81 NOLU ILO SÖZLEŞMESİ[düzenle | kaynağı değiştir]

SANAYİ ve TİCARETTE İŞ TEFTİŞİ HAKKINDA SÖZLEŞME [1][düzenle | kaynağı değiştir]

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim kurulu tarafından Cenevre'ye davet edilerek orada 19 Haziran 1947 tarihinde otuzuncu toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı,

Toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden sanayi ve ticarette iş teftişi meselesine dair muhtelif tekliflerin kabulüne,

Bu tekliflerin bir Milletlerarası Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra,

1947 yılı Temmuz ayının on birinci günü, İş teftişi hakkında 1947 sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.

KISIM I[düzenle | kaynağı değiştir]

SANAYİDE İŞ TEFTİŞİ[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 1[düzenle | kaynağı değiştir]

Hakkında bu Sözleşmenin yürürlükte olduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her üyesinin sınai işyerlerine bir teftiş sistemi bulundurulması lazımdır.

MADDE 2[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Sınai işyerlerinde iş teftiş sistemi çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamakla iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları bütün işyerleri hakkında uygulanır.

2- Milli mevzuat, maden ve ulaştırma işletmelerini veya bu gibi işletmelerin bazı kısımlarını, bu sözleşmenin uygulanmasından istisna edebilir.

MADDE 3[düzenle | kaynağı değiştir]

1- İş teftiş sisteminin vazifeleri şunlar olacaktır.

a) Çalışma müddetleri, ücretler, iş emniyeti, işçilerin sağlığı ve refahı, çocuk ve gençlerin çalıştırılması ve bunlarla ilgili diğer hususlar gibi, çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümlerin mezkur hükümlerin tatbikini temin etmekle iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları nisbette uygulanmasını sağlamak;

b) İşverenlere ve işçilere, kanuni hükümlere riayet etmeyi sağlayacak en müessir yollar hakkında teknik malumat vermek ve tavsiyelerde bulunmak;

c) Meevcut kanuni hükümlerin sarih şekilde derpiş etmemiş olduğu kusur ve suistimalleri yetkili makamın dikkattine arzetmek.

2- İş Müfettişlerine tevdi edilebilecek diğer vazifelerin, esas vazifelerini ifaya mani olmaması veya işverenler ve işçilerle olan münasebetlerinde müfettişler için zaruri bulunan nüfuz ve tarafsızlığa halel vermemeleri lazımdır.

MADDE 4[düzenle | kaynağı değiştir]

1- İş teftişi, üye memleketin idari usulleriyle kabili telif olduğu nisbette, merkezi bir makamın nezaret ve murakabesine tabi bulunacaktır.

2- Federal bir devlet bahis mevzuu olduğu taktirde, "merkezi makam" tabiri, ya federal bir makamı veya federasyonu teşkil eden bir hükümetin merkezi makamını ifade edebilir.

MADDE 5[düzenle | kaynağı değiştir]

Yetkili makam, aşağıda yazılı hususları kolaylaştırmak için uygun tedbirler alacaktır.

a) Bir taraftan teftiş servisleri, diğer benzeri faaliyetlerde bulunan hükümetin diğer servisleri ve resmi hususi kurumlar arasında müessir işbirliği yapılması,

b) İş teftişi servisinin memurlarıyla işveren ve işçiler veya bunların teşekkülleri arasında iş beraberliği yapılması.

MADDE 6[düzenle | kaynağı değiştir]

Teftiş personeli, memuriyette istikrarlarını ve hükümet değişikliklerine ve yerinde olmayan harici tesirlere tabi bulunmamalarını sağlayacak şekilde bir statü ve hizmet şartlarından faydalanan amme memurlarından terekküp edecektir.

MADDE 7[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Amme hizmetine alınmak için milli mevzuatın tesbit edeceği şartlar mahfuz kalmak kaydıyla, iş müfettişleri, yalnız görecekleri vazifeleri ifa edebilmek için gereken ehliyet göz önünde tutularak tayin edilecektir.

2- Bu ehliyetlerin tahkiki yolları yetkili makam tarafından tayin edilecektir.

3- İş müfettişlerinin vazifelerini ifa edebilmeleri için münasip şekilde yetiştirilmeleri lazımdır.

MADDE 8[düzenle | kaynağı değiştir]

Gerek erkekler, gerek kadınlar iş müfettişi tayin edilebileceklerdir; icap ettiği taktirde erkek ve kadın müfettişlere özel vazifeler verilebilecektir.

MADDE 9[düzenle | kaynağı değiştir]

Her üye, işçilerin işleriyle meşgul bulundukları esnada sağlık ve emniyetlerinin korunmasına dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamak ve kullanılan usullerin, malzemenin ve çalışma şekillerinin işçilerin sağlık ve emniyeti üzerindeki etkilerini araştırmak maksadıyla, tababet, makina, elektrik ve kimya alanlarındaki mütehassıslar da dahil olmak üzere, hakkiyle ehliyetli eksper ve teknisyenlerin milli şartlara göre en münasip sayılabilecek tarzda teftiş faaliyetlerine iştiraklerini temin etmek için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır.

MADDE 10[düzenle | kaynağı değiştir]

İş müfettişleri iş teftişi vazifesinin müessir bir şekilde ifasına yetecek sayıda olacak ve bu sayı, aşağıdaki hususlar hakkiyle göz önünde tutularak tesbit edilecektir.

a) Müfettişlerin ifa etmek zorunda oldukları vazifelerin önemi; hususiyle;

    i) Teftişe tabi işyerlerinin sayı, mahiyet, büyüklük ve mevkii,
    ii) Bu gibi işyerlerinde istihdam edilen işçilerin sayı ve nevileri,
    iii) Uygulanmasının sağlanması gereken kanuni hükümlerin sayısı ve tenevvüü,

b) Müfettişlerin emrine verilmiş olan maddi vasıtalar;

c) Teftişlerin müessir bir şekilde icrası için bunların tabi olacağı ameli şartlar.

MADDE 11[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Yetkili makam, iş müfettişlerine aşağıdaki hususların temin edilmesi için lüzumlu olan tedbirleri alacaktır.

a) Teftiş servisinin ihtiyaçlarına göre münasip şekilde teçhiz edilmiş ve ilgili bütün şahıslara açık bulundurulan mahalli bürolar;

b) Münasip amme taşıt kolaylıklarının mevcut olmadığı hallerde, müfettişlerin vazifelerini ifa edebilmeleri için lüzumlu olan taşıt kolaylıkları.

2- Yetkili makam, iş müfettişlerinin vazifelerini ifa edebilmeleri için lüzumlu olabilecek seyahat ve sair masraflarının kendilerine tediyesi için gerekli tedbirleri alacaktır.

MADDE 12[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Hüviyetlerini bildiren belgeleri hamil iş müfettişleri aşağıdaki yetkilere haizdir.

a) Teftişe tabi herhangi bir işyerine günün veya gecenin herhangi bir saatinde serbestçe ve önceden haber vermeksizin girmek,

b) Teftişe tabi olduklarına hükmetmek için makul bir sebep görebilecekleri bütün mahallere gündüzün girmek,

c) Kanuni hükümlere hakikaten riayet edilip edilmediğine kanaat getirmek maksadıyla, lüzumlu görecekleri her türlü tetkik, kontrol ve tahkikatta bulunmak ve bilhassa:

    i) Kanuni hükümlerin uygulanmasıyla ilgili her hususta işverene veya işletme personeline yalnız veya şahitler huzurunda sorular tevcih etmek;
    ii) Çalışma şartlarına dair olan milli mevzuatın tutulmasını emrettiği her türlü defterlerin, kayıtların veya diğer vesikaların kanuni hükümlere uygun olup olmadıklarını tetkik etmek ve suretlerini çıkarmak veya bunlardan hülasalar almak maksadıyla, adı geçen vesikaların ibraz edilmesini talep etmek;
    iii) Asılması kanunen mecburi olan ilanların asılmasını istemek;
    iv) Tahlil etmek maksadıyla, kullanılan veya işlenen malzeme veya maddelerden numuneler almak ve bunları götürmek; şu şartla ki, bu maksatla herhangi bir numune veya maddenin alınıp götürüldüğü işveren veya vekiline haber verilecektir.

2- Müfettişler, teftişe geldiklerini, işveren veya vekiline haber verirler; meğer ki bu tarzda bir haber vermenin, vazifelerinin ifasına halel getirebileceğini mülahaza etmemiş olsunlar.

MADDE 13[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Tesislerde tertiplerde veya çalışma usullerinde tesbit ettikleri ve işçilerin sağlık ve emniyeti bakımından bir tehlike teşkil edeceğine kani olmak için makul bir sebep gördükleri eksikliklerin tamamlanması maksadıyla tedbirler aldırmak hususunda iş müfettişlerine yetki verilecektir.

2- Müfettişlerin bu gibi tedbirleri aldırmalarını mümkün kılmak üzere, adli veya idari makama her türlü itiraz için milli mevzuatın tanıdığı hak baki kalmak şartıyla, kendileri aşağıda yazılı hususlarda emir vermek veya verdirmek yetkisine malik bulunacaklardır.

a) İşçilerin sağlık ve emniyetine dair olan kanuni hükümlerin tamamıyla uygulanmasını sağlamak için, tesislerde lüzumlu görülebilecek olan değişikliklerin tesbit edilerek bir zaman zarfında yapılması;

b) İşçilerin sağlık ve emniyeti bakımından yakın bir tehlike mevcut olduğu taktirde, derhal tatbik olunmak üzere tedbirler alınması.

3- Fıkra 2 de derpiş olunan usul, üyenin, adli veya idari usulleriyle kabili telif olmadığı hallerde müfettişler, emirlerin verilmesi veya derhal tatbik edilmek üzere tedbirlerin alınması için yetkili makama müracaat yetkisine malik bulunacaklardır.

MADDE 14[düzenle | kaynağı değiştir]

İş teftiş servisinin, milli mevzuatın emredeceği hallerde ve tarzlarda iş kazaları ve meslek hastalığı vakalarından haberdar edilmesi lazımdır.

MADDE 15[düzenle | kaynağı değiştir]

Milli mevzuatın koyabileceği istisnalar mahfuz kalmak kaydıyla iş müfettişleri;

a) Murakabeleri altındaki işletmelerle doğrudan doğruya veya dolayısıyla herhangi bir alakaları olmak hakkını haiz bulunmayacaklardır.

b) Vazifelerinin ifası sırasında, imalat, ticaret sırları veya işletme usulleri hakkında öğrendiklerini, hizmetten ayrıldıktan sonra dahi ifşa etmemek mecburiyetinde olacaklar ve bu mecburiyet münasip cezalar veya disiplin tedbirlerinin müeyyidesi altında bulundurulacaktır.

c) Tesislerde bir eksiklik bulunduğunu veya kanuni hükümlerin ihlal edildiğini kendilerine haber veren herhangi bir şikayet menbaını mutlak surette gizli tutacaklar ve teftişin bir şikayet üzerine yapıldığını işveren veya vekiline bildirmekten çekineceklerdir.

MADDE 16[düzenle | kaynağı değiştir]

İşyerlerinin, ilgili kanuni hükümleri müessir bir şekilde uygulanmasını temin etmenin lüzumlu kılacağı kadar sık ve itinalı bir şekilde teftiş edilmesi lazımdır.

MADDE 17[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Uygulanması iş müfettişleri tarafından sağlanan kanuni hükümleri ihlal veya ihmal edecek şahıslar hakkında önceden ihtar edilmeksizin derhal kanuni takibata geçilecektir. Şu kadar ki, noksanların ikmali veya önleyici tedbirlerin uygulanması için önceden ihtarda bulunulması gereken hallere dair milli mevzuat tarafından istisnalar kabul edilebilecektir.

2- Takibata geçmek veya geçilmesini tavsiye etmek yerine, ihtar veya tavsiyede bulunmak keyfiyeti iş müfettişlerinin taktirine bırakılır.

MADDE 18[düzenle | kaynağı değiştir]

Uygulanması iş müfettişlerinin kontrolüne tabi olan kanuni hükümleri ihlal ve vazifelerini ifada iş müfettişlerine engel çıkarmak hallerine karşı münasip cezai müeyyideler milli mevzuat tarafından derpiş edilecek ve müessir bir şekilde tatbik olunacaktır.

MADDE 19[düzenle | kaynağı değiştir]

1- İcabına göre veya iş müfettişleri veya mahalli teftiş büroları, teftiş faaliyetlerinin neticeleri hakkında merkezi teftiş makamına genel mahiyette muntazam devre raporları vermekle mükellef tutulacaklardır.

2- Bu raporlar, zaman zaman merkezi makam tarafından tesbit olunan tarzda hazırlanacak ve bu makam tarafından tesbit edilen konuları ihtiva edecektir; raporlar en az bu makamın tesbit edeceği kadar sık olarak ve her halde senede en az bir defa verilecektir.

MADDE 20[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Merkezi teftiş makamı, kontrolü altında bulunan teftiş servislerinin çalışmalarına dair umumi mahiyette bir senelik rapor yayınlayacaktır.

2- Bu senelik raporlar, ait oldukları senenin hitamından sonra makul bir zaman zarfında ve her halde on iki ay içinde yayınlanacaktır.

3- Senelik raporların suretleri, raporlar yayınlandıktan sonra makul bir devre zarfında ve her halde üç ay içinde Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

MADDE 21[düzenle | kaynağı değiştir]

Merkezi teftiş makamı tarafından yayınlanan senelik rapor aşağıdaki konuları ve adı geçen makamın kontrolüne tabi olan diğer ilgili hususları ihtiva edecektir.

a) Teftiş servisinin faaliyeti ile ilgili kanunlar ve tüzükler;

b) İş teftiş servisinin personeli;

c) Teftişe tabi işyerlerinin istatistikleri ve buralarda çalıştırılan işçilerin sayısı;

d) Teftiş ziyaretlerinin istatistikleri;

e) İşlenen suçlara ve verilen cezalara dair istatistikler;

f) İş kazaları istatistikleri;

g) Meslek hastalıkları istatistikleri.

KISIM II[düzenle | kaynağı değiştir]

TİCARETTE İŞ TEFTİŞİ[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 22[düzenle | kaynağı değiştir]

Hakkında bu sözleşmenin bu kısmının yürürlükte bulunduğu Milletlerarası Çalışma Teşkilatının her üyesinin ticari işyerlerinde bir teftiş sistemi bulundurulması lazımdır.

MADDE 23[düzenle | kaynağı değiştir]

Ticari işyerlerinde iş teftiş sistemi, çalışma şartlarına ve işçilerin işleriyle meşgul bulundukları sırada korunmalarına dair olan kanuni hükümlerin uygulanmasını sağlamakla iş müfettişlerinin vazifeli bulundukları işyerleri hakkında uygulanır.

MADDE 24[düzenle | kaynağı değiştir]

Ticari işyerlerinde iş teftiş sistemi, bu sözleşmenin 3-21 inci maddeleri hükümlerinin uygulanabildikleri nisbette yerine getirilmesi sağlanmalıdır.

KISIM III[düzenle | kaynağı değiştir]

MUHTELİF TEDBİRLER[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 25[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bu sözleşmeyi onayan her üyesi, onama belgesine ekleyeceği bir beyanla, sözleşmeyi kabulünde II nci kısmı müstesna tutabilir.

2- Bu şekilde bir beyanda bulunmuş olan her üye, müteakip bir beyanla, evvelki beyanını herhangi bir zamanda iptal edebilir.

3- Bu maddenin birinci paragrafına göre yapılmış olan beyanın kendisi hakkında yürürlükte bulunduğu her üye sözleşmenin tatbikine dair yıllık raporunda sözleşmenin II nci kısmının hükümleri hakkında kendi kanununun ve tatbikatının durumunu bildirecek ve adı geçen hükümlerin ne dereceye kadar tatbik mevkiine konduğunu veya konulmasının tasavvur edildiğini açıklayacaktır.

MADDE 26[düzenle | kaynağı değiştir]

Herhangi bir işyerinin veya işyeri kısmının veya servisinin, bu sözleşmenin şümulüne girdiği muhakkak surette belli olmadığı taktirde, meselenin halli makama ait olacaktır.

MADDE 27[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu sözleşmede "Kanuni Hükümler" tabiri kanun ve tüzüklerden başka, kanun kuvvetini haiz bulunan ve uygulanmasını sağlamak iş müfettişlerinin vazifesi olan hakem kararlarını ve genel sözleşmeleri de içine alır.

MADDE 28[düzenle | kaynağı değiştir]

Milletlerarası Çalışma Teşkilatının Statüsünün 22 nci maddesi gereceğince verilecek olan senelik raporlara bu sözleşme hükümlerini tatbik mevkiine koyan bütün kanunlar ve tüzükler hakkında mufassal malumat dercedilecektir.

MADDE 29[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Bir üyenin ülkesi geniş bölgeleri ihtiva edip de bu bölgelerdeki nüfusun dağınıklığı veya gelişme safhası dolayısıyla yetkili makam, bu sözleşme hükümlerinin buralarda uygulanmasının kabil olmayacağını mülahaza ettiği takdirde, adı geçen makam, bu bölgeleri bu Sözleşmenin uygulanmasından ya tamamıyla veyahut muayyen işletmeler veya işler hakkında münasip göreceği istisnalar kabul etmek suretiyle kısmen muaf tutabilir.

2- Her üye, Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün 22 nci maddesi gereğince bu sözleşmenin uygulanmasına dair vereceği ilk yıllık raporunda, hakkında bu madde hükümlerine müracaat niyetinde olduğu bölgeleri ve bu hükümlere müracaat niyetinde olmasının sebeplerini göstermelidir. Hiçbir üye daha sonra, bu suretle göstermiş bulunduğu bölgelerden maadası için bu madde hükümlerine müracaat edemez.

3- Bu madde hükümlerine müracaat eden her üye, müteakip yıllık raporlarında, hangi bölgeler için bu madde hükümlerine müracaat hakkından vazgeçtiğini göstermelidir.

MADDE 30[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün 1946 yılında tadil edilen metninin 35 inci maddesinde zikrolunan ülkeler hususunda, bu suretle tadil edilmiş olan adı geçen maddenin 4 ve 5 inci fıkralarında yazılı ülkeler hariç, bu sözleşmeyi onayan her teşkilat üyesi, aşağıdaki hususları bildiren bir beyanı Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, onamasından sonra mümkün olan en kısa müddet içinde göndermelidir;

a) Haklarında sözleşme hükümlerinin hiçbir değişiklik yapılmadan uygulanmasını taahhüt ettiği ülkeler,

b) Haklarında sözleşme hükümlerinin değişikliklerle uygulanmasını taahhüt ettiği ülkeler ve bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu,

c) Haklarında sözleşmenin uygulanamayacağı ülkeler ve bu gibi hallerde sözleşmenin uygulanamamasının sebepleri,

d) Haklarında kararını sonraya bıraktığı ülkeler.

2- Bu maddenin birinci paragrafının (a) ve (b) bentlerinde zikrolunan taahhütler onamanın ayrılmaz kısımları olarak sayılacak ve aynı sonuçları doğuracaktır.

3- Her üye, bu maddenin 1 inci paragrafının (b), (c) ve (d), bentleri gereğince daha evvel yapmış olduğu beyanda mevcut ihtirazı kayıtların hepsinden yahut bir kısmından yeni bir beyan ile vazgeçebilecektir.

4- Her üye 34 üncü madde hükümlerine uygun olarak, bu Sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında Genel Müdüre, daha evvelki herhangi bir beyanın hükümlerini herhangi başka bir bakımdan değiştiren ve belirli ülkelerdeki durumu bildiren yeni bir beyan gönderebilecektir.

MADDE 31[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Bu sözleşme konusuna dahil bulunan meseleler, anavatan dışı bir ülkenin makamlarının bizzat kendi yetkisi çerçevesi içine girdiği zaman, o ülkenin milletlerarası münasebetlerinden sorumlu olan üye, adı geçen ülkenin hükümetiyle mutabık olarak, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne, o ülke adına bu Sözleşmedeki vecibeleri kabul ettiğine dair bir beyan gönderebilecektir.

2- Bu Sözleşme’deki vecibelerin kabulü hakkındaki bir beyan Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne ;

a) Müşterek otoriteler altında bulunan bir üye için iki veya daha fazla teşkilat üyesi,

b) Birleşmiş Milletler Antlaşması hükümleri yahut o ülke hakkında yürürlükte olan herhangi diğer bir hüküm gereğince o ülkenin idaresinden sorumlu bulunan milletlerarası her makam tarafından gönderilebilir.

3- Bu maddenin yukarıdaki paragrafları hükümleri uyarınca Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen beyanlar sözleşme hükümlerinin ilgili ülkede değişikliklerle mi yoksa değişiklik yapılmadan mı yapılacağını bildirmelidir; beyan sözleşme hükümlerinin değişiklikler kaydıyla uygulandığını bildirdiği zaman adı geçen değişikliklerin nelerden ibaret olduğunu belirtmelidir.

4- İlgili üye yahut üyeler veya Milletlerarası makam, daha evvelki bir beyanda bildirilen değişikliği ileri sürmek hakkından, daha sonraki bir beyanla tamamen veya kısmen vazgeçebilecektir.

5- İlgili üye yahut üyeler veya Milletlerarası makam 17 nci madde hükümlerine uygun olarak, sözleşmenin feshedilebileceği devreler zarfında, Genel Müdüre daha evvelki bir beyanın hükümlerini herhangi başka bir bakımdan değiştiren ve bu sözleşmenin uygulanması hususundaki durumu belirten yeni bir beyan gönderebilecektir.

KISIM IV[düzenle | kaynağı değiştir]

SON HÜKÜMLER[düzenle | kaynağı değiştir]

MADDE 32[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu Sözleşmenin kesin onama belgeleri, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek ve onun tarafından tescil edilecektir.

MADDE 33[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Bu Sözleşme, ancak onama belgeleri Genel Müdür tarafından tescil edilmiş olan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı üyelerini bağlayacaktır.

2- Bu Sözleşme, iki üyenin onama belgelerinin Genel Müdür tarafından tescil edilmesi tarihinden on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

3- Daha sonra, bu sözleşme, her üye hakkında, kendisinin onama belgesinin tescilinden itibaren on iki ay sonra yürürlüğe girecektir.

MADDE 34[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Bu Sözleşme’yi onayan her üye, onu, ilk yürürlüğe giriş tarihinden itibaren on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne göndereceği ve bu Müdürün tescil edeceği bir ihbarname ile feshedebilir. Fesih tescil tarihinden ancak bir yıl sonra muteber olacaktır.

2- Bu Sözleşmeyi onamış olup da, onu bundan evvelki fıkrada yazılı on yıllık devrenin bitiminden itibaren bir yıl zarfında bu madde gereğince feshetmek ihtiyarını kullanmayan her üye yeniden on yıllık bir müddet için bağlanmış olacak ve bundan sonra bu sözleşmeyi, her on yıllık devre bitince, bu maddede derpiş edilen şartlar içinde feshedebilecektir.

MADDE 35[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilat üyeleri tarafından kendisine bildirilen bütün onama, beyan ve fesihlerin tescil edildiklerini, Milletlerarası Çalışma Teşkilatının bütün üyelerine tebliğ edecektir.

2- Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, kendisine gönderilen sözleşme’nin ikinci onama belgesinin tescil edildiğini teşkilat üyelerine tebliğ ederken, bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilat üyelerinin dikkatini çekecektir.

MADDE 36[düzenle | kaynağı değiştir]

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddeler gereğince, tescil etmiş olduğu bütün onama, beyan ve fesihlere dair tam bilgileri, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 102 inci maddesi uyarınca tescil edilmek üzere, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ulaştıracaktır.

MADDE 37[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her on yıllık bir devre sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, bu Sözleşmenin uygulanması hakkındaki bir raporu Genel Konferansa sunacak ve onun tamamen veya kısmen değiştirilmesi keyfiyetinin konferans gündemine konulması lüzumu hakkında karar verecektir.

MADDE 38[düzenle | kaynağı değiştir]

1- Konferansın bu Sözleşme'yi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul etmesi halinde ve yeni sözleşme başkaca hükümleri ihtiva eylemediği takdirde;

a) Tadil edici yeni sözleşmenin bir üye tarafından onanması keyfiyeti, yukarıdaki 34 üncü madde nazara alınmaksızın ve fakat tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmiş olmak kayıt ve şartı ile, bu Sözleşmenin derhal ve doğrudan doğruya feshini tazammum edecektir.

b) Tadil edici yeni sözleşmenin yürürlüğe girmesi tarihinden itibaren bu Sözleşme, üyelerin onamasına artık açık bulundurulmayacaktır.

2- Bu Sözleşme, onu onayıp da tadil edici sözleşmeyi onamamış bulunan üyeler için, herhalde şimdiki şekil ve muhtevasıyla muteber olmakta devam edecektir.

MADDE 39[düzenle | kaynağı değiştir]

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı şekilde muteberdir.

----

[1] ILO Kabul Tarihi: 11.07.1947

Türkiye Onayı: 16.12.1950 tarih 5690 sayılı kanun

Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 22.12.1950 / 7689

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.