FANDOM


  • Bediüzzaman Said Nursi 25 yıl hapis yatmış ; ama hiç mahkumiyet almamıştır.
Bakınız

D. BSN/Savunma. Savunma/Bediüzzaman Said Nursi. Savunma/Rüya ile savunma yapmak Rüyamda padişahı gördüm, dedim ki. DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ :31 Mart Olayından sonra 1909 yılında İstanbul’da kurulan sıkıyönetim mahkemesinde Üstad Bediüzzaman’ın yapmış olduğu müdafaa. *Bediüzzaman’ın I. Millet Meclisinde Neşrettiği Beyanname *Üstad’ın 1923 yılında Millet Meclisinde mebuslara hitaben yazdığı, çeşitli konularda tavsiyelerini içeren bir beyanname. *Bediüzzaman’ın Isparta C.M.Umumiliğine Yazdığı Dilekçe *ESKİŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ MÜDAFAALARI *1935 yılında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Bediüzzaman Hazretlerinin mahkemede yapmış olduğu müdafaa lar. *DENİZLİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ MÜDAFAALARI (1944 Yılı) *Bediüzzaman Said Nursî’nin Müdafaaları *Ankara Ehl-i Vukufu’nun Raporu *Nur Talebeleri’nin Müdafaaları *Denizli Ağır Ceza Mahkemesinin Beraat Kararı *Temyiz Mahkemesinin İlâmı *EMİRDAĞ DÖNEMİ MÜDAFAALARI *1945-1948 yılları arasında Afyon’un Emirdağ’ı ilçesinde sürgünde kalan Üstad Bediüzzaman’ın çeşitli resmi makamlara müdafaa niteliğinde yazmış olduğu dilekçe ve yazılar.

Bakınız

D Portal:Savunma Savunma Müdafaa Müdafa Defence Savunma/Emile Zola İddianame/Emile Zola
Şeytan'a savunma hakkı Allah kendisine alenen diklenen şeytana dahi teenni ile dinlemiş ve ona bile savunma hakkı vermiş ve "Adalet" nedir kullarına göstermiştir. Peki bugün


Savunma taktikleri Savunma teknikleri İlmi sarf yönetmiyle savunma Amm hüküm mü has hüküm mü? Mecelle/Savunma
RNK savunmaları Bediüzzaman'ın idamla yargılandığı Divan-ı Harbi Umumi deki yargılanması gibi] Nurculuk savunmaları Eskişehir müdafaası 20 s235 250 Umumi bela gelir oğlunu satan baba, hakim ve padişah hikayesi ve İİB dan korkuyorlar ve slmıyorlar Eskişehir müdafaası Savunma/Bediüzzaman Said Nursi Savunma/Sait Nursi http://www.savunmahakki.com/sorusturmanin-usulsuzlugu-iddiasi/ savunma hakkı sitesi Savunma/Mehmet Kayalar İşaret-ül İ'caz tefsiri arkasına konulmuştur. [[Said Nursi/Divanı Harbi Örfi]]Müdafa/Cumhuriyet gazetesi Nurculuk müdafaaları Savunma/Bediüzzaman Said Nursi Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır
ESK savunmaları Savunma/ESK ESK/Savunma ESK/Dava/Okul iddiasına savunma Savunma/ESK/Okul Savunma/Bylock Savunma/İDB Raporu Savunma/KOSDB Raporu Savunma/Meriç soruşturması Savunma/Beşikdüzü soruşturması Savunma/Twitter Savunma/HasanNAmlı ve Kukul ifadeleri Savunma/Usul veçhesiİddianame/Ayetler/Haksız deli saçması sözlerden oluşan iddianame Şablon:ESK/Dava/KM Taşları Savunma/Delillerin numaralandırılması Mahkemenin hangilerini delil saydığı ESK/Deliller Şablon:ESK/Dava Şablon:ESK/AYM
FETÖ Savunmaları FETÖ davalarının mecelle açısından değelendirilmesi Savunma/Fetöcü haa /Yılmaz Özdil Sokrates ve Eflatun savunmaları Savunma/EflatunApology İstiğfar Apology/Sokrates ing
Savunma/Dreyfus
Savunma/ErkanıDelil Deliller Kitabı ESK/Deliller
Kavramlar: Def Def' Def'et Def'ol Dafi' Müdafi Avukat Advocate Lawyer Savunucu Karşılıklı savunucu Defedici Karşılıklı defedici Müdafi Müdafii Vekil Müdafii türleri Müdafii görevleri Müdafii hakları Müdafii görüşme hakkı
Hakk-ı müdafaa (Savunma hakkı) Savunma özgürlüğü
Örgüt savunması= Kanuni bir hakkı kullanmak suretiyle terör örğütü üyesi olmak iddiası Savunma/Okula öğrenci vermek suretiyle terör örgütü üyeliği iddiası Savunma/Bylock iddiası Savunma/Kimse yok mu ya Van depremi için yardım sms i göndermek suretiyle terör örgütü üyesi olmak iddiası Savunma/Bankasya iddiası Savunma/Turksat aboneliğini iptal ettirme suretiyle terör örğütü üyeliği iddiası
Tahliye savunması eşi de dilekçe verebilir Apology/Sokrates İngilizce Dreyfus --- FETÖ/PDY müdafaaları Savcı Mütealasina Karşı Savunma Dilekçesi Tutuklular İçin
PKK savunmaları
Adnan Oktar müdafaası Savunma/Kuytul terör davası
Müdafii/CMK Müdafii/CGTİK Müdafii/Anayasa Müdafii/AİHS Meşru müdafaa

1580643509735172708305

Eflatun yani Platonun hocası olan insanlığın ilk muallimi denilen Sokrates'in savunması ya da Sokrates'in apologysi kitabının adı. Aslında savunma değil aslı apology yani istiğfar demek, yani özür dilemek demek. Aslında özür dileme, edebiyatta tezat sanatının en güzel kullanımıdır. Apology/Sokrates Apology

SAVE 20200403 150611

Sokrates'in savunmasında kendini mahkum eden hakimler e ile Berat ettiren hakimlere hitabı

İÇİNDEKİLER

  • SUNUŞ
  • DİVAN-I HARB-İ ÖRFİ :31 Mart Olayından sonra 1909 yılında İstanbul’da kurulan sıkıyönetim mahkemesinde Üstad Bediüzzaman’ın yapmış olduğu müdafaa.


Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur? Edit

Lahikalar, Üstad'ın talebeleri ile mektuplaşmasından hasıl olan kitaplardır. Bu mektuplar daha çok, hizmet tarzı ve metotları hakkında talebeler ile Üstat arasında bir diyalog aracıdır.

Malum, Üstad zamanında telefon ve iletişim araçları yaygın olarak kullanılmıyordu, en yaygın haberleşme aracı mektuplaşma idi. Bu yüzden Üstat, talebelerini mektuplaşma ile aydınlatıyor ve terbiye ediyordu. Ya da talebeleri bir meramını ve sorusunu mektup vasıtası ile Üstad'a iletiyordu. Üstat da buna mektup ile cevap verdiği için, bu mektupların toplamı bir mecmua şeklini almıştır.

İçinde çok kıymetli hizmet metotları ve ilmi tespitler olduğu için, bunların zayi olmaması için, lahika tarzında tabedilmiştir. Yine Üstad'ın mahkeme müdafaaları da bu lahikalara dahil edilmiştir ki, ileriki nesillere o dönemde yapılan keyfi zulümlerin vesikası olsun. Hem de ardın gelenlerin mahkemelerdeki savunmalarına esas teşkil etsin.

Üstad'ın iman hizmeti, ülke sınırlarını aştığı için, uzak yerlerdeki talebeleri ile mektuplarla haberleşmiştir. Bu mektuplar da hatıra nevinden lahikalara dahil edilmiştir.

İki mekteb-i musibetin şehadetnamesiEdit

Divan-ı Harb-i Umumideki müdafaasıEdit

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Divan ı Harb’deki müdafası

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Divan ı Harb’deki müdafası.

Afyon müdafaasıEdit

Denizli müdafaası Edit

Bediüzzaman said nursi denizli mahkemesindeki müdafası

Bediüzzaman said nursi denizli mahkemesindeki müdafası

Bediüzzaman said nursi denizli mahkemesindeki müdafası

Bediüzzaman: Mahkemeyi tebrik tebrik ve teşekkür için geldimEdit

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Emirdağ Lâhikası-2 adlı eserinden bölümler.)

Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir.

Bugün sizi tebrik ve size teşekkür için Afyon’a geldim. Çoktan beri kitaplarımızın zayi olmaması için ziyade muhafaza ettiğinize teşekkür ederim. Ve şimdi Ankara’ya göndereceğinizden sizi tebrik ederim. On sene evvel hususî olarak birisinin birisine yazdığı ve bazan da benim namımla yazılıp imzam bulunmayan ve neşrolmayan hususî mektuplar evvelce mahkemenizce tetkik edilip medâr-ı mes’uliyet birşey bulunmadığından nazar-ı itibara alınmadı.

Hem mürur-u zamana uğramış ve neşredilmemiş ve af kanunları görmüş, malûmatım olmamış ve Risale-i Nur kitaplarıyla alâkası olmayan mektupları yeniden nazar-ı dikkate almak, hem ehl-i adaleti, hem ehl-i vukufu lüzumsuz meşgul edeceğinden böyle işgal etmemesi ve işimizin tehire uğramaması için mezkûr hususî mektuplarım o mübarek kitaplara takılmaması adaletinizden temenni ediyoruz.

Bu mübarek adliye iki defa o kitapların beraatle iadesine karar verdiği halde, bazı esbaba binaen mahpus kalmış. Aynı kitapları bazan tamamını, bazan ele geçirilen kısmını beş mahkemenin iade ettiklerini ve beş emniyet dairesi de sahiplerine teslim ettiklerini size haber veriyoruz. İnşaallah adaletiniz ve hüsn-ü niyetiniz bu defa da iadesine vesile olacak.

Hasta

Said Nursi

Bediüzzaman'ın müdafaa yöntemleri Edit

Bediüzzaman Said Nursî ve Nurcular, ceza tehdidine önem vermemişler, davalarda beraat etmeyi, cezadan kurtulmak için değil, öncelikle kamuoyu nazarında beraat etmenin bir tür ön şartı olduğu için talep etmişlerdir.

Bediüzzaman Said Nursî hazretleri, kanunsuz uygulamalara karşı aynı yöntemle mukabele etmemiştir. Örneğin kendisinin ya da talebelerinin canına kasteden ya da haksız yere zulmeden kişileri, bir karşı hareketle tesbit ve imha etmeye ve dolayısıyla bunu sağlayacak illegal karşı oluşumlar (komiteler-cepheler) kurmaya teşebbüs dahi etmemiştir. Belirtelim ki bu tarz bir savunma, bir "meşru müdafaa hareketi" kılıfına rahatlıkla büründürülebilirdi. Oysa Bediüzzaman Said Nursî, asayişi muhafaza, müsbet hareket ve iman hizmetinin zarar görmemesi gerekçeleriyle, bu tarz bir "meşru" müdafaa biçimine yönelmemiş ve müsaade etmemiştir.

Bu tutum kimilerince bir zaafiyet ya da korkaklık olarak değerlendirilebilmektedir.

Ancak Bediüzzaman Said Nursî'nin bu tür saldırı hareketlerinin içinde olanlara (polis müdürü, savcı) karşı beddua etmeyip, sadece ıslahları için dua etmesi; karşı komitacılığı korkaklık ve hatta imkansızlık ya da zayıflık nedeniyle değil, gerçekten uygun görmediği için benimsemediğini açıkça göstermektedir.

Bu konuda örnek ve delil olması nedeniyle aşağıdaki parçayı nakletmekte fayda görüyoruz.

"Benim şahsımı çürütmek fikriyle, bir kısım resmî memurlar, hiç kimsenin inanmayacağı isnatlarda bulundular, pek acip iftiraları işaaya çalıştılar. Fakat kimseyi inandıramadılar."

"Ezcümle, bir ay bizi tecessüs eden memurlar bir şey bahane bulamadıklarından, bir pusula yazıp ki, 'Said'in hizmetkârı bir dükkândan rakı almış, ona götürmüş.' o pusulayı imza ettirmek için hiç kimseyi bulamayıp, sonra yabanî ve sarhoş bir adamı yakalamışlar, tehditkârâne: 'Gel bunu imza et' demişler. O da demiş: 'Tövbeler tövbesi olsun, bu acip yalanı kim imza edebilir?' Onları, pusulayı yırtmaya mecbur etmiş."1


Bediüzzaman Said Nursî'nin Savunmada Kullandığı Yöntemler Edit

1. Bediüzzaman Said Nursî her şeyden önce, ancak bir lidere yakışacak biçimde, kendisini değil davasını ve dava arkadaşlarını savunmuştur.

Bu tarz, talebelerinin savunmalarına da aynen yansımıştır.

Nur Talebeleri, Üstadları ile olan münasebeti ya da aralarındaki manevi bağı red ya da inkar etmemişler, Nur Risalelerinin hikmetini veya faydasını her vesileyle zikretmişlerdir.

Nurculuğun önemli dava adamlarından ve avukatlarından Bekir Berk'in, ilk vekaletini aldığı Nur Talebeleri olan Zübeyir Gündüzalp ve Ceylan Çalışkan'a "sizi hapisten kurtarmamı mı yoksa fikirlerinizi savunmamı mı istersiniz" diye sorduğu ve "fikirlerimizi hakkıyla savun, yeter" cevabı üzerine davayı kendi davası ve fikri olarak benimsediği ve bir Nur Talebesi haline geldiği, buna güzel bir örnektir.

Bu yönüyle savunmalar, Nurculuğu tanıtmaya yönelik bir propaganda vasıtasına dönüşmüştür. Hatta bunu gören kimi hakim-savcılar, yargılama usulü kurallarını ve savunmanın kutsallığı ilkesini hiçe sayarak, bazı haksız uygulamalarla, mahkemelerde Nurculuk hakkında bilgi verilmesini engellemeye çalışmışlardır.

2. Bediüzzaman Said Nursî ve Nurcular, ceza tehdidine önem vermemişler, davalarda beraat etmeyi, cezadan kurtulmak için değil, öncelikle kamuoyu nazarında beraat etmenin bir tür ön şartı olduğu için talep etmişlerdir.

Esasen hapishaneye medrese-i Yusufiye namını veren ve gerçekte de burayı bir irşad ve hizmet zemini olarak kabul eden yaklaşımın, başka türlü bir müdafaa yöntemini benimsemesi düşünülemezdi.

Nur hizmetinin temelde Nur Risalelerini okumaya ve okutmaya (neşretmeye) bağlı olduğu ve diğer bütün hizmet yöntemlerinin (araçlarının) bu asıldan kaynaklandığı nazara alındığında, cezaevlerinin, Nur derslerinin yapıldığı bir medrese haline gelmesinin, Nur hizmetinin devamı için gerekli ve yeterli olduğu anlaşılır.

Gerçekten, tarih boyunca hiçbir fikir hareketi, sadece hapis ve baskı ile engellenememiştir. Zira gönül ferman dinlemediği gibi, akılda ferman dinlemez. Düşünceye zincir vurulamaz. Fikirler kilit altına alınamaz. Bir fikrin takipçileri topyekün imha edilmedikçe, hapiste de olsalar, bu fikirler mutlaka bir vicdanda makes bulur. Bu, ya bir hücre arkadaşı veya bir gardiyan, bazen de bir hakim ya da savcı olur. Bunun bilincinde olan Nur Talebeleri de hapis ya da ceza tehdidine önem vermemişlerdir.

Aynı durum, idam tehdidi için de geçerlidir. Bediüzzaman Said Nursî, çeşitli mektuplarında, "idam kasdı ile," "idam planıyla verildiği mahkemede" gibi ifadelerle Eskişehir, Denizli ve Afyon davalarının idam niyetiyle açıldığını ifade etmekle birlikte, açılan davaların idam talebi içerdiğine dair bir bilgimiz yoktur. Teknik olarak, davalarda idamı öngören 146. maddeye dayanılmamış olup 163. madde de idam cezası öngörmemektedir. Ancak minareyi çalan kılıfını uyduracağı için bu konuyu ayrıca tartışmaya gerek görmüyoruz.

3. Savunmalarda asıl amaç beraat etmek değil, bilgilendirmek ve hatta bir tür propaganda yapmak olunca, "takiyye" yapmaya ihtiyaç duyulmayacağı da açıktır.

Ancak Said Nursî bir hizmet metodu gereği olarak, dinen mübah olan bazı hareketleri talebelerine yasakladığı gibi kendisi de-hediyeyi kabul etmek, evlenmek2 gibi-bazı sünnetleri, yine hizmetinin bir gereği olarak terk etmiştir.

Bu kapsamda, Bediüzzaman Said Nursî'nin dinen yasak olmamasına rağmen takiyyeden uzak durmasının, kanaatimizce en önemli sebebi, zaten "öküzün altında buzağı arayan" hasımlarına "ikiyüzlülük" ihtimalini çağrıştıracak bir koz vermemektir. Zira net bir görüntü hasmı korkutur, dostu ise gerçek bir dost yapar. Fikirlerin, mahkeme önünde takiyyeyle elde edilmiş bir beraatten çok, kamuoyu nezdinde ve toplum vicdanında berraklığa ihtiyacı vardır.

4. Said Nursî'nin ve talebelerinin bazı davalarda, bir tür ajitasyon ya da zımni tehdit içeren bazı ifadeler kullanmış olmasının sebebi nedir? Örneğin, "Eğer maddî müdafaadan Kur'an menetmeseydi, bu milletin can damarı hükmünde, umûmun teveccühünü kazanan ve her tarafta bulunan o şakirtler, Şeyh Said ve Menemen Hadiseleri gibi cüz'î ve neticesiz hadiselerle bulaşmazlar; Allah etmesin, eğer mecburiyet derecesinde onlara zulmedilse ve Risale-i Nur'a hücum edilse, elbette hükümeti iğfal eden zındıklar ve münafıklar bin derece pişman olacaklar."3

Bu sözler bir tür tehdit sayılabilir. Ancak onun bu sözlerine rağmen, böyle bir suç isnadı ile hakkında yeni davalar açılmamış olması da göstermektedir ki, bu sözlerin asıl amacı, mahkemeleri, beraat kararı vermeye zorlamak amacıyla tehdit etmek değildir.

Gerçekten aksi düşüncenin kabulü, hem Said Nursî'nin müsbet hareket ve asayişi muhafaza ilkeleriyle hem de mahkumiyetten korkmadığı ve savunmalarını beraat etmek hedefi (temeli) üzerine kurmadığı tezine aykırı olur. Nitekim kendisi de "Kur'an menetmeseydi..." diyerek bu gerçeği ifade etmektedir.


Bir başka örnek, Zübeyir Gündüzalp'in Afyon Mahkemesi müdafaalarından verilebilir Edit

"Bunun için, sizlerin Bediüzzaman ve Risale-i Nur şakirtlerine vereceğiniz beraat kararını bütün bir millet bekleşiyor. Eğer Said Nursî, talebelerine musibet zamanında sabır ve tahammül ve itidal telkin etmemiş olsaydı; Gönüllü Alay Kumandanı olarak Harbe iştirak ettiği zaman topladığı talebeleri gibi hürmetkâr olan binler Risale-i Nur şakirtleri, Afyon tepelerine kuracakları çadırlar içerisinde, Afyon Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararını bekleyeceklerdi."4

Bu ifadede de bir tür şartlı tehdit var sayılabilir. Ancak "eğer Said Nursî, musibet zamanında talebelerine sabır, tahammül ve itidal telkin etmemiş olsaydı" denilerek ifade yumuşatılmakta ve müsbet bir yöne çevrilmektedir.

Bu tür ifadelerle, korkması gerekenlerin yüreklerine korku salındığı açıktır. Ancak bu korkutmanın tehdit niteliği taşımadığı ve suç sayılmadığı da bir gerçektir.


Dipnotlar: Edit

1- Said Nursî, Lem'alar, Yeni Asya Neşriyat, s. 257-258.

2- Bkz. Abdülkadir Badıllı, Mufassal Tarihçe-i Hayat, Timaş Yay. 3. Cilt s. 1643.

3- Said Nursî, Tarihçe-i Hayat, Yeni Asya Neşriyat, s. 352,482.

4- Said Nursî, Şualar, Yeni Asya Neşriyat, s. 472.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.