Tüketici < Tüketici hakları < Tüketici ödülleri < Sanayii ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri < Sanayii ve Ticaret Bakanlığı Geleneksel Tüketici Ödülleri Seçici Kurulu

Madde 6 - Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde belirtilen hizmet ödülü dışındaki dallar ve bu dallarda aranacak ölçütler çerçevesinde ödül verilecek kişi ve kuruluşları belirlemek üzere bir Seçici Kurul kurulur.

Hizmet ödülüne uygun görülecek kişi, Yenişehir TSHH tarafından takdir olunur.

Seçici Kurul Başkan ve Üyeleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 7 - Seçici Kurul, Bakanlık Müsteşarının veya Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında;

a) Bakanlık Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü,

b) Genel Müdürlük Genel Müdür Yardımcılarından Bakanlıkça belirlenecek bir kişi,

c) İşletme, İletişim veya ev ekonomisi dalında uzman bir öğretim üyesi,

d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendireceği bir üye,

e) Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun görevlendireceği bir üye,

f) Bir önceki yıl Tüketici Konseyine temsilci gönderen tüketici dernek ve vakıflarının kendi aralarından belirleyeceği birer üye, olmak üzere Başkan dahil sekiz üyeden oluşur.

Ödüllerin Duyurulması[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 8 - Genel Müdürlük, her yıl Aralık ayında, bu Yönetmelikte sayılan ödülleri ve ödüllere ilişkin gerekli ölçütleri gösterir bir duyuru metninin, ülke genelinde yayın yapan üç gazetede yayımlanmasını sağlar. Duyuruda başvuruların izleyen yılın Şubat ayının ilk haftasının sonuna kadar yapılması gerektiği hususu yer alır.

Ayrıca, yukarıda belirtilen duyuru metni tüketici örgütleri ile İl Müdürlüklerine de gönderilir. İl Müdürlükleri duyuru metninin o il dahilinde duyurulmasını sağlar.

Ödül Töreninin Yeri ve Tarihi[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 9 - Ödül töreni, Yenişehir'de her yıl Ocak ayında yapılır.

Ödül[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 10 - Ödüller, özgün bir heykelcik veya şiltten oluşur ve buna ilişkin harcamalar 23/9/1995 tarihli ve 22413 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 29 uncu Maddesinde Öngörülen Hesabın Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik'in 5 inci maddesi ile 15/8/1995 tarihli ve 22375 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tüketici Konseyi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi çerçevesinde karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Seçici Kurulun Çalışma Usul ve Esasları[düzenle | kaynağı değiştir]

Toplantılar[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 11 - Seçici Kurul, başkanın çağrısı üzerine her yıl Şubat ayının ikinci haftasının ilk iş günü, başkan dahil en az beş üyenin hazır bulunması ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar.

Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde Seçici Kurula Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürü başkanlık eder.

Genel Müdürün katılamaması durumunda yerine görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısı toplantıya katılır.

Ödüle Aday Gösterilemeyecekler[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 12 - Seçici Kurul Başkan ve üyelerinin, birinci derece kan ve sıhri hısımları ile eşleri ödüle aday gösterilemezler.

Kararların Bildirilmesi ve Duyurulması[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 13 - Seçici Kurul, aldığı karara gerekçesini de ekleyerek Genel Müdürlüğe intikal ettirir.

Genel Müdürlük, Seçici Kurul tarafından ödüle layık görülenlere ve Bakan tarafından Hizmet Ödülü verilmesi uygun görülen ilgiliye gerekli duyuru işleminin yapılmasını sağlar.

Sekreterya Hizmetleri[düzenle | kaynağı değiştir]

Madde 14 - Seçici Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.


Dahili Linkleri[kaynağı değiştir]

Harici linkler[kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.