FANDOM


Bakınız

D Portal:Savunma Savunma Müdafaa Müdafa Defence Savunma/Emile Zola İddianame/Emile Zola
Şeytan'a savunma hakkı Allah kendisine alenen diklenen şeytana dahi teenni ile dinlemiş ve ona bile savunma hakkı vermiş ve "Adalet" nedir kullarına göstermiştir. Peki bugün


Savunma/ Savunma/Ey AİHM Türkiye'de savunma hakkı yok. Savunma taktikleri Savunma teknikleri İlmi sarf yönetmiyle savunma Amm hüküm mü has hüküm mü? Mecelle/Savunma Savunma/Fetöcü haa /Yılmaz Özdil Sokrates ve Eflatun savunmaları Savunma/EflatunApology İstiğfar Apology/Sokrates ing
Savunma/Dreyfus
Savunma/Erkanı
RNK savunmaları Bediüzzaman'ın idamla yargılandığı Divan-ı Harbi Umumi deki yargılanması gibi] Nurculuk savunmaları Eskişehir müdafaası 20 s235 250 Umumi bela gelir oğlunu satan baba, hakim ve padişah hikayesi ve İİB dan korkuyorlar ve slmıyorlar Eskişehir müdafaası Savunma/Bediüzzaman Said Nursi Savunma/Sait Nursi http://www.savunmahakki.com/sorusturmanin-usulsuzlugu-iddiasi/ savunma hakkı sitesi Savunma/Mehmet Kayalar İşaret-ül İ'caz tefsiri arkasına konulmuştur. [[Said Nursi/Divanı Harbi Örfi]]Müdafa/Cumhuriyet gazetesi Nurculuk müdafaaları Savunma/Bediüzzaman Said Nursi Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır
ESK savunmaları Savunma/ESK ESK/Savunma ESK/Dava/Okul iddiasına savunma Savunma/ESK/Okul Savunma/Bylock Savunma/İDB Raporu Savunma/KOSDB Raporu Savunma/Meriç soruşturması Savunma/Beşikdüzü soruşturması Savunma/Twitter Savunma/HasanNAmlı ve Kukul ifadeleri Savunma/Usul veçhesiİddianame/Ayetler/Haksız deli saçması sözlerden oluşan iddianame Şablon:ESK/Dava/KM Taşları Savunma/Delillerin numaralandırılması Mahkemenin hangilerini delil saydığı ESK/Deliller Şablon:ESK/Dava Şablon:ESK/AYM
FETÖ Savunmaları FETÖ davalarının mecelle açısından değelendirilmesi Delil Deliller Kitabı ESK/Deliller
Kavramlar: Def Def' Def'et Def'ol Dafi' Müdafi Avukat Advocate Lawyer Savunucu Karşılıklı savunucu Defedici Karşılıklı defedici Müdafi Müdafii Vekil Müdafii türleri Müdafii görevleri Müdafii hakları Müdafii görüşme hakkı
Hakk-ı müdafaa (Savunma hakkı) Savunma özgürlüğü
Örgüt savunması= Kanuni bir hakkı kullanmak suretiyle terör örğütü üyesi olmak iddiası Savunma/Okula öğrenci vermek suretiyle terör örgütü üyeliği iddiası Savunma/Bylock iddiası Savunma/Kimse yok mu ya Van depremi için yardım sms i göndermek suretiyle terör örgütü üyesi olmak iddiası Savunma/Bankasya iddiası Savunma/Turksat aboneliğini iptal ettirme suretiyle terör örğütü üyeliği iddiası
Tahliye savunması eşi de dilekçe verebilir Apology/Sokrates İngilizce Dreyfus --- FETÖ/PDY müdafaaları Savcı Mütealasina Karşı Savunma Dilekçesi Tutuklular İçin
PKK savunmaları
Adnan Oktar müdafaası Savunma/Kuytul terör davası
Müdafii/CMK Müdafii/CGTİK Müdafii/Anayasa Müdafii/AİHS Meşru müdafaa

1580643509735172708305

Eflatun yani Platonun hocası olan insanlığın ilk muallimi denilen Sokrates'in savunması ya da Sokrates'in apologysi kitabının adı. Aslında savunma değil aslı apology yani istiğfar demek, yani özür dilemek demek. Aslında özür dileme, edebiyatta tezat sanatının en güzel kullanımıdır. Apology/Sokrates Apology

SAVE 20200403 150611

Sokrates'in savunmasında kendini mahkum eden hakimler e ile Berat ettiren hakimlere hitabı

GirişEdit

Muhterem Başkan!

Değerli heyet-i Hakime!

Saygıdeğer Hazirun!

Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum.


Mevlana dan giriş: Edit

Sözlerime sözlerin en güzelini söyleyen içimizi suziş ifadeleriyle parça parça eden Rumi'nin o güzel sözü ile başlayayım.

Bişnev in ney çün hikâyet mîküned

ez cüdâyîhâ şikâyet mîküned

sine hahem şerha şerha ez firak

Tabe guyem az derdi iştiyak.

Dinle bak neyi ne söyler durur,

ayrılıktan şikayet eder durur

sinesi firaktan parça parça olmayan

ne anlar derdinden iştiyaktan.

Hukun bu kadar paspas edildiği bir iddianame karşısında ney gibi cüda dan kaynaklanan yani hak ve hakikatten evrensellik den evrensel cüda olan bir iddianame karşısında hakikat inler durur

  • tarihin sesini dinleseniz nice büyük filozofların nice büyük düşünürlerin nice büyük devlet adamlarının bu Ayrılıktan mütevellit inleyip durduklarını ezcümle insanlığın ilk muallimi evvel tabir edilen Sokrates'in sık sık vurguladığı ve cümlelerinde sık sık tekrar ettiği bir bedduası vardır fayda ile adaletin arasını ayırana lanet olsun, lanetler olsun demektedir.
  • Ben de onlarca yüzlerce binlerce tutukluğum  sürecinde dava ve  muhakeme sonuçlarını o süreçleri birebir yaşadım gördüm.
  • 13 dakikada 12 yıl verilen insanlar gördüm iddianameyi okuyamazsınız, kişi bilgilerin okuyamazsınız, öğretmen Boğaziçi mevzunu Hasan Güner karıncayı bile ilgi incitmeyecek bir adam.
  • inleyen bir ney gibi mahkemede sanık statüsüne indirilen şerefli ve haysiyetli görev yapmış kişilere bir gecede terörist ilan edildiğini gördüm.


Sokrates in meşhur nevamis i var Edit

Latince adalet sözleriEdit

  • Cessante ratione legis cessat ipsa lex: Yasanın mantığı bittiyse yasa bitti demektir.

Suçüstü ahli uygulaması Edit

Türk Hukukunda Meşhut Suç Kavramı, Unsurları ve Görünüş Şekilleri

Terör örğütü iddiası üzerine değerlendirmelerEdit

2-FETÖ/PDY isimli örgütün varlığı iddiasına dayalı suçlamalar 4.Herkes tarafından bilindiği gibi, iddia edilen isim de mahkeme kararı ile kesinleşmiş bir terör örgütü bulunmamaktadır. Hatta 28 Şubat sürecinde bu hususta açılan bir Kamu davası iddia edilenin tam tersi bir şekilde karara bağlanmış ve bu karar Yargıtay ceza genel Kurulu'nun 2008 tarihli kararı ile kesinleşmiştir. En çok tartışılan konulardan biri olduğu için Bu hususun devlet yöneticileri ve yargı yönetenler tarafından bilinmemesi mümkün değildir. Bilindiği gibi hukukun temel ilkelerinden olan Masumiyet karinesi gereği herkes kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile mahkum oluncaya kadar suçsuz sayılır (AY 38/4). Başvurucu iddia edilen terör örgütüne üye (üye, iltisak, irtibat) olmakla suçlanıp meslekten ihraç edildiği için öncelikle bu durumun bilinmesinde yarar vardır.

5. Belirtilen isimle kast edilenin kamuoyunda Gülen hareketi veya cemaat olarak isimlendirilen oluşum olduğu herkesçe malumdur iddia edilen isimde bir terör örgütünün varlığı, “kanunla önceden kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme” tarafından ve adil yargılanma hakkının tüm güvencelerine saygı gösterilecek bir yargılama sonucu, bu başvurunun yapıldığı tarihe kadar kesin olarak kararlaştırılması için, masumiyet karinesine saygı ilkesi gereği, belirtilen örgütü ismine Yer verilmeyecektir bu başvuruya konu yargılamanın uluslararası yargı organları önüne gitme ihtimalim bulunması nedeniyle uluslararası kamuoyundaki tanınan ismiyle bu başvuru formunda Gülen hareketi ifadesi kullanılacaktır.


6 . Ayrıca bu konuda bir hususun daha altını çizmekte yarar vardır anayasaya göre hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir yer devlet yetkisi kullanamaz. (AY md 6/3) masumiyet karinesinin gerekleri dikkate alındığında suçluluğu hükmen yargılama sonucu sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.(AY md 38/4)  kişileri suçlu gösterme veya Mahkum etme bir yargısal işlerdir anayasanın 9. maddesine göre yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır Dolayısıyla Yargılama ve Mahkum etme konusunda yürütme veya yasama organı ya da başka bir organın karar verme yetkisi yoktur Her ne kadar adı geçen örgütü Ege ve bakanlar kurulu kararı ile terör örgütü ilan edilmiş olsada,  Bakanlar Kurulu kararı veya mg kararlarıyla kişiler ya da kişi grupları suçlu ilan edilemeyeceği gibi mahkum da edilemez Bu durum açık bir komisyon gaspına yol açar aynı anda anayasanın 6/ onları 39 ve 38/4 maddelerini ve Adil yargılama hakkına ilişkin tüm hükümlerini ihlal eder.

7.Bilindiği gibi bir kişinin terör örgütü üyeliği ile suçlanıp hakkında disiplin veya ceza soruşturması başlatılabilmesi için öncelikle bir terör örgütünün varlığını gösterilmesi gerekir bir terör örgütü olmadan hiç kimse olmayan terör örgütü üyeliği ile suçlanıp hakkında işlem yapılamaz terör örgütü üyeliği ne dayalı disiplin veya ceza soruşturması başlatılabilmesi açısından ya bahse konu terör örgütünün varlığı kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile ispatlanmış olmalı ya da objektif gözlemcileri ikna edecek ölçüde asgari yeterlik şüphenin varlığını gösteren ve toplumu dehşete düşürecek türden şiddet eylemlerine” TMK m 1ilişkin kanıtlar ortaya konulmalıdır.Daha sonra da bu örgüt ile suçlanan kişi arasında bağ gösteren somut kanıtlar gösterilmelidir somut olayda Gülen hareketinin bir terör örgütü oldu Herhangi bir mahkeme kararı ile kesin olarak ispatlanmış in bu gerekçeye dayalı hiç kimse hakkında disiplin veya ceza soruşturması açılamaz ancak Eğer bu hareketin yönetim kademeleri nin talimatlarıyla girişilmiş topluma dehşete düşüren Tedhiş şiddet eylemleri somut kanıtlar dayalı olarak gösterilirse bu durumda suça bulaşmış ilgililer hakkında Disiplin ve Ceza soruşturması başlatılabilir.

8.Bu açıdan ilk olarak şu hususu belirtmekte yarar vardır 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Gülen hareketinin şiddet eylemlerine başvurdun a dair obje objektif gözlemcileri ikna eder ölçüde yeterli şüpheyi gösteren somut kanıtlar ortaya konmadı gibi bu iddianın 1. sahipleri de bahse konu hareketin terör örgütü olduğuna inanmadıklarını 15 Temmuz 2016 sonrası yaptıkları açıklamalarda açıkça ortaya koymuşlardır.

9 .Cumhurbaşkanı Erdoğan 16 Temmuz 2016 tarihli, tarihinin ilk saatlerinde, at 3.20 civarında İstanbul havalimanında yaptığı açıklamada darbeci askerler henüz yakalanıp sorgulamada darbe girişiminin arkasında Gülen hareketinin olduğunu açıkladıktan sonra bu grubun silahlı terör örgütü olduğu açığa çıkmıştır demiştir bu ifadeler Gülen hareketini daha önce mg kararıyla terör örgütü ilan edilmesine rağmen Cumhurbaşkanı'nın da 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Bilal hareketinin terör örgütü olduğuna inanmadığını göstermektedir 19 Ağustos 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim kalın Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana yeni bir terör örgütü ile karşı karşıya olduğunu ifade etmiştir . Böylece cumhurbaşkanının en yakın mesai arkadaşlarından biri olan ve kendisine Uluslararası ilişkiler konusunda danışmanlık yaptığı bilinen Doçent Doktor İbrahim kalın da Gülen hareketinin 15 Temmuz 2016 tarihine kadar terör örgütü olduğuna inanmadığını açıkça beyan etmiştir AKP kurucularından olan TBMM eski başkanı ve başbakan eski Yardımcısı Bülent Arınç'ın daha 21 Temmuz 2016 tarihinde silahlı terör örgütünün fethullahçı olduğunu o gece öğrendim açıklamasını yapmıştır Bülent Arınç birçok ne ygk ve Bakanlar Kurulu toplantısında bulunmuş tüm Tartışmalara birinci elden Vakıf bir devlet adamı olarak tüm iddialara ve en gizli devlet belgelerine Vakıf olmasına rağmen 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Gülen hareketinin terör örgütü olduğuna şiddete başvurduğuna Inanmadığını açıkça beyan etmiştir Böylece AKP 2 dairenin son 2 yıldır sürekli terör örgütü olmakla suçladığı Gülen hareketinin terör örgütü Olduğuna bu iddianın 1. sahiplerinin de 15 Temmuz 2016 tarihine kadar inanmadığı ifade edilmiştir.

10.Bu Iddiaya Hiç Kimsenin inanmadığı esasında iktidar yanlısı bir gazete olan karar gazetesinin darbe girişiminden 18 gün önce yayınlanan 27 Haziran 2016 tarihli manşetiyle de ilan edilmiştir son 2 yıldır Gülen hareketinin şiddete başvurduğunuz ispatlamak için devletin tüm imkanları kullanılmasına rağmen bir türlü delil elde edilemediği için söz konusu gazete paralelde ilk cinayet suçlaması başlığını atarak ilk şiddet olayını duyurmaya çalışmış Ancak bu iddiada temelsiz çıkmıştır bilindiği gibi toplumu dehşete düşürecek türden şiddet olaylarına başvurma terör örgütü suçunun olmazsa olmazlarındandır darbe girişiminden Çok önce mg kahve bakanlar kurulu kararı ile Gülen hareketi terör örgütü ilan edilmiş Olmasına rağmen YK başkanı olan Cumhurbaşkanı ile iyi olarak birçok Mega toplantısına katılmış Başbakan eski yardımcısı Arınç'ın 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimi ne kadar Gülen hareketinin terör örgütü olduğu tetiş eylemleri başvurdu iddiasına inanmadıkları anlaşılmaktadır

11. bu konudaki somut bilgiler Yürütme organı mensupları ile sınırlı değildir 22 Eylül 2016 tarihli Cumhuriyet gazetesinde beyanda bulunan HSYK başkanvekili Mehmet Yılmaz Ergenekon Balyoz askeri casusluk OdaTV Hüseyin Kurtoğlu şike davası gibi dosyalarla ilgili disiplin soruşturması vardı bu soruşturmalarda örgüt üyesi olanlar soruşturuluyor da biz Ayrıca örgütün yargı içindeki yapılanmasına ilişkin de soruşturma başlatmıştı Bununla ilgili Ankara Cumhuriyet başsavcılığında da adli soruşturma yapılıyordu.” soru şu darbe girişimi olana kadar neden Bunlar görevde tutuldu biliyorsunuz Bu örgütün silahlı terör örgütü olup olmadığı konusunda tartışma vardı Bunun kriminal hale gelmesi için silahlı terör örgütü tespitinin yapılması gerekiyordu O gün darbe gecesi bu örgütün terör örgütü olduğu yönünde Ayan Beyan kimsenin karşı çıkamayacağı deliller çıkınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanunun örgüt üyeliği suçunu düzenleyen 314 maddesi gereği soruşturma açtı Böylece Ankara Başsavcılığı elindeki ceza soruşturmalarında Delilere geçtiği için silahlı terör örgütü üyesi olmaktan hakim ve savcılarla ilgili gözaltı kararı verdi” bu ifadelerden de açıkça anlaşıldığı gibi 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişimi ne kadar Gülen hareketinin şiddet eylemlerine başvurdu iddiası konusunda herhangi bir delil elde edilemediği HSYK başkanvekili tarafından da beyan edilmiştir.

12. Tüm bu değerlendirmeler ve bahse konu hareketin son 2 yıldır devlet kurumları tarafından sürekli denetlendiği ve incelendiği dikkate alındığında şiddete başvurma unsuru açısından herhangi bir Somut delil tespit edilemediği devletin en gizli belgelerinde Vakıf yöneticilerinin beyanları dahil Yukarıdaki bayanlardan açıkça anlaşılmaktadır bu durumda Gülen hareketinin terör örgütü olup olmadığının değerlendirilmesi açısından tek kalan unsur 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişimidir iktidarın ve iktidar tek elindeki Medya her ne kadar bahse konu darbenin Gülen hareketine mensup olduğu iddia edilen askerler tarafından yapıldığı iddia edilse de henüz şunlarla bir kısmı medyaya yansıyan ve aşağıda belirtilen somut deliller darbe gibi son derece karmaşık bir olayın küçük bir grubun yapamayacağı kadar son derece ciddi bir olgu olduğunu göstermektedir iktidar ve iktidar kontrolündeki medyanın iddia ettiğiniz aksi kanıtlanırsa başvurucu dahil kendisiyle birlikte açığa alınan gözaltına alınan ve veya tutuklanan ve son olarak meslekten ihraç edilen 3390 hakim ve savcının tamamen temelsiz şekilde bahse konu uygulamalara maruz bırakıldığı kanıtlanmış olacaktır Bu nedenle aşağıdaki somut olay olgu Kanıt ve bilgilere bu başvuru formunda yer verilmeye ihtiyaç duyulmuştur.

13. Bu konuda bir hususun da altını çizmekte yarar vardır. Bilindiği gibi 1960 darbesi, daha çok ordu içindeki sol eğilimli askerler tarafından, 1980 darbesi ise Emir komuta zinciri içerisinde bizzat Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilmiştir Aslında 15 Temmuz 2016 tarihine kadar her askeri müdahalenin özellikle Atatürkçü düşüncede olduğunu iddia eden askerler tarafından yapıldığı da bir vakıadır. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin sivil kanadının da olduğu, darbe sonrası bazı üst düzey iktidar partisi mensuplarının devletin üst düzey kadrolarına getirilecekleri, Cumhurbaşkanı ve Başbakan olacakları da medyada ileri sürülmüştür. Bilindiği gibi, son darbe girişimi nedeniyle ordudaki general ve amirallerin neredeyse yarısı tutuklanmıştır. Darbe teşebbüsünde bulundukları iddiasıyla tutuklanan 163 general arasında koyu Atatürkçü kimliği ile bilinen 2 ordu komutanı Orgeneral Adem Huduti ve YAŞ eski üyesi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk de vardır. 163 General ve amiralin Gülen hareketine mensup olduğu iddiası, somut bulgudan ve inandırıcılıktan tamamen yoksun olup yıllardır ordudan ihraç edilen subaylar dikkate alındığında bu tezin doğru olduğuna inanmak imkânsızdır. Darbeye girişen askerler arasında Gülen hareketine sempati duyan askerlerin var olduğu bir an için varsayılsa dahi bu durum, bu girişimle hiçbir ilgisi olmayan kişileri suçlu yapmaz. Bu durum haklarında soruşturma açılan sivil, bürokrat ve başvurucunun da aralarında bulunduğu yargıda görev yapan diğer kamu görevlilerini suçlu yapmayacağı gibi, bir bütün olarak bahse konu yapıyı da terör örgütü yapmaz . Aksi düşüncenin kabulü halinde darbeyi solcu veya Atatürkçü düşüncedeki askerlerin yapması (1960) durumunda, darbeciler dışındaki tüm Atatürkçü ve Solcular da terör örgütü üyesi olarak kabul edilebilecektir. Darbenin Emir komuta zinciri çerçevesinde yapılması (1980), durumunda ise tüm bir Ordu terör örgütü olarak kabul edilebilecektir. Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminde iktidar partisi mensubu bazı sivillerin de yer aldığı ortaya çıkarsa bu durumda ne iktidar partisi ve üyeleri de bir bütün olarak terör örgütü ve terör örgütü mensubu olarak kabul edilebilecektir .Kısaca suç ve cezaların şahsiliği prensibi dikkate alındığında, bir an için darbecilerin arasında Gülen'in fikirlerine sempati duyan subayların bulunduğu varsayılsa dahi hukuken sadece bu nedene dayalı olarak bahse konu yapının terör örgütü olduğuna karar verilemez; verilirse yukarıdaki tüm grupların da terör örgütü olduğu kabul edilir.

14. Suç ve cezaların şahsiliği prensibinin bir sonucu olarak, atılı suçla hiçbir ilgisi olmayan insanların veya insan gruplarının suçlu kabul edilmesi imkansız olduğu için, ne 1960 darbesi nedeniyle solcular, ne 1980 darbesi nedeniyle tüm bir ordu, ne de 2016 darbe teşebbüsü nedeniyle bir bütün olarak bir yapı veya iktidar partisi ya da başka bir grup terör örgütü olarak kabul edilemez. Kısaca, darbe girişiminde bulunan askerler, darbeye teşebbüs suçunu işlemişlerdir. Unutulmamalıdır ki, darbe girişiminin bir numarası (lideri), planlayıcıları veya beyin takımı (planlayıp azmettirenler) henüz tespit edilebilmiş değildir. Somut olaydaki suç tipi, eylem dikkate alındığında, TCK’da özel olarak düzenlenmiş olan darbeye teşebbüs suçu olup terör örgütü suçu değildir. Aksi düşünce, her darbe girişiminden sonra ( Türkiye'de bugüne kadar en az 5 askeri müdahale yaşanmıştır) o darbe girişiminin savunduğu siyasi düşünceye mensup herkes terör örgütü üyesi kabul edilir ki, suçun manevi unsuru (kasıt unsuru) ve suç ve cezaların şahsiliği prensibi dikkate alındığında, bu düşünceyi kabul etmek imkânsızdır. Darbe teşebbüsü özel bir suç tipi olup, henüz kimler tarafından organize ve orkestra edildiği bilinmeyen (Bakan Nabi Avcı ve iktidar tarafından bilinmesine rağmen açıklanmayan) özel bir suç tipidir. Ankara başsavcı vekilinin, hiçbir darbeci yakalanmadan ilan ettiğinin aksine, darbe teşebbüsünün kimler tarafından organize ve orkestra edildiği açığa kavuşturulmamıştır; her geçen gün ortaya çıkan yeni deliller darbe girişiminin gerçek aktörleri hakkında izler taşımaktadır. Yurtta Sulh Konseyi Başkanı oldukları iddia eden şahısların imzaladığı ve Kaleme aldığı bir belge, ele geçirildiği darbe girişiminin üzerinden 6 saat sonra Savcı tarafından açıklanmış olmasına rağmen 25 gün sonra yurtta sulh Konseyi'nin kimlerden oluştuğunun belirlenemediği açıklanmıştır.

Usul hatalarıEdit

Ana madde:Portal:Usul

Soruşturmanın başlangıcındaki usul hataları

ZanEdit


TwitterEdit

Ana madde: Portal:İfade özğürlüğü - Özğürlük - İfade özğürlüğü

Mecellenin külli kaidelerine göre savunmaEdit

Ana madde:Portal:Mecelle


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.