Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.399
pages

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 nci maddesinin ikinci fıkrası

"Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim, nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır. Yerleşim yeri adresi aynı konut olan ailenin ergin fertleri birbirlerinin yerine adres beyanında bulunabilirler." hükmü ile yerleşim yeri adreslerinin belirlenmesinde kişinin özgür iradesinin adres beyan formuna yansıtılması ve tescili öngörülmüştür.

Yine Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde yerleşim yeri adres değişikliklerinin yirmi iş günü içinde bildirilmesi gerekmektedir.


Adres Kayıt Sistemindeki bilgilerin sağlıklı ve güncel tutulması amacıyla ilgi yazıda belirtilen kişinin Adres Kayıt Sistemi'nde yer alan yerleşim yeri adresinde oturup oturmadığının 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 60 ıncı ve Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi çerçevesinde

"aynı adresin farklı aile tarafından beyan edilmesi, kısa süreler içinde adres değişikliği bildirimlerinde bulunulması veya herhangi bir ihbar veya şikayet"

hususları beyanda şüphe kapsamında değerlendirilip gerekli inceleme ve soruşturma yapılmak üzere kolluk makamlarına gönderilmesi ve sonucuna göre işlem tesis edilerek yeni adresinin araştırılması, anılan Kanunun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden idari para cezası uygulanması gerekmektedir.


İlgi yazı ekinde gönderilen Bimer başvurusunun yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenerek gereğinin yapılması, sonucundan Bakanlığımıza ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Uyarınca ilgiliye bilgi verilmesini rica ederim.