir
dess frukt liknar djävulshuvuden,
Its crop is as it were the heads of devils
Her halde onlar ondan yiyeceklerdir. Yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır
som de [dömda] får äta för att stilla sin hunger.
And lo! they verily must eat thereof, and fill (their) bellies therewith.
Sonra üzerine onların hamîmden bir haşlamaları vardır
Till detta får de sedan dricka smutsigt, brännhett vatten.
And afterward, lo! thereupon they have a drink of boiling water
Sonra da dönümleri şübhesiz ki Cehennemedir
Efter detta [mottagande] förs de ned i helvetet.
And afterward, lo! their return is surely unto hell.
Çünkü onlar babalarını dalâlette buldular
De såg hur deras fäder gick vilse
They indeed found their fathers astray,
Şimdi de onların izlerince koşturuyorlar
och de hade bråttom att följa i deras spår.
But they make haste (to follow) in their footsteps.
Hakıkat onlardan evvel eskilerin ekserisi dalâlette idi
Ja, före dem gick de flesta människor bland gångna tiders folk vilse,
And verily most of the men of old went astray before them,
Celâlim hakkı için içlerinde inzar edici Peygamberler de gönderdik
trots att Vi hade sänt varnare till dem -
And verily We sent among them warners.
Sonra da bak o inzar edilenlerin akıbeti nasıl oldu?
och se hur slutet blev för dem som varnades [förgäves] -
Then see the nature of the consequence for those warned,
Ancak Allahın ıhlâs ile seçilen kulları başka
[för alla] utom för Guds sanna tjänare!
Save singled minded slaves of Allah.
Celâlim hakkı için bize Nuh nidâ etmişti, biz de hakıkat ne güzel mücîbiz
OCH NOA anropade Oss [om hjälp mot sitt folk som inte trodde på honom]; och Vi bönhörde honom till fullo! (75) Vi räddade honom och hans familj från den stora katastrofen
And Noah verily prayed unto Us, and gracious was the Hearer of his prayer
Hem onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık
och gav hans efterkommande en plats [på jorden]
And We saved him and his household from the great distress,
Hem zürriyyetini bâkıy kalanlar kıldık
och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten;
And made his seed the survivors,
Hem de namına bıraktık sonrakiler içinde
i alla länder [ber de]: "Fred och välsignelse över Noa!".
And left for him among the later folk (the salutation):
Selâm Nuha bütün âlemler içinde
Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta -
Peace be unto Noah among the peoples!
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere
han var en av Våra sant troende tjänare.
Lo! thus do We reward the good.
Çünkü o bizim mü'min kullarımızdan
Och Vi lät de andra drunkna.
Lo! he is one of Our believing slaves.
Sonra da diğerlerini suya boğduk
ABRAHAM följde samma väg.
Then We did drown the others.
Şübhesiz İbrahim de onun kolondan
Han steg inför sin Herre med rent hjärta.
And lo! of his persuasion verily was Abraham
Çünkü rabbına selîm bir kalb ile geldi
Till sin fader och sitt folk sade han: "Vad är det ni dyrkar
When he came unto his Lord with a whole heart;
Çünkü babasına ve kavmine şöyle dedi: siz nelere tapıyorsunuz?
Hyllar ni lögnen om gudar [som har en plats] vid sidan av Gud
When he said unto his father and his folk: What is it that ye worship?
Yalancılık etmek için mi Allahdan başka ilâhlar istiyorsunuz?
Vad är då er åsikt om världarnas Herre?"
Is it a falsehood gods beside Allah that ye desire?
Siz rabbül'âlemîni ne zannediyorsunuz?
Och han såg upp mot stjärnorna
What then is your opinion of the Lord of the Worlds?
Derken bir bakım baktı da nücume
och sade: "Jag känner vämjelse [för er skull]!"
And he glanced a glance at the stars
Ben dedi: hastayım
Då drog de sig tillbaka och gick ifrån honom.
Then said: Lo! I feel sick!
O vakıt arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler
Därefter begav han sig i hemlighet till deras gudabilder och frågade: "Varför tar ni inte för er [av offergåvorna]
And they turned their backs and went away from him
Derken kurnazlıkla onların ilâhlarına vardı da buyursanız a, dedi, yemez misiniz?
Hur är det fatt med er? Och ni svarar ju inte!"
Then turned he to their gods and said: Will ye not eat?
Neyiniz var söylemiyorsunuz
Och han smög sig fram till dem och slog till dem med hela sin styrka [så att de gick i stycken].
What aileth you that ye speak not?
Diyerek bir takrib ile onlara kuvvetli bir darbe indirdi
Då fick [människorna] bråttom tillbaka,
Then he attacked them, striking with his right hand.
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yöneldiler
[och] han sade: "Dyrkar ni [bilder] som ni har huggit till [med era egna händer],
And (his people) came toward him, hastening.
A, dedi siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?
fastän Gud har skapat både er och ert hantverk?"
He said: Worship ye that which ye yourselves do carve
Halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı
De sade: "Låt oss bygga ett bål och kasta honom i elden!"
When Allah hath created you and what ye make?
Haydin dediler, bunun için bir bina yapın ve bunu ateşe atın
Och de hade [annat] ont i sinnet mot honom, men Vi korsade [deras planer].
They said: Build for him a building and fling him in the red hot fire.
Böyle ona bir tuzak kurmak istediler, biz de tuttuk kendilerini daha alçak düşürdük
Och [Abraham] sade: "Jag skall [lämna er och] gå dit min Herre vill leda mig."
And they designed a snare for him, but We made them the undermost.
Bir de dedi ki: ben rabbıma gidiyorum, o bana yolunu gösterir
[Och han bad:] "Herre! Ge mig en [son, en] av de rättfärdiga!" -
And he said: Lo! I am going unto my Lord Who will guide me
Rabbım! bana salihînden ihsan buyur
Och Vi gav honom det glada budskapet om en son med ett milt och fogligt sinnelag.
. My Lord! Vouchsafe me of the righteous.
Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik
Och då [sonen] hade blivit gammal nog att [arbeta tillsammans med fadern och] delta i hans strävanden, sade [denne]: "Min käre son! Jag har sett i drömmen att jag offrar dig [åt Gud]. Vad anser du [om detta]?" [Ismael] svarade: "Fader, gör som du blir befalld! Om Gud vill, skall du se att jag är tålig och uthärdar [allt]."
. So We gave him tidings of a gentle son.
[[. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ]]
Vakta ki yanında koşmak çağına erdi, ey yavrum! dedi ben menamda görüyorum ki ben seni boğazlıyorum, artık bak ne görüyorsun! ey babacığım dedi: ne emrolunuyorsan yap! beni inşaallah sabirînden bulacaksın
Men så fort de båda hade visat att de underkastade sig Guds vilja och [Abraham] hade lagt [sonen] med tinningen mot marken,
. And when (his son) was old enough to walk with him, (Abraham) said: O my dear son, I have seen in a dream that I must sacrifice thee. So look, what thinkest thou? He said: O my father! Do that which thou art commanded. Allah willing, thou shalt find me of the steadfast.
Vaktâ ki bu suretle ikisi de teslim oldular ve onu tuttu şakağına yıktı
ropade Vi till honom: "Abraham [hejda din hand]!
. Then, when they had both surrendered (to Allah), and he had flung him down upon his face,
Ve şöyle ona nida ettik: ya İbrahim!
Du har redan utfört den befallning som du fick i drömmen!" Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta;
. We called unto him: O Abraham:
Ru'yayı gerçek tasdık eyledin, biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere
detta var klart och tydligt en prövning.
. Thou hast already fulfilled the vision. Lo! thus do We reward the good.
Şübhesiz ki bu açık bir ibtilâ, kat'î bir imtihan
Som lösen för [sonen] tog Vi emot ett präktigt offerdjur;
. Lo! that verily was a clear test.
Dedik ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik
och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten
. Then We ransomed him with a tremendous victim.
Namına da bıraktık sonrakiler içinde
[som ber:] "Fred och välsignelse över Abraham!"
. And We left for him among the later folk (the salutation):
Selâm İbrahime
Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.
. Peace be unto Abraham!
Böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere
Han var en av Våra sant troende tjänare.
. Thus do We reward the good.
Çünkü o bizim mü'min kullarımızdan
Och Vi gav honom det glada budskapet att Isak [skulle födas åt honom och bli] en profet, en av de rättfärdiga.
. Lo! he is one of Our believing slaves.
Bir de onu salihînden bir Peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik
Och Vi välsignade honom och Isak - bland deras efterkommande finns såväl den som gör det goda och det rätta och den som begår uppenbar orätt till skada för sig själv.
. And We gave him tidings of the birth of Isaac, a Prophet of the righteous.
Hem ona hem İshaka bereketler verdik. İkisinin zürriyyetinden de hem muhsin olan var hem de nefsine açık zulmeden
VI VISADE sannerligen Moses och Aron stor nåd,
. And We blessed him and Isaac. And of their seed are some who do good, and some who plainly wrong themselves.
Celâlim hakkı için Musâ ile Harûnu da minnetdâr eyledik
då Vi räddade dem och deras landsmän ur [träldomens] förbannelse
. And We verily gave grace unto Moses and Aaron,
Hem kendilerini ve kavmlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık
och Vi hjälpte dem till seger över [sina fiender].
. And saved them and their people from the great distress,
Hem yardım ettik onlara da galibler onlar oldular
Och Vi gav dem Skriften där allt framstår klart och tydligt,
. And helped them so that they became the victors.
Hem kendilerine o belli kitabı verdik
och ledde dem på den raka vägen.
. And We gave them the clear Scripture
Ve kendilerini doğru yola çıkardık
Och Vi lät deras minne bevaras av senare släkten
. And showed them the right path.
Sonrakiler içinde de namlarına şunu bıraktık
[som ber:] "Fred och välsignelse över Moses och Aron!"
. And We left for them, among the later folk (the salutation):
Selâm Musâ ile Haruna
Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. -
. Peace be unto Moses and Aaron!
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinîne
De var två av Våra sant troende tjänare.
. Lo! thus do We reward the good.
Çünkü ikisi de bizim mü'min kullarımızdan
ÄVEN ELIA var en av [Våra] budbärare,
. Lo! they are two of our believing slaves.
Şübhesiz İlyas da mürselînden
och han sade till sitt folk: "Fruktar ni alls inte Gud
. And lo! Elias was of those sent (to warn)
Zira kavmine demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
Ni åkallar Baal och överger Gud, den bäste Skaparen,
. When he said unto his folk: Will ye not ward off (evil)?
Bir ba'le mi yalvarıyorsunuz bırakıb da o ahsenülhâlikîni
Gud, er Herre och era förfäders Herre!"
. Will ye cry unto Baal and forsake the best of Creators,
O rabbınız ve evvelki atalarınızın da rabbı olan Allahı?
Men de beskyllde honom för lögn och de skall sannerligen kallas fram [för att dömas] -
. Allah, your Lord and Lord of your forefathers?
O vakıt onu tekzib ettiler, şübhesiz ki onlar da ıhzâr edildiler
men inte så Guds sanna tjänare. -
. But they denied him, so they surely will be haled forth (to the doom)
Müstesnâ Allahın ıhlâslı kulları
Och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten
. Save single minded slaves of Allah.
Ona da sonrakilerde şunu bıraktık
[som ber:] "Fred och välsignelse över Elia och dem som följde honom!"
. And we left for him among the later folk (the salutation):
Selâm, ilyasîne
Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta. -
. Peace be unto Elias!
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinîne
Han var en av Våra sant troende tjänare.
. Lo! thus do We reward the good.
Çünkü o bizim mü'min kullarımızdan
ÄVEN LOT var en av [Våra] budbärare.
. Lo! he is one of our believing slaves.
Şübhesiz Lût da mürselînden
Vi räddade honom och hela hans familj
. And lo! Lot verily was of those sent (to warn),
Zira kurtardık onu ve bütün ehlini
utom en gammal kvinna, som var bland dem som dröjde sig kvar,
. When We saved him and his household, every one,
kalan bir karıdan başka batanlar içinde
och därpå lät Vi de övriga gå under.
. Save an old woman among those who stayed behind;
Sonra diğerlerini tedmir eyledik
Ni passerar [ännu i dag] deras [ödelagda boplatser] tidigt om morgonen
. Then We destroyed the others.
Ve siz elbette onlara uğrar ve üzerinden geçerseniz, sabahleyin
och när natten faller på. Vill ni inte använda ert förstånd
. And Lo! ye verily pass by (the ruin of) them in the morning
Ve geceleyin, ya akıl edip de düşünmez misiniz
ÄVEN JONA var en av [Våra] budbärare;
. And at night time; have ye then no sense?
Şübhesiz Yunüs de o mürselînden
han flydde som en förrymd slav [och gömde sig] ombord på ett fullastat skepp.
. And lo! Jonah verily was of those sent (to warn)
Hani bir vakıt dolu gemiye kaçmıştı,
Och så kastade de lott och han förlorade;
. When he fled unto the laden ship,
kur'a çekmişti de kaydırılanlardan olmuştu
[och de kastade honom i havet] och han slukades av en väldig fisk - han hade nämligen begått ett svårt fel.
. And then drew lots and was of those rejected;
Derken kendisi balık yuttu melâmette idi
Och hade han inte hört till dem som [också i motgångens dagar] prisar Gud,
. And the fish swallowed him while be was blameworthy;
Eğer çok tesbih edenlerden olmasa idi
skulle han helt säkert ha blivit kvar i dess buk till den Dag då de [döda] skall återuppväckas.
. And had he not been one of those who glorify (Allah)
Her halde ba'solunacakları güne kadar onun karnında kalırdı
Men Vi lät honom kastas upp [ur fiskens buk] på en öde [strand], sjuk [och eländig],
. He would have tarried in its belly till the day when they are raised;
Hemen biz onu alana attık hasta idi
och Vi lät en kurbitsplanta växa upp över honom.
. Then We cast him on a desert shore while he was sick;
Ve üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik
Så sände Vi honom tillbaka till [hans folk,] hundra tusen [människor] eller ännu fler;
. And We caused a tree of gourd to grow above him;
Ve onu yüz bine Resul gönderdik ve hattâ artıyorlardı
och de trodde [nu på honom] och Vi lät dem glädjas åt livet ännu en tid.
. And We sent him to a hundred thousand (folk) or more
O vakıt ona iyman ettiler de onları bir zamana kadar istifade ettirdik
BE DEM nu om en förklaring: är det så att din Herre skall ha döttrar medan de [själva] skall ha söner?
. And they believed, therefor We gave them comfort for a while.
Şimdi sor o seninkilere: rabbına kızlar, onlara oğullar öyle mi?
Eller [påstår de] att Vi i deras åsyn har skapat änglarna till kvinnliga [väsen]
. Now ask them (O Muhammad): Hath thy Lord daughters whereas they have sons?
Yoksa biz Melâikeyi dişi yaratmışız da onlar şâhid mi bulunuyorlarmış?
I sin lögnaktighet säger de ju:
. Or created We the angels females while they were present?
Ha!.. onlar şübhesiz ki yalancıdırlar
"Gud har avlat." Ja, visst är de lögnare alltigenom!
. Lo! it is of their falsehood that they say:
«Allah doğurdu» derler ve elbette bunlar yalancıdırlar
Skulle Han ha valt döttrar framför söner?
. Allah hath begotten. And lo! verily they tell a lie.
Kızları oğullara tercih mi etmiş?
Hur är det fatt med ert omdöme?
. (And again of their falsehood): He hath preferred daughters to sons
Nah sizlere! nasıl hukmediyorsunuz?
Detta borde ni noga tänka över!
. What aileth you? How judge ye?
Hiç demi düşünmezsiniz?
Eller har ni klara bevis [för vad ni påstår]
. Will ye not then reflect?
Yoksa sizin için açık bir ferman mı var?
Lägg då fram, om ni talar sanning, den Skrift [som ni stöder er på]!
. Or have ye a clear warrant?
O halde getirin kitabınızı sadıksanız
De anser att det råder släktskap mellan Honom och osynliga väsen; och ändå vet dessa väsen att de skall föras fram [inför Gud för rannsakan och dom]! (158) Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från [försöken] att beskriva [Hans Väsen]!
. Then produce your writ, if ye are truthful.
Bir de onunla Cinler beyninde bir neseb uydururlar. Celâlim hakkı için Cinler bilirler ki onlar ihzar olunacaklardır
Men Guds hängivna tjänare beter sig inte på detta sätt.
. And they imagine kinship between him and the jinn, whereas the jinn know well that they will be brought before (Him).
Münezzeh sübhan o Allah onların isnad ettikleri vasıflardan
Och ni kan inte - och inte heller de [väsen eller krafter] som ni tillber -
. Glorified be Allah from that which they attribute (unto Him),
Lâkin Allahın ıhlâs ile secilen kulları başka
locka någon att vända sig ifrån Honom,
. Save single minded slaves of Allah.
Çünkü siz ve taptıklarınız
utom den som redan [har slagit in på vägen] till helvetet.
. Lo! verily, ye and that which ye worship,
Ona karşı kimseyi meftun edemezsiniz
[Änglarna säger:] "Det finns inte en av oss som inte har sin bestämda plats;
. Ye cannot excite (anyone) against Him
Meğer ki Cahîme saldıran olsun
det är helt visst vi som ställer upp i sluten ordning
. Save him who is to burn in hell.
Bizden ise her birimiz için bir makamı ma'lûm vardır
och vi som prisar [Hans] härlighet!"
. There is not one of Us but hath his known position.
Ve biz elbette biz o saf dizenleriz
FÖRR HÖRDES ofta de [som förnekar sanningen] säga:
. Lo! We, even We are they who set the ranks.
Ve biz elbette biz o tesbih edenleriz
"Om vi [till stöd] hade haft ett ord från våra förfäders tid,
. Lo! We, even We are they who hymn His praise
Ve gerçek avvel şöyle diyorlardır:
skulle vi säkert ha blivit Guds sanna tjänare."
. And indeed they used to say:
«eğer yanımızda evvelkilerinkinden bir zikrolsa idi
Och [nu när ordet från Gud har nått dem] vill de inte tro på det! Men de skall få veta [vad det var som de förnekade]!
. If we had but a reminder from the men of old
Her halde Allahın ıhlâs ile seçilmiş kullarından olurduk
Vi har redan gett Våra tjänare, budbärarna, Vårt löfte
. We would be single minded slaves of Allah.
Fakat şimdi ona küfrettiler, artık ileride bilecekler
att de skall få all hjälp
. Yet (now that it is come) the, disbelieve therein: but they will come to know.
Celâlim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız hakkında şu kelimemiz sebkat etmiştir:
och att Våra styrkor [av troende] skall hemföra segern.
. And verily Our word went forth of old unto Our bondmen sent (to warn)
«Onlar elbette onlar muhakkak muzaffer olacaklardır
Håll dig nu en tid ifrån dem [Muhammad]
. That they verily would be helped,
Ve elbette bizim askerlerimiz mutlak onlar galib geleceklerdir»
men ha dem under uppsikt - [när lidandet drabbar dem] kommer de att inse [sanningen].
. And that Our host, they verily would be the victors.
Onun için yüz çevir de onlardan bir zamana kadar
Vill de [verkligen] att Vårt straff kommer över dem med en gång?
. So withdraw from them (O Muhammad) awhile,
Gör onları: yakında görecekler
Då måste det bli ett dystert uppvaknande för dem när de ser [straffet] på planen framför sitt hus, de som inte lät sig varnas!
. And watch, for they will (soon) see.
Ya şimdi bizim azâbımızı mı iviyorlar?
Håll dig [alltså] nu en tid ifrån dem
. Would they hasten on Our doom?
Amma onların sahasına indiği vakıt ne fenadır o acı haber verilenlerin sabahı!...
men ha [dem] under uppsikt - de kommer att inse [sanningen].
. But when it cometh home to them, then it will be a hapless morn for those who have been warned.
Yine sen yüz çevir de onlardan bir zamana kadar
STOR är din Herre, den Allsmäktige, i Sin härlighet, fjärran från [försöken] att beskriva [Hans Väsen]!
. Withdraw from them awhile
Gör, yakında görecekler
Och fred och välsignelse över [Hans] budbärare!
. And watch, for they will (soon) see.
Tesbiyh o ızzetin sahibi rabbına onların vasıflarından
Lova och prisa Gud, världarnas Herre!
. Glorified be thy Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (unto Him)
Ve selâm mürselîne
Och fred och välsignelse över [Hans] budbärare!
. And peace be unto those sent (to warn).
Ve hamd âlemlerin rabbı Allaha
Lova och prisa Gud, världarnas Herre!
. And praise be to Allah, Lord of the Worlds
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri