FANDOM


Sahib-i Keyvan Olayım


Bu fena mülkünde ben nice nice hayrân olam

Ya nice handân olam ya nice bir giryân olam.


Geh feleklerden meleklerden dilekler dileyem

Gâh arş-u şemste gerdun olam gerdân olam.


Adımım attım yedi dört on sekizinden ben öte

Dokuzu yolda kodum şâh emrine fermen olam.


Dost ferah kıldı terahtan ben ben teberra eyledim

Suret-i insan olam hem can olam hem kan olam.


Gâh bir müfti müderris geh mümeyyiz gah temiz

Gâh birmüdbir-ü nâkıs ile noksân olam.


Gâh batn-ı hut içinde Yunus ile söyleşem

Geh çıkam arş üzere bin cân olam Selmân olam.


Gâh inem esfellere şeytan ile şerler düzem

Geh çıkam arş üzre üzre-vü seyrân olam cevlân olam.


Gâh işidirem işitmezem işümezem aceb

Nice bir nisyân olam hayvân olam insân olam.


Gâh ma’kuulât-ı mahsulât takrir-ü beyan

Gâh maksurât olam geh sâhib-i Keyvân olam.


Nice bir surette insân-ü sıfatta Cânver

Nice bir tilki olam yâ kurt-u yâ arslân olam.


Nice bir tecrid-ü mücerred münferid

Ya nice nice ins ü nice bir şeytan değil.


Nice bir aşk meydanında nefs atın seğirttirem

Ya nice bir başımı tup eyleyip çevgân olam


Gâh birlik içre birlik eyleyem ol bir ile

Geh dönem derya olam katre olam ummân olam .


Gâh düzahta yanam Fir’avn ile Hâmân ile

Gâh cennete varam gılmân ile rıdvân olam.


Gâh bir gaazi olam efreng ile ceng eyleyem

Gehdönem efreng olam nisyan ile isyan olam.


Gâh bir meçhul-ü merdud olam-ü Nümrud olam

Geh varam ca‘fer olam tayyâr olam perrân olam.


Nice bir ami olam nâmi olam câmi olam

Nice bi kâmi olam nâ-kam olam nâdân olam.


Gâh ola odlar yakam diller yıkam canlar yakam

Gâh varam arşa çıkam geh şâh –u geh sultan olam.


Nice bir dertler ile odlârâ yanam yâkılam

Nice bir şakir olam zâkir olam mihmân olam.


Terkidem bu hâk-ü bâdı vara aslına yine

Şeş cihetten ben çıkam bi cism olam bi cân olam.


Nice bir CircisBercis-u Mirrih olam

Nice bir Câlinus-u Bukrât olam Lokmân olam.


Bu dokuz arslân-u yedi evren-ü dört ejderha

Bunlarınla cengidem Rüstem olam Destân olam.


Bir demi âsud olam hüşyâr-ü gaafil hord-u hâm

Bir demi âşüft olam mecnun olam hayrân olam.


Gönlümün gencine renc irgörmeden bir yol bulam

Yâhu deryâyâ girem bi reng-ü bi elvân olam.


Tâ nice bir ben diyem sensin diyem utanmadan

Ya nice deksiz olam dilsiz olam hayrân olam.


Nice bir balçıktan olam,alçakta olam hâr olam

Gâh varam gevher olam,yâkuut olam mercân olam.


Ademilikten çıkam uçam melekler mülküne

Levn olam bi levn geh kevn olam bi kân olam.


Gâh münkaad-u muti-i Hakk Allah’ın hası

Geh dönem Hârun olam Musi olam İmrân olam.


Geh duram Dâvud olam taht-ı Süleyman’a çıkam

Geh dönem güm-râh olam hem-râh olam hicrân olam.


Gâh zındandan çıkam âzâd olam âbâd olam

Geh yine der-bân olam mahbus olam zindân olam.


Dâr olam girdâr olam Mansur olam ber-dâr olam

Ten olam hem cân olam hem in olam hem ân olam.


Gâh beyâbân-ı harâb-u geh türâb

Geh yine ma’olam geh cin olam geh cân olam.


Gâh izzette aziz-ü gâh zillette hakıyr

Geh varam êrkanolam reh-bin olam rühban olam.


Geh dönüp hamuş olam bi hiş olam ser-huş olam

Söyleyem destân olam hem bağ-u hem büstan olam.


Yunus’a Tapduğ’u Saltuğ’u Barak’tandır nâsib

Çün gönülden cuş kıldı ben nice pinhân olam.


Yunus imdi bu sözü sen âşıka di âşıka

Kim sanâ ben sıdk olam hem derd-ü hem dermân olam.


Gâh hâlis gâh muhlis olam uş Furkaan ile

Gâh Rahmânur-rahıym yâ Hayy-üMennân olam.


Geh dönem bir şems olam zerremde yüzbin arş ola

Geh yine tuğyân olam âlemlere tufân olam.


Evveli Hu,âhırı Hu,yâ Hu illâ Hu olam

Evvel âhir ol “Küllü men aleyhâ fân”olam.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.