FANDOM


Islah duası

Salah veya Salâh

SözlükteEdit

 • İyilik, barış; dine bağlılık, kurtuluş anlamlarına gelir.
 • Salah Bir şeyin en iyi hâli. Rahatlık, sulh, iyileşme, düzelme, iyilik. Dine olan bağlılık. Her hayra câmi faziletlerin toplanmasında hâsıl olan yüksek bir sıfat.

Zıt anlamıEdit

(Mukabili fesad ve fücurdur)

Salah kökenli kavramlarEdit

Salah - Islah - Salih - Islahat

Salâh, yedi şekilde tefsir edilir: Edit

1. İmân

 • "...adn cennetleri. Onlara dahil olacaklar; atalarından, eşlerinden ve zürriyetlerinden salahlı olanlar da (îmân edenler de)." [44]Ra'd: 13/23
 • "Kölelerinizden-câriyelerinizden sâlihleri (mü*minleri) de evlendirin!" [45]Nûr: 24/32
 • "Beni sâlihlere (mü'min atalarıma) ilhak et!" [46]Yûsuf: 12/101
 • "(Süleyman dedi ki): "Rahmetinle beni sâlih (mü'min) kullarının içine dahil et!" [47]Neml: 27/19

2. Konumun iyiliği, üstünlüğü

 • "Bunun ardından sâlih bir kavm olursunuz (babanızın nezdindeki konumunuz iyi/üstün olur)." [48]Yûsuf: 12/9
 • "Ve muhakkak ki o (İbrahim), âhirette de sâlihlerdendir (Allah indindeki konumu itibariyle iyilerden/ üstünlerdendir)." [49]Bakara: 2/130
 • "Biz o'na dünyada bir güzellik verdik ve muhakkak ki o, âhirette de sâlihlerdendir."[50] Nahl: 16/122.

3. Rıfk/yumuşaklık

 • "İnşâallah beni salihlerden (rıfk ile muamele edenlerden, yumuşak ve iyi davranan*lardan) bulacaksın." [51]Kasas: 28/27
 • "(Mûsâ, Harun'a dedi ki): "Kavmim içinde bana halef ol ve ıslah et (onlara rıfk ile muamele et (yumuşak ve iyi davran)!" [52]A'râf: 7/142

4. Halqediliş/yaratılış itibariyle düzgünlük (eksiksizlik, kusursuzluk)

 • "Eğer bize bir sâlih bahşedersen (Adem ile Havva) [53]Burada çocuk isteyen çift ile, Âdem ve eşi kasdedilmemiştir, aksine -birçok müfessirin de beyan ettiği üzere- genel müşrik profili çizilmiştir. (Redaktör) şöyle dediler: "Eğer bize hilkati iyaratılışı düzgün (eli-ayağı yerinde/sağlam ve sağlıklı) bir çocuk verirsen!..." [54]A'râf: 7/189

5. İhsan (iyilik/güzellik, iyi/güzel iş yap*mak, güzel davranmak)

 • "(Şu'ayb dedi ki:) "Ben başka değil, gücümün yettiğin*ce ıslah (ihsan, iyilik ve güzellik) irade ediyo*rum." [55]Hûd: 11/88

6. İtaat

 • "Biz sadece muslihleriz/ıslah edicileriz (yeryüzün*de Allah'a muti' olanlarız /itaatkârlarız!." [56] Bakara: 2/11
 • "Islahının (orada itaat edilmesinin) ar*dından…" [57]A'râf: 7/56
 • "İmân eden ve sâlih ameller işleyenlere (emir ve nehiylerine riâyetle Allah'a itaat edenlere) gelince..."[58] Vellezîne âmenû ve 'amilu's-sâlihâti [iman eden ve sâlih ameller işleyenler] terkibi, Bakara: 2/82; Nisâ: 4/57, 122; Ankebût: 29/9 gibi yerlerde geçmektedir.

7. Emanet

 • "O ikisinin babası sâlih bir kimse idi (emaneti eda etme hususunda)." [59]Kehf: 18/82.Mukâtil b. Süleyman, Kur’an Terimleri Sözlüğü, İşaret Yayınları: 344-347
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.