Yasin Saffat

2010 Kur'an Yılında Mersin Yenişehir Kaymakamlığı İlçe Müftülüğünün Dünyanın En Kapsamlı Kur'an Portali Projesidir.

Sad
Ayet No
Ayet Metni
Elmalı Meali (Orijinali)
Azerice [1]
İngilizce Meali Pickthall)
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Kasem olsun ol kuvvetlere: o saf dizip de duranlara
And olsun göylərdə və yerdə səf-səf duranlara,
By those who set the ranks in battle order
O haykırıp da sürenlere
imansızları qətiyyətlə qovanlara
And those who drive away (the wicked) with reproof
Ve o yolda zikr okuyanlara
və Zikri oxuyanlara!
And those who read (the Word) for a reminder,
Ki ilâhınız birdir sizin
Həqiqətən, sizin məbudunuz Təkdir!
Lo! thy Lord is surely One.
Hep o Göklerin Yerin ve aralarındakilerin rabbı ve bütün meşrıkların rabbı
O, həm göylərin, yerin və onların arasındakıların Rəbbi, həm də məşriqlərin Rəbbidir.
Lord of the heavens and of the earth and all that is between them, and Lord of the sun's risings.
Bakınız biz o Dünya Semayı (o yakın Göğü) bir ziynetle donattık: kevakib
Biz dünya səmasını parlaq ulduzlarla bəzədik
Lo! We have adorned the lowest heaven with an ornament, the planets:
Hem mütemerrid ve her şeytandan koruduk
və onu hər bir asi şeytandan mühafizə etdik.
With security from every froward devil.
Onlar melei a'lâyı dinleyemezler, tard için her taraftan sıkıya tutulurlar
Onlar artıq ali topluma (mələklərin söhbətlərinə) qulaq asa bilməzlər və hər tərəfdən üstlərinə yandırıb yaxan alovlar yağdırılar
They cannot listen to the Highest Chiefs for they are pelted from every side,
Ve onlara ayrılmaz bir azâb vardır
və oradan qovularlar. Onları uzun sürəcək bir əzab gözləyir.
Outcast, and theirs is a perpetual torment;
Ancak bir çalıp çarpan, onun da peşine bir şihabı sâkıb takılır
Lakin şeytanlardan hər kim o söhbətlərdən bir söz qapıb qaçarsa, onu yandırıb-yaxan parlaq bir alov təqib edər.
Save him who snatcheth a fragment, and there pursueth him a piercing flame.
Şimdi sor onlara yaradılışca kendileri mi daha çetin yoksa bizim yarattıklarımız mı? Biz kendilerini bir cıvık çamurdan yarattık
Kafirlərdən soruş ki, onları yaratmaq çətindir, yoxsa Bizim başqa yaratdıqlarımızı? Biz ki onları yapışqan kimi palçıqdan yaratdıq.
Then ask them (O Muhammad): Are they stronger as a creation, or those (others) whom We have created? Lo! We created them of plastic clay.
Fakat sen taaccüb ettin onlar eğleniyorlar
Sən onlara təəccüb edirsən, onlar isə səni ələ salırlar.
Nay, but thou dost marvel when they mock
Ihtar edildiklerinde de düşünmüyorlar
Onlara xatırlatdıqda düşünüb ibrət almırlar.
And heed not when they are reminded,
Bir mu'cize gördükleri vakıt da eğlence yerine tutuyorlar
Bir möcüzə gördükdə isə ona istehza edir
And seek to scoff when they behold a portent
Ve, bu, diyorlar başka bir şey değil, ap açık bir sihir
və deyirlər: “Bu ancaq gözlə görülən bir sehrdir.
And they say: lo! this is mere magic;
öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz vakıt mı? biz mi ba'solunacakmışız?
Məgər biz öldükdən, sür-sümük olub torpağa çevrildikdən sonra dirildiləcəyikmi?
When we are dead and have become dust and bones, shall we then, forsooth, be raised (again)?
Evvelki atalarımız da mı?
Ya da atalarımızmı dirildiləcəklər?”
And our forefathers?
De ki: evet, hem siz çok hor, hakîr olarak
De: “Bəli, özü də, zəlil günə qalmış olduğunuz halda dirildiləcəksiniz”.
Say (O Muhammad): Yea, in truth; and ye will be brought low.
Çünkü o bir zorlu kumandadan ıbarettir derhal gözleri açılıverir
Bu, təkcə dəhşətli bir səs olacaq və onlar qəfildən dirilib görməyə başlayacaqlar.
There is but one Shout, and lo! they behold
Eyvah bizlere derler bu o din günü
Günahkarlar deyəcəklər: “Vay halımıza! Bu ki, Haqq-hesab günüdür!”
And say: Ah, woe for us! This is the Day of Judgment.
Bu işte o sizin yalan dediğiniz fasıl günü
Onlara deyiləcək: “Bu, yalan saydığınız Fərqləndirmə günüdür!”
This is the Day of Separation, which ye used to deny.
Toplayın mahşere o zulmedenleri ve eşlerini ve Allahdan başka taptıkları şeyleri
Mələklərə belə əmr olunacaq: “Toplayın bir yerə zalımları, onların yoldaşlarını və ibadət etdiklərini –
(And it is said unto the angels): Assemble those who did wrong, together with their wives and what they used to worship
Toplayın da götürün onları sırata; Cehennem köprüsüne doğru
Allahdan başqa. Onları Cəhənnəm yoluna yönəldin.
Instead of Allah, and lead them to the path to hell;
Ve tevkıyf edin onları, çünkü sor guya çekilecekler
Onları dayandırın, çünki onlar sorğu-sual olunacaqlar”.
And stop them, for they must be questioned.
Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?
Günahkarlara deyiləcək: “Sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək etmirsiniz?”
What aileth you that ye help not one another?
Hayır bu gün onlara teslim olmuşlardır
Bəli, onlar bu gün baş əyəcəklər!
Nay, but this day they make full submission.
Ve ba'zısına dönmüş soruyorlardır:
Onlar bir-birinə üz tutub soruşacaqlar.
And some of them draw near unto others, mutually questioning.
Siz diyorlardır: bize sağdan gelir dururdunuz
Tabe olanlar deyəcəklər: “Siz bizim yanımıza sağ tərəfdən gəlirdiniz”.
They say: Lo! ye used to come unto us, imposing, (swearing that ye spoke the truth).
Yok, diyorlardır: siz inanmamıştınız
Başçılar deyəcəklər: “Xeyr! Siz inanan adamlar deyildiniz.
They answer: Nay, but ye (yourselves) were not believers.
Ve bizim size karşı cebredebilecek bir saltanatımız yoktu, fakat siz azmış bir kavm idiniz
Bizim sizin üzərinizdə heç bir hökmranlığımız da yox idi. Xeyr, siz özünüz həddi aşmış adamlar idiniz.
We had no power over you, but ye were wayward folk.
Onun için üzerimize rabbımızın kavli hakk oldu, her halde hepimiz tadacağız
Rəbbimizin Sözü bizim barəmizdə həqiqətə çevrildi. Biz əzabı hökmən dadacağıq.
Now the Word of our Lord hath been fulfilled concerning us. Lo! we are about to taste (the doom).
Evet biz sizi kışkırttık, çünkü biz azgındık
Biz sizi azdırdıq. Çünki biz özümüz də azmış adamlar idik”.
Thus we misled you. Lo! we were (ourselves) astray.
O halde hepsi o gün azâbda müşterektirler
Şübhəsiz ki, həmin gün onlar əzaba şərik olacaqlar.
Then lo! this day they (both) are sharers in the doom.
İşte biz mücrimlere böyle yaparız
Həqiqətən, Biz günahkarlarla belə rəftar edəcəyik.
Lo! thus deal We with the guilty.
Çünkü onlar «la ilahe illallah» denildiği zaman kafa tutuyorlardı
Çünki onlara: “Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur!”– deyildikdə təkəbbür göstərir
For when it was said unto them, There is no god save Allah, they were scornful
Ve «hiç biz mecnun şâır için ilâhlarımızı bırakır mıyız?» diyorlardı
və deyirdilər: “Məgər bir məcnun şairə görə məbudlarımızı tərk edəcəyik?”
And said: Shall we forsake our gods for a mad poet?
Hayır o hakk ile geldi ve bütün Peygamberleri tasdık eyledi
Xeyr! O, haqqı gətirdi və əvvəlki peyğəmbərləri təsdiqlədi.
Nay, but he brought the Truth, and he confirmed those sent (before him).
Elbette siz o elîm azâbı tadacaksınız
Siz mütləq ağrılı-acılı əzabı dadacaqsınız.
Lo! (now) verily ye taste the painful doom
Maamafih başka değil, hep yaptığınız amellerinizle cezalanacaksınız
Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız.
Ye are requited naught save what ye did
Müstesnâ ancak Allahın ıhlâs verilmiş kulları
Lakin Allahın seçilmiş ixlaslı qulları müstəsnadırlar.
Save single minded slaves of Allah;
Onlar için bir «ma'lûm rızık» var
Məhz onlar üçün müəyyən bir ruzi vardır –
For them there is a known provision,
Meyveler, ve onlar hep ikram olunurlar
Cənnət meyvələri. Onlara ehtiram göstəriləcəkdir –
Fruits..And they will be honoured
Naîm Cennetlerinde
Nəim bağlarında.
In the Gardens of delight,
Karşılıklı tahtlar üzerinde
Onlar taxtlar üstündə bir-biri ilə üzbəüz oturacaqlar.
On couches facing one another
Maînden bir ke's ile üzerlerine pırlanılır
Onlar üçün çeşmə şərabı ilə dolu piyalələr dolandırılacaqdır.
A cup from a gushing spring is brought round for them,
Bembeyaz, içenlere lezzet
Özü də ağappaq, içənlərə ləzzət verən bir şərab.
White, delicious to the drinkers,
Onda ne bir gaile vardır, ne de başlarına vurur
O şərab nə baş ağrısı verər, nə də ondan məst olarlar.
Wherein there is no headache nor are they made mad thereby.
Yanlarında iri gözlü nazarlarını kasretmiş nazenînler
Onların yanında baxışları öz ərlərinə dikilmiş iri qaragözlü hurilər olacaqdır.
And with them are those of modest gaze, with lovely eyes,
Sanki saklı yumurtalar
Özü də qorunub saxlanılmış yumurta kimi hurilər.
(Pure) as they were hidden eggs (of the ostrich).
Derken ba'zısı ba'zısına dönmüş soruyorlardır:
Onlar bir-birilərinə tərəf dönüb soruşacaqlar.
And some of them draw near unto others, mutually questioning.
İçlerinden bir söyliyen «benim der: bir karînim vardı
Onlardan biri deyəcək: “Mənim bir yoldaşım var idi.
A speaker of them saith: Lo! I had a comrade
Derdi: sen cidden inananlardan mısın?
O deyirdi: “Sən də inananlardansan?
Who used to say: Art thou in truth of those who put faith (in his words)?
Öldüğümüz de bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz vakıt hakıkaten biz cezalanacak mıyız?»
Məgər biz öldükdən, torpağa çevrilib sür-sümük olduqdan sonra haqq-hesaba çəkilib cəzalandırılacağıq?”
Can we, when we are dead and have become mere dust and bones, can we (then) verily be brought to book?
Nasıl der bir bakıştırır mısınız:
O sözünə davam edib deyəcək: “Siz onun harada olduğunu görmək istəyirsinizmi?”
He saith: Will ye look?
Derken bakmış onu tâ Cehennemin ortasında görmüştür
O özü baxıb yoldaşını Cəhənnəmin ortasında görəcək
Then looketh he and seeth him in the depth of hell.
Tallahi, der: doğrusu sen az daha beni helâk edecektin
və deyəcəkdir: “Allaha and olsun ki, sən məni də məhv edəcəkdin.
He saith: By Allah, thou verily didst all but cause my ruin,
Rabbımın ni'meti olmasa idi ben de bu ihzar edilenlerden olacaktım
Əgər Rəbbimin lütfü olmasaydı, mən də Cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım.
And had it not been for the favour of my Lord, I too had been of those haled forth (to doom).
Nasılmış bak? Biz ölecek değiliz
Doğrudanmı biz bir daha ölməyəcəyik –
Are we then not to die
ilk ölümümüzden başka. Ve biz muazzeb değiliz
ilk ölümümüzdən başqa? Doğrudanmı biz heç vaxt əzaba düçar olmayacağıq?”
Saving our former death, and are we not to he punished?
Bu işte hiç şübhesiz o büyük murad, büyük kurtuluş
Həqiqətən, bu, böyük uğurdur.
Lo! this is the supreme triumph.
Böyle bir murad için çalışsın çalışan erler
Qoy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar!
For the like of this, then, let the workers work.
Nasıl bu mu hayırlı konmak için yoksa o zakkum ağacı mı?
Ziyafət üçün bu yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı?
Is this better as a welcome, or the tree of Zaqqam?
Ki biz onu zalimler için bir fitne kılmışızdır
Biz onu zalımlar üçün bir sınaq etdik.
Lo! We have appointed it a torment for wrong doers.
O bir ağaçtır ki Cehennemin kökünde çıkar
O, Cəhənnəmin lap dibindən bitib çıxan bir ağacdır.
Lo! it is a tree that springeth in the heart of hell
Tomurcukları Şeytanların başları gibidir
Onun meyvəsi şeytanların başları kimidir.
Its crop is as it were the heads of devils
Her halde onlar ondan yiyeceklerdir. Yiyecekler de ondan karınlarını dolduracaklardır
Günahkarlar ondan yeyib qarınlarını dolduracaqlar.
And lo! they verily must eat thereof, and fill (their) bellies therewith.
Sonra üzerine onların hamîmden bir haşlamaları vardır
Sonra da üstündən onları qaynar su ilə qatışdırılmış bir içki gözləyir.
And afterward, lo! thereupon they have a drink of boiling water
Sonra da dönümleri şübhesiz ki Cehennemedir
Sonra onlar mütləq Cəhənnəmə qaytarılacaqlar.
And afterward, lo! their return is surely unto hell.
Çünkü onlar babalarını dalâlette buldular
Həqiqətən, onlar ata-babalarını azmış gördülər,
They indeed found their fathers astray,
Şimdi de onların izlerince koşturuyorlar
özləri də tez-tələsik onların izini tutub getdilər.
But they make haste (to follow) in their footsteps.
Hakıkat onlardan evvel eskilerin ekserisi dalâlette idi
Həqiqətən, onlardan öncə əvvəlki nəsillərin çoxu zəlalətə düşmüşdü.
And verily most of the men of old went astray before them,
Celâlim hakkı için içlerinde inzar edici Peygamberler de gönderdik
Biz onlara xəbərdar edən peyğəmbərlər göndərmişdik.
And verily We sent among them warners.
Sonra da bak o inzar edilenlerin akıbeti nasıl oldu?
Bax gör xəbərdar edilənlərin aqibəti necə oldu.
Then see the nature of the consequence for those warned,
Ancak Allahın ıhlâs ile seçilen kulları başka
Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.
Save singled minded slaves of Allah.
Celâlim hakkı için bize Nuh nidâ etmişti, biz de hakıkat ne güzel mücîbiz
Nuh Bizə yalvarıb yaxardı. Biz çağırışa necə də gözəl cavab verənik!
And Noah verily prayed unto Us, and gracious was the Hearer of his prayer
Hem onu ve ehlini o büyük sıkıntıdan kurtardık
Biz onu və ailəsini böyük sıxıntıdan qurtardıq.
And We saved him and his household from the great distress,
Hem zürriyyetini bâkıy kalanlar kıldık
Təkcə onun nəslini qoruyub saxladıq.
And made his seed the survivors,
Hem de namına bıraktık sonrakiler içinde
Sonra gələnlər arasında onun üçün gözəl xatirə qoyduq;
And left for him among the later folk (the salutation):
Selâm Nuha bütün âlemler içinde
aləmlər içərisində Nuha salam olsun!
Peace be unto Noah among the peoples!
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere
Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.
Lo! thus do We reward the good.
Çünkü o bizim mü'min kullarımızdan
Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.
Lo! he is one of Our believing slaves.
Sonra da diğerlerini suya boğduk
Sonra o birilərini suya qərq etdik.
Then We did drown the others.
Şübhesiz İbrahim de onun kolondan
Həqiqətən, İbrahim onun ardıcıllarından idi.
And lo! of his persuasion verily was Abraham
Çünkü rabbına selîm bir kalb ile geldi
Bir zaman o, öz Rəbbinin yanına pak bir qəlblə gəldi.
When he came unto his Lord with a whole heart;
Çünkü babasına ve kavmine şöyle dedi: siz nelere tapıyorsunuz?
Onda o, öz atasına və qövmünə dedi: “Siz nəyə sitayiş edirsiniz?
When he said unto his father and his folk: What is it that ye worship?
Yalancılık etmek için mi Allahdan başka ilâhlar istiyorsunuz?
Allahı qoyub uydurma məbudlarımı diləyirsiniz?
Is it a falsehood gods beside Allah that ye desire?
Siz rabbül'âlemîni ne zannediyorsunuz?
Aləmlərin Rəbbi barəsində nə düşünürsünüz?”
What then is your opinion of the Lord of the Worlds?
Derken bir bakım baktı da nücume
O, ulduzlara bir nəzər salaraq
And he glanced a glance at the stars
Ben dedi: hastayım
“Mən xəstəyəm!”– dedi.
Then said: Lo! I feel sick!
O vakıt arkalarını dönerek başından kaçışıverdiler
Onlar ondan üz çevirib çıxıb getdilər.
And they turned their backs and went away from him
Derken kurnazlıkla onların ilâhlarına vardı da buyursanız a, dedi, yemez misiniz?
O, xəlvətcə onların məbudlarının yanına gəlib istehza ilə dedi: “Siz bu təamları yemirsiniz?
Then turned he to their gods and said: Will ye not eat?
Neyiniz var söylemiyorsunuz
Sizə nə olub ki, danışmırsınız?”
What aileth you that ye speak not?
Diyerek bir takrib ile onlara kuvvetli bir darbe indirdi
Sonra onlara yaxınlaşıb sağ əli ilə bir zərbə endirdi.
Then he attacked them, striking with his right hand.
Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yöneldiler
Bütpərəstlər tələsik onun yanına gəldilər.
And (his people) came toward him, hastening.
A, dedi siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?
O dedi: “Siz yonub düzəltdiklərinizəmi sitayiş edirsiniz?
He said: Worship ye that which ye yourselves do carve
Halbuki sizi ve yaptıklarınızı Allah yarattı
Axı sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır”.
When Allah hath created you and what ye make?
Haydin dediler, bunun için bir bina yapın ve bunu ateşe atın
Onlar dedilər: “Bundan ötrü bir bina tikin və onu orada odlayın!”
They said: Build for him a building and fling him in the red hot fire.
Böyle ona bir tuzak kurmak istediler, biz de tuttuk kendilerini daha alçak düşürdük
Onlar İbrahimə hiylə qurmaq istədilər, Biz də onları rüsvay etdik.
And they designed a snare for him, but We made them the undermost.
Bir de dedi ki: ben rabbıma gidiyorum, o bana yolunu gösterir
O dedi: “Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O məni doğru yola yönəldəcəkdir”.
And he said: Lo! I am going unto my Lord Who will guide me
Rabbım! bana salihînden ihsan buyur
O dedi: “Ey Rəbbim! Mənə əməlisalehlərdən olan övlad bəxş et!”
. My Lord! Vouchsafe me of the righteous.
Biz de ona uslu bir oğul müjdeledik
Biz də onu həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdələdik.
. So We gave him tidings of a gentle son.
[[. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ]]
Vakta ki yanında koşmak çağına erdi, ey yavrum! dedi ben menamda görüyorum ki ben seni boğazlıyorum, artık bak ne görüyorsun! ey babacığım dedi: ne emrolunuyorsan yap! beni inşaallah sabirînden bulacaksın
O, böyüyüb atası ilə bərabər çalışmaq həddinə çatdıqda İbrahim dedi: “Oğlum! Yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör nə düşünürsən!” O dedi: “Atacan! Sənə buyurulanı yerinə yetir. Allah qoysa mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən”.
. And when (his son) was old enough to walk with him, (Abraham) said: O my dear son, I have seen in a dream that I must sacrifice thee. So look, what thinkest thou? He said: O my father! Do that which thou art commanded. Allah willing, thou shalt find me of the steadfast.
Vaktâ ki bu suretle ikisi de teslim oldular ve onu tuttu şakağına yıktı
Hər ikisi Allahın əmrinə tabe olduqları və İbrahim onu üzüstə yerə yıxdığı zaman
. Then, when they had both surrendered (to Allah), and he had flung him down upon his face,
Ve şöyle ona nida ettik: ya İbrahim!
Biz onu çağırıb dedik: “Ey İbrahim!
. We called unto him: O Abraham:
Ru'yayı gerçek tasdık eyledin, biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere
Artıq sən yuxunu təsdiq etdin!” Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.
. Thou hast already fulfilled the vision. Lo! thus do We reward the good.
Şübhesiz ki bu açık bir ibtilâ, kat'î bir imtihan
Həqiqətən də bu, açıq-aydın bir imtahandır.
. Lo! that verily was a clear test.
Dedik ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik
Biz onun əvəzinə böyük bir qurbanlığı fidyə verdik.
. Then We ransomed him with a tremendous victim.
Namına da bıraktık sonrakiler içinde
Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq.
. And We left for him among the later folk (the salutation):
Selâm İbrahime
İbrahimə salam olsun!
. Peace be unto Abraham!
Böyle mükâfat ederiz işte muhsinlere
Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.
. Thus do We reward the good.
Çünkü o bizim mü'min kullarımızdan
Həqiqətən, o, Bizim mömin qullarımızdandır.
. Lo! he is one of Our believing slaves.
Bir de onu salihînden bir Peygamber olmak üzere İshak ile müjdeledik
Ona əməlisalehlərdən olacaq bir peyğəmbər – İshaq ilə müjdə verdik.
. And We gave him tidings of the birth of Isaac, a Prophet of the righteous.
Hem ona hem İshaka bereketler verdik. İkisinin zürriyyetinden de hem muhsin olan var hem de nefsine açık zulmeden
Biz ona və İshaqa bərəkət verdik. Hər ikisinin nəslində yaxşı iş görənləri də var, açıq-aydın özünə zülm edənləri də.
. And We blessed him and Isaac. And of their seed are some who do good, and some who plainly wrong themselves.
Celâlim hakkı için Musâ ile Harûnu da minnetdâr eyledik
Biz Musa ilə Haruna da nemət bəxş etdik.
. And We verily gave grace unto Moses and Aaron,
Hem kendilerini ve kavmlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık
Onların hər ikisini və tayfalarını böyük sıxıntıdan qurtardıq.
. And saved them and their people from the great distress,
Hem yardım ettik onlara da galibler onlar oldular
Onlara kömək göstərdik və qalib gəldilər.
. And helped them so that they became the victors.
Hem kendilerine o belli kitabı verdik
Hər ikisinə aydın bir Kitab verdik.
. And We gave them the clear Scripture
Ve kendilerini doğru yola çıkardık
Hər ikisini də doğru yola yönəltdik.
. And showed them the right path.
Sonrakiler içinde de namlarına şunu bıraktık
Sonradan gələnlər arasında hər ikisinə gözəl xatirə qoyduq.
. And We left for them, among the later folk (the salutation):
Selâm Musâ ile Haruna
Musaya və Haruna salam olsun!
. Peace be unto Moses and Aaron!
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinîne
Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.
. Lo! thus do We reward the good.
Çünkü ikisi de bizim mü'min kullarımızdan
Həqiqətən, onların ikisi də Bizim mömin qullarımızdandır.
. Lo! they are two of our believing slaves.
Şübhesiz İlyas da mürselînden
Şübhəsiz ki, İlyas da elçilərdəndir.
. And lo! Elias was of those sent (to warn)
Zira kavmine demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?
Bir zaman o öz qövmünə demişdi: “Məgər qorxmursunuz?
. When he said unto his folk: Will ye not ward off (evil)?
Bir ba'le mi yalvarıyorsunuz bırakıb da o ahsenülhâlikîni
Siz yaradanların ən yaxşısını qoyub niyə Bələ yalvarırsınız –
. Will ye cry unto Baal and forsake the best of Creators,
O rabbınız ve evvelki atalarınızın da rabbı olan Allahı?
həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbi olan Allahımı tərk edirsiniz?”
. Allah, your Lord and Lord of your forefathers?
O vakıt onu tekzib ettiler, şübhesiz ki onlar da ıhzâr edildiler
Onlar onu yalançı saydılar. Ona görə də hamısı Cəhənnəmə gətiriləcəkdir.
. But they denied him, so they surely will be haled forth (to the doom)
Müstesnâ Allahın ıhlâslı kulları
Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.
. Save single minded slaves of Allah.
Ona da sonrakilerde şunu bıraktık
Sonradan gələnlər arasında ona gözəl xatirə qoyduq.
. And we left for him among the later folk (the salutation):
Selâm, ilyasîne
İlyasinə salam olsun!
. Peace be unto Elias!
Biz böyle mükâfat ederiz işte muhsinîne
Həqiqətən, Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq.
. Lo! thus do We reward the good.
Çünkü o bizim mü'min kullarımızdan
Həqiqətən, o Bizim mömin qullarımızdandır.
. Lo! he is one of our believing slaves.
Şübhesiz Lût da mürselînden
Şübhəsiz ki, Lut da elçilərdəndir.
. And lo! Lot verily was of those sent (to warn),
Zira kurtardık onu ve bütün ehlini
Bir zaman Biz onu və bütün ailəsini xilas etdik.
. When We saved him and his household, every one,
kalan bir karıdan başka batanlar içinde
Yalnız geridə qalanların içində olan yaşlı bir qadından başqa.
. Save an old woman among those who stayed behind;
Sonra diğerlerini tedmir eyledik
Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.
. Then We destroyed the others.
Ve siz elbette onlara uğrar ve üzerinden geçerseniz, sabahleyin
Siz həm səhər çağı onların yanından keçirsiniz,
. And Lo! ye verily pass by (the ruin of) them in the morning
Ve geceleyin, ya akıl edip de düşünmez misiniz
həm də axşam çağı. Məgər anlamırsınız?
. And at night time; have ye then no sense?
Şübhesiz Yunüs de o mürselînden
Yunus da, həqiqətən, elçilərdəndir.
. And lo! Jonah verily was of those sent (to warn)
Hani bir vakıt dolu gemiye kaçmıştı,
Bir zaman o, yüklü bir gəmiyə tərəf qaçdı.
. When he fled unto the laden ship,
kur'a çekmişti de kaydırılanlardan olmuştu
Başqaları ilə birlikdə püşk atdı və uduzanlardan oldu.
. And then drew lots and was of those rejected;
Derken kendisi balık yuttu melâmette idi
O, qınanmağa layiq olduqda balıq onu uddu.
. And the fish swallowed him while be was blameworthy;
Eğer çok tesbih edenlerden olmasa idi
Əgər o, Allaha tərif deyənlərdən olmasaydı,
. And had he not been one of those who glorify (Allah)
Her halde ba'solunacakları güne kadar onun karnında kalırdı
balığın qarnında Qiyamət gününə qədər qalardı.
. He would have tarried in its belly till the day when they are raised;
Hemen biz onu alana attık hasta idi
O, halsız olduğu vəziyyətdə onu sahilə çıxartdıq.
. Then We cast him on a desert shore while he was sick;
Ve üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik
Onun başı üstündə balqabaq tağı bitirdik.
. And We caused a tree of gourd to grow above him;
Ve onu yüz bine Resul gönderdik ve hattâ artıyorlardı
Biz onu yüz mindən də daha çox adama peyğəmbər göndərdik.
. And We sent him to a hundred thousand (folk) or more
O vakıt ona iyman ettiler de onları bir zamana kadar istifade ettirdik
Onlar ona iman gətirdilər, Biz də onlara müəyyən vaxtadək firavanlıq nəsib etdik.
. And they believed, therefor We gave them comfort for a while.
Şimdi sor o seninkilere: rabbına kızlar, onlara oğullar öyle mi?
Kafirlərdən soruş: “Nəyə görə qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların olmalıdır?”
. Now ask them (O Muhammad): Hath thy Lord daughters whereas they have sons?
Yoksa biz Melâikeyi dişi yaratmışız da onlar şâhid mi bulunuyorlarmış?
Yoxsa Biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da buna şahid olublar?
. Or created We the angels females while they were present?
Ha!.. onlar şübhesiz ki yalancıdırlar
Həqiqətən, onlar yalan uydurub deyirlər:
. Lo! it is of their falsehood that they say:
«Allah doğurdu» derler ve elbette bunlar yalancıdırlar
“Allah doğmuşdur”. Şübhəsiz ki, onlar yalançıdırlar.
. Allah hath begotten. And lo! verily they tell a lie.
Kızları oğullara tercih mi etmiş?
Məgər Allah qızları oğlanlardan üstünmü tutmuşdur?
. (And again of their falsehood): He hath preferred daughters to sons
Nah sizlere! nasıl hukmediyorsunuz?
Sizə nə olub, bu necə mühakimədir yürüdürsünüz?
. What aileth you? How judge ye?
Hiç demi düşünmezsiniz?
Məgər düşünüb ibrət almayacaqsınız?
. Will ye not then reflect?
Yoksa sizin için açık bir ferman mı var?
Yoxsa sizin aydın bir dəliliniz vardır?
. Or have ye a clear warrant?
O halde getirin kitabınızı sadıksanız
Əgər doğru deyirsinizsə, kitabınızı gətirin!
. Then produce your writ, if ye are truthful.
Bir de onunla Cinler beyninde bir neseb uydururlar. Celâlim hakkı için Cinler bilirler ki onlar ihzar olunacaklardır
Onlar Allahla cinlər arasında qohumluq olduğunu uydurdular. Həqiqətən, cinlər onların Cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər.
. And they imagine kinship between him and the jinn, whereas the jinn know well that they will be brought before (Him).
Münezzeh sübhan o Allah onların isnad ettikleri vasıflardan
Allah onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.
. Glorified be Allah from that which they attribute (unto Him),
Lâkin Allahın ıhlâs ile secilen kulları başka
Yalnız Allahın seçilmiş səmimi qullarından başqa.
. Save single minded slaves of Allah.
Çünkü siz ve taptıklarınız
Ey müşriklər! Nə siz, nə də sizin tapındıqlarınız
. Lo! verily, ye and that which ye worship,
Ona karşı kimseyi meftun edemezsiniz
heç kəsi Allaha qarşı yoldan çıxara bilməzsiniz;
. Ye cannot excite (anyone) against Him
Meğer ki Cahîme saldıran olsun
ancaq Cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa.
. Save him who is to burn in hell.
Bizden ise her birimiz için bir makamı ma'lûm vardır
Mələklər dedi: “Bizlərdən hər kəsin müəyyən bir yeri vardır.
. There is not one of Us but hath his known position.
Ve biz elbette biz o saf dizenleriz
Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.
. Lo! We, even We are they who set the ranks.
Ve biz elbette biz o tesbih edenleriz
Həqiqətən, biz Allahın şəninə təriflər deyirik”.
. Lo! We, even We are they who hymn His praise
Ve gerçek avvel şöyle diyorlardır:
Müşriklər deyirdilər:
. And indeed they used to say:
«eğer yanımızda evvelkilerinkinden bir zikrolsa idi
“Əgər bizdə də əvvəlkilərdə olan zikrdən olsaydı,
. If we had but a reminder from the men of old
Her halde Allahın ıhlâs ile seçilmiş kullarından olurduk
biz mütləq Allahın seçilmiş səmimi qulları olardıq”.
. We would be single minded slaves of Allah.
Fakat şimdi ona küfrettiler, artık ileride bilecekler
Lakin onlar onu inkar etdilər. Onlar tezliklə biləcəklər.
. Yet (now that it is come) the, disbelieve therein: but they will come to know.
Celâlim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız hakkında şu kelimemiz sebkat etmiştir:
Bizim elçi göndərdiyimiz qullarımız haqqında bu Sözümüz əzəldən deyilmişdi:
. And verily Our word went forth of old unto Our bondmen sent (to warn)
«Onlar elbette onlar muhakkak muzaffer olacaklardır
“Həqiqətən, onlara kömək göstəriləcəkdir.
. That they verily would be helped,
Ve elbette bizim askerlerimiz mutlak onlar galib geleceklerdir»
Bizim əsgərlərimizin mütləq qələbəsi labüddür”.
. And that Our host, they verily would be the victors.
Onun için yüz çevir de onlardan bir zamana kadar
Sən bir müddət onlardan üz çevir!
. So withdraw from them (O Muhammad) awhile,
Gör onları: yakında görecekler
Onlara bax! Onlar tezliklə əzabı görəcəklər.
. And watch, for they will (soon) see.
Ya şimdi bizim azâbımızı mı iviyorlar?
Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsinimi istəyirlər?
. Would they hasten on Our doom?
Amma onların sahasına indiği vakıt ne fenadır o acı haber verilenlerin sabahı!...
Əzab onların yurdlarına endiyi zaman qorxudulanların sabahı necə də pis olacaq!
. But when it cometh home to them, then it will be a hapless morn for those who have been warned.
Yine sen yüz çevir de onlardan bir zamana kadar
Sən bir müddət onlardan üz çevir!
. Withdraw from them awhile
Gör, yakında görecekler
Onlara bax! Onlar tezliklə əzabı görəcəklər.
. And watch, for they will (soon) see.
Tesbiyh o ızzetin sahibi rabbına onların vasıflarından
Qüdrət sahibi olan Rəbbin pakdır, müşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır.
. Glorified be thy Lord, the Lord of Majesty, from that which they attribute (unto Him)
Ve selâm mürselîne
Elçilərə salam olsun!
. And peace be unto those sent (to warn).
Ve hamd âlemlerin rabbı Allaha
Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!
. And praise be to Allah, Lord of the Worlds

Saffat Suresi/NAKİLLER - Saffat Tefsiri/Hak Dini Kur'an Dili

Yenişehir...jpg

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Sure Formülleri